Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 1

  Bij schrijven van 26 mei 2023 heeft mevrouw W.I.C. de Bruijn van de fractie van GroenLinks ontslag genomen als raadslid. Conform art. X6 van de Kieswet behoudt zij haar lidmaatschap, totdat de geloofsbrieven van haar opvolger zijn goedgekeurd.
  Het centraal stembureau heeft na 26 mei 2023 conform de kieswet de opvolgingsprocedure in gang gezet. De eerstvolgende persoon op de kieslijst van GroenLinks die in aanmerking komt voor benoeming én die bereid is gebleken de benoeming te willen aanvaarden is de heer J. van Drogen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer J. van Drogen toelaten als lid van de gemeenteraad.

 2. 2

  Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier commissieleden worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie.
  De benoeming gebeurt met in achtneming van de procedure die is beschreven in de verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer N. Taibi te benoemen als commissielid voor de fractie van GroenLinks.

 3. 4

 4. 4.a

  Bijlagen

 5. 5

 6. 7

  Het verslag van de besloten vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten d.d. 1 mei 2023 ligt voor raads- en commissieleden ter inzage in het geheime kastje.

 7. 7.a

  Bij de behandeling van de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2023 (MPG 2023) heeft het college geheimhouding gelegd op het gehele document Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2023. Na afstemming met de audit- en rekeningencommissie stellen wij voor, met behoud van de opgelegde geheimhouding op hoofdstuk 5 Perspectiefgebieden, tot het opheffen van de geheimhouding op de MPG 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Te besluiten, conform artikel 89 lid 4 Gemeentewet, tot het opheffen van de door het college opgelegde geheimhouding op de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2023 (MPG 2023) met uitzondering van de opgelegde geheimhouding op hoofdstuk 5 van de MPG 2023.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 8. 8

  Om te voorkomen dat de gronden binnen het besluitgebied Bruisend Hart worden ontwikkeld is een voorbereidingsbesluit (d.d. 30 juni 2022) genomen. Op 1 juli 2023 eindigt de aanhoudingstermijn van dit voorbereidingsbesluit. Het voorbereidingsbesluit Bruisend Hart 2023 wordt genomen om te voorkomen dat de locatie op basis van het huidige bestemmingsplan Over 't Spoor wordt ontwikkeld. Voorgesteld wordt een 'nieuw' voorbereidingsbesluit 2023 te nemen voor het besluitgebied Bruisend Hart.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  a. Te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan ‘Over ‘t Spoor’ met betrekking tot de percelen gelegen tussen Larenseweg, Kleine Drift, Zuiderweg, Swammerdamstraat en de perceelsgrens met het Connexxionterrein wordt voorbereid conform de bij dit besluit behorende kaart met nummer NL.IMRO.0402.07vb01kleinedrift-va05;
  b. Te bepalen dat alle bouw- en gebruikswijzigingen verboden zijn;
  c. Te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag van ter inzage legging;
  d. Te bepalen dat de door het college opgelegde geheimhouding (d.d. 9 mei 2023) wordt opgeheven op de dag van ter inzage legging van het voorbereidingsbesluit.

 9. 9

  De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. Om zicht te hebben op de continuïteit van het onderwijs houdt de gemeente volgens de wet toezicht via de begroting, jaarrekening en bestuurssamenstelling van de verzelfstandigde Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (hierna: GGH). Op grond van artikel 42b, lid 6d van de Wet op het voortgezet onderwijs dient het jaarverslag ter goedkeuring aan de gemeenteraad te worden voorgelegd voordat deze door de Stichting kan worden vastgesteld. De gemeenteraad kan goedkeuring
  alleen onthouden wegens strijd met het recht of met het algemeen belang, waaronder begrepen het financiële belang van de gemeente. Van beide is geen sprake.


  De jaarrekening is voorgelegd aan een onafhankelijk accountant van accountantsbureau Flynth. In de verklaring van Flynth is vastgesteld dat het GGH een betrouwbaar beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van GGH over 2022. Ook is vastgesteld dat de jaarrekening van het GGH voldoet aan de relevante wet- en regelgeving. Voorgesteld wordt om op basis van de bijgevoegde stukken het jaarverslag 2022 van GGH goed te keuren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Het jaarverslag (2022) van Stichting Gemeentelijke Gymnasium Hilversum op grond van artikel 21 sub 2 van de statuten van de stichting vast te stellen.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 10. 10

  De gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voorziet in de mogelijkheid tot het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. Dit is op basis van artikel 31 a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande zienswijze kenbaar te maken bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek omtrent het oprichten van Stichting Waarborgfonds.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 11. 11

  Voor de verschillende onderdelen van de openbare ruimte zijn de afgelopen periode beheerplannen opgesteld. Dit is gedaan voor de onderdelen Wegen, Civiele Kunstwerken, Groen, Openbare Verlichting, Spelen en Bebording. De beheerplannen geven onderbouwd inzicht in de staat van onze openbare ruimte. Ook maakt het beheerplan inzichtelijk wat er financieel benodigd is voor (achterstallig)
  onderhoud en vervanging. Belangrijkste conclusie is dat het beheerplan Wegen het grootste financieel effect heeft. Er zijn extra middelen benodigd (exploitatie) voor het inlopen van onderhoudsachterstand en tevens zijn investeringen noodzakelijk om wegen te kunnen vervangen bij vervanging van het riool.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad adviseren de volgende beheerplannen openbare ruimte 2024-2027 vast te stellen, onder voorbehoud van terbeschikkingstelling van de middelen bij de Voorjaarsnota 2023:
  1. Wegen (verhardingen; asfalt, klinkers)
  2. Groen (bomen, plantsoen, gras, reiniging- & servicetaken)
  3. Civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, (keer)muren, beschoeiingen)
  4. Spelen (sport- en speeltoestellen, valondergronden)
  5. Bebording en bewegwijzering (straatnaamborden, verkeersborden, komborden)
  6. Openbare verlichting (lichtmasten, schakelkasten, armaturen en lichtbronnen)

  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 24 mei 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad, adviseren in meerderheid positief en hebben geen behoefte aan debat in de raad.

 12. 12

  Jaarlijks actualiseren wij de grondexploitaties en leggen deze aan u ter besluitvorming voor.
  Het voorliggende raadsvoorstel betreft de actualisering 2023 van de grondexploitaties.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De geactualiseerde grondexploitaties Anna’s Hoeve vast te stellen.
  2. De herziene grondexploitatie Stationsplein met een nadelig resultaat van € 3.323.532,- vast te stellen en een bedrag van € 2.541.458,- te storten in de ‘voorziening planexploitaties’ ten laste van de het jaarrekeningresultaat 2022.
  3. De gewijzigde tussentijdse winstname uit de grondexploitaties ten bedrage van € 1.603.752 (exclusief vennootschapsbelasting) verwerken in het jaarrekeningresultaat 2022 (hetgeen leidt tot een voordeel in de jaarstukken 2022 van € 155.664).
  4. De effecten op de lasten en de baten van de actualisatie van de grondexploitaties 2023 te verwerken in de voorjaarsnota 2023.
  5. De meerjarige effecten op de lasten en baten van de actualisering van de grondexploitaties 2024 e.v. worden betrokken bij de begroting 2024.

  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 24 mei 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad, adviseren in meerderheid positief en geven aan dat het voorstel zonder debat kan worden behandeld. De fracties van de SP en DH maken een voorbehoud, maar geven bij de griffie aan geen behoefte aan debat te hebben.

 13. 13

  De gemeenteraad van Hilversum heeft jaarlijks de mogelijkheid om een zienswijze op te stellen over de jaarstukken en begroting van de stichting Goois Natuurreservaat (GNR). In bijgaande zienswijze geven wij een overwegend positief oordeel over het drietal stukken. Met betrekking tot een gezonde (financiële) toekomst van het GNR zijn daarnaast enkele aandachtspunten geformuleerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Stichting Goois Natuurreservaat.

  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 31 mei 2023 advies uitgebracht.
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, alle fracties oordelen er positief over. Het voorstel wordt zonder debat geagendeerd voor de raad.

 14. 14

  De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep stuurt jaarlijks de conceptbegroting naar alle deelnemende gemeente ter kennisneming. De gemeenteraden kunnen hier een zienswijze op geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De bijgaande “Zienswijze gemeente Hilversum op conceptbegroting 2024 Werkvoorzieningsschap Tomingroep” vast te stellen en deze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.
  2. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2022 Werkvoorzieningschap Tomingroep.


  De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 24 mei 2023 advies uitgebracht.
  De fracties achten het voorstel rijp voor de raad en maken allen een voorbehoud, omdat hun oordeel afhangt van een op te stellen amendement om de zienswijze meer aan te scherpen. Het voorstel kan in de raad zonder debat worden behandeld. Als het op te stellen amendement uiteindelijk toch niet breed gedragen wordt, kan bij het vaststellen van de agenda in de raad worden verzocht om hier toch debat over te voeren.

 15. 14.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 16. 15

  In 2021 heeft de Alliantie Ontwikkeling (initiatiefnemer) een volumestudie laten uitvoeren voor een deel van het bestaande woningbouwcomplex aan de Zeverijnstraat in de wijk Kerkelanden. Dit initiatief past niet binnen het bestemmingsplan. Het voorstel van de Alliantie Ontwikkeling gaat uit van het plaatsen van een woontoren, tussen de twee bestaande Zeverijn woontorens. De gemeente Hilversum heeft daarop ambtelijk aangegeven dat het toevoegen van extra (sociale) woningen op deze locatie goed denkbaar is, maar dat het voorstel ruimtelijk verbetering behoeft.


  De gemeente Hilversum heeft daarom samen met de Alliantie Ontwikkeling besloten om voor deze ontwikkeling, door de gemeente Hilversum op kosten van de Alliantie Ontwikkeling, een planuitwerkingskader op te stellen. Met het planuitwerkingskader geeft de gemeente ruimtelijke kaders en onderzoeksopgaven mee aan de Alliantie Ontwikkeling zodat zij een locatieontwikkelplan kunnen opstellen. Het locatieontwikkelplan en de daaropvolgende bestemmingsplanprocedure worden beide ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.


  Deze werkwijze zorgt voor het aan de voorkant betrekken van de gemeenteraad bij het meegeven van kaders aan een ontwikkelaar. Het zorgt voor een helder kostenverhaal, de inzet van de gemeente wordt in rekening gebracht bij de initiatiefnemer. Het geeft de initiatiefnemer snel duidelijkheid op basis waarvan zij aan de slag kunnen gaan. De verwachting is dat dit het planproces als geheel versnelt.


  Inhoudelijk wordt in het planuitwerkingskader weergegeven welke kansen en randvoorwaarden de gemeente ziet om op deze locatie extra woningbouw te realiseren met aandacht voor de huidige bewoners en omgeving. Een goede inpassing van deze verdichting kan de ruimtelijke kwaliteit als geheel versterken van deze plek. Om die redenen staat de gemeente ook positief ten op zichten van het initiatief.

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (4)

  Voorgesteld besluit

  Het Planuitwerkingskader Zeverijn 2023 vast te stellen als onderzoeksopgave voor het opstellen van een Locatieontwikkelplan door de initiatiefnemer.

  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 24 mei 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en zijn in meerderheid positief. HvH, de PvdA en DH willen in de raad debat voeren over dit onderwerp.

 17. 15.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-080 Onderzoek OV-hub Zeverijnstraat
 18. 16

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert voor ons als verbonden partij verschillende milieutaken uit. De OFGV heeft een aantal financiële stukken toegestuurd. Het gaat om de OFGV begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en voorlopige jaarrekening 2022. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de OFGV begrotingswijziging 2023,ontwerpbegroting 2024. De OFGV voorlopige jaarrekening 2022 wordt ter kennisname aangeboden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening OFGV 2022;
  2. Bijgaande zienswijze op de OFGV 1e & 2e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 vast te stellen en kenbaar te maken bij de OFGV.


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 31 mei 2023 advies uitgebracht.
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad en is er in meerderheid positief over. Het voorstel wordt op verzoek van de PvdA en Democraten Hilversum geagendeerd voor behandeling in de raad met debat. Als deze fracties het voorstel toch niet met debat willen behandelen dragen zij in de raadsvergadering zelf zorg voor een ordevoorstel om het onderwerp zonder debat te behandelen.

 19. 17

  De raad heeft de bevoegdheid om zienswijze te geven. De Veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en een van de zogenaamde verbonden partijen. Elke Veiligheidsregio heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. De wet verplicht gemeenten ertoe deze gemeenschappelijke regeling aan te gaan.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  08. SP (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
  2. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

  De commissie Bestuur en Economie heeft op 31 mei advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad, waarbij de fractie SP aangeeft het voorstel met debat te willen agenderen, de fracties BvNL en ChristenUnie maken een voorbehoud en de overige fracties geven aan dat het voorstel zonder debat naar de raad kan.

 20. 18

  De voortgangsnota is een van de instrumenten van de MRA om de Raden en Staten goed te informeren en tijdig te betrekken. Conform de MRA-samenwerkingsafspraken wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld een zienswijze mee te geven. In de voorliggende MRA voortgangsnota staan de activiteiten en behaalde doelstellingen opgenomen over het jaar 2022. Het college constateert dat de nota volgens afspraak is opgebouwd; de nota is informatief en de koppeling aan de uitvoeringslijnen is duidelijk. De informatie is op hoofdlijnen en dit past bij het doel van het instrument. Wel ziet het college aanleiding om, op basis van de voortgangsrapportage binnen de lopende MRA agenda, enkele inhoudelijke aandachtspunten mee te geven die voor onze gemeente en regio van belang zijn. Deze zijn weergegeven in bijgevoegde zienswijzebrief. Het college stelt de raad voor om deze zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de MRA uiterlijk 9 juni 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaande zienswijze op de MRA Voortgangsnota 2022 vast te stellen en kenbaar te maken bij de MRA.

  De commissie Bestuur en Economie heeft op 31 mei 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Het voorstel gaat met debat naar de raad, waarbij de fractie van DemocratenHilversum een amendement aankondigt.

 21. 18.a

 22. 19

  Het is de bedoeling - mede naar aanleiding van de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen - de huidige GR regio Gooi en Vechtstreek te actualiseren met ingang van 1 mei 2024. Conform afspraak start de procedure met een startnotitie. Hierop kunnen de gemeenteraden een zienswijze geven. Op vrijdag 3 maart 2023 is de startnotitie naar de gemeenteraden gestuurd. Aan de gemeenteraden wordt gevraagd uiterlijk 16 juni een zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de startnotitie actualisering Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek;
  2. De zienswijze betreffende de startnotitie actualisering Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

  De commissie Bestuur en Economie heeft op 31 mei 2023 advies uitgebracht.
  De commissie geeft unaniem aan dat ze zich niet prettig voelen bij dit stuk. Aan de ene kant geeft het college aan dat dit stuk is bedoeld om de gemeenteraden meer in stelling te brengen, aan de andere kant ziet de commissie dit in de uitwerking en de antwoorden niet terug. Bij de behandeling in de raad komt een gezamenlijk amendement als inleiding op de startnotitie, waarmee de raad dit gevoel duidelijk zal maken bij de andere gemeenten én het college een opdracht meegeeft dat dit anders moet. Daarnaast geeft de commissie mee dat motie M21/190 niet als afgedaan beschouwd wordt.
  Het voorstel gaat met debat naar de raad.

 23. 19.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 24. 19.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 25. 19.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 26. 19.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-076 Serieus werk maken van de motie Afvalbeleid
 27. 21

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T23-051 Benchmark Statushouders
  T23-052 Vluchtelingenhulp
 28. 22

 29. 23

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  02. D66 (6), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (1), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)