Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 10 januari 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De gemeente Hilversum wil een lerende organisatie zijn. In dit kader bevat de bezwarenprocedure, evenals de klachtenprocedure, belangrijke informatie voor zowel het management als bestuur. De juridische rapportage bestaat op dit moment uit informatie omtrent (1) bezwaarschriften en (2) klachten.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief  te informeren over de rapportage bezwaren en klachten over het eerste halfjaar van 2022.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Op 16 december 2022 heeft de fractie Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over het opstellen van het stedenbouwkundig plan voor het Arenapark.

  Besluit

  De op 16 december 2022 ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over het Arenapark beantwoorden middels bijgaande brief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Door de raadsfractie BVNL zijn een tiental vragen gesteld over de opvang van daklozen in wintertijd. De meeste vragen hebben betrekking op te voeren beleid. De vragen 8 en 9 gaan in op de urgentie van opvang van daklozen bij lage buitentemperaturen. Deze vragen worden nu beantwoord. De andere vragen worden later beantwoord (buiten de termijn van 30 dagen).

  Besluit

  De concept collegebrief met enerzijds antwoorden op twee urgente vragen en anderzijds een bericht van uitstel voor beantwoorden van de andere vragen voorleggen aan de portefeuillehouder.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad het schetsontwerp transformatie Heuvellaan 50 vastgesteld. Het schetsontwerp ziet op 50% werken en 50% wonen, waarbij voor wonen is vastgesteld dat 50% bestaat uit middensegment koopwoningen en 50% vrije sector koopwoningen. Het schetsontwerp is het stedenbouwkundig en planologisch kader voor het voorliggende bestemmingsplan, dat voldoet aan het vastgestelde kader. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 9 september tot en met 20 oktober 2022. Er zijn 7 brieven met zienswijzen ingediend. Er zijn 7 brieven met zienswijzen ingediend. De zienswijzen leiden tot twee aanpassingen aan het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan gewijzigd worden vastgesteld.


  In het bestemmingsplan staat dat er geen aanleiding bestaat tot het opstellen van een milieueffectrapport. De belangrijkste milieuaspecten waaronder bodem, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en ecologie zijn in beeld gebracht en het blijkt dat er geen sprake is van een ontwikkeling die een forse invloed heeft op het milieu. De onderzoeken die zijn gedaan voor het bestemmingsplan geven voldoende inzicht in de milieugevolgen om een gewogen besluit omtrent dit ruimtelijke plan te nemen. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet nodig en zal ook geen verder inzicht verschaffen op de relevante milieuaspecten.

  Voorgesteld besluit

  I. Geen milieueffectrapport voor het bestemmingsplan Heuvellaan 50 op te stellen.
  II. De raad voor te stellen:
  1. De zienswijzen- en wijzigingsnota ontwerpbestemmingsplan Heuvellaan 50 vast te stellen;
  2. De zienswijze van reclamant 7 niet ontvankelijk te verklaren;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. Het (Crisis- en herstelwet) bestemmingsplan Heuvellaan 50, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.04bp14heuvellaan50-va01 met de daarbij behorende stukken, gewijzigd en overeenkomstig de zienswijzen-wijzigingsnota, zoals bedoeld onder 1, vast te stellen.
  III. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadcommissie Ruimtelijke Ordening en Projecten.

  Besluit

  I. Geen milieueffectrapport voor het bestemmingsplan Heuvellaan 50 op te stellen.
  II. De raad voor te stellen:
  1. De zienswijzen- en wijzigingsnota ontwerpbestemmingsplan Heuvellaan 50 vast te stellen;
  2. De zienswijze van reclamant 7 niet ontvankelijk te verklaren;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Het (Crisis- en herstelwet) bestemmingsplan Heuvellaan 50, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.04bp14heuvellaan50-va01 met de daarbij behorende stukken, gewijzigd en overeenkomstig de zienswijzen-wijzigingsnota, zoals bedoeld onder 1, vast te stellen.
  III. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadcommissie Ruimtelijke Ordening en Projecten.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Op 15 december 2022 heeft de fractie Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over het opstellen over woningbouw aan de Schuttersweg/Bergweg. In de bijgaande collegebrief worden de vragen beantwoord

  Besluit

  De op 15 december 2022 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over woningbouw Schuttersweg te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 6. 6

  De fractie van Democraten Hilversum heeft schriftelijke art. 41 vragen gesteld over transformatie van binnenterreinen. Met de collegebrief worden deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De op 14 december 2022 ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over transformatie van binnenterreinen te beantwoorden middels bijgevoegde de brief.

  Conform.

 7. 7

  Op 13 december 2022 heeft de fractie van Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over heilig huisje van de nadelen van verstedelijking.

  Besluit

  De op 13 december 2022 ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over 'heilige huisje van de nadelen van verstedelijking' te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Conform.

 8. 8

  De provinciale projectleider van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen stelt beperkte wijzigingen voor in de uitvoering van het lopende gebiedsakkoord. Deze wijzigingen worden intern juridisch beoordeeld. De wijzigingen moeten door het college worden goedgekeurd. Verwachte doorlooptijd 3 maanden.

  Besluit

  Bijgaande addendum (bijlage 1) bij Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2017-2027 met Provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, Gemeente Wijdemeren, Gemeente Stichtse Vecht, Waternet, Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Regio Gooi en Vecht, Natuurmonumenten, LTO, HISWA-RECRON, KNWV, VVBB, Vechtplassencommissie, TKBN, Bewonersfederatie en Kievitsbuurten aan te gaan.

  Conform.

 9. 9

  Deelname aan het stedennetwerk G 40 vereist een contributie. Deze contributie wordt gebaseerd op het inwoneraantal van de betreffende gemeente x 0.21 cent per inwoner. Jaarlijks wordt de nieuwe begroting opgesteld door het dagelijks bestuur en voor instemming voorgelegd aan de leden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Met dit voorstel vragen we het college in te stemmen met de voorgelegde begroting en de burgemeester dit na instemming van het college kenbaar te laten maken aan het bestuur van de G 40.

  Besluit

  1. Instemmen met de begroting 2023 van het G 40 netwerk
  2. Het AB van de G 40 informeren over dit besluit

  Conform.

 10. 10

  Vragen artikel 41 RvO VVD inzake de (on)zichtbaarheid van de politie in wijken. Aanleiding is een onderzoek van het CBS, waarin Hilversum negatief op het lijstje voorkomt.

  Voorgesteld besluit

  De op 22 december 2022 door de fractie van de VVD gestelde schriftelijke vragen ex art. artikel 41 RvO, inzake de zichtbaarheid van de politie in wijken, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De op 22 december 2022 door de fractie van de VVD gestelde schriftelijke vragen ex art. artikel 41 RvO, inzake de zichtbaarheid van de politie in wijken, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord.

 11. 11

  Het voorstel betreft een aanbestedingstraject voor forensische jeugdhulp. Het is de bedoeling dat de nieuw af te sluiten contracten op 1 juli 2023 in werking treden en een looptijd hebben van vier jaar met de mogelijkheid om twee keer met een jaar te verlengen.

  Besluit

  Overwegende dat:
  -Regio ZO Utrecht en regio Lekstroom ter uitvoering van hun verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein op grond van de Jeugdwet, Jeugdhulp op het gebied van forensische Jeugdhulp gezamenlijk inkopen en hiertoe een samenwerkingsovereenkomst wensen aan te gaan;
  -Namens de drie regio’s de regio ZO Utrecht de Aanbestedingsprocedure wenst uit te voeren met gemeente de Bilt als penvoerder;
  -Na gunning van de opdracht per regio een raamovereenkomst wordt gesloten met het daartoe bevoegde orgaan per Regio;
  -Hiertoe het collegevoorstel forensische jeugdhulp; met kenmerk 1243625 is gedaan.
  Besluiten:
  1. De samenwerkingsovereenkomst om de inkoop met Regio Zuid Oost Utrecht, Regio Lekstroom en Regio Gooi- en Vechtstreek, aan te gaan conform bijgevoegde concept-samenwerkingsovereenkomst Inkoop forensische jeugdhulp;
  2. De inkoopdocumenten Forensische Ambulante Jeugdhulp, gericht op contracten met ingangsdatum 1 juli 2023, vast te stellen conform de bijlagen en de hierin genoemde raamovereenkomsten aan te gaan;
  3. De huidige inkoopdocumenten Jeugdhulp ambulant aan te passen door het verwijderen van de producten Forensische jeugdhulp en voorwaarden per 1 juli 2023;
  4. Geheimhouding op de inhoud van de bijlagen (A: Regionaal Voorstel en, B: De aanbestedingsleidraad inclusief bijlagen 1 t/m 11) behorend bij dit collegevoorstel op te leggen, en deze geheimhouding op te heffen op het moment van publicatie op de aanbestedingskalender d.d 16 januari 2023, op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub f van de Wet open overheid in het belang van de bescherming van de concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens, die in de bijlagen staan.
  en verleent:
  -Het college van burgemeester en wethouders van gemeente de Bilt (vol)macht(iging) om op te treden als aanbestedende dienst, hiertoe penvoerder te zijn, en om de inkoopdocumenten op 16 januari 2023 te publiceren op Tendernet, de aanbestedingskalender, waarbij het verlenen van ondervolmacht en –machtiging aan medewerkers van de gemeente de Bilt is toegestaan;
  -De manager Inkoop en Contractbeheer van de Regio op grond van artikel 171, lid 2 Gemeentewet (vol)macht voor het ondertekenen van de regionale contracten Forensische Ambulante Jeugdhulp namens de gemeente Hilversum;
  -De voorzitter van het Regionale Portefeuillehoudersoverleg jeugd van de Regio Gooi en Vechtstreek, op grond van artikel 171, lid 2 Gemeentewet (vol)machtig voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst Inkoop forensische jeugdhulp van de drie Regio’s namens de gemeente Hilversum.
  Aldus besloten en verleent op 10 januari 2023
  Burgemeester en wethouders van Hilversum
  De secretaris, De burgemeester,
  mr. C.P. Torres Barrera, dr. ir. G.M. van den Top
  De burgemeester van Hilversum,


  dr. ir. G.M. van den Top

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.