Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 2

 2. 3

 3. 5

  Rechtstreeks geagendeerd vanuit raadsvergadering 6 december n.a.v. staken der stemmen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (2), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-191 - Afstemming met Regio over financiële administratie (aangepast 20 december 2023)
 4. 6

  Het beleidskader armoede en schulden 2024-2030 vormt de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein Wij zijn Hilversum. Met het beleidsplan geven we de gemeenteraad de mogelijkheid om het beleid voor minima en mensen in schulden tot 2030 vast te stellen. In dit beleidskader hebben we verschillende maatregelen opgenomen om aan een hoger bereik en meer preventie bij te dragen. We gaan daarbij in algemene zin als gemeente een actievere rol nemen dan we voorgaande jaren hebben gedaan. Dat betekent meer persoonlijk en direct contact met Hilversummers, in plaats van af te wachten tot ze naar ons toekomen. Het betekent ook het versterken van de samenwerking met het maatschappelijk netwerk, zodat zij in hun contact met inwoners ook ambassadeurs zijn voor wat de gemeente doet.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (2), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De beleidsagenda armoede en schulden 2024-2030 vast te stellen.


  De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 13 december 2023 advies uitgebracht.
  Alle fracties achten het voorstel rijp voor de raad en oordelen er positief over. Met uitzondering van Hart voor Hilversum en de BVNL willen alle fracties het voorstel met debat behandelen in de raad.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T23-115 Medische kosten huisdieren en bijzondere bijstand
  T23-116 Energietoeslag
 5. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (2), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 6. 6.b

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (2), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1)
 7. 7

  De gemeenteraad ontving een conceptwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WerkvoorzieningsschapTomingroep (hierna: het Schap), alsmede een was-wordt lijst waarin staat opgenomen welke wijzigingen het betreft. De gemeenteraad heeft hierbij de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Aangezien de wijzigingen beogen de democratische legitimatie te versterken en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden te vergroten, stellen we voor om gebruik te maken van deze mogelijkheid. We constateren dat de voorgestelde wijziging van de GR in overeenstemming is met wetgeving en recht doet aan het bestuurlijk construct waarvoor is gekozen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (2), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De bijgaande zienswijze op de “Conceptwijziging van de GR Werkvoorzieningsschap Tomingroep” vast te stellen en deze in te dienen bij het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.


  De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 13 december 2023 advies uitgebracht.
  Alle fracties zijn positief over het voorstel. Ze achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad zonder debat.

 8. 8

  Er is een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Het Rijk heeft in antwoord daarop wetgeving in voorbereiding, die uitgaat van eerlijke verdeling van opvang van asielzoekers over de 342 gemeenten, waarmee iedereen naar rato een bijdrage levert aan de opvang. De verwachte verplichte taakstelling voor Hilversum is 360 asielplekken. Vooruitlopend op deze verwachte taakstelling hebben college en raad in Hilversum besloten voor te bereiden op deze opgave door een beleidskader asielaanpak op te stellen, nog zonder dat er sprake is van locaties.
  Het voorliggende beleidskader bevat een aantal randvoorwaarden die Hilversum stelt voor structurele asielopvang (minimaal 5 jaar) en een afwegingskader dat het college kan gebruiken bij het realiseren van drie locaties voor asielopvang van ongeveer dezelfde grootte voor de verwachte taakstelling van 360 asielzoekers. De randvoorwaarden en het afwegingskader zijn tot stand gekomen na raadpleging door het college van de commissie Zorg en Samenleving op 24 mei 2023, aangevuld met veel waardevolle resultaten uit het gesprek met de stad, opgehaald tijdens 20 bijeenkomsten (deelname door 200 Hilversummers) en het inwonerspanel (deelname door 2000 Hilversummers).

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (2), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De beleidsagenda asielaanpak vast te stellen.


  De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 13 december 2023 advies uitgebracht.
  Met uitzondering van Hart voor Hilversum en BVNL oordelen de fracties dat het voorstel rijp is voor de raad. Alle fracties, behalve de SP, geven aan het voorstel met debat te willen behandelen. D66 kondigt een motie aan over taalonderwijs.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T23-117 Opvang van asielzoekers
 9. 8.a

  Stemuitslag

  voor 3%
  tegen 97%
  voor
  10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (2), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
 10. 8.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (2), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-195 - Extra aandacht voor jonge nieuwkomers
 11. 8.c

 12. 8.d

 13. 8.e

 14. 9

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T23-118 Budget IHP
 15. 10

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  02. D66 (7), 04. GroenLinks (3), 06. Democraten Hilversum (2), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (1), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-197 - Versnelling opvang asielzoekers, solidair met Ter Apel
 16. 11

 17. 12