Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 2.a

 2. 2.b

  Bij schrijven van 27 juni 2023 heeft de heer P. van den Brink van de fractie van D66 ontslag genomen als raadslid. Conform art. X6 van de Kieswet behoudt hij zijn lidmaatschap, totdat de geloofsbrieven van zijn opvolger zijn goedgekeurd.
  Het centraal stembureau heeft na 27 juni 2023 conform de kieswet de opvolgingsprocedure in gang gezet. De eerstvolgende persoon op de kieslijst van D66 die in aanmerking komt voor benoeming én die bereid is gebleken de benoeming te willen aanvaarden is de heer J.T.M. van Nistelrooij.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer J.T.M. van Nistelrooij toelaten als lid van de gemeenteraad.

 3. 4

 4. 6

  Het concept van flitsbezorgsupermarkten is in snel tempo uitgerold, met name in de grote steden. Het gaat om een ontwikkeling die past bij veranderend koopgedrag van consumenten. Er is nog geen helder zicht wat het eindbeeld wordt en wat de ruimtelijke gevolgen daarvan zijn. Het is daarom zaak gevolgen in ruimtelijke zin en het tegengaan van overlast middels een bestemmingsplan te regelen. In veel bestemmingsplannen kunnen darkstores van flitsbezorgsupermarkten rechtstreeks worden toegelaten onder de geldende bestemmingen. Op 9 juni 2022 (document) heeft uw gemeenteraad daarom besloten om een paraplubestemmingsplan op te stellen om nieuwvestiging van darkstores en bijbehorende flitsbezorging in Hilversum nader te reguleren. Met bijgevoegd paraplubestemmingsplan Flitsbezorging met darkstores wordt nu een kader geboden op basis waarvan regulering van de vestiging van darkstores mogelijk is. Over het algemeen kan worden gesteld dat darkstores worden toegelaten binnen de bestemming Bedrijf of Bedrijventerrein met milieuhindercategorie 3.1. Dit betekent dat een hinderzone in acht moet worden genomen van 50 meter tot gevoelige functies zoals wonen. Daarnaast kan onder bepaalde voorwaarden ook in andere gevallen worden meegewerkt aan darkstores.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het paraplubestemmingsplan Flitsbezorging met darkstores.
  2. Het paraplubestemmingsplan Flitsbezorging met darkstores met plan-IDN NL.IMRO.0402.19pbp06flitsbezorg-va01 (en ondergrond ontleend aan de BGT d.d. 1 februari 2023) vast te stellen.

  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 5. 7

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De wijzigingen hebben ook gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio en stelt het algemeen bestuur voor om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. Dit ontwerp-wijzigingsbesluit wordt aan alle deelnemende gemeenten voorgelegd ten behoeve van het kenbaar maken van zienswijze. Dit is een nieuwe bevoegdheid die alle gemeenteraden toekomt op basis van het gewijzigde artikel 1 van het Wgr.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande zienswijze kenbaar te maken op het ontwerp-wijzigingsbesluit voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2023.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 5 juli 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en zijn positief. Het voorstel kan zonder debat naar de raad.

 6. 8

  In de regio Gooi en de Vechtstreek zijn twee archiefdiensten aanwezig, het Streekarchief Gooi en Vechtstreek en het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen.
  Vanaf 2022 is intensief gewerkt aan de voorbereidingen voor de fusie van de twee archiefdiensten voor de deelnemende gemeenten (Hilversum,Blaricum, Laren, Wijdemeren, Gooise Meren en Huizen).

  Dit heeft geresulteerd in bijgevoegde concept GR met bijlages.

  Voor de fusie zijn twee afzonderlijke raadsbesluiten nodig. De eerste om al dan niet een zienswijze in te dienen op de concept GR en de tweede om de GR vast te stellen. Pas na vaststelling door alle deelnemende gemeenteraden, zal de GR per 1 januari 2024 in werking treden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaande zienswijze op de Gemeenschappelijke Regeling Archief Gooi en Vechtstreek vast te stellen en deze in te dienen bij de projectgroep Fusie Archiefdiensten.

  De commissie Bestuur en Economie heeft op 5 juli 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en zijn positief. Het voorstel kan zonder debat naar de raad.

 7. 9

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (4), 10. BVNL (1)
 8. 10

  Op 8 december 2022 heeft de gemeenteraad van Hilversum een zienswijze ingediend op de Startnotitie RSA 2023-2026 Regio Gooi en Vechtstreek. De zienswijzen van de regiogemeenten zijn verwerkt in een nota van beantwoording. Deze nota is met de raadsleden besproken tijdens het regiopodium op 13 maart 2023. Ter vergadering van 13 april heeft het AB de definitieve tekst van de RSA 2023-2026 opgesteld en bij bericht van 18 april ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden. Op 15 mei 2023 is een extra regiopodium ingesteld om raadsleden in de gelegenheid  met elkaar te spreken over de RSA. Het AB heeft de gemeenteraden verzocht voor het zomerreces een besluit te nemen.

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (7)

  Voorgesteld besluit

  De Regionale Samenwerkingsagenda 2023-2026 vast te stellen.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 5 juli 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad. De fracties D66 en DemocratenHilversum maken een voorbehoud voor een debat in de raad, de overige fracties geven aan dat het voorstel zonder debat naar de raad kan.
  D66 adviseert negatief over het voorstel, DemocratenHilversum maakt een voorbehoud en de overige fracties adviseren positief over het voorstel.

 9. 11

  Op 1 februari 2023 oordeelde de gemeenteraad dat de ontwerp Omgevingsvisie en ontwerp PlanMER (Milieu Effect Rapportage) voldoende waren om vrij te geven voor inspraak. De betreffende documenten hebben van maandag 6 maart 2023 tot en met 16 april 2023 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Alle inspraakreacties en adviezen zijn nu verwerkt in een zienswijzennota. De zienswijzennota bevat een reactie op alle ingediende zienswijzen en adviezen en doet concrete voorstellen voor aanpassing van de ontwerp Omgevingsvisie. De gemeenteraad wordt gevraagd de zienswijzennota vast te stellen, daarmee het college een heldere opdracht te geven om aanpassingen te verwerken in een definitieve Omgevingsvisie en die na de zomer van 2023 aan de raad voor definitieve besluitvorming voor te leggen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de zienswijzen en adviezen over de ontwerp Omgevingsvisie en PlanMER (bijlagen A, B en C)
  2. De zienswijzennota vast te stellen, inclusief bijlagen D (concretisering doelen en toetsingskader), E (uitwerking ruimtelijke kwaliteit) en F (aanzet voor gebiedsagenda’s).
  3. Het college opdracht te geven om de voorgestelde wijzigingen uit de zienswijzennota te verwerken in een definitieve Omgevingsvisie en die na de zomer van 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 28 juni 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten in het voorstel rijp voor behandeling in de raad en maken een voorbehoud. Alle woordvoerders willen in de raad debat voeren over dit onderwerp.

 10. 11.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 11. 11.b

 12. 12

  Op 21 april 2021 heeft de gemeenteraad van Hilversum de Mobiliteitsvisie 2040 vastgesteld, getiteld ‘Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit’. Met deze visie heeft de raad zijn ambities bepaald voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Hilversum. Na elf deelonderzoeken en tientallen participatiebijeenkomsten zijn deze ambities in de afgelopen twee jaar uitgewerkt in het voorliggende Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040 volgens de in november 2021 vastgestelde startnotitie. De input vanuit de deelonderzoeken (zie bijlagen 3 t/m 12) en participatie (zie bijlage 13 t/m 16) zijn vertaald naar elf overeenkomstige deelprojecten en een samenhangende mix van maatregelen. Hiermee wil Hilversum de bereikbaarheid in de richting 2040 verbeteren en inzetten op groene, duurzame, innovatieve en veilige mobiliteit. In dit voorstel gaan we op hoofdlijnen in op de opbouw van het programma, de onderliggende doelstellingen, de samenhang met trajecten zoals de Omgevingsvisie en het doorlopen traject rondom communicatie en participatie. Ook doen we een voorstel voor de financiële dekking van het programma en gaan we in op de fasering in de uitvoering.


  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040 vast te stellen en uitvoering te geven aan de voorgestelde maatregelen;
  2. De lasten van het programma Wonen en Leven in de Begroting 2023 te verhogen met € 81.451 ten laste van de algemene middelen;
  3. Het uitvoeringsprogramma voor 2024-2027 zoals opgenomen in bijlage 3 te verwerken in de Begroting 2024.


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 5 juli 2023 advies uitgebracht.
  Alle woordvoerders achten het voorstel rijp voor de raad.
  Op de VVD na willen alle woordvoerders in de raad debat voeren over dit onderwerp.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T23-066 Verkeersveiligheid rondom sportparken
  T23-069 Knelpunten
 13. 12.a

 14. 12.b

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (1)
 15. 12.c

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)
 16. 12.d

 17. 12.e

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-105 - Maak fietsstraat echt autoluw
 18. 12.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-106 - Veilig fietsen op de Hilversum fietspaden
 19. 12.g

 20. 13

  Het parkeerbeleid van Hilversum is een uitwerking van het uitvoeringsprogramma van de mobiliteitsvisie. In de mobiliteitsvisie is door de gemeenteraad een vergezicht beschreven van een Hilversum dat beter bereikbaar is. Waarin een transitie gemaakt wordt van de drukte door autoverkeer naar een duurzamere gemeente waar inwoners en bezoekers vaker kiezen voor alternatieve vervoerbewijzen dan de auto. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de fiets, het openbaar vervoer of door gebruik te maken van deelmobiliteit. De auto, en dan met name de eigen auto, wordt meer ontmoedigd, maar niet verbannen. Voor de inwoners en bezoekers die afhankelijk zijn van de auto wordt het niet onmogelijk om een auto te rijden of te bezitten, wel wordt van iedereen verwacht dat ze bewuster nadenken over het bezit van een eigen auto en van het gebruik van de auto. Voor de bestaande bewoners van Hilversum die momenteel al een (of meerdere) auto(’s) bezitten verandert er in eerste instantie niet heel veel. Voor nieuwe bewoners wordt er al sneller een bewuste keuze verwacht. Denk daarbij aan minder parkeervergunningen per huishouden.

  In dit parkeerbeleid worden de kaders aangegeven waarbinnen het parkeren in Hilversum de komende jaren uitgewerkt zal gaan worden, inclusief een financiële paragraaf voor de uitvoering van het beleid. Binnen deze kaders wordt aan het college de opdracht gegeven om dit beleid verder uit te werken en in te voeren. Jaarlijks rapporteert het college aan de raad over de voortgang en over de effecten van het parkeerbeleid. Om de voortgang te rapporteren is een jaarlijkse monitoring van de parkeerdruk noodzakelijk.
  Stemuitslag

  voor 58%
  tegen 42%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2)
  tegen
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het Parkeerbeleid Hilversum 2023 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van het Parkeerbeleid Hilversum 2017.
  2. De afkoopbedragen zoals hieronder opgenomen, vast te stellen en de bedragen jaarlijks te indexeren op basis van de CPI-maart raming van het jaar waarin de programmabegroting van het daaropvolgende jaar wordt opgesteld (jaar T):
  Bedrag per parkeerplaats
  Afkoop eerste 3 parkeerplaatsen € 10.000
  Afkoop vanaf 4 parkeerplaatsen € 16.600
  Afkoop voor alle sociale huur en koopwoningen en alle middeldure huur en koopwoningen € 10.000


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 5 juli 2023 advies uitgebracht.
  Alle woordvoerders achten het voorstel rijp voor de raad met debat.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T23-070 Effecten parkeerbeleid
  T23-071 Evaluatie parkeerbeleid
 21. 13.a

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  02. D66 (7), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 10. BVNL (1)
 22. 13.b

  Stemuitslag

  voor 31%
  tegen 69%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (4), 06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (2), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
 23. 13.c

  Stemuitslag

  voor 72%
  tegen 28%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (7), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
 24. 13.d

  Stemuitslag

  voor 72%
  tegen 28%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  02. D66 (7), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
 25. 13.e

  Stemuitslag

  voor 75%
  tegen 25%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (7), 07. PvdA (2)
 26. 13.f

 27. 13.g

 28. 14

  Met de gebiedsagenda centrum bouwen we aan een economisch vitaal en levendig centrum voor Hilversum. Hier werken we aan door middel van een concrete, breed gedragen, uitvoeringsgerichte gebiedsagenda. In de gebiedsagenda kijken we door tot aan 2030. Het uitvoeringsprogramma is gericht op de periode van 2023 tot 2026. De raad wordt middels bijgaand raadsvoorstel gevraagd de Gebiedsagenda Centrum Hilversum 2030 vast te stellen en hiervoor een aanvullend benodigd budget van €100.000,- beschikbaar te stellen.

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Gebiedsagenda Centrum Hilversum vast te stellen;
  2. De Centrumvisie Hilversum 2015 te laten vervallen;
  3. Het benodigde ontbrekende budget van € 100.000 voor 2023 en 2024 te dekken vanuit het begrotingssaldo.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 5 juli 2023 advies uitgebracht.
  De meerderheid van de woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad, waarbij de fracties PvdA, DemocratenHilversum en CDA aangeven het voorstel met debat te willen agenderen.PvdA adviseert negatief over het voorstel, DemocratenHilversum maakt een voorbehoud en de overige fracties adviseren positief over het voorstel.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T23-072 Transformatiemanager
 29. 14.a

 30. 14.b

  Stemuitslag

  voor 42%
  tegen 58%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2)
 31. 15

  De startnotities Jeugd en Wmo-Samenleving en de daaropvolgende beleidskaders (december 2023) zien toe op de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein Wij zijn Hilversum. Met deze startnotities stelt het college de gemeenteraad in staat richting te geven aan het toekomstige beleid voor Wmo-Welzijn en Jeugd.

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (1), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (6), 08. SP (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De Startnotities Wmo-Samenleving en Jeugd vast te stellen en uit te laten werken tot beleidskaders.
  2. Te kiezen voor voorkeurskeuze 1. ‘Buurtgericht en gemeenschap’ uit de startnotitie Wmo-Samenleving als richting voor het te ontwikkelen beleidskader Wmo-Samenleving.
  3. Te kiezen voor voorkeurskeuze 2. ‘Sterke basis, gericht investeren in preventie en verstevigen toegang’ uit de startnotitie Jeugd als richting voor het te ontwikkelen beleidskader Jeugd.


  De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 28 juni 2023 advies uitgebracht.

  • De commissie acht het voorstel rijp voor de raad.
  • De fracties van PvdA, ChristenUnie, Democraten Hilversum, GroenLinks, D66 en SP geven aan het voorstel met debat te willen behandelen.
  • De VVD, GroenLinks, Hart voor Hilversum, het CDA en Democraten Hilversum oordelen positief over het voorstel, de SP oordeelt negatief, de overige fracties maken een voorbehoud.
  • D66 en de SP geven aan een voorkeur te hebben voor scenario 3. Het CDA, Democraten Hilversum, Hart voor Hilversum en de VVD spreken zich uit voor scenario 2. GroenLinks twijfelt tussen scenario 2 en 3. De PvdA en ChristenUnie spreken geen voorkeur uit.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T23-073 Startnotities Jeugd en Wmo- Samenleving 2024-2028
 32. 15.a

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  02. D66 (7), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 33. 15.b

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  07. PvdA (2)
 34. 15.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-100 - Verminderen van de administratieve lasten in het sociaal domein
 35. 16

  Op 18 april 2023 heeft Regio GV een aanbiedingsbrief met de jaarstukken 2022, het voorstel bestemming resultaat 2022, de Programmabegroting 2024-2027 en de begrotingswijziging 2023-01B naar de gemeenteraden gestuurd. De jaarstukken 2022 zijn ter kennisname. Op de overige stukken kan door de gemeenteraad een zienswijze worden ingediend op uiterlijk 11 juli.
  Het onderwerp staat geagendeerd voor de raad van 19 juli (geen eerdere mogelijkheid). Daarom wordt de zienswijze na behandeling in de Commissie Economie en Bestuur van 5 juli en onder voorbehoud van goedkeuring van de raad naar Regio GV gestuurd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  2. Kennis te nemen van het conceptvoorstel resultaatbestemming 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  3. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2024-2027 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  4. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2023-1B;
  5. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 5 juli 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad. De fracties VVD en D66 geven aan het voorstel met debat in de raad te willen behandelen, de fractie PvdA zonder debat en de overige fracties maken een voorbehoud, in afwachting van de nadere informatie van het college.

 36. 16.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 37. 17

  In dit raadsvoorstel wordt u voorgesteld het Stedenbouwkundig Plan Sportpark vast te stellen, met daarin: de visie met principes, het programma (bestaande uit het OV-knooppunt en de nieuwbouw), de plankaart en spelregelkaart en de richtlijnen en wensen. Het stedenbouwkundig plan is het vertrekpunt voor de uitwerking en het opstellen van het bestemmingsplan (c.q. omgevingsplan) dat uiteindelijk ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Daarnaast wordt voorgesteld het gereserveerde krediet van 4,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de verbetering van de ‘last mile’ van het huidige station naar het hart van het gebied en de opdracht te geven om de inpassing van een verplaatste station op het Laapersveld uit te werken in een integrale visie. De ambitie is om de ‘last mile’ op korte termijn op te pakken; naar verwachting volgt in 2024 een raadsvoorstel om het krediet ook vrij te geven.

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het_“Stedenbouwkundig Plan Sportpark: sport in elke vezel - Hoe het Arenapark verandert in de__sportiefste buurt van Hilversum_” vast te stellen, met daarin:
  - De visie met zes principes voor een toekomstbestendig gebied;
  - Ontwikkeling van een OV-knooppunt en een gevarieerd nieuwbouwprogramma bestaande
  uit o.a. 850 tot 900 woningen (in een segmentering van 33% sociaal, 50% midden en 17% duur), 70.000m2 werkruimte, 37.000m2 grootschalige voorzieningen (o.a. voor sport, onderwijs en hotel) en 6.000m2 kleinschalige voorzieningen;
  - De plankaart en de spelregelkaart;
  - De spelregels, richtlijnen en wensen voor de planuitwerking, de openbare ruimte, de bebouwing en de omgang met de bestaande kavels.
  2. Het investeringskrediet Arenapark van 4,5 miljoen, als opgenomen in het Meerjareninvesteringsprogramma 2023 -2026, beschikbaar te stellen voor dekking van de investeringskosten om de noordelijke entree – de ‘last mile’ voor voetgangers van het huidige station naar het hart van het gebied – op korte termijn te verbeteren.
  3. Het college opdracht te geven de inpassing van de spooronderdoorgang en station op het Laapersveld nader uit te werken in een integrale visie.
  4. Het college opdracht te geven een grondexploitatie op te stellen op basis van de Financiële bijlage (bijlage 9) en de Business case (bijlage 10) en in 2024 aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.
  5. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 9 “Financiële bijlage” en bijlage 10 “Businesscase bij dit raadsvoorstel op te heffen wanneer het volledige project Arenapark is afgerond.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 12 juli 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en en willen in de raad debat voeren over dit onderwerp.

 38. 17.a

 39. 17.b

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  02. D66 (7), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 40. 17.c

  Stemuitslag

  voor 31%
  tegen 69%
  voor
  02. D66 (7), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 41. 18

  Voor het sportcomplex is in het Stedenbouwkundig Plan Arenapark een volume opgenomen. Dit gaat uit van:
  - een zwembad (eerder een solo-project)
  - bewegingsonderwijs inclusief indooratletiekvoorzieningen in de vorm van een multi-usehal 
  - het programma van de Dudok Arena in de vorm van een sporthal  en een sportzaal.

  De raad wordt gevraagd bij de vaststelling van het SP Arenapark tegelijk het programma van het sportcomplex vast te stellen. Dit betreft 13.500 m2 BVO in totaal.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (4), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Het ‘Programma van eisen van het unieke sportcomplex op het Arenapark’ vast te stellen, bestaande uit:

  1. a. Zwembad (ter vervanging van het bestaande zwembad ‘De Lieberg’)
   b. Multi-use sporthal, die overdag beschikbaar is voor bewegingsonderwijs voor Alberdingk Thijm College (ATC ), en de International Primary School en na schooltijd en in de weekenden inzetbaar is als volwaardige indoor-atletiekhal en daarnaast ook gebruikt wordt door diverse sportverenigingen voor andere sporten dan atletiek.
   c. Functies, die momenteel gehuisvest zijn in de Dudok Arena: Dit betreft een sportzaal, een sporthal, een fitnessvoorziening en diverse multifunctionele ruimten inclusief ondersteunende functies.
   d. Totale omvang van het globale ruimtelijke programma zijnde ca. 13.500 m2 Bruto Vloeroppervlak.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 4 “Haalbaarheid Multi-use sporthal” en bijlage 5 “Businesscase Sportcomplex Arenapark” bij dit raadsvoorstel op te heffen wanneer de realisatie van het project is afgerond.

  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft 12 juli 2023 advies uitgebracht.


  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en adviseren in meerderheid positief over dit onderwerp. DH maakt een voorbehoud.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T23-075 Sportcomplex Arenapark
 42. 18.a

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (4), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-102 - Onderzoek Maatschappelijke Exploitatie Stichting
 43. 18.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-103 - Nieuw sportcomplex, nieuwe zwemkansen
 44. 19

  Om te voorkomen dat de gronden binnen de locatie Arenapark in Hilversum worden vervreemd en dat de gemeente als gevolg daarvan grip op de herontwikkeling van het gebied verliest is het wenselijk een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Het college heeft om die reden op 23 mei 2023 een voorlopig voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd. Binnen drie maanden dient de gemeenteraad het voorlopig voorkeursrecht te bestendigen, omdat het anders van rechtswege vervalt. Dit wordt nu voorgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023 tot het ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voorlopig aanwijzen van percelen en perceelsgedeelten;
  2. Te concluderen dat er voor de percelen en perceelsgedeelten zoals vermeld in de perceelslijst onder
  Bijlage 3 thans geen planologische grondslag aanwezig is op basis waarvan het voorkeursrecht kan
  worden gevestigd en dat om die reden het voorkeursrecht op grond van artikel 5 Wvg wordt gevestigd;
  3. Aan te wijzen op basis van artikel 5 Wvg voor de duur van drie jaren als percelen en perceelsgedeelten, waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen en perceelsgedeelten zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30459745-02 en de bijbehorende perceelslijst PL-30459745-02, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen en perceelsgedeelten, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 18 april 2023;
  4. Te concluderen dat de percelen en perceelsgedeelten als bedoeld onder punt 3. niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn geweest;
  5. Te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie jaar na dagtekening van dat besluit, tenzij voor dit tijdstip een structuurvisie/omgevingsvisie/omgevingsplan is vastgesteld;
  6. Te concluderen dat als eerstvolgende planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie/omgevingsvisie;
  7. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad en de Gooi en Eembode, zodat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat;
  8. Te concluderen dat er één zienswijze is ingediend op het voorgenomen raadsbesluit maar dat er geen aanleiding bestaat om het raadsvoorstel en/of -besluit aan te passen;
  9. Een krediet vast te stellen van € 4.800.000,- voor de verwerving van de percelen als genoemd onder beslispunt 3. en de boekwaarden van de verwerving van de percelen in te brengen in de nog te openen grondexploitatie Arenapark.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten brengt op 12 juli 2023 advies uit.
  De stukken worden zo spoedig mogelijk toegevoegd.

 45. 20
  Vragen aan het college
 46. 21

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 05. CDA (1), 06. Democraten Hilversum (4)
  tegen
  02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)