Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 16 mei 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  In de collegebrief van 2 december 2021 naar aanleiding van vragen met betrekking tot (voorgenomen) cameratoezicht van de Ondernemersvereniging Arenapark & Laapersveld is aangegeven een uitgangspuntennotitie op te stellen omtrent de inzet cameratoezicht in de gemeente. Hiertoe zijn een tweetal notities opgesteld. De collegebrief met bijlagen is bedoeld om de gemeenteraad hierover te informeren.

  Besluit

  1. De gemeenteraad informeren over de richtlijnen en uitvoeringsregels cameratoezicht met bijgevoegde collegebrief.
  2. Middels bijgaande collegebrief (bijlage 6) Stadspanel Data van een reactie te voorzien op de door hun ingebrachte advies op de richtlijnen en uitvoeringsregels cameratoezicht.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  In maart 2023 is Perron H op het Oosterspoorplein in gebruik genomen als primair centraal informatiepunt voor postcodegebied 1221. Naast het gebruik als centraal informatiepunt is de ruimte ook geschikt voor kleinschalige, eenmalige initiatieven uit de wijk die bijdrage aan de onderlinge verbinding in de wijk. Dat betekent dat Perron H beschikbaar wordt gesteld voor derden. Ten aanzien daarvan is er een model-gebruikersovereenkomst opgesteld.

  Besluit

  Team Projecten te mandateren en machtigen tot het aangaan van gebruikersovereenkomsten voor Perron H respectievelijk ondertekenen daarvan.

  Akkoord.

 3. 3

  35 jaar lang kon de Gooise Jazz liefhebber voor jazzmuziek terecht op het Jazz festival in het Spant in Bussum. Helaas werd dat festival in maart 2023 voor de laatste keer georganiseerd.
  De organisatie van het Goois Jazzfestival hebben besloten een doorstart te maken en het concept Pop & Jazz festival uitgewerkt. Een nieuw jazzfestival dat zich richt op Hilversum e.o. en waar zowel gevestigde namen als nieuw talent geprogrammeerd worden. Het festival in 2023 is een eerste editie en hoopt zich te ontwikkelen tot een jaarlijks terugkerend festival. Doel is om uiteindelijk zonder subsidie het evenement te kunnen organiseren.
  De organisatie heeft een subsidie aangevraagd van 45.000 euro voor het ‘basisevenement’. Een uitgebreider ‘impuls’ evenement gaat gepaard met een subsidie aanvraag van 75.000. In deze vorm wordt ook samengewerkt bv amateurkunstverenigingen.
  Het evenement vindt plaats op 1 juli en wordt (in samenwerking met de horeca) zowel buiten ‘ op de pleinen’  georganiseerd alsook in Gooiland. Verwacht wordt dat er buiten ca 300 tot 500 bezoekers aanwezig zijn. Bij de optredens binnen wordt het aantal bezoekers geschat op 800 tot 1000.
  Voorgesteld wordt om 35.000 toe te kennen. Indien politiek gevoelig zal er een collegevoorstel worden gemaakt (bespreken).

  Besluit

  Een subsidie te verlenen aan stichting Pop & Jazz van € 35.000 ten behoeve van de organisatie van een eendaags festival op 1 juli 2023 en de kosten hiervan te dekken uit het programmabudget Cultuur.

  Conform.

 4. 4

  De Uitvaartstichting Hilversum (USH) legt sinds haar oprichting in 2016 als verbonden partij van de gemeente financiële verantwoording af aan het college van B&W. Ter goedkeuring door het college ligt nu de jaarrekening 2022 voor. De jaarrekening is door de accountant voorzien van een goedkeurende controleverklaring.
  Het jaar 2022 kenmerkte zich voor de USH als een moeizaam jaar vanwege stijgende kosten als gevolg van toegenomen personeelskosten, stijging van (energie)lasten en ook diverse andere omstandigheden (pech, storm- en brandschade, etc.) die tot een sluiting van ca. 15 dagen hebben geleid. Ondanks dit alles heeft de USH 2022 toch met een positief resultaat van €13.049 weten af te ronden. Daarbij valt het resultaat lager uit dan de circa €35.313 die werd verwacht op basis van de in 2021 goedgekeurde begroting. Wel blijft de positieve trend van het resultaat voor het derde jaar op rij in stand en bouwt de USH haar negatieve eigen vermogen verder af.

  Besluit

  1. De jaarrekening 2022 van de Uitvaartstichting Hilversum goed te keuren;
  2. De raad met de bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

  Conform.

 5. 5

  In december 2020 heeft u de intentie uitgesproken de doorfietsroute Amersfoort-Hilversum aan te willen leggen, daarvoor gezamenlijk onderzoek uit te willen voeren en naar aanleiding daarvan al dan niet tot uitvoering te besluiten. In de afgelopen twee jaar heeft een ambtelijke werkgroep, met daarin een vertegenwoordiging van de gemeenten en de provincie, gewerkt aan een variantenstudie, het voorlopig ontwerp, de kostenraming en een masterplanning van de route. In opdracht van de provincie Utrecht heeft ingenieursbureau Sweco de werkgroep hierbij ondersteund. De ontwerpen zijn besproken met vertegenwoordigers van de Fietsersbond, ProRail, Veilig Verkeer Nederland en aanwonenden/ belanghebbenden uit Baarn en Soest.
  De resultaten van deze voorbereiding zijn vastgelegd in voorliggende samenwerkingsovereenkomst (SOK) te ondertekenen door allen, Door ondertekening van de overeenkomst worden de afspraken over de verdere uitwerking, realisatie en beheer van de route en de financiële bijdrage vastgelegd.
  Door de gemeente Hilversum is in 2020 al een fietsnetwerk vastgesteld, waarin deze doorfietsroute is opgenomen.
  Voor de uitvoer ervan is de financiering reeds vastgelegd middels de investeringen van de Priowegen (raadsbesluit 2 febr 2022).
  Ook voor de directe personele lasten is nu geld beschikbaar middels de investeringen van de Priowegen.

  Besluit

  De portefeuillehouder mobiliteit en parkeren te mandateren om de samenwerkingsovereenkomst betreffende de doorfietsroute Hilversum – Amersfoort, voor het tot nu toe uitgewerkte gedeelte tussen de gemeentegrens en de buitenring, te ondertekenen.

  Conform.

 6. 6

  Op 4 april en 6 april hebben respectievelijk de fracties van de PvdA en DH art.41 vragen gesteld.
  Over onveilige oversteek bij scholen (PvdA / 1301853) en inzake Johannes Geradtsweg II (DH / 1303207).
  Tot onze spijt is het nog niet gelukt deze vragen van een antwoord te voorzien, ondanks het verstrijken van de daartoe gestelde deadline in het Reglement van Orde van 30 dagen.

  Besluit

  Uitstelbericht versturen naar de raad.

  Conform.

 7. 7

  De Waarderingskamer heeft in maart 2022 bij de controle van de gemeente geconstateerd dat de uitvoering van de WOZ waardering verbeterd moet worden. Naar aanleiding hiervan is een plan van aanpak opgesteld om de uitvoering van de WOZ te verbeteren. In deze RIB wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van het plan van aanpak waardering WOZ.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over de stand van zaken plan van aanpak uitvoering WOZ.

  Conform.

 8. 8

  Op 29 november 2022 heeft het college van B en W de projectopdracht voor het project ‘Herontwikkeling Circusterrein’ vastgesteld en opdracht gegeven tot uitvoering hiervan. In de nadere uitwerking van deze opdracht richting een projectplan en gedurende de (ruimtelijke) onderzoeksfase is het inzicht ontstaan dat de bestuurlijke aansturing van het project efficiënter kan. Het college wordt voorgesteld om het project op te splitsen in twee afzonderlijke onderdelen, waarbij wethouder Walters bestuurlijk opdrachtgever blijft van Flexwonen en wethouder Scheepers bestuurlijk opdrachtgever wordt van het te realiseren gemeentedepot. Joram Grünfeld is ambtelijk opdrachtgever van beide projecten en Morris Jabri is de projectleider van beide projecten. Zowel inhoudelijk als financieel blijft de eerder vastgestelde projectopdracht ongewijzigd.

  Besluit

  1. De projectopdracht ‘Herontwikkeling Circusterrein’ te splitsen in twee onderdelen, t.w. ‘realisatie flexwonen’ en ‘realisatie gemeentedepot’;
  2. Wethouder Walters aan te wijzen als projectwethouder voor het onderdeel ‘realisatie flexwonen’ binnen de kaders van de projectopdracht ‘Herontwikkeling Circusterrein’;
  3. Wethouder Scheepers aan te wijzen als projectwethouder voor het onderdeel ‘realisatie gemeentedepot’ binnen de kaders van de projectopdracht ‘Herontwikkeling Circusterrein’.

  Conform.

 9. 9

  Op 21 september 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verhuizing van de bibliotheek naar de Gooische Brink. Dit geeft de bibliotheek de mogelijkheid om zich te vernieuwen tot een toekomstbestendige bibliotheek zoals benoemd in de hoofdlijnenbrief cultuur 2022; herstel, vernieuwing en groei  van de minister van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap en conform de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen. Onderdeel van het besluit van 21 september 2022 is het verhogen van de jaarlijkse subsidie aan de bibliotheek vanaf 2023 zodat de bibliotheek de hiermee verband houdende hogere lasten kan dragen. De hogere lasten hangen samen met het realiseren van een omvangrijkere exploitatie dan voorheen en met de rente en aflossing van een nog aan te trekken lening van 12,7 miljoen om de aankoop en verbouwing te financieren. Geldverstrekkers hebben de bibliotheek aangegeven dat zij de lening alleen uit de markt kan verkrijgen als de gemeente hiervoor borg staat. In dat kader is tijdens dezelfde besluitvorming van 21 september ook door de raad besloten dat er geen sprake is van wensen of bedenkingen ten aanzien van het verlenen van deze borgstelling.
  Op 8 mei 2023 heeft de bibliotheek een schriftelijk verzoek ingediend bij het College van B&W om een gemeentelijke borgstelling te verlenen voor de door de bibliotheek aan te trekken financiering van € 12,7 miljoen. Als deze steun wordt verleend binnen de kaders van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (hierna AGVV) en onder deze regeling wordt gebracht, is de staatssteun rechtmatig en daarmee geoorloofd. Voorgesteld wordt om de gevraagde borgstelling onder voorwaarden aan de bibliotheek te verlenen. Na het collegebesluit vindt er nog afstemming plaats met de bibliotheek over de (door hen te maken) uiteindelijke keuze van de geldverstrekker. (Zie voorwaarden die aan de bibliotheek zijn gesteld.)

  Besluit

  1. Een borgstelling te verlenen tot een maximaal bedrag van € 12,7 miljoen voor een door Bibliotheek Hilversum aan te trekken lening van een even zo hoog bedrag en onder de aan de bibliotheek gestelde voorwaarden zoals opgenomen in de beschikking in de bijlage.
  2. Akkoord te gaan met de drie varianten van het collegebesluit zoals opgenomen in de bijlage vast te stellen en de desbetreffende bijbehorende concept leningsovereenkomst c.q. borgakten, er daarbij van uitgaande dat slechts met 1 van deze geldverstrekkers een borgstellingsovereenkomst wordt aangegaan.
  3. Kennis te nemen van het feit dat de verleende steun in de vorm van de borgstelling valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) hetgeen betekent dat er sprake is van geoorloofde staatssteun en dientengevolge:
  a. de borgstelling te verlenen ter hoogte van 100% van de lening in afwijking van artikel 19 van het Treasurystatuut.
  b. bij het verlenen van de borgstelling geen eenmalige premie of jaarlijkse vergoeding in rekening te brengen bij de bibliotheek als percentage van het door de gemeente geborgde bedrag, in afwijking van artikel 20 van het Treasurystatuut.
  4. Het vestigen van 1e recht van Hypotheek op het nieuw aan te kopen pand van de bibliotheek.

  Conform.

 10. 10

  De woonwagenlocatie Egelshoek bestaat uit woonwagenstandplaatsen die in particulier eigendom zijn en woonwagenstandplaatsen die door de gemeente als eigenaar verhuurd worden. Lange tijd was de gemeente gericht op het verkopen van de woonwagenstandplaatsen.  In 2017 heeft het college besloten om in te zetten  op verkoop van het gehele woonwagencentrum aan DudokWonen.
  Momenteel staan er twee woonwagenstandplaatsen (Egelshoek 8-38 en 8-46) in eigendom van de gemeente al bijna 2 jaar leeg door overlijden van de voormalige huurders. De vraag ligt nu voor of deze twee standplaatsen aan de hiervoor beoogde kandidaten kunnen worden verhuurd. Voor het verhuren van deze standplaatsen, en daarmee het toewijzen van deze standplaatsen aan de betreffende personen, wordt  in dit collegevoorstel expliciet om bestuurlijke dekking gevraagd.

  Besluit

  De vrijgekomen standplaatsen op Egelshoek 8-38 en 8-46 toe te wijzen tegen een marktconforme huurprijs aan de twee gegadigden in afwijking van het in 2017 genomen collegebesluit om vrijkomende standplaatsen niet meer te verhuren.

  Conform.

 11. 11

  Bijgaand de voorjaarsnota 2023 van de gemeente Hilversum. De voorjaarsnota wordt jaarlijks opgesteld ter voorbereiding op de programmabegroting 2024-2027 en biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente. Daarnaast geeft de voorjaarsnota inzicht in de ontwikkelingen die plaatsvinden in het lopende begrotingsjaar 2023. Vanzelfsprekend wordt u, via de eindejaar rapportage, later in het jaar nogmaals geïnformeerd over de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar. Daarbij willen wij benadrukken dat de voorjaarsnota is opgesteld met de kennis van dit moment, wij sluiten niet uit dat in de periode tussen het opstellen van de voorjaarsnota en het opstellen van de programmabegroting er nog wijzigingen in het financiële beeld kunnen optreden.

  Besluit

  I. De raad voorstellen:
  1. De voorjaarsnota 2023 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2023 t/m 2027;
  2. De uitgangspunten voor de programmabegroting 2024 vast te stellen zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de voorjaarsnota;
  3. De wijzigingen in het investeringsplan vast te stellen zoals opgenomen in paragraaf 2.4 van de voorjaarsnota;
  4. De reserves mutaties vast te stellen zoals opgenomen in paragraaf 2.5 van de voorjaarsnota.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de Gezamenlijke Commissies op 8 juni 2023.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.