Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 28 februari 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De rode draad in het nieuwe cultuurbeleid: Cultuur voor alle Hilversummers. We vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten van kunst en cultuur. Om die toegankelijkheid te waarborgen is het belangrijk dat er een breed en divers palet aan cultureel aanbod is, die een zo groot mogelijke groep Hilversummers aanspreekt. Er moeten zo weinig mogelijk belemmeringen zijn om deel te nemen aan of gebruik te maken van het aanbod.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Het cultuurbeleid ‘Momentum’ vast te stellen.
  2. Structureel een aanvullend budget beschikbaar te stellen vanaf 2023 van € 90.000,- voor het uitvoeren van het cultuurbeleid en dit in de begroting te verwerken in taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie in programma 1 Wonen en Leven na definitieve vaststelling bij de Voorjaarsnota 2023.
  II. Het voorstel aan te melden voor agenderen voor de commissie Bestuur en Economie ter advisering aan de raad.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

 3. 3

  In 2021 heeft de Gemeente Hilversum in de Algemene subsidieverordening (ASV) haar subsidiebeleid vastgelegd (bijlage 2). In aanvulling daarop zijn de voorwaarden voor het verstrekken van subsidie voor Sport- en Beweegevenementen in 2023 en verder vastgelegd in de Nadere regeling sport- en beweegevenementen 2023-2024. Met het vaststellen van deze nadere regeling zijn de inhoudelijke voorwaarden bepaald. Hiermee wordt invulling gegeven aan het advies van de Rekenkamer en de ambities uit het coalitieakkoord voor meer grootschalige sportevenementen voor de hele stad.

  Voorgesteld besluit

  1. Conform de Algemene subsidieverordening 2021 de “nadere regeling subsidies sport- en beweegevenementen 2023-2024” vast te stellen;
  2. De betreffende subsidies te dekken uit de hiervoor in voldoende binnen programma 1 Wonen en Leven en taakveld 5.1 Sportbeleid en activering aanwezige subsidiebudgetten;
  3. Organisaties te informeren over de subsidiemogelijkheden door middel van publicatie.

  Besluit

  1. Conform de Algemene subsidieverordening 2021 de “nadere regeling subsidies sport- en beweegevenementen 2023-2024” vast te stellen;
  2. De betreffende subsidies te dekken uit de hiervoor in voldoende binnen programma 1 Wonen en Leven en taakveld 5.1 Sportbeleid en activering aanwezige subsidiebudgetten;
  3. Organisaties te informeren over de subsidiemogelijkheden door middel van publicatie.

  Akkoord met een aanpassing.

 4. 4

  Per 1 juli 2022 organiseert Sherpa op basis van subsidieafspraken in het kader van de pilot Meedoen en Meewerken dagbesteding in de vorm van laagdrempelige algemene voorzieningen op drie steunpunten in de stad: Koningshof, Kerkelanden en de Jan van der Heijdenstraat. De doelgroep bestaat uit volwassen zelfstandig wonende inwoners van Hilversum met een beperking en een daarmee samenhangende lichte ondersteuningsbehoefte. Veelal mensen een psychiatrische aandoening, zoals (beginnende) dementie of met een (licht) verstandelijke beperking. Omdat dit een algemene voorziening betreft, kunnen inwoners hier zonder Wmo aanvraag of indicatiebesluit wekelijks gebruik van maken. Sherpa heeft voor 2023 opnieuw subsidie aangevraagd, zodat ze deze algemene voorzieningen voor dagbesteding ook in 2023 beschikbaar kunnen stellen. Dit in afwachting van het streven van het college om per 1-1-2025 de vraag naar de huidige maatwerkvoorziening Dagbesteding Licht geheel te kunnen opvangen op basis van algemene voorzieningen voor een zinvolle daginvulling.

  Besluit

  1. Aan de Stichting Sherpa voor het jaar 2023 subsidie te verlenen van € 81.966,- voor het organiseren van algemene voorzieningen voor dagbesteding in het kader van de pilot Meedoen en Meewerken, conform bijgevoegde beschikking.
  2. Bij de Voorjaarsnota 2023 het budget voor Welzijn, algemene voorzieningen met € 41.966 te verhogen, ter laste van het budget maatwerkdienstverlening dagbesteding licht 18+.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Op 3 mei 2021 heeft het college ingestemd met het “verkoopvoorstel voor de niet-strategische objecten 2021-2023”. Het pand aan de Vaartweg is er één van. Verkoop is openbaar, via een plaatselijk goed bekend staande makelaar gedaan.
  De getaxeerde waarde is € XXXX- en de geadviseerde vraagprijs is € XXXXX- k.k. De overeengekomen verkoopprijs is € XXXXX- k.k.

  Besluit

  1.Het pand aan de Vaartweg 43 A t/m 43 D te Hilversum te verkopen voor een prijs van € XXXXX- k.k. conform de koopovereenkomst en conform de vraagprijs.
  2.De netto verkoopopbrengst van € XXXXX- toe te voegen aan de reserve stedelijke ontwikkeling.
  3.De onleesbare gemaakte informatie in het voorstel een week na levering van het pand te publiceren.

  Conform.

 6. 6

  Op 27 januari 2023 heeft de fractie van Democraten Hilversum Art. RvO gesteld inzake "Innovatieve bloemlezing".

  Besluit

  De op 27 januari 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over een handhavingscasus in relatie tot de aangekondigde nieuwe parkeernormen, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met een aanpassing.

 7. 7

  Op 30 december 2022 heeft de fractie van Democraten Hilversum Art. 41 RvO vragen gesteld betreffende het aantal sloopvergunningen en beschermingsvoorstellen (Hoeveel monumenten eraf en erbij).

  Besluit

  De op 30 december 2022 door de fractie van Democraten Hilversum gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake het aantal sloopvergunningen en beschermingsvoorstellen, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord.

 8. 8

  Het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) verzoekt de gemeenteraad haar begroting 2023 goed te keuren. Op grond van eerder gemaakte afspraken met de raad kan dit voorstel direct aan de raad worden voorgelegd. Het openbaar onderwijs heeft wettelijk de goedkeuring van de raad nodig om als schoolbestuur de begroting vast te kunnen stellen.

  Besluit

  I. De raad voorstellen
  1. De conceptbegroting 2023 van Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum op grond van artikel 21 sub 2 van de statuten van de stichting goed te keuren.
  II. Het raadsvoorstel rechtstreeks voor de gemeenteraad van 8 maart 2023 aan te melden.

  Conform

 9. 9

  De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek bereiden een nieuwe huisvestingsverordening voor. Hierbij volgt informatie over de aangepaste planning.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de aangepaste planning nieuwe huisvestingsverordening door middel van bijgevoegde collegebrief.

  Conform.

 10. 10

  Stichting Tulip Tennis Centre (hierna te noemen TTC) is erfpachter van een perceel grond van de gemeente Hilversum, kadastraal bekend onder sectie B, nummers 120 en 121 van de gemeente Wijdemeren. Het TTC heeft aangegeven 2 padelbanen te willen bouwen op de grond die zij van de gemeente Hilversum in erfpacht heeft. In de erfpachtovereenkomst van 12-12-1989 is in artikel 7 opgenomen dat: “ Wijzigingen, vergroting c.q. gehele of gedeelte afbraak van de opstallen slecht na vooraf verkregen toestemming van het college mogen geschieden”, zie bijlage 1.
  Het college wordt derhalve gevraagd toestemming te geven voor de aanleg van padelbanen op het gepachte perceel.

  Besluit

  Toestemming te verlenen aan Stichting Tulip Tennis Centre voor het aanleggen van 2 padelbanen op het perceel grond wat Stichting Tulip Tennis Centre in erfpacht heeft van de gemeente Hilversum.

  Conform.

 11. 11

  De eigenaar  van de Larenseweg 8 heeft het pand in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten aangeboden. De onderhandeling hebben in het minnelijk verwervingstraject na onderhandeling geleid tot prijsovereenstemming  op basis van de getaxeerde waarde en een schadeloosstelling.

  Besluit

  1. Het object Larenseweg 8 ,1221 CM Hilversum, kadastraal bekend als gemeente Hilversum, sectie R nummers 4077 ter grootte van 91m², aan te kopen voor een bedrag van € 350.000- conform de getaxeerde waarde;
  2. Verkoper een schadeloosstelling toe te kennen van € 32.500,-;
  3. Deze kosten ten laste te laten komen van het krediet WVG Bruisend Hart;
  4. Het pand daarna tijdelijk te verhuren voor een periode van 5 jaar.

  Conform.

 12. 12

  Op 3 februari 2023 heeft de fractie CDA vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over mobiele telefoons op school.

  Besluit

  De op 6 februari 2022 door de fractie van het CDA gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake mobiele telefoons op school, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.