Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 18 juli 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  In het najaar van 2020 heeft Hilversum een specifieke uitkering toegekend gekregen voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) voor de plannen in de Hilversumse Meent. In de bij dit voorstel aangehechte subsidieregeling is beschreven hoe woningeigenaren in het PAW-gebied van de Hilversumse Noordelijke Meent aanspraak kunnen maken op een subsidie.
  De gemeente Hilversum heeft als doelstelling om uiterlijk in 2040 afscheid te nemen van het aardgas. In de realisatie hiervan zijn we in de Hilversumse Meent bezig met de uitvoering om 623 woningen aardgasvrij te krijgen.

  Besluit

  1. De subsidieregeling PAW Noordelijke Meent Hilversum 2023-2024 vast te stellen.
  2. Uit de toegekende specifieke uitkering voor de te verstrekken subsidies een bedrag van maximaal € 1.000.000 beschikbaar te stellen.
  3. Bij de Eindejaarsrapportage 2023 het budget hiervoor te verwerken inclusief de dekking uit de toegekende specifieke uitkering.
  4. De raad te informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Conform.

 2. 2

  Philipshof Residences B.V. is eigenaar van het Philipsterrein en wil deze locatie transformeren naar een woongebied met ca. 260 woningen. Begin 2022 is een anterieure overeenkomst gesloten tussen Philipshof Residences B.V. en de gemeente. Initiatiefnemer wil om bedrijfseconomische redenen een gedeelte van het perceel afsplitsen naar een andere entiteit. Hiervoor is een allonge op de anterieure overeenkomst noodzakelijk.

  Besluit

  1. Te besluiten met Philipshof Residences B.V. bijgaande 'Allonge anterieure overeenkomst ontwikkeling Philipshof' aan te gaan.
  2. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

  Conform.

 3. 3

  In het voorjaar van 2022 vluchtten grote aantallen Oekraïense ontheemden naar Nederland. Ook in Hilversum werden veel Oekraïners opgevangen bij particulieren en in een centrale opvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderwijs van de Oekraïense kinderen. Snel startte de voorbereiding en uitvoering van een Taalschool in het gebouw Thebe. Er werden afspraken gemaakt met schoolbestuur Stip, dat in april 2022 resulteerde in een spoedaanvraag voor onderwijshuisvesting. Het College nam op 7 juni 2022 een besluit over de beschikking voor de Taalschool. Stip maakte bezwaar, waarvan de behandeling in januari 2023 plaats vond. Het bezwaar bestond uit drie delen, waarbij één bezwaar bij de Commissie bezwaarschriften overeind is gebleven. Dit betreft het achteraf verantwoorden van de uitgaven voor het onderwijsleerpakket. Stip is hierin in het gelijk gesteld. Dit voorstel betreft de beslissing op het bezwaarschrift waarbij voornoemd punt wordt hersteld. Omdat het bezwaarschrift gegrond is wordt in het besluit op bezwaar ook opgenomen dat aan Stip een vergoeding wordt toegekend voor de gemaakte proceskosten.

  Besluit

  1. Het bezwaarschrift dat de heer R. Bijma (Bijma Advies), namens het bestuur van Stip heeft ingediend tegen ons besluit van 7 juni 2022 gegrond te verklaren;
  2. Voor de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair het oorspronkelijk (genormeerde) bedrag van € € 158.098,- in stand te houden, met dien verstande dat de verantwoording van de door Stip gedane uitgaven achterwege kan blijven;
  3. Aan Stip de kosten van de beroepsmatig verleende rechtsbijstand door een derde (ten bedrage van € 1.082,-) toe te wijzen.

  Conform.

 4. 4

  Energiecoöperatie Hilversumse Energie Transitie (HET) heeft een subsidieaanvraag gedaan van €49.140 voor het uitvoeren van activiteiten in 2023 die de energietransitie in Hilversum bevorderen. Ondanks een aantal kanttekeningen, met name ten aanzien van de financiële continuïteit van de organisatie, wordt alles afwegende voorgesteld de subsidie te verlenen.

  Besluit

  1. Een subsidie van €49.140 te verlenen aan de energiecoöperatie Hilversumse Energie Transitie (HET), conform de bijgevoegde verleningsbeschikking.
  2. De subsidie te dekken uit het budget van Energietransitie, Programma 1 Wonen en Leven, taakveld Milieubeheer.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  In november 2022 is het regionale beleid mensenhandel samengesteld door de regio Gooi en Vechtstreek. Dit plan richt zich op de hulp voor slachtoffers van mensenhandel, het bestrijden van mensenhandel en daarnaast op het uitwisselen van kennis en informatie op het niveau van district en de regio. Dit plan is in Hilversum nog niet vastgesteld, omdat we eerst een concreter lokaal beleid voor Hilversum wilden opstellen.
  Aan dit plan voegen we nu het concretere lokale beleid mensenhandel 2023-2024 toe. Dit voorliggende beleid is in lijn met alle plannen en gaat specifiek over de Gemeente Hilversum en hoe zij zich inzet om mensenhandel tegen te gaan. De abstractere uitgangspunten van het regionale beleid zijn in het lokale beleid omgezet naar concrete actiepunten en waar mogelijk interventies.

  Besluit

  1. Het regionaal beleid Mensenhandel Gooi & Vechtstreek vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van het lokale uitvoeringsplan Mensenhandel 2023-2024 Hilversum.
  3. De raad middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Binnen de gemeente Hilversum worden verschillende herdenkingen en vieringen georganiseerd door zowel de gemeente zelf evenals in samenwerking met maatschappelijk betrokken partners.
  Met deze leidraad wordt bepaald aan welke vieringen en herdenkingen de gemeente zichzelf verbindt en de rol die de gemeente hierin heeft.

  Besluit

  De Leidraad Herdenken en vieren vast te stellen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  In dit collegevoorstel is een opzet gemaakt voor een energiecompensatieregeling voor culturele, maatschappelijke en welzijnsorganisaties, ter uitvoering van moties M22-114, M23-71 en amendement A23-55.

  Besluit

  1. De compensatieregeling Energie 2023 met de bijbehorende subsidieregeling “Subsidieregeling Energiecompensatie Hilversum 2023” vast te stellen en in werking laten treden op 1 augustus 2023 met eindtermijn; op te heffen per 31-12-2023.
  2. Voor de subsidieregeling een subsidieplafond in te stellen voor de verwachte te verstrekken financiele compensatie van, in de eerste instantie, maximaal € 100.000 en dit te dekken uit de algemene middelen.
  3. Bij een benutting van 75% ten aanzien van het subsidieplafond van € 100.000 de raad voor te met de eindejaarrapportage voor te stellen het plafond op te hogen tot maximaal 400.000.
  4. Het versturen van bijgaande raadsinformatiebrief.

 8. 8

  Met de vaststelling van de Structuurvisie Bruisend Hart op 9 juni 2022 is een belangrijke stap gezet om het Oosterspoorplein en omgeving opnieuw in te richten tot een prettige en veilige plek om te verblijven, wonen en werken. De structuurvisie bevat diverse uitgangspunten voor nadere uitwerking van de plannen in een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en een omgevingsplan. Het programma van eisen vormt een nadere uitwerking van de gestelde uitgangspunten in de Structuurvisie Bruisend Hart. De nadere uitwerking is gebaseerd op gemeentelijke beleidskaders en randvoorwaarden vanuit andere stakeholders in het gebied. Om alle stakeholders op een juiste manier te betrekken is er een participatieplan opgesteld. Hierin wordt aangegeven op welke momenten er participatie kan plaatsvinden in het proces, waarover en op welke wijze.

  Besluit

  1. Het participatieplan voor het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en het omgevingsplan Bruisend Hart vast te stellen;
  2. Het programma van eisen openbare ruimte en bebouwing voor het stedenbouwkundig plan Bruisend Hart vast te stellen;
  3. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 9. 9

  In het kader van de handhaving van gereguleerd parkeren en de openbare ruimte in de gemeente Hilversum dient de huidige wegsleepverordening (Wegsleepverordening Gemeente Hilversum 2014) te worden aangepast in verband met nieuwe afspraken met de berger Collewijn Berging B.V.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen de 'Wegsleepverordening Gemeente Hilversum 2023' vast te stellen en in te laten gaan de dag na de dag van de publicatie onder gelijktijdige intrekking van de 'Wegsleepverordening Gemeente Hilversum 2014';
  II. Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse besluitvorming in de gemeenteraad.

  Conform.

 10. 10

  Voorgesteld wordt om de “Intentieverklaring Opwek Energie langs de A1, A6 en spoor” te ondertekenen en daarmee samen met 5 regiogemeenten, Provincie Noord Holland, Rijkswaterstaat en Prorail inspanningen te doen om te komen tot de opwek van duurzame energie langs snelwegen en spoorbanen.

  Besluit

  Middels het ondertekenen van bijgaande “Intentieverklaring Opwek Energie langs de A1, A6 en spoor”, te verklaren de intentie te hebben samen met de in de verklaring genoemde partijen inspanningen te doen om te komen tot de opwek van duurzame energie langs snelwegen en spoorbanen.

  Conform.

 11. 11

  Het is een collegebevoegdheid om het aanwijzingsbesluit belastingambtenaren vast te stellen. In dit besluit worden de heffings- en invorderingsambtenaren en de belastingdeurwaarder benoemd. Dit besluit strekt er toe dat de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen op een juridisch juiste wijze wordt uitgevoerd.
  Vanwege een wijziging in het deurwaarderskantoor dat de invordering van de naheffing parkeren verzorgd, dient het aanwijzingsbesluit gewijzigd te worden.

  Besluit

  De 1e wijziging aanwijzingsbesluit belastingambtenaren 2023 vast te stellen.

  Conform.

 12. 12

  Op 6 juni 2023 heeft de fractie van de Hart voor Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over afschaffing van de acceptgiro.

  Besluit

  Bijgaande collegebrief te verzenden als antwoord op schriftelijke vragen van de fractie van Hart voor Hilversum over afschaffing van de acceptgiro

  Conform.

 13. 13

  Jaarlijks wordt een WOZ-beschikking (WOZ-waarde en aanslag onroerendezaakbelastingen) opgelegd. Tegen deze beschikking staat bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie open. De heffingsambtenaar is bevoegd om procedures bij de rechtbank en het Gerechtshof te voeren. Het college is bevoegd om procedures bij de Hoge Raad te voeren. Voor een WOZ-procedure is een beroep bij de Hoge Raad ingediend. Dit voorstel strekt ertoe te besluiten verweer te voeren voor deze zaak (23/02148) en om een machtiging af te geven aan de medewerker van het team Gegevenshuis die de gemeente vertegenwoordigd in deze procedure bij de Hoge Raad.

  Besluit

  1. Aangaande zaak 23/02148 over te gaan tot het voeren van verweer en het verrichten van alle benodigde handelingen en (rechts)maatregelen, waaronder het indienen van een verweerschrift en indien benodigd het instellen van incidenteel beroep in cassatie;
  2. De juridisch beleidsmedewerker belastingen binnen het team Gegevenshuis te machtigen het college van Burgemeester en wethouders van Hilversum hiertoe te vertegenwoordigen, waaronder het voeren van verweer, het indienen van verweerschrift en het voeren van het woord in deze procedure.

  Conform.