Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 1.a

 2. 1.b

  Bij schrijven van 30 januari 2023 heeft de heer F.W. Reijmerink van de fractie van VVD ontslag genomen als raadslid. Conform art. X6 van de Kieswet behoudt hij zijn lidmaatschap, totdat de geloofsbrieven van zijn opvolger zijn goedgekeurd.
  Het centraal stembureau heeft na 30 januari 2023 conform de kieswet de opvolgingsprocedure in gang gezet. De eerstvolgende persoon op de kieslijst van VVD die in aanmerking komt voor benoeming én die bereid is gebleken de benoeming te willen aanvaarden is de heer G.J. Ekelmans.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer G.J. Ekelmans toelaten als lid van de gemeenteraad.

 3. 3

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T23-015 Raad ingekomen stukken rubriek III (af te handelen door B en W)
 4. 3.a

  Bijlagen

 5. 3.c

  Er wordt gestemd over het voorstel van de fractie van SP om rubriek III van de ingekomen stukken van de agenda te halen en door te schuiven naar de volgende vergadering op 5 april 2023.

  Stemuitslag

  voor 49%
  tegen 51%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (5), 04. GroenLinks (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (2), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (1), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
 6. 4

 7. 6

  Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier commissieleden worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie.
  De benoeming gebeurt met in achtneming van de procedure die is beschreven in de verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (1), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer P.L. Jorritsma te benoemen als commissielid voor de fractie van BVNL.

 8. 7

  Voor het perceel Laan van Einde Gooi 4 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van het gebruik van de agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning.
  Voor deze aanvraag is een uitgebreide voorbereidingsprocedure benodigd als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo. Dit betekent dat het besluit voorzien moet zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. De raad dient hiervoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) af te geven. Het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Met dit raadsvoorstel wordt uw raad gevraagd de VVGB af te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Een ontwerp-‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor het wijzigen van de bedrijfswoning in een plattelandswoning aan de Laan van Einde Gooi 4 te Hilversum;
  2. Te verklaren dat deze ontwerpverklaring ‘definitief’ wordt, indien geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien de gemeentelijke kosten op een andere wijze zijn gewaarborgd.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 8 februari 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad, adviseren positief. Het voorstel kan zonder debat in de raad worden geagendeerd.

 9. 8

  De termijnagenda is een van de instrumenten van de MRA om de raden en Staten goed te informeren en tijdig te betrekken. Conform de samenwerkingsafspraken die 8 december 2021 door de raad zijn vastgesteld, wordt de raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen mee te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De brief met de zienswijze op de MRA Termijnagenda 2023 te versturen naar het MRA bestuur.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 15 februari 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Het voorstel gaat, onder voorbehoud van de fracties SP en DemocratenHilversum, zonder debat naar de raad.

 10. 8.a

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4)
 11. 9

  Het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) verzoekt de gemeenteraad haar begroting 2023 goed te keuren. Op grond van eerder gemaakte afspraken met de raad kan dit voorstel direct aan de raad worden voorgelegd. Het openbaar onderwijs heeft wettelijk de goedkeuring van de raad nodig om als schoolbestuur de begroting vast te kunnen stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De conceptbegroting 2023 van Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum op grond van artikel 21 sub 2 van de statuten van de stichting goed te keuren.

 12. 10

  Voorliggende nota richt zich op de visie hoe gemeente Hilversum wil acteren en samenwerken met partners rondom vraagstukken die op de gemeente afkomen. De gemeente Hilversum kent een grote hoeveelheid en diversiteit aan samenwerkingsverbanden, formeel en informeel en is steeds vaker onderdeel van netwerken, gericht op het aanpakken van complexe beleidsvraagstukken, op het uitwisselen van kennis, uitbesteden van diensten en taken, samenwerking lokaal en op (boven) regionaal niveau, met ketenpartners, gemeenten, maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen, inwoners et cetera.
  Er wordt van gemeenten verwacht dat zij zich opstellen en profileren als volwaardige partner naar andere overheden, instellingen, organisaties en naar inwoners toe. We zien dan ook vaak de ontwikkeling, dat om de meer complexe problemen effectief en efficiënt aan te kunnen pakken, gemeenten veel met anderen partners samenwerken. Hier hoort een duidelijke governance bij over rollen, taken en verantwoordelijkheden bij samenwerking en deelname in verbonden partijen, samenwerking- en subsidierelaties.


  Het doel van dit visiedocument is het vastleggen van algemene en specifieke uitgangspunten voor samenwerking. In dit visiedocument zetten we uiteen hoe we als gemeente met samenwerking om willen gaan en staan we daarnaast stil bij de vraag hoe we als gemeente meer ‘in control’ kunnen komen richting samenwerkingsverbanden. Onderdeel van de visie op samenwerking is een afwegingskader, waaraan getoetst wordt of nieuwe samenwerkingsverbanden wenselijk zijn en in welke vorm dat zou moeten gebeuren. Met de afspraken die we maken in dit visiedocument denken we het inzicht in samenwerking voor alle betrokkenen te kunnen vergroten. Het geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om aan haar kaderstellende en controlerende rol invulling te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 13. 10.a

  Stemuitslag

  voor 34%
  tegen 66%
  voor
  02. D66 (7), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 10. BVNL (1)
 14. 11

  Stemuitslag

  voor 9%
  tegen 91%
  voor
  08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
 15. 12

  De huidige Huisvestingsverordening is geldig tot en met 1 juli 2023. De inhoud van de Huisvestingsverordening betreft woonruimteverdeling, oftewel het regionale stelsel voor de toewijzing van sociale huurwoningen, inclusief de urgentieregeling. Het doel is om dit stelsel te continueren door middel van het vaststellen van een nieuwe Huisvestingsverordening. Bij die gelegenheid worden wel een aantal voorstellen tot wijziging gedaan. De inhoud van de Huisvestingsverordening en de voorstellen voor wijziging zijn gevat in een Nota Bouwstenen Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek. De gemeenteraad wordt nu gevraagd een zienswijze op de Nota Bouwstenen vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (1), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (6)

  Voorgesteld besluit

  De zienswijze op de Nota bouwstenen Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek vast te stellen.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 9 februari 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad, adviseren positief. Het voorstel kan zonder debat in de raad worden geagendeerd.

 16. 12.a

  Stemuitslag

  voor 37%
  tegen 63%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
 17. 12.b

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
 18. 12.c

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 05. CDA (4)
 19. 12.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 20. 12.e

  Stemuitslag

  voor 3%
  tegen 97%
  voor
  10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
 21. 12.f

 22. 13

  In 2000 heeft de gemeente Hilversum in samenwerking met de regio prostitutiebeleid vastgesteld. Inmiddels is de seksbranche verder doorontwikkeld waardoor het prostitutiebeleid niet meer aansluit bij de huidige omstandigheden. Een belangrijke ontwikkeling is de verplaatsing van de vergunde seksbranche naar de onvergunde seksbranche. Het aantal vergunde seksbedrijven is afgenomen en er is een toename aan zelfstandige sekswerkers die hun diensten aanbieden vanuit huis of als escort. Dit heeft als gevolg dat de seksbranche minder zichtbaar is geworden voor instanties. Daarnaast hanteert de gemeente sinds 2000 een vergunningsplicht, maar dit past niet binnen de bevoegdheden die de gemeente heeft om sekswerk te reguleren. Een ander belangrijk punt is de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de seksbranche die de gemeente sinds 2020 heeft overgenomen van de politie. Het nieuwe sekswerkbeleid sluit beter aan bij laatste ontwikkelingen en biedt meer ruimte aan sekswerkers om hun diensten zelfstandig uit te voeren. Ook is er aandacht voor zorg- en hulpverlening om de toegang tot zorg te verbeteren. Zo worden er speciale uitstapprogramma’s aangeboden voor sekswerkers die willen stoppen met hun werk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het beleidskader Sekswerkbeleid Gemeente Hilversum vast te stellen;
  2. De voorgestelde wijziging van hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 (bijlage 3) in het kader van de actualisering van de regeling rond het sekswerkbeleid vast te stellen en deze in werking te laten treden de dag na de dag van publicatie;
  3. Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan Toezicht en Handhaving Sekswerkbeleid.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 15 februari 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Het voorstel gaat met debat naar de raad.

 23. 13.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-040 Vertrouwen op veiligheid ook voor sekswerkers
 24. 13.b

 25. 13.c

 26. 14

  Periodiek verzamelt team J.I.S. de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de APV die vanuit de organisatie worden aangedragen. Door het centraal verzamelen van alle wijzigingen, blijft er overzicht bestaan op de APV, wordt versnippering beperkt en kan de juridische kwaliteit van de APV bewaakt worden. Ook wordt door deze werkwijze bewerkstelligd dat er altijd een geconsolideerde versie van de APV aanwezig is.
  De betreffende teams zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de wijzigingen bij team J.I.S. Deze teams zijn ook verantwoordelijk voor de inhoud en de actualiteit en zorgen zelf dat de verantwoordelijke portefeuillehouder wordt betrokken bij wijzigingen.  De burgemeester is (coördinerend) portefeuillehouder voor de APV.


  Er is een separaat raadsvoorstel over het nieuwe sekswerkbeleid waarin tevens een wijziging van de APV wordt voorgesteld. Vanwege de samenhang zijn deze zaken gecombineerd en wordt een en ander in dezelfde raadsvergadering geagendeerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 te wijzigen conform bijgaand raadsbesluit.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 15 februari 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Het voorstel gaat met debat naar de raad.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T23-018 Dierenwelzijn
 27. 14.a

 28. 15

  Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad het schetsontwerp transformatie Heuvellaan 50 vastgesteld. Het schetsontwerp ziet op 50% werken en 50% wonen, waarbij voor wonen is vastgesteld dat 50% bestaat uit middensegment koopwoningen en 50% vrije sector koopwoningen. Het schetsontwerp is het stedenbouwkundig en planologisch kader voor het voorliggende bestemmingsplan, dat voldoet aan het vastgestelde kader. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 9 september tot en met 20 oktober 2022. Er zijn 7 brieven met zienswijzen ingediend. Er zijn 7 brieven met zienswijzen ingediend. De zienswijzen leiden tot twee aanpassingen aan het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan gewijzigd worden vastgesteld.


  In het bestemmingsplan staat dat er geen aanleiding bestaat tot het opstellen van een milieueffectrapport. De belangrijkste milieuaspecten waaronder bodem, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en ecologie zijn in beeld gebracht en het blijkt dat er geen sprake is van een ontwikkeling die een forse invloed heeft op het milieu. De onderzoeken die zijn gedaan voor het bestemmingsplan geven voldoende inzicht in de milieugevolgen om een gewogen besluit omtrent dit ruimtelijke plan te nemen. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet nodig en zal ook geen verder inzicht verschaffen op de relevante milieuaspecten.


  Het college moet hierover expliciet besluiten.

  Stemuitslag

  voor 77%
  tegen 23%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De raad te adviseren:
  1. De zienswijzen- en wijzigingsnota ontwerpbestemmingsplan Heuvellaan 50 vast te stellen;
  2. De zienswijze van reclamant 7 niet ontvankelijk te verklaren;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. Het (Crisis- en herstelwet) bestemmingsplan Heuvellaan 50, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.04bp14heuvellaan50-va01 met de daarbij behorende stukken, gewijzigd en overeenkomstig de zienswijzen-wijzigingsnota, zoals bedoeld onder 1, vast te stellen.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 8 februari 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel in meerderheid rijp voor behandeling in de raad en geven aan dat het voorstel met debat kan worden behandeld. DH acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad en BVNL twijfelt daarover. BVNL en de SP adviseren negatief over het voorstel. De andere fracties maken een voorbehoud, mede vanwege de aankondiging van amendementen.

 29. 15.a

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3)
  tegen
  07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 30. 15.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 31. 15.c

 32. 16

  Samen met betrokkenen willen we de gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest opstellen om economisch vitale, veilige en aantrekkelijke bedrijvenparken in Zuidwest te bereiken. Hier werken we aan door middel van een concrete, breed gedragen, uitvoeringsgerichte gebiedsagenda voor de bedrijventerreinen Kerkelanden, Zeverijnstraat en Havenkwartier. Als basis voor de participatie is een gebiedsfoto opgesteld. In de startnotitie worden de aanpak en het proces voor het opstellen van de gebiedsagenda geschetst.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De gebiedsfoto werklocatie Zuidwest vast te stellen en als basis te gebruiken voor de participatie;
  2. De startnotitie gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest vast te stellen.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 15 februari 2023 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad. Het voorstel gaat met debat naar de raad.

 33. 16.a

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2)
 34. 16.b

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  03. VVD (4)
 35. 16.c

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3)
 36. 16.d

  Stemuitslag

  voor 58%
  tegen 42%
  voor
  02. D66 (7), 04. GroenLinks (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (4), 05. CDA (3)
 37. 17
  Vragen aan het college
 38. 18

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (2), 04. GroenLinks (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (5), 03. VVD (4), 05. CDA (4)

  25a. Moties

  Titel
  M23-027 Leegstandsverordening
 39. 19

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (1), 02. D66 (2), 04. GroenLinks (3), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (5), 03. VVD (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
 40. 20

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (1), 03. VVD (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 04. GroenLinks (3), 06. Democraten Hilversum (3), 09. ChristenUnie (1)
 41. 21

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M23-044 Onderzoek vrijstelling verlichting leges duurzaamheidsmaatregelen