Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 2

 2. 2.a

  Bijlagen

 3. 3

 4. 5

  Het raadslid mevrouw W.I.C. de Bruijn (GrL) heeft, wegens ziekte, verzocht om tijdelijk ontslag.
  Op grond van de wet “Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden” kan een raadslid, voor een periode van 16 weken, vervangen worden.
  Het centraal stembureau heeft hierna conform de kieswet de opvolgingsprocedure in gang gezet.
  De eerstvolgende persoon op de kieslijst van de fractie GroenLinks die in aanmerking komt voor benoeming en die bereid is gebleken de benoeming te willen aanvaarden, is de heer R.G. Lomans.

  Voorgesteld besluit

  1.    De heer R.G. Lomans toe te laten als tijdelijk lid van de gemeenteraad tot 25 mei 2023.
  2.    De heer R.G. Lomans te benoemen tot commissielid per 25 mei 2023.

 5. 6

  Voorgesteld besluit

  1. De advisering over ruimtelijke kwaliteit voor plannen binnen het bestemmingsplangebied Buurtschap Crailo gezamenlijk met de gemeenten Gooise Meren en Laren te organiseren binnen het kwaliteitsteam Crailo.
  2. Ter effectuering van besluitpunt 1 de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) Hilversum op te dragen:
  a. in het Reglement van Orde van de CRK Hilversum vast te leggen dat één lid van de CRK Hilversum wordt aangewezen die de CRK Hilversum vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet binnen het kwaliteitsteam Crailo vertegenwoordigt;
   b. in het Reglement van Orde van de CRK Hilversum vast te leggen dat de wijze van afdoening van advisering binnen het Kwaliteitsteam buurtschap Crailo onder verantwoordelijkheid van de CRK Hilversum is vastgelegd in het Reglement van Orde Kwaliteitsteam Crailo;
   c. één van haar leden te mandateren als vertegenwoordiger van de Commissie voor Welstand en Monumenten binnen het Kwaliteitsteam Crailo voor de situatie tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 12 januari 2023 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 6. 7

  Op 17 september 2022 trad de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden in werking. Nieuw is dat de raad kan bepalen dat het bedrag aan financiële middelen dat niet meetelt bij de berekening van het vermogen wordt verhoogd (vermogensnorm). Op verzoek van gemeenten is deze wijziging tot verruiming van de vermogensnorm ingevoerd. De verhoging van de vermogensnorm sluit meer aan bij de Participatiewet en het vermogen dat iemand in de bijstand maximaal mag hebben.


  De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Hilversum 2023, wordt voorgelegd om de beleidskeuze voor het verhogen van de vermogensnorm in vast te leggen. Daarnaast worden de huidige  beleidskeuzes omtrent het verlenen van kwijtschelding in deze verordening opgenomen.

  Voorgesteld besluit

  De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Hilversum 2023 vast te stellen.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 18 januari 2023 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 7. 8

  Als onderdeel van de ambitie van het college  om huishoudens met een laag inkomen per 1 januari 2023 financieel extra te ondersteunen, wordt voorgesteld de inkomensgrens voor de individuele inkomenstoeslag te verruimen van 110% naar 130% van het wettelijk sociaal minimum. De voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag zijn geregeld in de verzamelverordening inkomensvoorziening 2021. Voor het verruimen van de inkomensgrens dient de verordening te worden gewijzigd. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  1. De inkomensgrens van de Individuele Inkomenstoeslag structureel te verhogen van 110% naar 130% van het wettelijk sociaal minimum (Wsm) en hiervoor de ‘Verzamelverordening inkomensvoorzieningen 2023’ vast te stellen en deze met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2023 onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verzamelverordening inkomensvoorziening 2021’.
  2. Voor 2023 en 2024 de eigen bijdrage Wmo vrij te stellen voor huishoudens met een inkomen tot 130% Wsm en hiervoor de ‘Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2023’ vast te stellen en deze in werking te laten treden per 1 maart 2023  onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018’.
  3. Voor het dekken van de kosten van de vrijstelling eigen bijdrage Wmo de begroting budgetneutraal te wijzigen voor de jaren 2023 en 2024 door het budget voor Programma 3 (taakveld 6.3 Inkomensregelingen) te verlagen met € 330.000,- per jaar en het budget voor Programma 2 (taakveld. 6.6 Maatwerkvoorzieningen) te verhogen met € 330.000,- per jaar.


  De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 11 januari 2023 advies uitgebracht.
  De fracties van SP, PvdA en DH maken een voorbehoud.
  De overige fracties adviseren de raad positief.

 8. 8.a

 9. 9

  In het raadsdebat op 13 juli 2022 heeft de raad per amendement besloten dat het nog een raadsbesluit wil nemen over de ontwerp-Omgevingsvisie, voordat deze ter inzage komt te liggen. De raad heeft verzocht om de eerstvolgende haalbare mogelijkheid. Dit betreft de raad van 1 februari 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de ontwerp Omgevingsvisie, de Milieu Effect Rapportage, de beleids- en
  projectentoets en de aanzet voor een Hilversums toetsingskader.
  2. Te oordelen dat de ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-PlanMER voldoende zijn om vrij te geven voor inspraak en daarmee fase 3 van het bestuurlijk Plan van Aanpak af te ronden.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 11 januari 2023 advies uitgebracht.
  De fractie van DH acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad en de fractie van BVNL twijfelt daarover.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 10. 9.a

 11. 9.b

 12. 9.c

 13. 9.d

 14. 9.e

 15. 9.f

 16. 9.g

 17. 9.h

 18. 9.i

 19. 9.j

 20. 9.k

  Dit amendement is oorspronkelijk ingediend als motie.
  De indieners hebben dit staande de vergadering veranderd.

 21. 10

  Met de vaststelling van de Uitvoeringsnota in 2021 is het project Stationsgebied een volgende fase ingegaan: de realisatiefase. Onderdeel van de realisatiefase is ontwerp en aanleg van de openbare ruimte. Dit wordt gefaseerd uitgevoerd. Om er zeker van te zijn dat alle deelontwerpen voldoen aan de verwachtingen van de gemeenteraad en andere stakeholders is er een Programma van Eisen (PvE) opgesteld, waaraan ontwerpen worden getoetst. Doel van dit voorstel is om door vaststelling van dit PvE kaders te stellen voor vaststelling van ontwerpen door het college.

  Voorgesteld besluit

  1. Het in de Uitvoeringsnota Stationsgebied (2021) afgesproken proces ten aanzien van de vaststelling van deelontwerpen van de openbare ruimte als volgt aan te passen: de kaders worden de raad vastgelegd in een programma van eisen, deelontwerpen worden vastgesteld voor het college;
  2. Het programma van eisen (PvE) voor de buitenruimte in het stationsgebied vast te stellen.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 12 januari 2023 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 22. 10.a

 23. 10.b

 24. 10.c

 25. 10.d

 26. 11

  Veiligheid stopt niet aan de grenzen van onze gemeente en vraagt om het bundelen van krachten om te voorkomen dat er een waterbedeffect ontstaat tussen de Gooise gemeenten. Bij het opstellen van het voorliggende nieuwe Integrale Veiligheidsplan (IVP) 2022-2026 trekken we daarom opnieuw gezamenlijk op met de regiogemeenten en onze (veiligheids)partners. Doordat er overlappende prioriteiten zijn kan de schaarse politiecapaciteit effectiever en efficiënter ingezet worden in de gehele Gooi en Vechtstreek. In het IVP beschrijven we onze lokale prioriteiten, zodat we effectief op regioniveau kunnen samenwerken. Als Hilversum kiezen we de volgende prioriteiten: georganiseerde ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, maatschappelijke (on)rust en drugshandel op straat. Binnen al deze prioriteiten is er brede aandacht voor aangifte- en meldingsbereidheid én jeugd en jonge aanwas.

  Voorgesteld besluit

  Het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 en de daarin genoemde prioriteiten vast te stellen.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 18 januari 2023.
  De fractie van de SP acht het voorstel niet rijp voor de raad.
  De fracties van BvNL, DH en Pvda maken een voorbehoud.
  De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 27. 11.a

 28. 11.b

  25a. Moties

  Titel
  M23-017 Aanpak verkeershufters
 29. 11.c

  25a. Moties

  Titel
  M23-018 Ouderparticipatie bij aanpak jeugdcriminaliteit
 30. 11.d

  Deze motie is staande de vergadering ingebracht als motie vreemd aan de orde van de agenda (agendapunt 16)

 31. 11.e

 32. 12

  Met de treasuryfunctie wordt de continue toegang tot de geld- en kapitaalmarkt geborgd, de gemeentelijke risico’s verbonden aan de financieringsfunctie beheerst en, binnen de kaders van wet- en regelgeving, een optimale financieringsstructuur gerealiseerd. Het treasurystatuut bevat het kader voor het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Verder bevat het treasurystatuut regels voor de organisatie van de administratie en voor het beheer van vermogenswaarden en regels die de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de financiële administratie en het beheer van de vermogenswaarden waarborgen.
  Op 21 april 2021 is bij raadsbesluit de Financiële verordening gemeente Hilversum 2022 vastgesteld. Op 30 november 2021 heeft het college de nota Financieel Beleid 2022 vastgesteld. De nota financieel beleid is een nadere uitwerking van het kader zoals opgenomen in de Financiële verordening gemeente Hilversum 2022 ex. artikel 212 van de Gemeentewet en het BBV. Bij de behandeling van de Nota financieel beleid 2022 is aangekondigd dat de nadere regelgeving omtrent treasury wordt opgenomen in een separaat treasurystatuut.
  Het voorliggende treasurystatuut bevat enkel procedureel beleid ten aanzien van de treasury activiteiten en bevat geen regels ten aanzien van de omvang van de gemeentelijke financiering. Met de vaststelling van dit treasurystatuut wordt geen nieuw beleid vastgesteld, het vormt de formalisering van het huidige gangbare beleid.

  Voorgesteld besluit

  Het Treasurystatuut Hilversum 2023 vast te stellen en direct na publicering in werking te laten treden.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 18 januari 2023 uitgebracht.
  De fractie van D66 maakt een voorbehoud.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 33. 12.a

 34. 13

  Voorliggende nota richt zich op de visie hoe gemeente Hilversum wil acteren en samenwerken met partners rondom vraagstukken die op de gemeente afkomen. De gemeente Hilversum kent een grote hoeveelheid en diversiteit aan samenwerkingsverbanden, formeel en informeel en is steeds vaker onderdeel van netwerken, gericht op het aanpakken van complexe beleidsvraagstukken, op het uitwisselen van kennis, uitbesteden van diensten en taken, samenwerking lokaal en op (boven) regionaal niveau, met ketenpartners, gemeenten, maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen, inwoners et cetera.
  Er wordt van gemeenten verwacht dat zij zich opstellen en profileren als volwaardige partner naar andere overheden, instellingen, organisaties en naar inwoners toe. We zien dan ook vaak de ontwikkeling, dat om de meer complexe problemen effectief en efficiënt aan te kunnen pakken, gemeenten veel met anderen partners samenwerken. Hier hoort een duidelijke governance bij over rollen, taken en verantwoordelijkheden bij samenwerking en deelname in verbonden partijen, samenwerking- en subsidierelaties.


  Het doel van dit visiedocument is het vastleggen van algemene en specifieke uitgangspunten voor samenwerking. In dit visiedocument zetten we uiteen hoe we als gemeente met samenwerking om willen gaan en staan we daarnaast stil bij de vraag hoe we als gemeente meer ‘in control’ kunnen komen richting samenwerkingsverbanden. Onderdeel van de visie op samenwerking is een afwegingskader, waaraan getoetst wordt of nieuwe samenwerkingsverbanden wenselijk zijn en in welke vorm dat zou moeten gebeuren. Met de afspraken die we maken in dit visiedocument denken we het inzicht in samenwerking voor alle betrokkenen te kunnen vergroten. Het geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om aan haar kaderstellende en controlerende rol invulling te geven.

 35. 14
  Vragen aan het college
 36. 15

 37. 16

  Deze motie was oorspronkelijk ingebracht bij agendapunt 11