Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 2.a

  Bijlagen

 2. 3

 3. 5

  In het Programma Groen Hilversum 2040 staat onder inspanning 8 (Zorgen voor een gezond bomenbestand dat groene baten levert aan mens en dier) de aanpassing van de komgrens Wet natuurbescherming als actie opgenomen.
  Met de voltooiing van Anna’s Hoeve en Monnikenberg en de realisatie van buurtschap Crailo in zicht is het een goed moment om de begrenzing bebouwde kom Wet natuurbescherming (Wnb) aan te passen.
  Deze aanpassing is tevens de gelegenheid om kritisch te kijken naar de gehele begrenzing en bomen in gebieden die redelijkerwijs kunnen worden geschaard onder de bebouwde kom van Hilversum. Een aantal van deze gebieden valt nu onder de werking van de Wet natuurbescherming. Dezelfde Wet natuurbescherming hanteert echter het uitgangspunt dat percelen met bebouwing, die aansluiten op bebouwd gebied, onderdeel horen te zijn van de bebouwde kom. Daarom wordt voorgesteld om de bebouwde komgrens Wnb een op aantal plaatsen aan te passen, waardoor deze gebieden dus zullen gaan vallen onder de werking van de APV.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De nieuwe begrenzing van de bebouwde kom in het kader van artikel 4.1. Wet natuurbescherming vast te stellen.


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 13 september 2023 advies uitgebracht.
  De commissie is unaniem van mening dat het voorstel zonder debat behandeld kan worden in de raadsvergadering. Zij oordelen ook allen positief over het voorstel.

 4. 6

  In het kader van de handhaving van gereguleerd parkeren en de openbare ruimte in de gemeente Hilversum dient de huidige wegsleepverordening (Wegsleepverordening Gemeente Hilversum 2014) te worden aangepast in verband met nieuwe afspraken met de berger Collewijn Berging B.V.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De Wegsleepverordening Gemeente Hilversum 2023 vast te stellen.


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 13 september 2023 advies uitgebracht.
  De commissie is unaniem van mening dat het voorstel zonder debat behandeld kan worden in de raadsvergadering. Zij oordelen ook allen positief over het voorstel.

 5. 7

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging moet voor 1 juli 2024 worden geïmplementeerd in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (GR OFGV).


  De implementatie van de gewijzigde Wgr gaat over vier verplichte onderdelen en zes onderdelen waarvoor een keuzemogelijkheid geldt. Deze zes onderdelen zijn ambtelijk uitgebreid voorbereid. Er is een eerste advies opgesteld. Dat is vervolgens besproken met griffies, bestuursadviseurs en ambtelijk opdrachtgevers. Aanvullend is daarop een schriftelijke reactieronde gehouden. Uit dit proces zijn keuzes voortgekomen die vervolgens zijn verwerkt in de ontwerpwijziging GR OFGV.


  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft het college gevraagd in te stemmen met de ontwerpwijziging GR OFGV. Het college is voornemens dit te doen en het vraagt in dit verband uw raad om een zienswijze.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaande zienswijze op de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling van de OFGV kenbaar te maken aan het college aansluitend aan de raadsvergadering van 27 september 2023.


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 13 september 2023 advies uitgebracht.
  De commissie is unaniem van mening dat het voorstel zonder debat behandeld kan worden in de raadsvergadering. Zij oordelen ook allen positief over het voorstel.

 6. 8

  Het Filmtheater groeit uit zijn jasje. Al voor de Corona crisis zijn verkennende gesprekken gevoerd. Uitbreiding sluit aan bij het cultuurbeleid op verschillende uitgangspunten: Beleven & Doen-> uitbreiding van het aanbod en beter bereikbaar voor verschillende doelgroepen waaronder bijvoorbeeld cultuureducatie, aanbod expats; Duurzaam & Stevig-> draagt bij aan een gezonde financiële basis van het filmtheater met meer mogelijkheden tot samenwerking en het bieden van een podium/locatie voor bijzondere activiteiten. Op basis van diverse gesprekken zowel ambtelijk als bestuurlijk is het college voornemens het Filmtheater te ondersteunen bij de uitbreiding. Deze ondersteuning richt zich op het verlenen van een incidentele investeringsbijdrage (wordt gedekt uit de begroting), het verhogen van de exploitatiesubsidie (wordt gedekt uit de begroting) en een borgstelling voor het aangaan van een hypotheek.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Geen wensen en bedenkingen, op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4, en artikel 15, lid 2 van de Financiële verordening Hilversum 2022, bekend te maken op het voorgenomen besluit van het college om borgstelling te verlenen aan Filmtheater Hilversum voor een bedrag van € 3,2 miljoen euro.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 13 september 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en zijn positief. Het voorstel kan zonder debat naar de raad.

 7. 9

  Op dit moment zendt Stichting lokale omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (hierna stichting NH Gooi) uit in bovenstaande gemeenten. Haar uitzendlicentie verloopt op 8 december 2023. Stichting NH Gooi heeft bij het Commissariaat voor de Media (verder CvdM genoemd) een nieuwe licentie aangevraagd.
  Het CvdM heeft vervolgens een verzoek ingediend bij de gemeenteraad om advies uit te brengen over de aanwijzingsaanvraag van stichting NH Gooi om met ingang van 8 december 2023 aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling. Dit advies is ook gevraagd aan de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Alle gemeenteraden moeten een gelijkluidend advies uitbrengen.
  Op de vraag van het CvdM aan de gemeenten of het Programmabeleid bepalend orgaan (Pbo) van stichting NH Gooi representatief is voor maatschappelijke stromingen in de regio, is het antwoord positief. Dit advies is afgestemd met de andere betrokken gemeenten. Elke gemeente legt een vergelijkbaar positief advies voor aan haar gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media voor wat betreft de representativiteit van het Programmabeleid bepalend orgaan (Pbo) van de omroep NH Gooi.
  2. Aan het Commissariaat voor de Media adviseren de uitzendlicentie weer voor vijf jaar te verstrekken aan stichting NH Go.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 13 september 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en zijn positief. Het voorstel kan zonder debat naar de raad.

 8. 10

  Het buurthuis De Oude Lelie is in maart 2017 afgebrand (meer dan 6 jaar geleden). Ondertussen is er veel gebeurd en zijn we op een punt aangekomen dat er een bouwplan ligt waar alle betrokkenen (de buurt, Paulusschool, Bink, Jeugd & Gezin, Versa Welzijn) naar uit kijken om in gebruik te nemen en staat alles opgelijnd om in januari 2024 te starten met de bouw.


  In de afgelopen maanden is een Europese aanbesteding voor de bouw doorlopen. Er zijn drie geldige inschrijvingen ontvangen. De biedingen zijn alle drie substantieel hoger dan eerder geraamd. Het gunnen van de opdracht leidt daarom tot een budgetoverschrijding van 1,5 mln inclusief btw.


  Het wordt realistisch geacht om een taakstellende bezuiniging van € 200.000,- te realiseren. Er wordt €300.000,- beschikbaar gesteld uit de post Algemeen Onderwijshuisvestingskrediet. Vervolgens blijft er nog een tekort van €1 mln over. Daarom wordt voorgesteld om het investeringskrediet met €1 mln op te hogen en de gestegen jaarlijkse kapitaalslasten (€ 35.000) te dekken uit de geïndexeerde huurinkomsten (Bink) en de algemene middelen en dit te verwerken in de Programmabegroting 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het investeringskrediet van de multifunctionele accommodatie in Hilversum Zuid op te hogen met € 1,- mln
  2. De hier aan gerelateerde jaarlijkse kapitaallasten (€ 35.000) te dekken uit de geïndexeerde huurinkomsten en de algemene middelen en dit te verwerken in de Programmabegroting 2024.


  De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 6 september 2023 advies uitgebracht.
  De commissie is van mening dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Het grootste deel van de commissie adviseert het onderwerp met debat te agenderen. Met uitzondering van BVNL en Hart voor Hilversum, die positief zijn, maken alle partijen een voorbehoud.

 9. 10.a

 10. 11

  Om de transformatie van het bestaande kantoorpand aan de Larenseweg 30 naar een woon-werkcomplex mogelijk te maken is een omgevingsvergunning (binnen de kaders van het Chw bestemmingsplan 1221) vereist. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een samenhangende stedenbouwkundige ontwikkeling is er een gebiedspaspoort nodig. Binnen de kaders van het gebiedspaspoort kan de initiatiefnemer een locatieontwikkelplan uitwerken en uiteindelijk een omgevingsvergunning aanvragen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Het Gebiedspaspoort Larenseweg 30 vast te stellen als addendum van Beeldkwaliteitsplan ontwikkellocaties 1221 en in werking te laten treden op de dag na publicatie.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 6 september 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten in het voorstel rijp voor behandeling in de raad en zijn in meerderheid positief over het voorstel. DH en de CU maken een voorbehoud. De voorzitter concludeert dat de commissie het onderwerp met debat in de raad wil behandelen, gelet op de aangekondigde amendementen (over ruimtelijke kwaliteiten) en moties (over andere oproepen aan het college, zoals het rekening houden met bepaalde doelgroepen).

 11. 11.a

  Stemuitslag

  voor 17%
  tegen 83%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
 12. 11.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 13. 12

  Gemeenten hebben vanuit de Participatiewet de verantwoordelijkheid om inwoners te ondersteunen die wel kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Met het ‘breed offensief’ levert de Rijksoverheid een pakket aan maatregelen met als doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen en werken meer te laten lonen. In 2023 wordt een aantal wetswijzigingen doorgevoerd, waardoor de gemeente Hilversum de verzamelverordening inkomensvoorzieningen moet vervangen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. De verzamelverordening inkomensvoorziening Hilversum 2023 te actualiseren door het vaststellen van de in bijlage 1 opgenomen 'verzamelverordening inkomensvoorziening Hilversum 2023 (actualisatie juli 2023) en deze met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 juli 2023.


  De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 6 september 2023 advies uitgebracht.
  De commissie oordeelt dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. De meeste fracties zijn positief en adviseren het voorstel zonder debat te behandelen in de raad. De SP en BVNL maken een voorbehoud. De SP wil het voorstel wel met debat behandelen en overweegt een amendement in te dienen.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 6 september 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten in meerderheid het voorstel rijp voor behandeling in de raad en geven in meerderheid aan geen behoefte te hebben aan debat in de raad. De SP en DH adviseren negatief. De PvdA beraamt zich nog over het in te nemen standpunt. BVNL heeft vooral aangegeven negatief te adviseren.

 14. 13

  Met het bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2022’, welk plan is vastgesteld op 7 december 2022 is de planologisch juridische basis gelegd voor de herontwikkeling van het stationsgebied van Hilversum. Belangrijk onderdeel van de plannen is het omleggen van de centrumring, via de Koninginneweg, om de markt. Daarvoor dient het gebied tussen de Koninginneweg en het spoor, tussen Stationsplein en de Kleine spoorbomen, herontwikkeld te worden. Teneinde er verzekerd van te zijn dat tijdig en binnen de daartoe gestelde planning vrij over deze gronden kan worden beschikt, wordt voorgesteld over te gaan tot indiening van een verzoek tot aanwijzing ter onteigening bij de Kroon.

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De Kroon (door tussenkomst van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) te verzoeken:

  • a. Ten name van de gemeente Hilversum, in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en/of de volkshuisvesting (ingevolge artikel 77 Onteigeningswet), ter onteigening aan te wijzen de percelen en perceelsgedeelten zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en als zodanig te waarmerken grondplantekening en lijst met de te onteigenen onroerende zaken en rechten, ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2022’, specifiek ten behoeve van de bestemmingen ‘Centrum-Koninginneweg’, ‘Verkeer’, ‘Waarde - Archeologie – Na 1850 bebouwd gebied – Hoog/Middelhoog’, ‘Waarde – Archeologie – Oude Dorpskern – Laag’ en ‘Waarde – Archeologie – Oude Dorpskern – Hoog’.
  • b. De uitvoering van dit besluit (ingevolge artikel 156 Gemeentewet) over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders, inclusief:
  • i. De bevoegdheid tot het verbeteren en aanvullen van het verzoekbesluit
  • ii. De bevoegdheid om gedurende de procedure de Kroon te verzoeken bij overeenstemming de onteigening te beëindigen.
 15. 13.a

  Stemuitslag

  voor 15%
  tegen 85%
  voor
  06. Democraten Hilversum (4), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (1), 09. ChristenUnie (1)
 16. 14

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert voor ons als verbonden partij verschillende milieutaken uit. De OFGV heeft een aantal financiële stukken toegestuurd.


  Ten eerste zijn dat stukken waarop uw raad een zienswijze kan indienen. Het gaat om de:

  • OFGV jaarstukken 2022, incl. resultaatbestemming;
  • OFGV 1e begrotingswijziging 2024;
  • OFGV 2e begrotingswijziging 2024.

  Het voorstel is om een inhoudelijke zienswijze in te dienen op de resultaatbestemming 2022 en de 2e begrotingswijziging 2024.


  Ten tweede stuurt de OFGV stukken ter kennisname toe. Dit zijn stukken waarop uw raad eerder een zienswijze heeft kenbaar gemaakt. Deze stukken zijn op 28 juni 2023 vastgesteld. Het gaat om de:

  • OFGV begroting 2024;
  • OFGV 1e begrotingswijziging 2023
  • OFGV 2e begrotingswijziging 2023

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaande zienswijze op het OFGV voorstel voor de resultaatbestemming 2022 in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van 27 september 2023;
  2. bijgaande zienswijze op de OFGV 1e begrotingswijziging 2024 in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van 27 september 2023;
  3. bijgaande zienswijze op de OFGV 2e begrotingswijziging 2024 in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van 27 september 2023.


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 6 september 2023 advies uitgebracht.
  De commissie oordeelt dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Met uitzondering van de SP en de PvdA, die een voorbehoud maken, oordelen alle fracties positief. De PvdA overweegt een amendement in te dienen. Als dat amendement er komt willen ook de SP, DH en CU het voorstel met debat behandelen in de raad.

 17. 14.a

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)
 18. 14.b

 19. 15

  Vanaf eind 2012 is er in het uitgaansgebied van Hilversum gestart met cameratoezicht. Tegelijkertijd is de straatverlichting verbeterd, is het HT (horeca team) van de politie opgezet en worden beveiligers van PPS ingezet. Deze maatregelen worden nog steeds gecontinueerd om de veiligheid in het uitgaansgebied te waarborgen. Iedere twee jaar wordt het cameratoezicht geëvalueerd op functionaliteit met uitzondering van het afgelopen jaar, toen is afgesproken om de evaluatie met een jaar uit te stellen gezien de geringe incidenten in tijden van corona. Op dit moment ligt een nieuw Evaluatierapport cameratoezicht Hilversum 2023 voor.
  Cameratoezicht dient ingevolge artikel 2.8.1. van de APV steeds voor een periode te worden verlengd.
  De evaluatie laat zien dat het cameratoezicht nog altijd essentieel is en niet te vervangen is door meer politie. Ook worden er een aantal aanbevelingen gedaan welke onderzocht zullen worden.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (4)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het evaluatierapport cameratoezicht 2023 en alle aanbevelingen van het rapport over te nemen met uitzondering van het ontwikkelen van een cameraplan voor flexibel cameratoezicht bij de kermis.; 
  2. Ex artikel 2.8.1 lid 1 APV Hilversum en ex artikel 151C Gemeentewet in te stemmen met het voornemen van de burgemeester het geldende cameratoezicht in het uitgaansgebied te verlengen tot 01 mei 2028.

  De commissie Bestuur en Economie heeft op 13 september 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad. De fracties Democraten Hilversum, SP, PvdA en BvNL geven aan het voorstel met debat in de raad te willen behandelen. De overige fracties geven aan dat het voorstel zonder debat naar de raad kan.

 20. 15.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 21. 15.b

  Stemuitslag

  voor 9%
  tegen 91%
  voor
  08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
 22. 15.c

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 05. CDA (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  04. GroenLinks (4), 05. CDA (1), 06. Democraten Hilversum (4)

  25a. Moties

  Titel
  M23-135 - Toezicht Oosterspoorplein
 23. 17

 24. 18

  Stemuitslag

  voor 9%
  tegen 91%
  voor
  08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)