Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 3 oktober 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Het coalitieakkoord ‘Hilversum koesteren 2022-2026’ benoemt “we maken met de raad nieuw sportbeleid met concrete maatregelen om onze bewoners te stimuleren te sporten en te bewegen”. Tijdens de raadsvergadering van 9 november 2022 is de motie “Sportbeleid eerder over de finish“ van D66, Hart voor Hilversum en VVD unaniem aangenomen. Met deze motie wordt het college verzocht om in 2023 te starten met het opstellen van een nieuwe nota Sport & Bewegen, zodat deze gereed kan zijn eind 2023.


  Eind 2022 is gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe sportbeleid. Onder tijdsdruk heeft een breed intern- en extern participatietraject plaatsgevonden. Middels voorliggende collegebrief informeren wij u over de voortgang en de te verwachtte vertraging met behandeling door de raad in Q2 van 2024.

  Voorgesteld besluit

  Om  de raad te informeren over de voortgang van de nota Sport & Bewegen middels bijgesloten collegebrief.

  Besluit

  Om  de raad te informeren over de voortgang van de nota Sport & Bewegen middels bijgesloten collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  De gemeente verstrekt jaarlijks subsidies aan verschillende culturele instellingen en initiatieven. Het verstrekken van deze subsidies draagt eraan bij dat verschillende culturele instellingen/initiatieven/verenigingen een divers cultureel aanbod kunnen realiseren voor de inwoners van Hilversum. Bovendien draagt de subsidie bij aan het culturele voorzieningenniveau op peil te houden. De subsidie draagt bij aan enerzijds de instandhouding van de instellingen (basissubsidie) en anderzijds (programmasubsidies) aan het artistiek inhoudelijke aanbod
  Instellingen moeten subsidies die zij hebben ontvangen na afloop van het boekjaar waarvoor zij subsidie hebben ontvangen, verantwoorden. Zij moeten uiterlijk tot 1 mei na afloop van het boekjaar/activiteit verantwoorden. In de Algemene Subsidie Verordening (ASV 2021) is opgenomen dat de subsidies, hoger dan € 50.000, door het college vastgesteld moeten worden.

  Voorgesteld besluit

  De volgende cultuur subsidies over het jaar 2022 vast te stellen conform bijgevoegde vaststellingsbeschikkingen (bijlage 1 t/m 7):
  1. Bibliotheek Hilversum € 1.476.176,-
  2. Dudok Architectuur Centrum € 182.043,-
  3. Filmtheater Hilversum € 127.125,-
  4. Globe € 452.057,-
  5. Grafisch Atelier € 84.844,-
  6. Museum Hilversum € 650.880,-
  7. De Vorstin € 1.157.847,-


  *alle jaarrekeningen en jaarverslagen zijn toegevoegd aan de besluitvormingsstukken. De jaarrekeningen zijn achter een slotje geplaatst vanwege de gedetailleerde aard van de jaarrekeningen. Normaal worden jaarrekeningen op hoofdlijnen gepubliceerd*

  Besluit

  De volgende cultuur subsidies over het jaar 2022 vast te stellen conform bijgevoegde vaststellingsbeschikkingen (bijlage 1 t/m 7):
  1. Bibliotheek Hilversum € 1.476.176,-
  2. Dudok Architectuur Centrum € 182.043,-
  3. Filmtheater Hilversum € 127.125,-
  4. Globe € 452.057,-
  5. Grafisch Atelier € 84.844,-
  6. Museum Hilversum € 650.880,-
  7. De Vorstin € 1.157.847,-

  Conform

 3. 3

  In de collegevergadering van 27 juni 2023 heeft het college de subsidie voor het eerste opvangonderwijs 2022 van STIP vastgesteld op €223.883. Dit bedrag is hoger dan in de voorschotbeschikking is betaald en daarom moet de gemeente nog een deel betalen. Er is een rekenfout gemaakt in de berekening van het nog door STIP te ontvangen bedrag. STIP heeft als voorschot over 2022 een hoger bedrag ontvangen dan waarmee is gerekend in de vaststellingsbeschikking. Voorgesteld wordt om het bedrag te corrigeren en een gewijzigd besluit te nemen.

  Voorgesteld besluit

  Het bedrag in het collegebesluit van 27 juni 2023 inzake het voorstel Vaststellen beschikking STIP eerste opvangonderwijs 2022 met kenmerk 1316035 te corrigeren van €90.883 naar €43.383.

  Besluit

  Het bedrag in het collegebesluit van 27 juni 2023 inzake het voorstel Vaststellen beschikking STIP eerste opvangonderwijs 2022 met kenmerk 1316035 te corrigeren van €90.883 naar €43.383.

  Conform.

 4. 4

  Vanwege de onverminderd hoge instroom van ontheemden uit Oekraïne heeft het Rijk de taakstelling voor gemeenten verhoogd. De eerdere taakstelling van 917 opvangplekken is opgehoogd naar een nieuwe taakstelling van 941 opvangplekken. Hilversum heeft op dit moment 972 opvangplekken voor Oekraïense ontheemden. Daarmee beschikken we over meer opvangplekken dan wat de taakstelling ons vraagt.


  Naast de taakstellingsverhoging heeft het Rijk via de Nationale Opvang Organisatie (NOO) verzocht om op de Philipslocatie uit te breiden van 500 naar 800 opvangplekken. Bij de financieringsaanvraag voor de Philipslocatie is de mogelijkheid benoemd om eventueel op te kunnen schalen naar maximaal 800 vluchtelingen, wat voor de NOO aanleiding is om dit verzoek nu te doen.


  Op basis van de dagelijkse praktijk blijkt echter dat de Philipslocatie met 500 vluchtelingen aan zijn maximum zit. Een ophoging zou de kwaliteit van de voorzieningen doen afnemen en er toe kunnen leiden dat overlast voor omwonenden en ontheemden toeneemt. Het voorstel is daarom om geen extra opvangplekken boven de door ons gehaalde taakstelling van 941 te realiseren en het verzoek voor extra plekken in Hilversum af te wijzen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het verzoek van het Rijk om op de Philipslocatie uit te breiden van 500 naar 800 opvangplekken af te wijzen;
  2. Tegelijkertijd de mogelijkheid te onderzoeken om op een verantwoorde manier licht in te dikken met enkele tientallen plekken op de Thebe- en Philipslocatie;
  3. Het contract met hotel Ravel (72 opvangplekken) tijdelijk te verlengen;
  4. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. Het verzoek van het Rijk om op de Philipslocatie uit te breiden van 500 naar 800 opvangplekken af te wijzen;
  2. Tegelijkertijd de mogelijkheid te onderzoeken om op een verantwoorde manier licht in te dikken met enkele tientallen plekken op de Thebe- en Philipslocatie;
  3. Het contract met hotel Ravel (72 opvangplekken) tijdelijk te verlengen;
  4. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Gewijzigd besluit met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.