Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 19 december 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  In het parkeerbeleid is vastgelegd welke hoofdprincipes er gelden voor het parkeren in Hilversum.
  Vervolgens is in de parkeerverordening de juridische grondslag vastgelegd waardoor er parkeervergunningen uitgegeven kunnen worden en dat de kosten voor parkeren op straat als parkeerbelasting geïnd kan worden. In de Verordening Parkeerbelasting zijn de bedragen voor alle producten van parkeerbelasting vastgelegd. In het Aanwijzingsbesluit zijn vervolgens de gebieden en parkeertijden vastgelegd. Tot slot wordt er in deze “Nadere regels parkeervergunningen” vastgelegd aan welke voorwaarden iemand moet voldoen voor recht op het krijgen van een parkeervergunning. Dit is volledig in lijn met de uitgangspunten in de eerder genoemde beleidsdocumenten.
  Deze nadere regels dienen te worden vastgesteld om o.a. te kunnen werken met de vereenvoudigde zone indeling, de versoepeling van de uitgifte van vergunningen voor mantelzorgers, de mogelijkheid voor de uitgifte van particuliere auto-date vergunningen en de mogelijkheid om vergunningen voor onbepaalde tijd uit te geven. Door de Nadere regels parkeervergunningen 2020 in te trekken is er geen risico op tegenstrijdige regels voor de uitgifte van vergunningen en gelden de nieuwe regels voor iedere aanvrager.

  Besluit

  De voorliggende Nadere regels parkeervergunningen 2024 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2024 onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels parkeervergunningen 2020.

  Akkoord met een aanpassing.

 2. 2

  In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040 is opgenomen dat reguleringsmogelijkheden worden ontwikkeld voor deelvoertuigen, zoals deelscooters en deelfietsen. Door aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) met raadsbesluit 6 december 2023 zijn deelvoertuigen in de openbare ruimte verboden. Het college kan door vaststelling van nadere regels vergunningen uitgeven. Met dit vergunningenstelsel werkt de gemeente samen met aanbieders toe naar een passend aanbod van deelvervoer en tegelijkertijd sturen op de kwaliteit van de leefomgeving. Het college voert vooralsnog alleen voor deelscooters een vergunningstelsel in. Er worden maximaal 2 vergunningen uitgegeven, voor in totaal minimaal 100 en maximaal 200 scooters.

  Besluit

  1. De Nadere regels deelscooters 2024 bij het APV-artikel 5.1.13 vast te stellen;
  2. Tot het moment van vergunningverlening gelet op de vergunningsprocedure, niet handhavend op te treden tegen het parkeren van deelscooters van Check in de openbare ruimte.

  Akkoord met een aanpassing.

 3. 3

  In de collegebrief van 4 maart 2021 (Bluswatervoorziening) bent u op de hoogte gesteld over het tekort aan bluswater in Hilversum. In deze brief gaven we aan dat in de verschillende wijken van Hilversum 120 brandkranen niet aan de minimale capaciteitsnorm van 30 m3/uur kunnen voldoen. Tevens is gebleken dat op sommige locaties ook niet werd voldaan aan de op die plek minimaal vereiste capaciteit van 60 m3/uur.

  Besluit

  De raad te informeren middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met een aanpassing.

 4. 4

  Schoolbestuur STIP heeft bezwaar gemaakt over het besluit dd 25 juni 2023 over de hoogte van het bouwkrediet voor de uitbreiding van Villa Vrolik en de gevraagde verantwoording over de besteding van de middelen. De bezwaarschriftcommissie heeft advies gegeven aan het college hierover.
  Het voorstel volgt het advies van de commissie.

  Besluit

  1. Conform het advies van de bezwarencommissie het bestreden bezwaar van 25 juli 2023 deels te herroepen voor zover daarin de verplichting is opgenomen dat op basis van de door STIP ingediende verantwoording het definitieve krediet wordt vastgesteld, dit in lijn met artikel 4, eerste lid, van de verordening waarbij de definitieve vergoeding plaatsvindt overeenkomstig de in Bijlage IV van de verordening opgenomen normbedragen.
  2. Het verzoek om vergoeding van proceskosten toe te wijzen.

  Akkoord met een aanpassing.

 5. 5

  Iedere zorgkantoorregio in Nederland is verplicht om uiterlijk 31 december 2023 een vastgesteld Regioplan te hebben. In het Regioplan staan de belangrijkste opgaven op het gebied van zorg die partijen in die regio gezamenlijk willen oppakken. Ook staan er afspraken in over de wijze waarop de regio-opgaven worden opgepakt en wie daarbij betrokken moeten worden.


  Hilversum hoort bij de zorgkantoorregio Gooi en Vechtstreek. In onze regio is de afgelopen maanden door diverse partijen (zoals gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Tergooi Ziekenhuis, het regiokantoor Gooi & Vechtstreek, de regionale huisartsenorganisatie RHOGO, GGZ Centraal en diverse zorgverleners) gewerkt aan het Gooise Regioplan. We richten ons in dit Regioplan op het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners en het aanbod van zorg en welzijn in de regio.


  Met dit voorstel wordt het Regioplan van de Regio Gooi en Vechtstreek door de gemeente Hilversum vastgesteld. Bij de colleges van B en W van onze andere regiogemeenten ligt eveneens een voorstel tot vaststelling voor. De overige partijen van Gezond Gooi hebben op 15 december j.l. ingestemd met dit Regioplan.

  Besluit

  1. Het Regioplan Gooi en Vechtstreek voor het Integraal Zorgakkoord vast te stellen.
  2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Bun wil het winkelcentrum De Riebeeck en omgeving aan de Oosterengweg vernieuwen. Daartoe is in juni 2023 is een intentieovereenkomst tussen gemeente Hilversum en de initiatiefnemer gesloten, waarbij de randvoorwaarden van het uitvoeringskader voor de herontwikkeling vastgesteld zijn. De raad is hierover op 2 juni 2023 middels een RIB geïnformeerd.
  In de zomer en het najaar van 2023 is door Bun en gemeente gewerkt aan respectievelijk het opstellen en toetsen van het Locatie ontwikkelplan Riebeeck. Bij het opstellen van dit plan zijn door de ontwikkelaar verschillende gesprekken met de omgeving gevoerd. Dit Locatie ontwikkelplan en de daaropvolgende Anterieure Overeenkomst Herontwikkeling Riebeeck liggen nu ter besluitvorming aan het college voor.

  Besluit

  1. Het bijgevoegde ‘Locatie Ontwikkelplan Riebeeck’ vast te stellen;
  2. De anterieure overeenkomst met Bun Bricks B.V. inzake de herontwikkeling Riebeeck aan te gaan;
  3. De raad informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  Jaarlijks stelt het college het Programma onderwijshuisvesting vast. Er zijn 16 aanvragen ingediend. Met dit voorstel worden 9 aanvragen toegekend en 4 aanvragen afgewezen. Er zijn 3 aanvragen door de aanvrager weer ingetrokken na een eerste inhoudelijke beoordeling en overleg. De toegekende aanvragen sluiten aan bij het in mei 2020 door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 (IHP) en de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022. Er zijn naast de projecten uit het IHP een aantal nieuwe aanvragen. Deze komen voort uit groei van het aantal leerlingen.
  Op 28 september 2023 heeft wethouder Van Hunnik het voorstel besproken met de bevoegde gezagen van de scholen in het op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Geen van de scholen heeft een zienswijze ingediend op het programma en het overzicht.
  Met dit besluit wordt het Programma- en het Overzicht onderwijshuisvesting 2024 definitief vastgesteld.

  Besluit

  Het programma en het overzicht Onderwijshuisvesting 2024 vast te stellen en daarmee:
  1. a. De in het Programma Onderwijshuisvesting 2024 in tabel 1 opgenomen onderwijshuisvestingsvoorzieningen toe te kennen en hiermee een bedrag van € 9.244.846 - aan investeringen vrij te geven;
  b. De in het Overzicht Onderwijshuisvesting 2024 in tabel 2 opgenomen onderwijshuisvestingsvoorzieningen af te wijzen;
  c. Een bedrag van € 265.976 ten last van de exploitatiebegroting vrij te geven.
  2. De raad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

  Akkoord.

 8. 8

  De P&C-kalender 2024 bevat het tijdschema voor het vaststellen van de P&C producten in 2024, te weten de jaarstukken 2023, voorjaarsnota 2024, begroting 2025 en de eindejaarsrapportage 2024. Het voorstel is deze kalender vast te stellen, en daarover de raad middels bijgaande Raadsinformatiebrief te informeren.

  Besluit

  1. De Planning- en Control kalender 2024 vast te stellen.
  2. De raad via bijgaande raadsinformatiebrief over Planning- en Control kalender 2024 te informeren.

  Akkoord.

 9. 9

  Op 11 juli heeft u als college van B  W dene Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 vastgesteld, een regeling die het mogelijk maakt op een zo flexibel mogelijke manier alle doelgroepen te ondersteunen. Juist om te benadrukken dat het een feest van de stad is en de initiatieven uit de stad komen worden de subsidieaanvragen beoordeeld door een afvaardiging van maatschappelijk betrokken Hilversummers, onze adviescommissie. De tweede beoordelingsronde (1 december) is afgerond.


  Stichting Museum Hilversum heeft een aanvraag voor subsidie ingediend, op deze aanvraag is door de commissie positief geadviseerd. Echter wordt de aanvraag afgewezen. Dit als gevolg van de honorering op volgorde van punten waardoor het beschikbare budget voor deze ronde reeds is toegewezen aan hoger beoordeelde aanvragers.

  Besluit

  De subsidieaanvraag van Stichting Museum Hilversum voor € 50.000 vanuit de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023, conform de subsidieregeling, af te wijzen.

  Conform.

 10. 10

  Het aanwijzingsbesluit Parkeren 2024 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2024 onder gelijktijdige intrekking van het 1e wijziging aanwijzingsbesluit Parkeren 2023.

  Besluit

  Het aanwijzingsbesluit Parkeren 2024 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2024 onder gelijktijdige intrekking van het 1e wijziging aanwijzingsbesluit Parkeren 2023.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 11. 11

  Op 26 november 2020 heeft Tergooi MC een kredietovereenkomst gesloten met diverse financiers ten behoeve van de financiering van de nieuwbouw. Onderdeel van de kredietdocumentatie is de verhaalsregeling waarin de boedelverdeling is vastgelegd in geval Tergooi MC niet aan de financiële verplichtingen voldoet en de kredieten worden opgeëist.
  Deze verhaalsregeling is in november 2022 gewijzigd als gevolg van wijzigingen in de financieringen.
  Nu, in november 2023, hebben er wederom twee technische wijzigingen plaatsgevonden.
  De overige financiers van Tergooi MC hebben deze wijziging van de verhaalsregeling al getekend (bijlage 1, Wijzigingsovereenkomst verhaalsregeling). Tergooi MC verzoekt de gemeente deze wijziging op de verhaalsregeling ook te ondertekenen.

  Besluit

  1. De in 2022 gewijzigde verhaalsregeling, opgesteld in november 2022, en behorend bij de kredietovereenkomst (Tergooi/40113486) technisch te wijzigen middels het aangaan van bijgevoegde wijzigingsovereenkomst verhaalsregeling 2023 (Bijlage 1, Wijzigingsovereenkomst verhaalsregeling);
  2. Wethouder K.J. Walters te machtigen de gewijzigde verhaalsregeling 2023 te laten ondertekenen namens de gemeente Hilversum.

  Conform.

 12. 12

  Op 14 november heeft de fractie van Hart voor Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 RvO in verband met het aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen.

  Besluit

  De op 14 november 2023  door de fractie van Hart voor Hilversum gestelde vragen ex artikel 41 RvO in verband met het aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 13. 13

  Het maken van de meerjaren subsidieafspraken wordt pas in q1 afgerond. Om te voorkomen dat instellingen in liquiditeitsproblemen komen wordt voorgesteld een voorlopige subsidie te verlenen aan de culturele instellingen. Door een voorlopige subsidie te verlenen kan er een voorschot worden verstrekt voor het eerste kwartaal.

  Besluit

  De voorlopige subsidies 2024 verlenen aan de volgende instellingen:
  1. Bibliotheek Hilversum € 2.176.710,-
  2. Dudok Architectuur Centrum € 266.829,-
  3. Filmtheater Hilversum € 140.143,-
  4. Globe € 497.670,-
  5. Grafisch Atelier € 88.571,-
  6. Museum Hilversum € 689.954,-
  7. De Vorstin € 1.318.811,-
  8. Wonderfeel € 65.000,-
  9. Zilveren Camera € 84.086,-
  Totaal: € 5.327.774,-

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 14. 14

  Stichting Hilversum Marketing (SHM) heeft op 1 november 2023 aan het college een meerjarensubsidie gevraagd voor de periode 2024 t/m 2027. SHM is in 2018 opgericht om de economische dynamiek en de levendigheid in de stad te versterken en is inmiddels een vaste waarde in Hilversum. Een sterke economische en levendige stad betekent een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners, bezoekers en bedrijven en behoud van talent voor de stad. Voor bedrijven, maatschappelijke en culturele organisaties is SHM een waardevolle partner. In de subsidieaanvraag heeft SHM haar kosten meerjarig geïndexeerd. De gemeente rekent voor de subsidieverlening echter met het bedrag dat in de meerjarenbegroting is opgenomen voor citymarketing. Derhalve wordt voorgesteld om een subsidie van in totaal € 2.524.800 te verlenen en het jaarlijkse bedrag voor 2025 t/m 2027 structureel te verhogen met de beschikbaar gestelde subsidieindexatie.

  Besluit

  1. Een subsidie van € 631.200 te verlenen aan Stichting Hilversum Marketing voor 2024.
  2. Een subsidie van in totaal € 1.893.600 te verlenen aan Stichting Hilversum Marketing voor de periode 2025 t/m 2027 en het jaarlijkse bedrag van €631.200 structureel te verhogen met hoogstens de in de begroting van dat jaar beschikbaar gestelde subsidieindexatie.
  3. De te verlenen subsidie jaarlijks te dekken uit de hiervoor aanwezige subsidiebudgetten binnen programma 3 Werken, taakveld 3.4 Economische promotie.

  Conform.

 15. 15

  Op 12 september 2023 heeft het college de ‘Nota parkeernormen 2023’ vastgesteld. De nieuwe parkeernormen zijn in bijna alle bestemmingsplannen ‘automatisch’ onderdeel van de regels vanwege een zogenaamde ‘dynamische bepaling’ in deze regels. Enkele bestemmingsplannen hebben niet een dergelijke bepaling. Om de nieuwe normen ook voor deze plangebieden van toepassing te laten zijn heeft uw college op 17 oktober 2023 besloten de betreffende bestemmingsplannen op dit onderdeel te wijzigen. Tijdens de inzage termijn zijn geen zienswijzen ontvangen. De wijzigingsplannen kunnen nu worden vastgesteld.

  Besluit

  De wijzigingsplannen ‘Binnenstad 2013 – parkeernormen 2023’, ‘Langgewenst – parkeernormen 2023’ en ‘Kapelplaats 2018 – parkeernormen 2023’ overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten, respectievelijk vervat in de GML-bestanden NL.IMRO.0402.11wp03binnenstpark-va01, NL.IMRO.0402.11wp04langgewepark-va01 en NL.IMRO.0402.11wp05kapelplapark-va01 met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, vast te stellen.

  Conform.

 16. 16

  Om het unieke karakter van De Gijsbrecht te behouden is het van belang dat er een toekomstbestendige openbare ruimte wordt gerealiseerd. Zoals aangekondigd in het Coalitieakkoord 2022-2026 is er in december 2022 een uitgebreid participatietraject gestart met ondernemers, pandeigenaren, bewoners en bezoekers. Dit participatietraject is in november 2023 afgerond en heeft geleid tot een gedragen definitief ontwerp. Het college wordt voorgesteld om het definitieve ontwerp vast te stellen.

  Besluit

  1. Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Gijsbrecht van Amstelstraat tussen de Gladiolusstraat en de Neuweg vast te stellen.
  2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen.

 17. 17

  Dit voorstel gaat over de vaststelling van de Regionale Uitvoering en Handhaving Strategie 2024-2027 (U&H strategie) voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). De U&H strategie is het beleidskader voor de werkzaamheden van de OFGV.


  De U&H strategie is voorbereid door een werkgroep. Deze heeft input verzameld en verwerkt van alle deelnemers, de OFGV, de afdelingen bij de provincies die verantwoordelijk zijn voor het interbestuurlijk toezicht (IBT) en de strafrechtelijke partners. Het resultaat hiervan is de voorliggende U&H strategie.


  In de U&H strategie staan de belangrijkste regionale milieuonderwerpen beschreven. De strategie geeft daarbij doelstellingen en indicatoren voor de werkzaamheden van de OFGV. Ook beschrijft de U&H strategie het werkkader voor de onderwerpen vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Een belangrijke ontwikkeling is dat de OFGV gaat werken met _outcome-_gerichte doelstellingen. Dit maakt de U&H strategie een belangrijke stap vooruit in de bescherming en verbetering van onze fysieke leefomgeving.

  Besluit

  1. De Regionale Uitvoering en Handhaving Strategie 2024-2027 voor de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek vast te stellen;
  2. de raad hierover te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief;
  3. de OFGV hierover te informeren via bijgaande collegebrief.

  Conform.

 18. 18

  Door de nog werkende samenwerkingsovereenkomst (2015) van de gemeente Hilversum met de Blijf Groep kan de regionale inkoopprocedure voor de vrouwenopvang niet geheel volgens de norm verlopen en worden afgerond. Met dit voorstel wordt gevraagd instemming te verlenen aan het beëindigen van de samenwerkingsbijeenkomst (2015), zodat de nieuwe overeenkomst vanuit de regio kan worden bekrachtigd, conform de uitkomst van de doorlopen inkoopprocedure.

  Besluit

  Per 31 december 2023 de samenwerkingsovereenkomst met Blijf Groep op te zeggen.

  Conform.

 19. 19

  Op 11 juli heeft het college van B en W de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 vastgesteld, een regeling die het mogelijk maakt op een zo flexibel mogelijke manier alle doelgroepen te ondersteunen. Juist om te benadrukken dat het een feest van de stad is en de initiatieven uit de stad komen worden de subsidieaanvragen beoordeeld door een afvaardiging van maatschappelijk betrokken Hilversummers, onze adviescommissie. De tweede beoordelingsronde (1 december) is afgerond.


  Rudolf van Gessel (Brooklyn Producties) heeft een aanvraag voor subsidie ingediend, deze aanvraag voldoet niet aan de in de subsidieregeling opgenomen voorwaarden.

  Besluit

  De subsidieaanvraag van Rudolf van Gessel (Brooklyn Producties) voor € 50.000 vanuit de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 af te wijzen.

  Conform.

 20. 20

  Op 11 juli heeft het college van B en W de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 vastgesteld, een regeling die het mogelijk maakt op een zo flexibel mogelijke manier alle doelgroepen te ondersteunen. Juist om te benadrukken dat het een feest van de stad is en de initiatieven uit de stad komen worden de subsidieaanvragen beoordeeld door een afvaardiging van maatschappelijk betrokken Hilversummers, onze adviescommissie. De tweede beoordelingsronde (1 december) is afgerond.


  F.C. Klap B.V. heeft een aanvraag voor subsidie ingediend, op deze aanvraag is door de commissie positief geadviseerd. Echter wordt de aanvraag afgewezen. Dit als gevolg van de honorering op volgorde van punten waardoor het beschikbare budget voor deze ronde reeds is toegewezen aan hoger beoordeelde aanvragers.

  Besluit

  De subsidieaanvraag van F.C. Klap B.V. voor € 50.000 vanuit de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023, conform de subsidieregeling, af te wijzen.

  Conform.

 21. 21

  Op 28 september 2023 heeft Versa Welzijn, als penvoerder, een subsidieaanvraag gedaan van € 750.000,- voor de activiteiten van de Buurtteams Hilversum in het jaar 2024.


  De doelstelling van de Buurtteams is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het verbeteren van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid en participatie van inwoners in hun dagelijkse leven door laagdrempelige hulp en ondersteuning (dichtbij) in wijken en buurten aan te bieden en zo nodig daar specialistische hulp bij te halen. Hiermee geeft zij invulling aan de opgave sterke buurten uit de visie “Wij zijn Hilversum”.


  Deze subsidie aan Versa Welzijn past binnen de vastgestelde subsidieregeling en het subsidieplafond.
  Het college wordt voorgesteld een subsidie te verlenen voor een bedrag van maximaal € 750.000.

  Besluit

  Aan Versa Welzijn conform bijgevoegde verleningsbeschikking een subsidie te verlenen van maximaal € 750.000,- voor de uitvoering van de activiteiten door de Buurtteams Hilversum voor 2024.

  Conform.

 22. 22

  Stichting Hilversumse Meent (hierna: de Stichting) heeft voor 2024 drie subsidieaanvragen ingediend voor hun activiteiten binnen het sociaal domein.
  In dit voorstel wordt alleen de aanvraag voor de exploitatie van het wijkcentrum de Kruisdam behandeld. De overige 2 subsidieaanvragen (indicatieloze ontmoeting het Praathuis en functioneel beheer van de Kruisdam) zijn apart behandeld.

  Besluit

  Aan de Stichting Hilversumse Meent voor het jaar 2024 subsidie te verlenen voor de exploitatie van de Kruisdam voor een bedrag van € 75.690,-

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 23. 23

  Uit de rijksmiddelen voor onderwijsachterstandbeleid worden subsidies van in totaal € 1.623.396,- toegekend voor de deelname van (doelgroep)peuters aan peuterspeelzalen met voorschoolse educatie (“VVE”) in 2024. De aanvragen dragen bij aan het realiseren van de ambitie 1 ‘een goede start in het onderwijs’ uit de Hilversumse Educatieve Agenda. De subsidieaanvragen sluiten aan bij het vastgestelde beleid en de kosten van dit voorstel zijn te dekken vanuit de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid.

  Besluit

  1. Stichting Alberdingk Thijm Kinderopvang een subsidie van €234.4321,- te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor de uitvoering van Peuteropvang en VVE in 2024.
  2. Stichting Bink Peuterspeelzalen een subsidie van €1.388.965,- te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor de uitvoering van Peuteropvang en VVE in 2024.

  Conform.

 24. 24

  Met deze brief informeren we de raad over de voortgang en resultaten van Motie M23-18, aangenomen door de fracties van VVD, CDA, GrL, PvdA, SP, DH, HvH en D66 (35 voor/0 tegen). Deze motie verzoekt het college om bewustwordingsprogramma’s zoals Leerlingalert te implementeren, ouderbetrokkenheid te stimuleren, samen te werken met HALT voor het programma "Ouders aan Zet" en deze initiatieven op alle scholen en sportverenigingen toe te passen. Met deze collegebrief wordt Motie M23-18 afgedaan.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over afdoening van Motie M23-18: Bewustwordingscampagnes en ouderbetrokkenheid tegen drugsoverlast en ondermijning.

  Conform.

 25. 25

  Het kerstreces staat voor de deur. Recent hebben wij van u nog art. 41 vragen ontvangen en wellicht zullen wij die ook de komende weken nog ontvangen.
  Gelet daarop kan het zijn dat vragen niet binnen de 30 dagen termijn kunnen worden beantwoord.

  Besluit

  Algemeen uitstelbericht beantwoording Art. 41 RvO vragen naar de raad sturen.

  Conform.

 26. 26

  Op 19 juli 2022 heeft het college de ‘Verkoopstrategie perceel grond gelegen naast Marktplein 1 te Hilversum’ vastgesteld. Het betreft de gronden naast foodhall Mout. Tevens is daarbij besloten de bestaande ruime gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan voor deze locatie te beperken tot ‘bierbrouwerij en proeflokaal’. Op 27 juni 2023 heeft het college de koopovereenkomst hiervoor vastgesteld. Om de gebruiksmogelijkheden te beperken is het noodzakelijk het bestemmingsplan te herzien. Voorgesteld wordt de procedure van deze herziening te starten.

  Besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kavel naast Mout’ ter inzage te leggen voor zienswijzen;
  2. Geen milieueffectrapport op te stellen;
  3. Voor te nemen de ‘Welstandsnota gemeente Hilversum herziening 2022’ te laten vaststellen als toetsingskader voor de welstandsbeoordeling van omgevingsvergunningaanvragen in het plangebied;
  4. De gemeenteraad informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 27. 27

  Bureau Objectief heeft in de regio een nalevingsonderzoek verricht. In dit bijgevoegde rapport zijn de resultaten hiervan weergegeven. Samengevat:
  In het mysteryshoponderzoek in 2023 is het gewogen totale nalevingscijfer voor de verkoop van alcohol 66.5%. De naleving bij alcoholverkoop loopt anno 2023 uiteen van 55.6% bij sportkantines tot en met 100.0% bij Ketenslijterijen. Bij cafetaria’s is de naleving 75.0%. Bij horecagelegenheden is er een naleving van 67.2% geconstateerd. Bij zelfstandige slijterijen is er in 72.7% van de aankooppogingen nageleefd. Bij borrelshops was de naleving 84.6%. Ketensupermarkten hadden in 62.3% van de aankooppogingen nageleefd en zelfstandige supermarkten 57.1%.
  In het mysteryshoponderzoek in 2023 is het gewogen totale nalevingscijfer voor de verkoop van alcohol 66.5%. Deze was 50.2% in 2021. De stijging in de naleving is significant.

  Besluit

  Collegebrief (met bijlage) naar de raad sturen.

  Conform.

 28. 28

  Het college wordt voorgesteld om de verkoopstrategie voor de verkoop van het perceel grond aan de Naarderweg vast te stellen. In de verkoopstrategie worden de volgende selectie- en gunningscriteria vastgelegd, waarbij de volgende criteria de belangrijkste uitgangspunt gelden:
  1. Het te verkopen perceel moet overeenkomstig de geldende bestemmingsplan worden ontwikkeld;
  2. Bij voorkeur wordt het te verkopen perceel gezamenlijk ontwikkeld met het naastgelegen braakliggende perceel om een integrale ontwikkeling van de kavels in ruimtelijk zin te realiseren;
  3. De gemeente heeft een voorkeur voor initiatieven die bijdragen aan innovatie en de toekomstbestendigheid van de media-industrie;
  4. Het hoogste bod op het aangeboden perceel;
  5. De verkoop van het perceel aan de media-industrie geeft invulling aan de behoefte van praktisch geschoolde arbeidsplaatsen waar het college in het coalitie akkoord op heeft ingezet.

  Besluit

  De verkoopstrategie van het perceel Naarderweg, kadastraal bekend bij de gemeente Hilversum, onder Sectie C, nummers 7342 (gedeeltelijk) en 7355 (gedeeltelijk) (voormalig zwembad Crailoo), via een makelaar te verkopen, vast te stellen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 29. 29

  Het doel van de subsidieregeling dagactiviteiten; Ontmoeten, Meedoen en Meewerken is dat alle Hilversummers van 18 jaar en ouder die in een kwetsbare situatie zitten en een ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van ontmoeten, meedoen of meewerken laagdrempelig toegang hebben tot activiteiten in hun wijk of buurt.
  Rechtspersonen kunnen vanaf januari 2024 subsidie aanvragen voor 2025 om vorm te geven aan dagactiviteiten. In de subsidieregeling is omschreven voor welke activiteiten er subsidie aangevraagd kan worden en welke eisen en voorwaarden hieraan verbonden zijn. De dagactiviteiten komen vanaf 2025 in de plaats van maatwerkvoorziening WMO dagbesteding licht.

  Besluit

  1. De Subsidieregeling zinvolle daginvulling: ontmoeten, meedoen en meewerken vast te stellen;
  2. De Subsidieregeling te publiceren op 1 januari 2024, en in werking te laten treden op 1 januari 2025;
  3. Het subsidieplafond voor deze regeling voor 2025 vaststellen op € 1.450.000,-- en op laten nemen in het overzicht subsidieplafonds Hilversum;
  4. De adviesraad (ArSD) informeren middels bijgevoegde collegebrief;
  5. De raad informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Conform.