Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 5 december 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De Eindejaarsrapportage maakt deel uit van de planning & controlecyclus van de gemeente Hilversum, zoals voorgeschreven in de financiële verordening. Het doel van de Eindejaarsrapportage is om inzicht te verschaffen in de stand van de budgetten en het verwachte financiële resultaat aan het einde van het jaar.
  Het resultaat van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage resulteert, voor reservemutaties, in een voordelig bedrag van € 8,7 miljoen. Er wordt voorgesteld om € 7,9 miljoen toe te voegen aan de reserves. Na reservemutatie resulteert het saldo van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage, in een bedrag van € 771.000 voordelig. Aan de raad wordt voorgesteld de begroting hiervoor te wijzigen.


  Op woensdagavond 29 november is de eindejaarsrapportage behandeld in de commissie Bestuur en Economie. In de commissievergadering zijn drie vragen gesteld ten aanzien van verkeersveiligheid, verduurzaming van de gemeentelijke panden en de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Via bijgaande collegebrief worden deze drie vragen beantwoord.

  Besluit

  Collegebrief versturen naar de raad.

  Akkoord met een aanpassing.

 2. 2

  In de gemeente Hilversum zijn al vele jaren buurtsportcoaches actief. Hilversum maakt hiervoor gebruik van de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Bink is één van de vaste partners voor de uitvoering voor de BRC. Bink heeft voor het jaar 2024 een aanvraag ingediend, die voldoet aan de gestelde eisen van het gemeentelijk beleid en de landelijke regeling. Het voorstel is om akkoord te gaan met het door Bink ingediende werkplan 2024 en de subsidie aanvraag voor het jaar 2024 te verlenen.

  Besluit

  Een programmasubsidie van € 249.293 te verlenen aan Bink (zaaknummer 1372812) voor de realisatie van 3,44 fte buurtsportcoach en activiteitenbudget, conform bijgevoegde beschikking.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  De Stichting Hilversumse Meent heeft voor 2024 subsidie aangevraagd voor het continueren van de pilot 'Welzijnsontmoeting het Praathuis 2024' in de Kruisdam. Het komend jaar is het laatste jaar waarin de pilot kan worden voortgezet. Vanaf 2025 geldt de nieuwe subsidieregeling ‘Dagactiviteiten: ontmoeten, meedoen en meewerken’. In dit voorstel wordt de aanvraag voor 2024 besproken.

  Besluit

  De subsidieaanvraag van Stichting Hilversumse Meent van € 89.018,- voor het continueren van de pilot 'Welzijnsontmoeting het Praathuis 2024' verlenen, onder de in de beschikking gestelde voorwaarden.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Voorliggende monitor geeft 1 keer per jaar inzicht in een aantal economische kerngegevens die samen een beeld geven van de stand van de economie. Ook laten we zien welke gemeentelijke inzet daaraan bijdraagt. De monitor Economie bestaat uit de vaste thema’s arbeidsmarkt, bedrijvendynamiek en werklocaties en een wisselend thema. Dit jaar is dit een uitgebreide analyse van de zorgsector.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren middels bijgaande collegebrief en monitor Economie 2023.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  In juli 2023 heeft de gemeenteraad de zienswijzennota Omgevingsvisie gedeeltelijk vastgesteld en middels amendement A23/94 besloten over een aantal onderwerpen verder met het college te willen spreken, allereerst beeldvormend.


  Na informele sessies van de commissie in september (BVS) en oktober 2023 (informele avond commissie) heeft de gemeenteraad op 8 november 2023 besloten over motie M23/136 'opdracht Omgevingsvisie'. Deze motie draagt het college op de commissie een voorstel voor afronding van de Omgevingsvisie voor te leggen. Het commissievoorstel zorgt voor heldere opdrachtverlening aan het college en geeft gelegenheid om eventuele politieke verschillen van inzicht in de commissie te bespreken.


  Na advisering door de commissie, kan het college de Omgevingsvisie afronden, gericht op besluitvorming in mei 2024.

  Besluit

  1. Het commissievoorstel 'Afronden Omgevingsvisie Hilversum 2040' vast te stellen.
  2. Het onderwerp ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Voor de financiering van het project 'Kleine Spoorbomen' komt de gemeente in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De voorliggende bestuursovereenkomst is opgesteld om de afspraken over de bijdrage van I&W aan het project Kleine Spoorbomen tussen ProRail en de gemeente Hilversum vast te leggen.

  Besluit

  1. De Bestuursovereenkomst Overwegproject Hoge Larenseweg (Kleine Spoorbomen) met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan te gaan.
  2. De financiële effecten op het investeringsprogramma als gevolg van de hogere bijdrage van ca. € 1 mln van het ministerie van I&W te verwerken in de Voorjaarsnota 2024.
  3. De gemeenteraad te informeren middels bijgaande Raadsinformatiebrief.

  Akkoord.

 7. 7

  Vanuit de Werkkamer (Regio Gooi en Vecht) is een brief gestuurd naar alle colleges. Het onderwerp is de Banenafspraak waar meer effort op moet worden gezet en waar de colleges nu als werkgever van de gemeentelijke organisaties op worden gewezen. Bart Heller is voorzitter van de Werkkamer, Karin van Hunnik heeft als wethouder Personeel en Organisatie het onderwerp Banenafspraak (sociaal werkgeverschap) in haar portefeuille. Middels bijgaande collegebrief geeft het een college een reactie op de brief van de Werkkamer.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief de Werkkamer te voorzien van een reactie op haar brief inzake de Banenafspraak.

  Conform.

 8. 8

  Stichting Omgevingseducatie Gooi-, Vecht- en Eemstreek heeft een subsidieaanvraag ingediend (zaaknummer 1364930) voor het geven van natuur- en duurzaamheidseducatie aan basisscholen en het voorgezet onderwijs in 2024. Stichting Omgevingseducatie Gooi-, Vecht- en Eemstreek heeft inmiddels al zo'n dertig jaar ervaring en heeft een groot lokaal en regionaal netwerk. Zij biedt een platform en educatief aanbod voor primair en voortgezet onderwijs met duurzame thema’s als natuur, klimaat en energie, waar alle Hilversumse scholen gebruik van kunnen maken. Aan het college wordt een besluit gevraagd de bijgaande verleningsbeschikking toe te kennen.

  Besluit

  1. Subsidie van €57.000 conform bijgaande verleningsbeschikking toe te kennen aan Stichting Omgevingseducatie om haar activiteiten in 2024 uit te kunnen voeren.
  2. De te verlenen subsidie te dekken uit het budget voor energietransitie in programma 1 Wonen en Leven, Taakveld 7.4 Milieubeheer voor een bedrag van € 57.000.

  Akkoord met een aanpassing.

 9. 9

  In het uitvoeringsprogramma Programma Groen staan projecten beschreven die bijdragen aan de doelstellingen aan de doelen van het Programma Groen.
  Voor 2024 is het jaarplan (uitvoeringsprogramma) grotendeels in lijn met het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Programma Groen 2023-2026. Het jaarplan laat zien hoe met projecten, communicatie en monitoring binnen de vastgestelde budgetten uitvoering wordt gegeven aan het Programma Groen Hilversum 2040.

  Besluit

  I. Het Jaarplan Groen 2024 vast te stellen.
  II. Het Jaarplan Groen 2024 middels bijgaand commissievoorstel ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de raadscommissie duurzaamheid en bereikbaarheid.

  Conform.

 10. 10

  De Uitvoeringsagenda mantelzorg in Hilversum 2024-2030 beschrijft hoe we komende jaren onze huidige en toekomstige mantelzorgers ondersteunen in samenwerking met onze uitvoeringspartners in het sociaal domein.

  Besluit

  I. de Uitvoeringsagenda mantelzorg in Hilversum 2024-2030 vast te stellen.
  II. Het onderwerp middels bijgaand commissievoorstel ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving.

  Conform.

 11. 11

  De Belastingdienst houdt Horizontaal Toezicht op de gemeente Hilversum, toezicht dat is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De bestaande convenanten Horizontaal Toezicht (HT) die gemeenten en ook Hilversum hebben afgesloten met de Belastingdienst komen te vervallen. De Belastingdienst wil graag de huidige afspraken vernieuwen door het tekenen van een nieuw convenant met de gemeente Hilversum.

  Besluit

  1. Het convenant met de Belastingdienst vast te stellen.
  2. de portefeuillehouder Financiën te mandateren om namens het college het convenant te ondertekenen.

  Conform.

 12. 12

  Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze wet legt het toezicht op de bouw van een aantal eenvoudige bouwwerken in handen van private kwaliteitsborgers. De bevoegdheid van de gemeente om zelf toezicht te houden en handhavend op te treden blijft bestaan. Het Wkb-beleid beschrijft hierin de rol van de gemeente.

  Besluit

  1. Het beleid voor de toepassing van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vast te stellen en te bepalen dat het beleid op 1 januari 2024 in werking treedt;
  2. De raad te informeren over het vastgestelde beleid door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Conform.

 13. 13

  De VNG, de WSGO, FNV Overheid, CNV overheid en CMHF hebben op 10 november 2023 een principeakkoord voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) gesloten. Het akkoord wordt definitief, op zijn vroegst medio december 2023, na de ledenraadplegingen van de afzonderlijke partijen en bekrachtiging van de afzonderlijke besturen. Daarna heeft de cao rechtstreekse werking.

  Besluit

  1. Vóór te stemmen voor het principeakkoord Cao Gemeenten 2024 - 2025.
  2. De gemeentesecretaris volmacht te verlenen om gemeente Hilversum te vertegenwoordigen als stemgerechtigd lid inzake dit principeakkoord.
  3. De portefeuillehouder organisatie, bedrijfsvoering en dienstverlening te machtigen om de Raadsinformatiebrief, zodra het principe akkoord definitief is, te weten op z’n vroegst medio december, te doen toekomen aan de Raad.

  Conform.

 14. 14

  Er zijn vragen ontvangen van Democraten Hilversum over de muziektent op de Kerkbrink.

  Besluit

  De op 10 november 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over de Muziektent Kerkbrink te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 15. 15

  Opstapje is een gezinsgericht stimuleringsprogramma gericht op het vergroten van de onderwijskansen van kinderen tussen 1 en 2 jaar, door de kwaliteit van interactie tussen ouder(s) en kind te verbeteren. Op 8 september 2022 heeft de gemeente Hilversum aan Stichting Bink kinderopvang een subsidie verleend voor het uitvoeren van Opstapje in schooljaar 2022-2023. Stichting Bink kinderopvang heeft gehandeld in overeenstemming met de subsidiebeschikking.

  Besluit

  1. De subsidie die Stichting Bink kinderopvang in schooljaar 2022-2023 heeft ontvangen voor de uitvoering van het gezinsgerichte stimuleringsprogramma Opstapje, gericht op het vergroten van de onderwijskansen van kinderen, vast te stellen op € 82.016,- conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking (bijlage 2).
  2. Het verschil tussen de aan Stichting Bink Kinderopvang verleende subsidie van €82.459,- en de vastgestelde subsidie van €82.016,- terug te vorderen tot een bedrag van €443,- conform bijgaande vaststellingsbeschikking.

  Conform.

 16. 16

  Regio Gooi en Vechtstreek en de deelnemende gemeenten geven gezamenlijk uitvoering aan de inkoop en het beheer van individuele maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein. Het controle- en verantwoordingsprotocol bevat de opdracht aan de Regio GV hoe invulling te geven aan de financiële verantwoording met betrekking tot maatwerkvoorzieningen sociaal domein 2023 en 2024 en de controle daarop door de externe accountant van de Regio GV. De colleges van de deelnemende gemeenten en het dagelijks bestuur van de Regio GV stellen het controle- en verantwoordingsprotocol Regio Gooi en Vechtstreek 2023 en 2024 eenduidig vast. De wijziging ten opzichte van 2022 is dat de jaarrekening nu onderdeel uitmaakt van de verplichte aan te leveren documentatie vanuit de aanbieders.

  Besluit

  Het Controle- en verantwoordingsprotocol Sociaal Domein 2023 en 2024 ten behoeve van de Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen.

  Conform.

 17. 17

  Het instellen van een gevelfonds voor het centrum van Hilversum is een van de maatregelen uit de Gebiedsagenda centrum Hilversum (vastgesteld op 19 juli 2023). Met een gevelfonds stimuleren we het verbeteren van de historische kwaliteiten van de gevels in het centrum. Uitgangspunt is dat het fonds bijdraagt aan investeringen die zorgen voor een kwaliteitsniveau dat boven het welstandsniveau uitstijgt. Pandeigenaren en huurders kunnen een subsidie aanvragen van maximaal 50% van de kosten voor het opknappen van de gevel, met een maximum van €12.500,- per object. In het gevelfonds zit €100.000,-.

  Besluit

  De subsidieregeling gevelfonds centrum Hilversum 2024 vast te stellen.

  Conform.

 18. 18

  Het verduurzamen van de Hilversumse woningvoorraad is een grote opgave, voor de gemeente, maar ook voor woningeigenaren zelf. De gemeente Hilversum biedt woningeigenaren hulp in de vorm van advies, subsidies en leningen. De gemeente kan niet alle inwoners zelf adviseren, maar leunt sterk op de inzet van Hilversumse energiecoöperaties. Tegelijkertijd zijn de energiecoöperaties ook sterk afhankelijk van subsidie van de gemeente om voort te bestaan. Om de schaarse middelen efficiënter en doelmatig in te zetten, is het de wens om subsidie aan één energiecoöperatie te verstrekken. De subsidieregeling ‘Basisinfrastructuur Samenwerkingspartner Energietransitie’ is opgesteld om één energiecoöperatie te selecteren als samenwerkingspartner voor de energietransitie in Hilversum. De regeling beschrijft op basis van welke criteria de keus wordt gemaakt en hoe de selectieprocedure verloopt. Het doel is om één energiecoöperatie aan te wijzen als `basisinfrastructuur voor Hilversum om hier meerjarige samenwerkingsafspraken mee te maken en een basissubsidie te verlenen voor 2024 tot en met 2027.

  Besluit

  1. De subsidieregeling ‘Regeling selectie Energiecoöperatie als basisinfrastructuur energietransitie’ vast te stellen.

  Conform.

 19. 19

  De provincie Noord-Holland is voornemens om aan de hoofdrijbaan van de N417 (Utrechtseweg) groot onderhoud te plegen, de huidige fietsvoorzieningen te verbeteren en faunavoorzieningen aan te brengen. De reconstructie bestaat onder andere uit:
  -het vernieuwen van het wegdek en de aanleg van halfverharde bermen;
  -het aanleggen van een -in twee richtingen bereden- (brom-)fietspad aan de westzijde van de N417;
  -het verwijderen van het huidige fietspad aan de oostzijde van de N417 tussen Hollandse Rading en de rotonde Noodweg;
  -het aanleggen van vijf faunapassages voor dassen en reptielen en het aanbrengen van faunarasters langs het gehele tracé van de N417 tussen de rotonde met de Noodweg en de bebouwde kom van de gemeente Hilversum (Zuiderheideweg).
  De N417 heeft in het vigerende bestemmingsplan een verkeersbestemming. De reconstructie van de hoofdrijbaan zoals deze nu voorzien is, kan volledig plaatsvinden binnen deze bestemming. Het nieuwe vrij liggende (brom-)fietspad valt voor een groot deel buiten de verkeersbestemming. Buiten deze bestemming is de aanleg van een (brom-)fietspad niet toegestaan. Daarom is voorliggend bestemmingsplan opgesteld.
  Voorgesteld wordt in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Reconstructie N417’ en de bestemmingsplanprocedure te starten met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van het indienen van zienswijzen door eenieder.

  Bijlagen

  Besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Reconstructie N417 voor 6 weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen;
  2. Geen Milieueffectrapport op te stellen;
  3. Bijgevoegde planschadeovereenkomst bestemmingsplan Reconstructie N417 aan te gaan;
  4. De raad over het bovenstaande te informeren door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

  Conform.

 20. 20

  Via deze collegebrief informeert het college van B en W de gemeenteraad van Hilversum over het Bestuurlijk Overleg (BO) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van 7 november 2023.
  Het BO MIRT (medio november) en BO Leefomgeving (medio juni) zijn de twee momenten in het jaar waar regio’s afspraken maken met het Rijk over inzet en investeringen op ruimtelijke- en mobiliteitsopgaven. Deze overleggen vinden plaats per landsdeel. Wij vallen onder landsdeel Noordwest Nederland met daarbinnen de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De Metropoolregio’s Amsterdam (MRA) en Utrecht (MRU) hebben het voortouw in de voorbereiding van deze overleggen met het Rijk, wat een keuze is van het Rijk. De regio Gooi en Vechtstreek wordt in dit overleg vertegenwoordigd via de delegatie van de MRA. De inbreng is vooraf afgestemd in de platformen Ruimte en Mobiliteit van de MRA waarin namens Gooi en Vechtstreek portefeuillehouders Hugo Bellaart en Bart Heller zitting hebben.

  Besluit

  Middels bijgevoegde collegebrief de gemeenteraad van Hilversum te informeren over het BO MIRT november 2023.

  Conform.

 21. 21

  Conform het door de gemeenteraad vastgestelde parkeerbeleid d.d. 19 juli 2023 dienen de tarieven van de parkeergarages per 1-1-24 geïndexeerd te worden. Deze indexering dient jaarlijks plaats te vinden.
  Voor de indexering wordt uitgegaan van de standaard indexeringstarieven conform de begroting 2024: 4,4%.

  Besluit

  De tarieven voor de gemeentelijke parkeergarages voor zowel het bezoekersparkeren als de parkeerabonnementen vast te stellen, zodat deze per 1-1-2024 ingevoerd kunnen worden.

  Conform.

 22. 22

  In maart 2022 zijn Philipshof Residences BV en de gemeente Hilversum een anterieure overeenkomst (AOK) aangegaan voor de herontwikkeling van de Philipslocatie. In deze AOK is vastgelegd dat de gemeente medewerking verleent aan een bestemmingsplan waarin 80 sociale huurwoningen, 80 tot 100 middeldure huurwoningen en 80 woningen in de duurdere categorie mogelijk worden gemaakt.
  Het stedenbouwkundig plan op basis van het Masterplan is verder uitgewerkt en vormt de structuur voor het bestemmingsplan. Naast een bestemmingsplan is conform de AOK ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin de stedenbouwkundige en architectonische beeldkwaliteit wordt vastgelegd voor het gebied.
  Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan zijn inmiddels gereed om in procedure te worden gebracht. Bij het akoestisch onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan is geconstateerd dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Geluidsschermen en bronmaatregelen zijn niet wenselijk of mogelijk. Dit betekent dat een hogere grenswaarde geluid noodzakelijk is. Een ontwerp-besluit hogere grenswaarden geluid wordt samen met het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitplan ter inzage gelegd.

  Besluit

  1. Te besluiten dat een Milieueffectrapport niet hoeft te worden opgesteld met inachtneming van de Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling van AnteaGroup die als bijlage 9 bij de plantoelichting van het ontwerp Chw bestemmingsplan Philipshof is gevoegd;
  2. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Hilversum, Philipshof Beeldkwaliteitplan’ voor 6 weken ter visie te leggen voor inspraak;
  3. Het ontwerp-besluit hogere grenswaarden geluid Chw bestemmingsplan Philipshof cf. artikel 110c Wet geluidhinder voor 6 weken ter visie te leggen voor eventuele zienswijzen;
  4. Het ontwerp Chw bestemmingsplan Philipshof met plan IDN IMRO.0402.09bp05philipslocon01 en bijbehorende stukken cf. artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening voor 6 weken ter visie te leggen voor eventuele zienswijzen;
  5. De raad te informeren door middel van bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met een aanpassing.