Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 21 juni 2023

16:00 - 00:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.M. van den Top
Toelichting

Gemeenteraad jaarrekening en kadernota
18.00 uur zal worden gepauzeerd om gezamenlijk de avondmaaltijd te nuttigen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 2

 2. 3

  De MPG 2023 geeft inzicht in de financieringsbehoefte van de perspectiefgebieden en de invloed hiervan op de financiële positie van de gemeente om toekomstige keuzes over projectbesluiten te kunnen faciliteren. Perspectiefgebieden zijn gebiedsontwikkelingen waarin de gemeente een belangrijke rol in de ontwikkeling speelt door grondeigendom, een uitzonderlijk grote financiële betrokkenheid heeft en daarbij ook een belangrijke financiële risicodrager is.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (1), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  I. De Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2023 (MPG 2023) vast te stellen als achtergrond waartegen projectbesluiten met betrekking tot gebiedsontwikkelingen in het komende jaar kunnen worden genomen.
  II. De Audit en Rekeningencommissie te verzoeken het college over de doorontwikkeling van de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen te adviseren.


  De gezamenlijke commissies hebben op 7 juni 2023 advies uitgebracht.
  Alle fracties achten het voorstel rijp voor de raad, zijn positief en zijn van mening dat het voorstel zonder debat kan worden behandeld.

 3. 4.a

  Met dit raadsvoorstel bieden wij u de jaarstukken 2022 aan. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële resultaat over het jaar 2022.
  Dit raadsvoorstel betreft de bepaling van het resultaat over 2022. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat aan de raad worden voorgelegd.


  De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de begrotingsprogramma’s met verantwoording over de ambities en financiën, daarnaast zijn ook de paragrafen opgenomen. De jaarrekening omvat het inzicht in de financiële verantwoording en financieel technische overzichten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken 2022 vast te stellen.


  De gezamenlijke commissies hebben op 7 juni 2023 advies uitgebracht.
  Alle fracties zijn van mening dat zowel de resultaatbepaling als de resultaatbestemming rijp zijn voor de raad. De meeste fracties geven aan beide onderwerpen met debat te willen agenderen aangezien deze gezamenlijk worden geagendeerd, al zijn er ook enkele fracties die aangeven geen behoefte te hebben aan debat bij de resultaatbepaling of resultaatbestemming. Wat betreft de resultaatbepaling maken Democraten Hilversum, de PvdA en de SP een voorbehoud. De overige fracties oordelen positief. Wat betreft de resultaatbestemming maken BVNL, de VVD, D66, Democraten Hilversum, de PvdA en de SP een voorbehoud. De overige fracties oordelen positief.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T23-055 Opgeleverde nieuwbouwwoningen
 4. 4.b

  Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2022. Voorafgaand aan dit voorstel heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2022 behandeld. In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om ten laste van dit resultaat middelen in te zetten voor concrete doelen of ten laste te brengen van de Algemene reserve. Daarnaast wordt het opheffen van reserves en het herbestemmen van kredieten voorgesteld.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  I. a. De reserve Covid-19 op te heffen en het saldo vrij te laten vallen (€ 3.555.139) in de algemene reserve;
  b. De reserve Inzet HHT middelen op te heffen en het saldo vrij te laten vallen (€ 6.000) in de algemene reserve;
  c. De reserve Egalisatiereserve afvalstoffen op te heffen en het saldo ten gunste te brengen (€121.418) aan de egalisatievoorziening afvalstoffen;
  II. Een bedrag van per saldo € 1.821.000 te storten in de reserve Opvang Oekraïners;
  III. Een extra bedrag van € 203.000 aan de egalisatievoorziening afvalstoffen toe te voegen;
  IV. Een bedrag van € 180.000 te onttrekken aan de egalisatievoorziening riolering en deze te storten in de spaarvoorziening riolering;
  V. De budgetten voor een totaalbedrag van € 7.911.233 over te hevelen naar 2023 conform tabel 2;
  VI. Het voordelige resultaat na bestemming ad € 12.217.897 ten gunste te brengen van de Algemene reserve;
  VII. Het investeringskrediet voor het uitvoeren van rendabele energiebesparende maatregelen van €640.000 te herbestemmen.
  2. Een egalisatievoorziening afvalstoffen in te stellen;
  3. Een voorziening Verlofsparen in te stellen


  De gezamenlijke commissies hebben op 7 juni 2023 advies uitgebracht.
  Alle fracties zijn van mening dat zowel de resultaatbepaling als de resultaatbestemming rijp zijn voor de raad. De meeste fracties geven aan beide onderwerpen met debat te willen agenderen aangezien deze gezamenlijk worden geagendeerd, al zijn er ook enkele fracties die aangeven geen behoefte te hebben aan debat bij de resultaatbepaling of resultaatbestemming. Wat betreft de resultaatbepaling maken Democraten Hilversum, de PvdA en de SP een voorbehoud. De overige fracties oordelen positief. Wat betreft de resultaatbestemming maken BVNL, de VVD, D66, Democraten Hilversum, de PvdA en de SP een voorbehoud. De overige fracties oordelen positief.

 5. 5

  Bijgaand de voorjaarsnota 2023 van de gemeente Hilversum. De voorjaarsnota wordt jaarlijks opgesteld ter voorbereiding op de programmabegroting 2024-2027 en biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente. Daarnaast geeft de voorjaarsnota inzicht in de ontwikkelingen die plaatsvinden in het lopende begrotingsjaar 2023. Vanzelfsprekend wordt u, via de eindejaar rapportage, later in het jaar nogmaals geïnformeerd over de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar. Daarbij willen wij benadrukken dat de voorjaarsnota is opgesteld met de kennis van dit moment, wij sluiten niet uit dat in de periode tussen het opstellen van de voorjaarsnota en het opstellen van de programmabegroting er nog wijzigingen in het financiële beeld kunnen optreden.

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De voorjaarsnota 2023 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2023 t/m 2027;
  2. De uitgangspunten voor de programmabegroting 2024 vast te stellen zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de voorjaarsnota;
  3. De wijzigingen in het investeringsplan vast te stellen zoals opgenomen in paragraaf 2.4 van de voorjaarsnota;
  4. De reserves mutaties vast te stellen zoals opgenomen in paragraaf 2.5 van de voorjaarsnota.


  De gezamenlijke commissies hebben op 8 juni 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel, met uitzondering van de SP, rijp voor behandeling in de raad en geven aan dat het met debat kan worden behandeld.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T23-061 Antidiscriminatiebeleid
 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (1), 03. VVD (5)
 7. 5.b

 8. 5.c

 9. 5.d

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (1)
 10. 5.e

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-088 Geef een goed en duurzaam voorbeeld
 11. 5.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-089 - Klimrekken en apenkooien voor Villa Vrolik, Wasmeer en jeugd Oost
 12. 5.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-091 - Pizza en Politiek
 13. 5.h

 14. 5.i

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-093 - Meer sociale huurwoningen in de regio
 15. 6

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (1), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  02. D66 (6), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-090 - Noodlanding voor vierde route
 16. 7

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-092 Openbaar algoritmeregister