Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 2

 2. 2.a

  Bijlagen

 3. 3

 4. 5

  Een raadsbesluit is nodig voor de aanvraag van een rijksbijdrage bij de Rijksbommenregeling (aanvulling op het gemeentefonds) voor werkzaamheden m.b.t. het vooronderzoek naar het voorkomen, het opsporen en opruimen van ontplofbare oorlogsresten (OO) uit de Tweede Wereldoorlog.


  68% van de kosten voor detecteren en benaderen kan bij de Rijksbommenregeling gedeclareerd worden. De kosten van € 106.707,- kunnen uitsluitend door gemeenten worden aangevraagd aangezien ze via het Gemeentefonds worden uitgekeerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  Een subsidieaanvraag in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van € 106.707,- excl. BTW voor het uitvoeren van een diverse (voor)onderzoeken naar het voorkomen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 5. 6

  In de regio Gooi en de Vechtstreek zijn twee archiefdiensten aanwezig, het Streekarchief Gooi en Vechtstreek en het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen.
  Vanaf 2022 is intensief gewerkt aan de voorbereidingen voor de fusie van de twee archiefdiensten voor de deelnemende gemeenten (Hilversum,Blaricum, Laren, Wijdemeren, Gooise Meren en Huizen).


  Dit heeft geresulteerd in bijgevoegde concept Gemeenschappelijke Regeling (GR) inclusief bijlagen.
  Met het voorliggende raadsvoorstel wordt de raad gevraagd om de Gemeenschappelijke Regeling Gooi en Vechtstreek met de regiogemeentes te treffen per 01-01-2024.


  Op 19 juli 2023 heeft de gemeenteraad Hilversum in haar zienswijze op de concept GR Archief Gooi en Vechtstreek aangegeven geen wensen en bedenkingen te hebben. Dat is de reden dat wij dit voorstel bij de raad hebben aangemeld voor rechtstreekse besluitvorming zonder beeld- en oordeelsvormende behandeling in de raadscommissie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Gemeenschappelijke Regeling Archief Gooi en Vechtstreek aan te gaan per 1 januari 2024,
   Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.
 6. 7

  De bevoegdheid tot het benoemen van leden van de Raad van Toezicht ligt conform artikel 48 lid 12 sub b van de Wet op het Primair Onderwijs bij de Gemeenteraad. De Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum (STIP Hilversum) heeft een profiel opgesteld en een sollicitatieprocedure doorlopen, waaruit de heer M. De Haas naar mening van de huidige Raad van Toezicht het beste bij het profiel past. Reden om hem als kandidaat voor te dragen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer M. de Haas te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van STIP Hilversum.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 7. 8

  Om het unieke karakter van De Gijsbrecht te behouden is het van belang dat er een toekomstbestendige openbare ruimte wordt gerealiseerd. Zoals aangekondigd in het Coalitieakkoord 2022-2026 is er in december 2022 een uitgebreid participatietraject gestart met ondernemers, pandeigenaren, bewoners en bezoekers. Op basis van alle laad- en losactiviteiten van ondernemers, gestelde eisen omtrent verkeersveiligheid en de ingebrachte wensen is er een voorlopig ontwerp opgesteld. Er komt meer ruimte voor voetgangers, meer groen, meer zitgelegenheden en een veilige oplossing om te laden en lossen naast de rijbaan. Fietsers gaan weer terug naar de rijbaan. Van september tot december 2023 zal in overleg met ondernemers en andere betrokkenen worden toegewerkt naar een definitief ontwerp met een passend sfeerbeeld. Na vrijgave van het uitvoeringskrediet kan gestart worden met de voorbereidingen voor de uitvoeringfase.

  Voorgesteld besluit

  Het verhoogde krediet van €2.500.000 vrij te geven ten behoeve van de herinrichting van de Gijsbrecht van Amstelstraat tussen de Gladiolusstraat en de Neuweg.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 4 oktober 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten in het voorstel rijp voor behandeling in de raad, zijn positief over het voorstel en geven aan in de raad geen debat te willen voeren over dit onderwerp.

 8. 8.a

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4)
 9. 9

  Op 1 januari 2023 is de Wet versterking Decentrale Rekenkamers van kracht geworden. Voor gemeenten betekent dit dat over het verslagjaar 2023 voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording door het college van B en W zelf wordt afgegeven. Deze wetswijziging heeft effect op de gemeentelijke Financiële verordening ex art. 212, de controleverordening die is gebaseerd op artikel 213 Gemeentewet en tenslotte op de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur ex art. 213a. Alle drie verordeningen dienen geactualiseerd worden aan de nieuwe vereisten van de rechtmatigheidsverantwoording.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  De commissie Bestuur en Economie heeft op 11 oktober 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en zijn positief. Het voorstel kan zonder debat naar de raad.

 10. 10

  In het kader van de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2023 dient gemeente Hilversum een controleprotocol op te stellen ter ondersteuning van de accountantscontrole en ook om het normenkader voor het controlejaar 2023 te actualiseren. In het nieuwe controleprotocol voor de periode 2023-2026 staan diverse rechtmatigheidscriteria opgenomen. Deze criteria zijn bepaald vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
  In het nieuwe controleprotocol vanaf 2023 staan diverse rechtmatigheidscriteria opgenomen. Deze criteria zijn bepaald vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het controleprotocol 2023-2026 Hilversum, van toepassing op de accountantscontrole van de verslagjaren 2023-2026, vast te stellen.
  2. Het normenkader 2023 Hilversum, als onderdeel van het controleprotocol, vast te stellen.
  3. Géén consequenties te verbinden aan de beoordeling van de financiële rechtmatigheid voor de jaarrekening 2023 t/m 2026 voor zover het interne regelgeving betreft, waarbij deze strenger is dan de landelijke, dan wel Europese regelgeving.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 11 oktober advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en zijn positief. Het voorstel kan zonder debat naar de raad.

 11. 11

  Met de uittreding van provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam is de aanleiding ontstaan om de oude samenwerkingsovereenkomst tussen overige deelnemende partijen van stichting Goois Natuurreservaat (GNR) te actualiseren. Op 22 juni 2023 heeft het GNR bestuur de vernieuwde conceptparticipantenovereenkomst vastgesteld. Het betreft een aantal nieuwe artikelen ten opzichte van de huidige overeenkomst uit 1992 en een aantal redactionele wijzigingen. Met deze participantenovereenkomst wordt het in stand houden van de Gooise natuurgebieden richting de toekomst bestendigd. Gegeven het belang van deze overeenkomst legt het college deze aan de raad voor via de wensen en bedenkingenprocedure. Voorgesteld wordt om geen wensen en bedenkingen te uiten. Nadat gemeenten deze procedure hebben doorlopen kan de overeenkomst in definitieve vorm worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  Geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van het door het college aangaan van voorliggende participantenovereenkomst Goois Natuurreservaat.


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 11 oktober 2023 advies uitgebracht.
  De commissie is unaniem van mening dat het voorstel zonder debat behandeld kan worden in de raadsvergadering. Zij oordelen ook allen positief over het voorstel.

 12. 12

  In de periode februari 2023 tot en met juli 2023 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het woonbeleid in Hilversum.
  In dit onderzoek is de rekenkamer Hilversum uitgegaan van de centrale onderzoeksvraag: “Binnen welke ruimtelijk-juridische en maatschappelijke context opereert de gemeente Hilversum op de woningmarkt en is de gemeente Hilversum voldoende in staat om (bij) te sturen op de in de Woonvisie 2021-2030 geformuleerde ambities en opgaven?”

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  Beslispunt I: de volgende conclusies van de rekenkamer over te nemen.


  De Woonvisie 20021-2030 bevat vier thema’s:
  - Hilversumse woningmarkt onder druk;
  - Ontbrekende schakels in de woningvoorraad;
  - Langer en weer zelfstandig thuis wonen voor mensen met een zorgvraag;
  - Duurzame en energiezuinige woningen.


  Overkoepelend over de vier thema’s concludeert de rekenkamer dat:


  1. De Woonvisie 2021-2030 veel, deels conflicterende en niet altijd even concrete doelen bevat en dat sommige doelen meer het karakter hebben van een wens of ontwikkelrichting.
  2. Er een discrepantie is tussen de gemeentelijke doelstelling (3.000 woningen tot 2030) en de afspraken in MRA-verband (3.200 woningen tot 2030).
  3. Er sinds 2021 wel voldoende ambtelijke formatieruimte was, maar dat het team Wonen bijna voortdurend onderbezet is geweest.
  4. De ambitie 3.000 woningen tot 2030 te laag is om aan de grote vraag te voldoen.
  5. De gemeente Hilversum niet werkt met een landelijk gebruikelijke planvoorraad van 130%, maar met een planvoorraad van 115%. Hilversum heeft dus een relatief kleine marge om toch 3.000 woningen te realiseren als een of meerdere plannen onverhoopt niet door blijken te gaan.
  6. De gemeente Hilversum in bestaande (‘harde’) plannen niet de mogelijkheid heeft om nieuwe doelen uit de Woonvisie 2021-2030 mee te nemen, maar dat dit moet plaatsvinden in de zogenaamde ‘zachte’ plannen die nog moeten worden uitgewerkt in anterieure overeenkomsten.
  7. De gemeente inmiddels prestatieafspraken heeft gemaakt met de woningcorporaties. Dat er voor het realiseren van sociale huurwoningen echter geen harde afspraken zijn gemaakt, maar een tabel is opgenomen met voorgenomen projecten (waaronder flexwoningen op het Circusterrein) waarvan de realisatie gemonitord gaat worden.
  8. De huidige marktomstandigheden (rente, bouwkosten, stikstof, capaciteit elektriciteitsnet) het moeilijk maken om alle beleidsdoelen uit de woonvisie een plek te geven in de woningbouwplannen.
  9. Niet duidelijk is hoeveel woningen in welke segmenten in de afgelopen jaren zijn opgeleverd.
  10. Niet duidelijk is wat de realisatie is als het gaat om huisvesting van doelgroepen en toevoegen ontbrekende schakels.
  11. Niet duidelijk is wat nodig is voor het thema Langer en weer zelfstandig thuis wonen voor mensen met een zorgvraag en dat dit regionaal wordt uitgewerkt.
  12. De ambitie ten aanzien van aardgasloze woningen in 2040 dermate ambitieus is dat een versnelling noodzakelijk is, maar dat de prestatieafspraken hierin weinig concreet zijn.
  13. De raad wordt geïnformeerd over instrumenten, moties, artikel-41-vragen, ruimtelijke plannen en beleid.
  14. De monitoringinformatie in de P&C-cyclus de raad onvoldoende handvatten geeft om te controleren en bij te sturen.
  15. De raad niet heeft gevraagd om monitoringinformatie ten aanzien van het realiseren van doelen uit de Woonvisie 2021-2030 maar hier wel behoefte aan heeft.


  Beslispunt II: de volgende aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen.


  Het doel van dit onderzoek is het versterken van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad op het woonbeleid. Op basis van de conclusies formuleert de rekenkamer de volgende aanbevelingen:


  Aanbevelingen aan de raad


  1. Heldere kaders geven de raad meer mogelijkheden om te controleren en om (bij) te sturen. De huidige woonvisie bevat een veelheid aan doelen die niet allemaal even concreet zijn. Concretiseer en prioriteer doelstellingen. Stel heldere en meetbare doelstellingen voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Stuur als raad op de doelen en niet op de instrumenten.


  2. Vraag het college om een jaarlijkse raadsinformatiebrief waarin inzicht wordt gegeven in de realisatie van doelen. Vraag om meerjarenoverzichten (kwantitatief) en vraag ook om een kwalitatief inzicht in knelpunten bij realisatie en mogelijke oplossingen of scenario’s. Bespreek de inhoud van de raadsinformatiebrief met de portefeuillehouder en stuur op basis daarvan zo nodig bij.


  Aanbevelingen aan het college


  1. Ontwikkel een woonmonitor. Veel informatie is openbaar beschikbaar, maar niet in een vorm die voor raadsleden toegankelijk is. Vanuit de inhoud van de woonvisie zou het logisch zijn wanneer de raad jaarlijks een overzicht krijgt van:
  - Het aantal toegevoegde woningen aan de woningvoorraad, realisatie minus sloop (BAG);
  - Het aandeel sociale huurwoningen in de woningvoorraad (Syswov);
  - Het aandeel opgeleverde sociale huurwoningen (woningcorporaties);
  - Het aandeel opgeleverde woningen in het middensegment (gemeente);
  - Het aantal opgeleverde flexwoningen (gemeente/woningcorporaties);
  - Het aantal opgeleverde woningen in seniorencomplexen (gemeente);
  - Realisatie van huisvesting voor statushouders, spoedzoekers, internationale arbeidskrachten en woonwagenbewoners (woningcorporaties);
  - Het aantal woningen zonder gasaansluiting (CBS);
  - Het aantal woningen naar energielabel (RVO);
  - Het aantal corporatiewoningen naar energielabel (corporaties of bewerking bestand RVO);
  - De planvoorraad (gemeente).
  Geef bij deze cijfers de meerjarige trendontwikkeling aan. Maak duidelijk in hoeverre de realisatie in lijn is met de doelen. Geef de raad inzicht in de knelpunten die in de praktijk optreden. Formuleer scenario’s zodat de raad zo nodig kan bijsturen.


  2. Beoordeel of het voor het realiseren van de ambitie van 3.000 woningen met 33% sociale huur en 50% middensegment nodig is om te gaan werken met de landelijk geadviseerde planvoorraad van 130% om uitval op te kunnen vangen.
  3. De ambitie om 3.000 woningen te realiseren met 33% sociale huur en 50% middensegment is nu moeilijk te combineren met het toevoegen van ‘ontbrekende schakels’ en bijzondere woonvormen, het langer zelfstandig thuis wonen en het aardgasvrij maken van woningen. Breng in beeld hoe de verschillende doelen met elkaar gecombineerd kunnen worden, bijvoorbeeld door voor de ‘ontbrekende schakels’ en bijzondere woonvormen aanvullende locaties aan te wijzen, door flexibiliteit te bieden in concrete ontwikkelingen en/of door meer gemeentelijke capaciteit of middelen in te zetten. Als blijkt dat de combinatie van doelen niet gehaald kan worden, overweeg dan om de doelen op bepaalde onderdelen naar beneden bij te stellen.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 4 oktober 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten in het voorstel rijp voor behandeling in de raad en willen in de raad debat voeren over dit onderwerp. De woordvoerders zijn overwegend positief over het voorstel en er worden amendementen en een motie voorbereid.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T23-100 Woonmonitor
 13. 12.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
 14. 12.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
 15. 12.c

  Stemuitslag

  voor 53%
  tegen 47%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3)
  tegen
  02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 06. Democraten Hilversum (1), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
 16. 12.d

  Stemuitslag

  voor 28%
  tegen 72%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (1), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
 17. 12.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-165 - Woonmonitor met bruikbare indicatoren
 18. 13

  Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de Bestuursrapportage 2023 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over 2023 en geeft inzicht in de voortgang op de thema’s en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2023. Naast de rapportage op de operationele en beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en nieuwe, niet geplande, werkzaamheden (actuele ontwikkelingen) benoemd. De Bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2023. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRGV 2023 naar verwachting met een (incidenteel) negatief resultaat van ca. € 1.580.000. Dit resultaat komt met name tot stand door twee substantiële (incidentele) nadelen.
  De twee bijstellingen zijn al eerder bij u aangekondigd, namelijk:
  - Stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao Veiligheidsregio 2023 (€ 1.030K).
  - De opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie (€ 550k).

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  08. SP (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2023 en de voorgestelde begrotingswijzigingen 2023.
  2. Bijgaande zienswijze kenbaar te maken bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek omtrent begrotingswijziging 2023.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 11 oktober 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad. De fractie SP geeft aan het voorstel met debat in de raad te willen behandelen. De overige fracties geven aan dat het voorstel zonder debat naar de raad kan.

 19. 14

  De parkeerverordening is een formele uitwerking van het parkeerbeleid van Hilversum dat op 19 juli 2023 door de raad is vastgesteld. In de parkeerverordening worden de juridische kaders vastgesteld om het uitvoeren van het beleid ook een juridische grondslag te geven. Deze kaders sluiten aan bij de beleidskaders die door de raad zijn vastgesteld in het parkeerbeleid.

  Stemuitslag

  voor 75%
  tegen 25%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  02. D66 (7), 08. SP (2)

  Voorgesteld besluit

  De Parkeerverordening Hilversum 2023 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de “Parkeernota Hilversum 2017 – Sectie C Parkeerverordening”.


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 11 oktober 2023 advies uitgebracht.
  De PvdA maakt een voorbehoud.
  De VVD is positief, zonder debat naar de raad kondigt evenwel een amendement aan.
  HvH is in basis positief, zonder debat naar de raad e.e.a. afhankelijk van de aangepaste verordening en het aangekondigde amendement.
  BVNL negatief advies,zonder debat naar de raad.
  De overige fracties adviseren positief zonder debat.

 20. 14.a

 21. 14.b

  Stemuitslag

  voor 64%
  tegen 36%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2)
 22. 14.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
 23. 14.d

 24. 16

 25. 17

  Stemuitslag

  voor 56%
  tegen 44%
  voor
  02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 05. CDA (4)

  25a. Moties

  Titel
  M23-167 - CO2 beprijzing

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T23-101 Bestedingsdoeleinden van het Mobiliteitsfonds