Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 30 mei 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De raad heeft voor behandeling in de gezamenlijke commissie de mogelijkheid om technische vragen te stellen over de jaarstukken 2022. Er zijn dit jaar 138 vragen vanuit 8 fracties ontvangen, door 2 fracties zijn er geen vragen gesteld.

  Besluit

  De beantwoording van de door de fracties gestelde technische vragen over de jaarstukken 2022 vast te stellen en deze de raad doen toekomen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Raadsvoorstel:
  In het Programma Groen Hilversum 2040 staat onder inspanning 8 (Zorgen voor een gezond bomenbestand dat groene baten levert aan mens en dier) de aanpassing van de komgrens Wet natuurbescherming als actie opgenomen. Met de voltooiing van Anna’s Hoeve en Monnikenberg en de realisatie van buurtschap Crailo in zicht is het een goed moment om de begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming (Wnb) aan te passen. In het kader van artikel 4.1. Wet natuurbescherming wordt de raad daarom voorgesteld de komgrens aangepast vast te stellen.

  Collegebesluit met adviesvraag aan de commissie Duurzaamheid en bereikbaarheid:
  Het college wordt voorgesteld om de pilot velbeleid in Hilversum Noord en postcodegebied 1211 (centrum) te beëindigen en de opbrengsten te verwerken. Tevens wordt het college gevraagd de beleidsregels aan te passen met enkele, voornamelijk technische wijzigingen op basis van praktijkervaringen van de afgelopen jaren. Ook wordt voorgesteld om het herplantfonds te benutten voor de doelen van het Programma Groen door het aanwijzen van prioriteitsgebieden. Het collegebesluit wordt middels bijgaand commissievoorstel tevens voorgelegd aan de commissie ter advisering aan het college.

  Besluit

  I. De raad in het kader van artikel 4.1. Wet natuurbescherming voor te stellen om:

  1. De nieuwe begrenzing van de bebouwde kom in het kader van artikel 4.1. Wet natuurbescherming vast te stellen.

  II.a. Beleidsregels Velbeleid Hilversum 2024-2040 vast te stellen en in te laten gaan op 1 januari 2024.
  II.b. De pilot velbeleid in de wijk Hilversum Noord (tussen spoor, Erfgooiersstraat en Joh.Geradtsweg) en postcodegebied 1211 te beëindigen op 1 januari 2024 door deze gebieden niet meer aan te wijzen als pilotgebied.
  II.c. De bomen op de beschermde bomenlijsten van de pilotgebieden om te zetten naar bomen met bewonerswaarde.
  II.d Particuliere tuinen, schoolpleinen en openbaar toegankelijke particuliere ruimtes rondom onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen aan te wijzen als prioriteitsgebieden voor de besteding van het herplantfonds Hilversum.
  III. Besluitpunten II.a. t/m II.d. aangaande de aanpassing van de beleidsregels Velbeleid Hilversum 2024-2040 ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid, middels bijgaand commissievoorstel.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Met de gebiedsagenda centrum bouwen we aan een economisch vitaal en levendig centrum voor Hilversum. Hier werken we aan door middel van een concrete, breed gedragen, uitvoeringsgerichte gebiedsagenda. In de gebiedsagenda kijken we door tot aan 2030. Het uitvoeringsprogramma is gericht op de periode van 2023 tot 2026. De raad wordt middels bijgaand raadsvoorstel gevraagd de Gebiedsagenda Centrum Hilversum 2030 vast te stellen en hiervoor een aanvullend benodigd budget van €100.000,- beschikbaar te stellen.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. De Gebiedsagenda Centrum Hilversum vast te stellen;
  2. De Centrumvisie Hilversum 2015 te laten vervallen;
  3. Het benodigde ontbrekende budget van € 100.000 voor 2023 en 2024 te dekken vanuit het begrotingssaldo.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie bestuur en economie.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Op 18 april 2023 heeft Regio GV een aanbiedingsbrief met de jaarstukken 2022, het voorstel bestemming resultaat 2022, de Programmabegroting 2024-2027 en de begrotingswijziging 2023-01B naar de gemeenteraden gestuurd. De jaarstukken 2022 zijn ter kennisname. Op de overige stukken kan door de gemeenteraad een zienswijze worden ingediend op uiterlijk 11 juli.
  Het onderwerp staat geagendeerd voor de raad van 19 juli (geen eerdere mogelijkheid). Daarom wordt de zienswijze na behandeling in de Commissie Economie en Bestuur van 5 juli en onder voorbehoud van goedkeuring van de raad naar Regio GV gestuurd.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  2. Kennis te nemen van het conceptvoorstel resultaatbestemming 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  3. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2024-2027 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  4. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2023-1B;
  5. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.
  II. Het raadsvoorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Bestuur en Economie.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  De startnotitie Armoede en Schulden en de daaropvolgende beleidskaders zien toe op de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein Wij zijn Hilversum. Met deze startnotities vragen we de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving het college te adviseren over de uitgangspunten van het toekomstige beleid voor Armoede en Schulden.


  Besluit

  I. De startnotitie armoede en schulden vast te stellen en deze te gebruiken als kader voor het opstellen van het beleidsplan armoede & schulden.
  II. Besluitpunt I middels bijgaande commissievoorstel ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de commissie zorg, welzijn en samenleving.
  III. Middels bijgaande collegebrieven de binnengekomen adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum en de Cliëntenraad Hilversum te voorzien van een reactie.

  Akkoord met aanpassingen.

 6. 6

  Het concept van flitsbezorgsupermarkten is in snel tempo uitgerold, met name in de grote steden. Het gaat om een ontwikkeling die past bij veranderend koopgedrag van consumenten. Er is nog geen helder zicht wat het eindbeeld wordt en wat de ruimtelijke gevolgen daarvan zijn. Het is daarom zaak gevolgen in ruimtelijke zin en het tegengaan van overlast middels een bestemmingsplan te regelen. In veel bestemmingsplannen kunnen darkstores van flitsbezorgsupermarkten rechtstreeks worden toegelaten onder de geldende bestemmingen. Op 9 juni 2022 (document) heeft uw gemeenteraad daarom besloten om een paraplubestemmingsplan op te stellen om nieuwvestiging van darkstores en bijbehorende flitsbezorging in Hilversum nader te reguleren. Met bijgevoegd paraplubestemmingsplan Flitsbezorging met darkstores wordt nu een kader geboden op basis waarvan regulering van de vestiging van darkstores mogelijk is. Over het algemeen kan worden gesteld dat darkstores worden toegelaten binnen de bestemming Bedrijf of Bedrijventerrein met milieuhindercategorie 3.1. Dit betekent dat een hinderzone in acht moet worden genomen van 50 meter tot gevoelige functies zoals wonen. Daarnaast kan onder bepaalde voorwaarden ook in andere gevallen worden meegewerkt aan darkstores.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:

  1. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het paraplubestemmingsplan Flitsbezorging met darkstores.
  2. Het paraplubestemmingsplan Flitsbezorging met darkstores met plan-IDN NL.IMRO.0402.19pbp06flitsbezorg-va01 (en ondergrond ontleend aan de BGT d.d. 1 februari 2023) vast te stellen.

  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten.

  Conform.

 7. 7

  Het college heeft in afwijking op het coalitieakkoord Hilversum 2022-2026 hoofdstuk “Bereikbaarheid en parkeren” besloten om op dit moment af te zien van de realisatie van de fiets -en voetgangersbrug Johannes Geradtsweg.

  Besluit

  1. Af te zien van de realisatie van de fiets -en voetgangersbrug Johannes Geradtsweg.
  2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  In de raadsvergadering van 6 juli 2022 is met motie M22/54 het college verzocht te onderzoeken hoe bij verbonden partijen/organisaties die werken in opdracht van de gemeente Hilversum, een minimaal uurloon van 14 euro vanaf de laagst betaalde functie als uitgangspunt kan worden gehanteerd en hoe hierbij leidend kan zijn dat dit daadwerkelijk een verbetering betekent (netto) voor de betreffende werknemers.

  Besluit

  De raad met bijgaande collegebrief te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar aanleiding van motie M22-54.

  Conform.

 9. 9

  Met dit dashboard ontvangt de raad een kort en helder overzicht van de vorderingen in de energietransitie in Hilversum.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief de raad het Dashboard Energietransitie 2023 te doen toekomen.

  Conform.

 10. 10

  Op 4 mei heeft de fractie PvdA artikel 41 RvO vragen gesteld inzake commerciële laadstations in woonwijken.

  Besluit

  De op 4 mei jl. door de fractie van de PvdA gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake
  commerciële laadstations in woonwijken, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 11. 11

  Op 11 mei 2023 heeft de fractie van Hart voor Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over flexwonen. Middels bijgevoegde collegebrief worden deze vragen voorzien van antwoorden.

  Besluit

  De op 11 mei 2023 door de fractie van Hart voor Hilversum gestelde vragen ex art. 41 RvO over flexwonen, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 12. 12

  Op 8 december 2022 heeft de gemeenteraad van Hilversum een zienswijze ingediend op de Startnotitie RSA 2023-2026 Regio Gooi en Vechtstreek. De zienswijzen van de regiogemeenten zijn verwerkt in een nota van beantwoording. Deze nota is met de raadsleden besproken tijdens het regiopodium op 13 maart 2023. Ter vergadering van 13 april heeft het AB de definitieve tekst van de RSA 2023-2026 opgesteld en bij bericht van 18 april ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden. Op 15 mei 2023 is een extra regiopodium ingesteld om raadsleden in de gelegenheid  te stellen met elkaar te spreken over de RSA. Het AB heeft de gemeenteraden verzocht voor het zomerreces een besluit te nemen.

  Besluit

  I.  De Raad voorstellen om:
  1. De Regionale Samenwerkingsagenda 2023-2026 vast te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Bestuur en Economie van 5 juli 2023.

  Conform.

 13. 13

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De wijzigingen hebben ook gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio en stelt het algemeen bestuur voor om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. Dit ontwerp-wijzigingsbesluit wordt aan alle deelnemende gemeenten voorgelegd ten behoeve van het kenbaar maken van zienswijze. Dit is een nieuwe bevoegdheid die alle gemeenteraden toekomt op basis van het gewijzigde artikel 1 van het Wgr.

  Besluit

  I. De raad voorstellen:
  1. Bijgaande zienswijze kenbaar te maken op het ontwerp-wijzigingsbesluit voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2023.
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Bestuur en Economie ter advisering aan de raad.

  Conform.

 14. 14

  Jaarlijks legt de gemeente Hilversum verantwoording af over handhaving en toezicht kinderopvang aan de Inspectie van het Onderwijs (tweedelijns toezicht). Er is een verslag opgesteld dat inzicht geeft op welke wijze de gemeente invulling geeft aan haar bevoegdheden. De minister baseert zich voor zijn landelijk oordeel over het gemeentelijk toezicht en handhaven op deze verantwoording. Het verslag wordt ter kennisname aan de raad gebracht.
  De gemeente Hilversum heeft in 2022 voldaan aan de toezicht- en handhavingsverplichting zoals gesteld in de Wet kinderopvang.

  Besluit

  1. De Jaarverantwoording Kinderopvang 2022 over toezicht en handhaving kinderopvang in de gemeente Hilversum vast te stellen.
  2. De raad te informeren door middel van bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 15. 15

  De kwartaalplanning Wonen geeft een overzicht van de producten die de komende kwartalen worden opgeleverd.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren door middel van de bijgevoegde collegebrief.

  Conform.