Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 2

 2. 3

 3. 5

  Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier commissieleden worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie.
  De benoeming gebeurt met in achtneming van de procedure die is beschreven in de verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (1), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  De volgende personen benoemen als commissielid:
  1.    Mevrouw M.C. Hildering, voor de fractie van de ChristenUnie;
  2.    De heer M.T. Joosten, voor de fractie van GroenLinks

  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

 4. 6

  In het kader van transparant bestuur bekijkt de gemeente Hilversum periodiek of het mogelijk is om in het verleden opgelegde geheimhouding te laten opheffen. Dit is mogelijk als de reden voor geheimhouding niet meer bestaat of als de belangen die met de geheimhouding gemoeid zijn minder zwaar wegen dan het algemeen belang van openbaarheid van de informatie. De afgelopen maanden zijn we tot de conclusie gekomen dat voor de twee in het besluit genoemde dossiers geldt dat de reden voor geheimhouding niet meer bestaat. Het betreffen schriftelijke bescheiden waarop het college geheimhouding heeft gelegd en die door de raad zijn bekrachtigd. Dit betekent dat enkel de raad de bevoegdheid heeft de geheimhouding op te heffen. Daarom wordt de raad voorgesteld om de geheimhouding rustend op de dossiers met zaaknummer 637228 en zaaknummer 1205795 op te heffen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De door het college op 14 april 2020 opgelegde, en de door de raad op 06 mei 2020 bekrachtigde geheimhouding op stukken met betrekking tot aanvullende achtergrondinformatie voorstel Doelgroepenvervoer, aangeduid met zaaknummer 637228, op te heffen.
  2. De door het college op 13 september 2022 opgelegde, en de door de raad op 26 oktober 2022 bekrachtigde geheimhouding op het raadsvoorstel en onderliggende bijlagen aangeduid met zaaknummer 1205795, op te heffen.

  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

 5. 7

  Wethouder Van Hunnik woont net buiten de gemeentegrens. Volgens de Gemeentewet is dan ontheffing nodig die de raad haar verleent. Met dit voorstel wordt daar in voorzien.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  De woonplaatsontheffing voor wethouder K. van Hunnik voor de duur van één jaar te verlengen op grond van artikel 36a, tweede lid, Gemeentewet.

  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

 6. 8

  De huidige huisvestingsverordening (HVV2019) vervalt van rechtswege per 1 juli 2023.
  Met de collegebrief van 2 maart 2023 is de raad geïnformeerd over de gewijzigde planning voor de nieuwe Huisvestingsverordening. De zienswijzeperiode is op verzoek van verschillende raden verlengd en er is op verzoek een regionale afstemmingsbijeenkomst ingelast. De oorspronkelijke planning om te komen tot een geactualiseerde Huisvestingsverordening per 1 juli 2023 is daardoor niet langer haalbaar. In de nieuwe planning is een ingangsdatum van de nieuwe Huisvestingsverordening per 1 januari 2024 voorzien. Ter overbrugging van de periode tot inwerkingtreding van de nieuwe Huisvestingsverordening wordt de raad voorgesteld de woonruimteverdeling volgens de huidige regels voort te zetten en daartoe de huidige Huisvestingsverordening met een half jaar te verlengen.


  Met het vervallen van de Huisvestingsverordening 2019 op 1 juli 2023, komen ook de mandaatbesluiten mbt huisvestingsvergunning en urgentieregeling te vervallen. Het voorstel aan het college is om deze vanaf 1 juli 2023 ongewijzigd te continueren in afwachting van de vernieuwde Huisvestingsverordening, die naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treedt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  De Huisvestingsverordening regio Gooi en Vechtstreek 2023 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Huisvestingsverordening regio Gooi en Vechtstreek 2019.

  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

 7. 9

  Voor de aanvraag voor het realiseren van een multifunctioneel bijgebouw aan de Noodweg 48 is een uitgebreide voorbereidingsprocedure benodigd als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo. Dit betekent dat het besluit voorzien moet zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. De raad dient hiervoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) af te geven. Het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Met dit raadsvoorstel wordt u gevraagd de VVGB af te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Een ontwerp-‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor het realiseren van een multifunctioneel bijgebouw aan de Noodweg 48 te Hilversum;
  2. te verklaren dat deze ontwerp-verklaring ‘definitief’ wordt, indien geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien de gemeentelijke kosten op een andere wijze zijn gewaarborgd.

  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 12 april 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad, adviseren positief en geven aan dat het voorstel zonder debat kan worden behandeld.

 8. 10

  Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen uit te voeren die in de EML worden benoemd. Eén van die maatregelen is het vervangen van de oude verlichtingsbuizen door Led (Light Emitting Diode) bronnen. De betreffende € 300.000,- is een gedeelte van het totale krediet. Het totale krediet is € 870.000,-

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het gedeelte van het krediet duurzaamheidsmaatregelen Stadskantoor uit de Programmabegroting 2023 ad € 300.000,-- vrij te geven voor de vervanging van de led-bronnen/ledverlichting in het Stadskantoor.
  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 19 april 2023 advies uitgebracht.

  Alle fracties adviseren positief. Zonder debat naar de raad.

 9. 11

  Samen met betrokkenen willen we een uitvoeringsagenda wonen opstellen voor de Hilversumse Meent. Dit is de eerste uitvoeringsagenda wonen die we voor een wijk gaan maken, als uitwerking van de Woonvisie 2021-2030. Het doel is een prettige, leefbare woonomgeving in de Hilversumse Meent met betaalbare en kwalitatief goede woningen. De belangrijkste uitgangspunten uit de Woonvisie zijn bouwen voor doorstroming en bestaande stenen optimaal benutten. In de startnotitie schetsen we de aanpak, het participatieproces, de betrokkenheid van de raad, tijdpad en kosten voor het opstellen van de uitvoeringsagenda wonen voor de Hilversumse Meent.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De startnotitie uitvoeringsagenda wonen voor de Hilversumse Meent vast te stellen.

  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 12 april 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel in meerderheid rijp voor behandeling in de raad en geven aan dat het voorstel met debat kan worden behandeld. De CU en BVNL achten het voorstel niet rijp voor de raad.

 10. 12

  In de periode van februari 2022 tot en met februari 2023 heeft de rekenkamer een nazorgonderzoek naar vastgoed uitgevoerd. De rekenkamer was benieuwd of de effectiviteit en doelmatigheid van het vastgoed  - vijf jaar na het eerdere rekenkameronderzoek naar vastgoed in 2017 -  verbeterd is.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  Beslispunt I:  de volgende conclusies over te nemen:
  Hoofdconclusie
  Sinds het rekenkameronderzoek naar vastgoed in 2017 heeft de gemeente vorderingen gemaakt in de ontwikkeling van het vastgoedbeleid en de optimalisatie van het vastgoedbeheer. Desondanks maken deze vorderingen het nog onvoldoende mogelijk voor de raad om te sturen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het vastgoed.
  Dit komt door:
  1.    Het ontbreken van koppelingen tussen beleidsdoelen en vastgoedobjecten.
  2.    Het ontbreken van geautomatiseerde koppelingen tussen het nieuwe vastgoedbeheersysteem en andere systemen zoals Key2Finance en de onderhoudsplanning, waardoor de kans op fouten in (handmatig) gegenereerde overzichten blijft bestaan. De volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatievoorziening over de vastgoedportefeuille aan de raad kan hiermee niet gegarandeerd worden;
  3.    De (verdere) uitwerking van het vastgoedbeleid en de rolverdeling tussen raad en college over de aan- en verkoop van vastgoed blijft onduidelijk.
  Deelconclusies
  De bovenstaande hoofdconclusie is gebaseerd op de volgende deelconclusies:
  1.    Er is nog veel onduidelijkheid over een (verdere) uitwerking van het vastgoedbeleid.
  2.    Er bestaat nog altijd onduidelijkheid over de rolverdeling tussen de raad en het college.
  3.    Het vastgoedbeheersysteem moet verder worden verbeterd.
  4.    Er is onduidelijkheid over de verduurzaming van het vastgoed
  Beslispunt II:  de volgende aanbevelingen over te nemen:
  1.    Raad en college: spreek met elkaar af hoe de raad bij de verdere uitwerking van het vastgoedbeleid betrokken dan wel geïnformeerd wordt en wat onder verdere uitwerking wordt verstaan.
  2.    Raad en college: ga opnieuw met elkaar in gesprek over de momenten en de manier waarop de raad geïnformeerd wordt over de vastgoedportefeuille.
  3.    College: herijk periodiek de bijdrage van vastgoed aan beleidsdoelen en maak afwegingen inzichtelijk.
  4.    College: optimaliseer het vastgoedbeheersysteem (VSB) verder
  5.    Raad: ga met het college in gesprek over doelstellingen voor verduurzaming vastgoed

  De commissie Bestuur en Economie heeft op 19 april 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad, waarbij de fracties van SP, D66, CDA, DH en GrL een voorbehoud maken. De fracties van ChristenUnie, BvNL, VVD en PvdA geven aan dat het voorstel door naar de raad kan zonder debat.

 11. 12.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
 12. 13

  Per Raadsinformatiebrief (2022-65) van 14 november 2022 is uw raad geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van het AVRO-complex aan de Hoge Naarderweg. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Er is één zienswijze ontvangen van het naastgelegen Gezondheidscentrum Dudokpark. De zienswijze is ingetrokken na overleg tussen de ontwikkelaar en de indiener van de zienswijze. Het bestemmingsplan is niet gewijzigd naar aanleiding van de ingediende zienswijze. Het bestemmingsplan kan nu ongewijzigd worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Het (Crisis- en herstelwet) bestemmingsplan Hoge Naarderweg 3, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.04bp13HNaarderw3-va01 met de daarbij behorende stukken, ongewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan vast te stellen.

  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 12 april 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad, adviseren positief en hebben in meerderheid geen behoefte aan debat in de raad. Enkel de PvdA geeft aan over het voorstel te willen debatteren, maar kan mogelijk een stemverklaring afleggen.

 13. 14

 14. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-066 Daar wordt je weer vrolijk van
 15. 16

 16. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-069 Meldpunt ongewenst verhuurgedrag
 17. 18

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (4), 05. CDA (3)
  tegen
  02. D66 (7), 03. VVD (1), 04. GroenLinks (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
 18. 19

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (2)