Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GEMEENTERAAD

woensdag 6 december 2023

20:00 - 00:00

Agendapunten

 1. 2.a

  Bijlagen

 2. 4

 3. 5

  De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De Omgevingswet bundelt de 26 wetten voor de fysieke leefomgeving tot 1 wet. Verder worden 60 bestaande algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) gebundeld in 4 amvb’s. Dit betekent dat een groot deel van de bestaande wet- en regelgeving komt te vervallen en wordt opgenomen in de Omgevingswet en de amvb’s. De verordeningen van Hilversum verwijzen naar huidige wet- en regelgeving die na inwerkingtreding van de Omgevingswet geheel of gedeeltelijk komt te vervallen. De wettelijke grondslagen en formele verwijzingen in deze verordeningen dienen op dit punt te worden aangepast, zodat er onder de Omgevingswet mee kan worden doorgewerkt.


  Daarnaast wordt de Welstandsnota ook technisch gewijzigd naar aanleiding van geconstateerde fouten zoals de nummering van de begrippenlijst en spelfouten. Ook wordt in de Welstandsnota de regimes in de beschermde gebieden Plan Oost en Plan Zuid correct opgenomen, waarbij dakkapellen een bijzonder welstandsregime hebben. Dit is door uw raad op 28 april 2015 reeds besloten, echter nog niet op correcte wijze in de welstandsnota aangegeven.


  Het betreft alleen juridisch-technische omzettingen, waarbij geen beleidsinhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. In verband met de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet de bijgaande technisch gewijzigde verordeningen vast te stellen:
  - de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 (bijlage 1).
  - de Horecaverordening Hilversum 2021 (bijlage 2).
  - de Inspraakverordening gemeente Hilversum (bijlage 3).
  - de Verordening op de elektronische publicatie Hilversum 2014 (bijlage 4)2. In verband met de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet de technisch gewijzigde de Welstandsnota vast te stellen (bijlage 5).


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 4. 6

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Omdat de wijzigingen in de Wgr ook gevolgen hebben voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (verder aangehaald als GR) stelt het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio voor om de GR op onderdelen te wijzigen. Op 21 juni heeft u als raad een zienswijze kenbaar gemaakt bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De lijn om participatie regionaal en lokaal af te stemmen neemt de Veiligheidsregio over en uit andere zienswijze blijkt dat er een brede steun voor de voorgestelde wijziging is.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Toestemming te verlenen aan het college om een wijzigingsbesluit te nemen (conform onderhavig voorstel).


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering

 5. 7

  De raad is verplicht een verordening op te stellen met regels voor een goede kwaliteit van de uitvoering van VTH-milieutaken door de omgevingsdienst. Op grond van die verordening stelt het college de kwaliteitscriteria vast voor deze taakuitvoering door de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreken (OFGV). De grondslag hiervoor is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Per 1-1-2024 zal dat de Omgevingswet zijn.
  Deze nieuwe verordening zorgt ervoor dat de grondslag van de verordening met de invoering van de Omgevingswet wordt gebaseerd op de Omgevingswet. Het betreft hier een puur technische wijziging.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Hilversum 2024 vast te stellen en deze in werking te laten treden op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt, onder gelijktijdige intrekking van de vigerende Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Hilversum 2016.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering

 6. 8

  In de gemeente Hilversum is er vanaf 1 december 2020 een doelgroepenverordening van kracht. Met de doelgroepenverordening is onder andere de instandhouding van de te bouwen sociale huur en middeldure huurwoningen geregeld zodat zij voor minimaal 25 jaar beschikbaar zijn in de categorie waarbinnen ze oorspronkelijk zijn gebouwd. In artikel 5 van deze doelgroepenverordening wordt de Prijs-/kwaliteitsverhouding beschreven. Echter dit artikel is beperkt tot de prijs-/kwaliteitsverhouding van de middeldure huurwoning Aangegeven wordt wat de minimale gebruiksoppervlakte van een middeldure huurwoning is, in relatie tot de nabijheid van een ov-knooppunt. De minimale oppervlakte van een sociale huur woning is tot op heden niet geregeld. Gezien gewijzigde wetgeving en gewijzigde marktomstandigheden is met motieM23-137 door de gemeenteraad verzocht om ook voor sociale huurwoningen een minimale maatvoering in de doelgroepenverordening op te nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen de volgende wijziging van de doelgroepenverordening Hilversum:
  Artikel 5. Prijs- /Kwaliteitsverhouding komt te luiden:
  Artikel 5. Prijs- /Kwaliteitsverhouding
  1.Een middeldure huurwoning, als deze binnen 1.200 meter van een ov-knooppunt ligt, dient een oppervlakte van ten minste 40 m² gbo te hebben.
  2.Een middeldure huurwoning plus, als deze binnen 1.200 meter van een ov-knooppunt ligt, dient een oppervlakte van ten minste 50 m² gbo te hebben.
  3.Een middeldure huurwoning of middeldure huurwoning plus buiten 1.200 meter van een ov-knooppunt dient een oppervlakte van ten minste 60 m² gbo te hebben.
  4.Een sociale huurwoning dient een oppervlakte van ten minste 25 m2 gbo te hebben.


  2.Het besluit treedt in werking op 31 december 2023.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering

 7. 9

  Op 5 februari 2003 heeft de gemeenteraad van Hilversum de instructie voor de griffier vastgesteld. Dit
  naar aanleiding van de toenmalige invoering van de wet dualisering gemeentebestuur. In juni 2023 is een
  nieuwe versie van de modelinstructie gepubliceerd. De raad wordt voorgesteld deze modelinstructie
  over te nemen en hiermee de instructie van de griffier actueel en passend te maken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De “Instructie voor de griffier 2023” vast te stellen onder intrekking van de “Instructie voor de griffier” van 5 februari 2003.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

 8. 10

  Bij brief van 24 oktober 2023 heeft het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek aangegeven een werkgroep te willen samenstellen om aan de slag te gaan met de participatie ten behoeve van de actualisering van de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek (GR). De deelnemende raden wordt gevraagd om per gemeenteraad maximaal 2 deelnemers af te vaardigen in de werkgroep actualisering gemeenschappelijke regeling Regio.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  de volgende raadsleden af te vaardigen in de werkgroepactualisering gemeenschappelijke regeling Regio:
  - de heer J.J.A.N. Deen;
  - mevrouw J. Kalk.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

 9. 11

  Voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van de bestaande woning aan de Melkmeent 3B  is een uitgebreide voorbereidingsprocedure benodigd als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo. Dit betekent dat het besluit voorzien moet zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. De raad dient hiervoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) af te geven. Het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Met dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd de VVGB af te geven.
  Voor de procedure is tevens een besluit hogere grenswaarde noodzakelijk en moet er een planschadeovereenkomst met de aanvrager worden aangegaan. Aangezien beide onderwerpen collegebevoegdheden zijn is een collegevoorstel bijgevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Een ontwerp-‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor het splitsen van de woning Melkmeent 3B in drie woningen;
  2. te verklaren dat deze ontwerp-verklaring ‘definitief’ wordt, indien geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien de gemeentelijke kosten op een andere wijze zijn gewaarborgd.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 23 november 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten in het voorstel rijp voor behandeling in de raad, adviseren popsitief en er is geen debat in de raad nodig over dit onderwerp.

 10. 12

  De Huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek 2019 was maximaal 4 jaar geldig is daarom van rechtswege afgelopen op 30 juni 2023. Om meer tijd en ruimte te hebben voor de nieuwe Huisvestingsverordening is door de gemeenteraden van alle regiogemeenten de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 (hernoemd naar Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2023) opnieuw verlengd met een geldigheidsduur tot 1 januari 2024. In de tussentijd werken gemeenteraden volgens de planning zoals neergelegd in collegebrief van 2 maart 2023 aan besluitvorming over een geactualiseerde
  Huisvestingsverordening met ingangsdatum 1 januari 2024. Eind 2022 is een nota van Bouwstenen opgesteld waarin alle uitgangspunten voor de nieuwe Huisvestingsverordening zijn opgenomen. Deze bouwstenennota is naar alle gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties gestuurd met verzoek om zienswijze. De samenvatting van de ingekomen zienswijzen en de reactie daarop is in het portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein, Wonen van 25 mei 2023 vastgesteld. De nota van zienswijzen en de reacties daarop zijn bijgevoegd in bijlage 3. Op 12 juni 2023 heeft een regiopodium plaats
  gevonden waarin raadsleden met elkaar in dialoog konden over de ingediende zienswijzen en de reactie
  daarop.


  De zienswijzeprocedure heeft op enkele punten geleid tot wijziging van de voorstellen in de bouwstenennota. De definitieve huisvestingsverordening ligt nu ter besluitvorming voor.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2024 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2023.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 23 november 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten in het voorstel rijp voor behandeling in de raad. De woordvoerders van D66, BVNL en de PvdA maken een voorbehoud. De overige woordvoerders adviseren positief. Over het voorstel is geen debat in de raad nodig, tenzij er moties of amendementen worden ingediend.

 11. 12.a

  Stemuitslag

  voor 38%
  tegen 62%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
 12. 12.b

 13. 13

  De herinrichting van de Kerkbrink draagt bij aan de ambitie om de Kerkbrink en omgeving nieuw leven in te blazen en hier een levendig en aangenaam gebied van te maken. We realiseren samen met bewoners, ondernemers, gebruikers en belanghebbenden een duurzame inrichting van de Kerkbrink. Met het vaststellen van de Uitgangspunten Herinrichting Kerkbrink op woensdag 21 september 2022, heeft de gemeenteraad richting gegeven aan het ontwerp voor de Kerkbrink. In navolging op het raadsbesluit is er in 2023 middels een uitvoerig participatietraject vorm gegeven aan het ontwerp voor de Kerkbrink. Met Raadsinformatiebrief 2023-31 'Schetsontwerpen herinrichting Kerkbrink' d.d.3 april 2023, is de raad geïnformeerd over de voortgang. In de beeldvormende sessie d.d. 10 mei 2023 is de raad op een interactieve manier betrokken bij de gewenste inrichtingselementen voor de Kerkbrink.

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het definitieve ontwerp 'Herontwikkeling Kerkbrink' vast te stellen. 2. De scope van het project uit te breiden met het fietspad langs de Oude Torenstraat en ’s-Gravelandseweg.
  3. Het beschikbare investeringskrediet voor de herinrichting van de kerkbrink te verhogen van € 1,9 mln. naar € 2,3 mln. en de verhoogde kapitaallasten van €16.500 te verwerken bij de voorjaarsnota 2024.
  4. Het investeringskrediet 'Herontwikkeling Kerkbrink' aanvullend op te hogen met 320.000,- Euro en beschikbaar te stellen voor dekking van de investeringskosten voor aanpassingen aan het fietspad langs de Oude Torenstraat en ’s-Gravelandseweg en de verhoogde kapitaalslasten van €13.000 euro te verwerken bij de voorjaarsnota 2024.
  5. De volledige reconstructie van de Oude Torenstraat van € 320.000, met het oog op de realisatie van een breed fietspad in combinatie met voldoende ruimte voor de voetganger, te dekken uit de vrijgegeven investeringen Mobiliteitsvisie; € 160.000 vanuit het krediet “30 km invoering” en € 160.000 vanuit “Optimaliseren wandel- en fietspaden”.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 23 november 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten in het voorstel rijp voor behandeling in de raad, m.u.v. de woordvoerder van DH.
  De woordvoerders van de CU, DH en de SP adviseren negatief, D66 en BVNL maken een voorbehoud, GrL, de PvdA, HvH, de VVD en het CDA adviseren positief.
  Over dit onderwerp wordt in de raad verder gedebatteerd, waarbij er mogelijk moties/amendementen worden ingediend over onder meer fietsparkeerplekken en bushaltes.

 14. 13.a

  Stemuitslag

  voor 12%
  tegen 88%
  voor
  06. Democraten Hilversum (3), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
 15. 13.b

  Stemuitslag

  voor 9%
  tegen 91%
  voor
  08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)
 16. 13.c

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)
 17. 13.d

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 10. BVNL (1)
 18. 13.e

  Stemuitslag

  voor 47%
  tegen 53%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3)
 19. 13.f

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 07. PvdA (2)
 20. 14.A

  De beleidskaders Jeugd en Wmo-Samenleving 2024 – 2030 vormen de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein "Wij zijn Hilversum". Met deze beleidskaders geven we de gemeenteraad de mogelijkheid om het beleid voor Jeugd en Wmo-Samenleving tot 2030 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  07. PvdA (2), 08. SP (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De Beleidsagenda Jeugd 2024 – 2030 vast te stellen, dat gebaseerd is op de door de gemeenteraad vastgestelde Startnotitie Jeugd.


  De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 23 november 2023 advies uitgebracht.
  De PvdA en de SP achten het voorstel niet rijp voor de raad.
  De overige partijen maken een voorbehoud met debat naar de raad.

 21. 14.A.a

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
 22. 14.A.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 23. 14.A.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 24. 14.A.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-177 - DIN niet ten koste van Dashboard sociaal domein voor de raad
 25. 14.B

  De beleidskaders Jeugd en Wmo-Samenleving 2024 – 2030 vormen de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein "Wij zijn Hilversum". Met deze beleidskaders geven we de gemeenteraad de mogelijkheid om het beleid voor Jeugd en Wmo-Samenleving tot 2030 vast te stellen.


  Voorgesteld besluit:
  2. De Beleidsagenda Wmo-Samenleving 2024 – 2030 vast te stellen, dat gebaseerd is op de door de gemeenteraad vastgestelde Startnotitie Wmo – Samenleving.


  De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 23 november 2023 advies uitgebracht.
  D66 is postief over het voorstel wenst evenwel met debat te behandelen in de raad iv.m. een aangekondigde motie.
  De Sp en BVNL maken een voorbehoud (BVNL via e-mail advisering doorgegeven). De overige fracties achten het voorstel rijp voor de raad met debat.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  08. SP (2)
 26. 14.B.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 27. 14.B.b

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)
 28. 14.B.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 29. 14.B.d

  Stemuitslag

  voor 15%
  tegen 85%
  voor
  07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 10. BVNL (1)
 30. 15

  Bij vergadering van 7 september 2023 heeft het DB Regio GV de bestuursrapportage 2023 vastgesteld. Deze is voor kennisgeving naar de regiogemeenten gestuurd. De concept bestuursrapportage 2023 gaat gepaard met een voorgenomen begrotingswijziging (2023-02). De raden van de regiogemeenten worden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze te geven. De uiterste reactietermijn is 1 december 2023. Het AB neemt ter vergadering van 14 december 2023 een besluit over begrotingswijziging 2023-02, met inachtneming van de zienswijzen van de raden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2023 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  2. Kennis te nemen van begrotingswijziging 2023-02 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  3. Bijgaande zienswijze betreffende begrotingswijziging 2023-02 vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 29 november 2023 advies uitgebracht.
  De fracties achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Met uitzondering van Hart voor Hilversum willen alle aanwezige fracties het voorstel met debat behandelen. De niet aanwezige fracties SP en BVNL hebben vooraf doorgegeven een voorbehoud te maken.

 31. 15.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-178 - Regio(doelen) dichterbij
 32. 15.b

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (5), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3)

  25a. Moties

  Titel
  M23-191 - Afstemming met regio over financiële administratie
 33. 16

  De Eindejaarsrapportage maakt deel uit van de planning & controlecyclus van de gemeente Hilversum, zoals voorgeschreven in de financiële verordening. Het doel van de Eindejaarsrapportage is om inzicht te verschaffen in de stand van de budgetten en het verwachte financiële resultaat aan het einde van het jaar.


  Het resultaat van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage resulteert, voor reservemutaties, in een voordelig bedrag van € 8,7 miljoen. Er wordt voorgesteld om € 7,9 miljoen toe te voegen aan de reserves. Na reservemutatie resulteert het saldo van de voorgestelde wijzigingen in deze eindejaarsrapportage, in een bedrag van € 771.000 voordelig. Aan de raad wordt voorgesteld de begroting hiervoor te wijzigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De eindejaarsrapportage 2023 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor het jaar 2023 conform hoofdstuk 5 van de eindejaarsrapportage;
  2. De investeringskredieten, zoals gespecificeerd in hoofdstuk 4 van de eindejaarsrapportage, te verhogen met een bedrag van € 0,2 miljoen;
  3. Een bestemmingsreserve genaamd “Goois Natuurreservaat” in te stellen.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 29 november 2023 advies uitgebracht.
  De aanwezig fracties achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad zonder debat. De niet aanwezige fracties SP en BVNL hebben vooraf doorgegeven een voorbehoud te maken.

 34. 17

  De Agenda Fiets geeft een volledig overzicht van de inspanningen die we nu al plegen en degene die voor de komende jaren gepland staan om de fiets te stimuleren. Dit maakt het voeren van regie op dit thema mogelijk. De Agenda Fiets volgt op het uitvoeringsprogramma. In de Agenda Fiets worden de inspanningen nader uitgewerkt en wordt invulling gegeven aan drie moties en een toezegging. De commissie wordt gevraagd het college te adviseren over de agenda en in het bijzonder de invulling van de moties M22-53, M22-105,M22-106 en toezegging T22-27.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De agenda Fiets vaststellen.


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 29 november 2023 advies uitgebracht.
  De fracties HvH, VVD, het CDA, SP, D66 en CU adviseren positief zonder debat. GrL is positief met debat. De PvdA en DH maken een voorbehoud.

 35. 17.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 36. 18

  De raad wordt voorgesteld de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 (APV) op twee aspecten te wijzigingen. De eerste wijziging heeft betrekking op het verbieden van het zonder vergunning bedrijfsmatig in de openbare ruimte aanbieden van deelvoertuigen, zoals scooters en (bak)fietsen. Hiervoor wordt ook de Legesverordening gewijzigd. De tweede wijziging heeft betrekking op het toestaan van kabelgoottegels. Het leggen van een kabel over de stoep is op dit moment nog verboden. Door aanpassing van de APV wordt deze belemmering weggenomen. Dit raadsvoorstel dient er louter toe om het college van B&W de mogelijkheid te geven op beide onderwerpen nadere regels vast te stellen. Het opstellen van nadere regels is een bevoegdheid van het college. Met nadere regels voor deelvervoer kan de gemeente enerzijds toewerken naar deelvervoer als volwaardig onderdeel van het mobiliteitssysteem. Anderzijds wordt door regulering de leefomgeving beheersbaar en leefbaar gehouden. Met nadere regels voor kabelgoottegels kan de gemeente inwoners zonder oprit die hun elektrische auto willen laden faciliteren en blijft tegelijkertijd de veiligheid en toegankelijkheid van stoepen gegarandeerd.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  07. PvdA (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 te wijzigen conform bijgaand raadsbesluit;
  2. De Legesverordening 2024 (1e wijziging) te wijzigen conform bijgaand raadsbesluit.


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 29 november 2023 advies uitgebracht.
  De PvdA adviseert negatief zonder debat. De overige fracties zijn positief over het voorstel zonder debat naar de raad.

 37. 18.a

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  02. D66 (7), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 38. 19

  Per 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Dit heeft ook gevolgen voor de regels voor de ondergrondse infrastructuur.
  In dit voorstel adviseren we een leidingverordening vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Leidingverordening Gemeente Hilversum 2024 vast te stellen.

  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 29 november 2023 advies uitgebracht.
  Alle fracties zijn positief over het voorstel, zonder debat naar de raad

 39. 20

 40. 21

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  02. D66 (2), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (5), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)