Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 7 februari 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Aanleiding voor deze nota is de publicatie van de decembercirculaire gemeentefonds op 21 december 2022. Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. De belangrijkste onderwerpen in deze decembercirculaire zijn;
  •    Gelden ten behoeve van de uitkering Energietoeslag Lage inkomens
  •    Gelden ten behoeve van de opvang van ontheemden uit Oekraïne
  •    Gelden ten behoeve van de bijzondere bijstand
  Per saldo heeft de decembercirculaire een voordelig effect op de jaarrekening 2022 en de begroting 2023 tot en met 2026. Conform ons financiële beleid wordt het saldo 2022 betrokken in het jaarrekeningresultaat 2022. De saldi 2023 tot en met 2026 komen conform het financieel beleid ten gunste van het begrotingsresultaat. De financiële verwerking 2023-2026 vindt plaats via de voorjaarsnota 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. De financiële effecten voor de jaren 2020 t/m 2022 te verwerken in de jaarrekening 2022;
  2. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2022 de raad voor te stellen een bedrag van € 86.000 te storten in de reserve Covid 19;
  3. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2022 de raad voor te stellen een bedrag van € 343.000 te storten in de reserve Oekraïne;
  4. De financiële effecten voor de jaren 2023-2026 te verwerken in de voorjaarsnota 2023;
  5. De raad te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 2).

  Besluit

  1. De financiële effecten voor de jaren 2020 t/m 2022 te verwerken in de jaarrekening 2022;
  2. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2022 de raad voor te stellen een bedrag van € 86.000 te storten in de reserve Covid 19;
  3. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2022 de raad voor te stellen een bedrag van € 343.000 te storten in de reserve Oekraïne;
  4. De financiële effecten voor de jaren 2023-2026 te verwerken in de voorjaarsnota 2023;
  5. De raad te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 2).

  Akkoord met een aanpassing.

 2. 2

  Voorstel tot aansluiting bij het International Welcome Centre Utrecht Region.
  Internationaal talent wordt steeds belangrijker voor een gezonde regionale economie. Hilversum is voor de specifieke dienstverlening aan expats al aangesloten bij het Expatcenter Amsterdam. Door de toenemende relaties met de Utrechtse woon- en werkomgeving, de vragen vanuit de (internationale) bedrijven en de samenwerking met de ROM Regio Utrecht en de Economic Board Utrecht als het gaat om internationale acquisitie en lobby, is het een logische stap ook aansluiting te zoeken bij het International Welcome Centre Utrecht Region (IWCUR).
  Om bedrijven en werknemers “met de rode  loper” te ontvangen registreert IWCUR  de eerste vestiging van internationale werknemers. Het IWCUR biedt alle dienstverlening aan op één plek met een hoog serviceniveau.

  Voorgesteld besluit

  1. Het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst inzake IWCUR
  2. Gebruik te maken van het International Welcome Centre Utrecht Region als dienstverleningslocatie conform de samenwerkingsovereenkomst
  3. Bijgaand mandaatbesluit vast te stellen voor de dienstverlening door medewerkers van de gemeente Utrecht

  Besluit

  1. Het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst inzake IWCUR
  2. Gebruik te maken van het International Welcome Centre Utrecht Region als dienstverleningslocatie conform de samenwerkingsovereenkomst
  3. Bijgaand mandaatbesluit vast te stellen voor de dienstverlening door medewerkers van de gemeente Utrecht

  Conform.

 3. 3

  Beeld&Geluid heeft het activiteitenverslag en controleverklaring ingediend ter vaststelling van de beschikte subsidie DMW 2022.

  Voorgesteld besluit

  Subsidie vast te stellen, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking, aan Instituut Beeld& Geluid ter grootte van €230.000,- ter cofinanciering van de activiteiten uitgevoerd tijdens de Dutch Media Week 2022

  Besluit

  Subsidie vast te stellen, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking, aan Instituut Beeld& Geluid ter grootte van €230.000,- ter cofinanciering van de activiteiten uitgevoerd tijdens de Dutch Media Week 2022

  Akkoord.

 4. 4

  Vereniging Welzijn van Veen naar Zand vraagt het college het MOB complex volledig terug te geven aan de natuur.

  Voorgesteld besluit

  De op 12 december 2022 ontvangen brief van de Vereniging Welzijn van Veen naar Zand te beantwoorden middels bijgevoegde uitgaande brief.

  Besluit

  De op 12 december 2022 ontvangen brief van de Vereniging Welzijn van Veen naar Zand te beantwoorden middels bijgevoegde uitgaande brief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  De Hilversumse historische kring Albertus Perk heeft op 31 december 2022 een brief gestuurd aan het college en de raad over de monumenten aan de Noorderweg 42-42a-44. Dit in het kader van de planontwikkeling Korte Noorderweg. Voorgesteld wordt deze brief te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Voorgesteld besluit

  1. De brief van de Hilversumse historische kring Albertus Perk inzake Noorderweg 42-42a-44 te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De brief van de Hilversumse historische kring Albertus Perk inzake Noorderweg 42-42a-44 te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Op 12 januari 2023 heeft Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over bedrijvigheid in de buurt.

  Voorgesteld besluit

  De op 12 januari 2023 door de fractie van Democraten Hilversum gestelde vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde over bedrijvigheid in de buurt, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De op 12 januari 2023 door de fractie van Democraten Hilversum gestelde vragen ex artikel 41 van het Reglement van Orde over bedrijvigheid in de buurt, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  Op 11 oktober 2022 heeft het college het raadsvoorstel betreffende de zienswijze begrotingswijziging 2022-09 en de bestuursrapportage 2022 van regio G+V 2022 vastgesteld. In dit raadsvoorstel wordt tevens gewag gemaakt van een collegebrief over de situatie bij de Vervoer BV (doelgroepenvervoer Wmo en leerlingenvervoer).


  Tijdens de commissievergadering van 2 november 2022 zegt Wethouder Walters namens wethouder Van Hunnik toe eind november de collegebrief te zullen sturen aan de raad. Naar aanleiding van vragen van commissieleden dienaangaande is door de wethouder tevens toegezegd een passage in de collegebrief op te nemen betreffende het ziekteverzuim bij Regio GV en de maatregelen om het verzuim terug te dringen (T22-61). Tijdens de commissievergadering van woensdag 23 november 2022 inzake de zienswijze startnotitie RSA 2023-2026 heeft wethouder Walters aangegeven dat vanwege nog ontbrekende informatie de collegebrief naar verwachting eind december zal volgen.


  Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur van regio G+V besloten om de onderbesteding op het doelgroepenvervoer (= financieel voordeel voor de regiogemeenten) in te zetten om het negatieve resultaat van de Vervoer BV in 2022 te compenseren.

  Voorgesteld besluit

  Middels bijgaande collegebrief de raad te informeren over Vervoer Gooi en Vechtstreek BV alsmede over het ziekteverzuim onder de medewerkers van Regio GV.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief de raad te informeren over Vervoer Gooi en Vechtstreek BV alsmede over het ziekteverzuim onder de medewerkers van Regio GV.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  Bij brief van 12 januari 2023 heeft Democraten Hilversum artikel 41 vragen gesteld over de dekking van het exploitatietekort van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV en de besluitvorming daaromtrent.

  Voorgesteld besluit

  De door de fractie Democraten Hilversum op 12 januari 2023 gestelde vragen ex artikel 41 over de dekking van het exploitatietekort van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV en de besluitvorming daaromtrent, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De door de fractie Democraten Hilversum op 12 januari 2023 gestelde vragen ex artikel 41 over de dekking van het exploitatietekort van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV en de besluitvorming daaromtrent, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  Hilversum is sinds 2017 Regenbooggemeente. Het min.OCW nodigt Hilversum uit om ook deel te nemen aan het programma Regenboogsteden 2023-2026. Hiervoor is een intentieverklaring ter ondertekening door de wethouder Inclusie opgesteld. Voorwaarde voor deelname is onder andere een vastgesteld plan voor het stimuleren van de emancipatie van mensen behorende tot de LHBTI+ gemeenschap.Het college wordt nu gevraagd de intentieverklaring te tekenen en het lokale meerjarenplan LHBTI te verlengen.

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaande intentieverklaring Lokaal emancipatiebeleid 2023-2026 lesbiennes, homoseksuelen, bi+, transgender- en intersekse personen vast te stellen.
  2. Als voorwaarde voor deelname aan het programma Regenboogsteden 2023-2026, en zoals opgenomen als actie in de intentieverklaring, het vigerende beleidsplan LHBTI 2019-2022 'Jezelf zijn in Hilversum!' te verlengen voor de jaren 2023-2026.

  Besluit

  1. Bijgaande intentieverklaring Lokaal emancipatiebeleid 2023-2026 lesbiennes, homoseksuelen, bi+, transgender- en intersekse personen vast te stellen.
  2. Als voorwaarde voor deelname aan het programma Regenboogsteden 2023-2026, en zoals opgenomen als actie in de intentieverklaring, het vigerende beleidsplan LHBTI 2019-2022 'Jezelf zijn in Hilversum!' te verlengen voor de jaren 2023-2026.

  Conform.

 10. 10

  Het Cuypersgenootschap heeft op 16 januari 2023 een brief gestuurd aan het college over de monumenten aan de Noorderweg 42-42a-44. Dit in het kader van de planontwikkeling Korte Noorderweg.

  Voorgesteld besluit

  De brief van het Cuypersgenootschap inzake Noorderweg 42-42a-44 te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De brief van het Cuypersgenootschap inzake Noorderweg 42-42a-44 te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 11. 11

  Op 17 januari 2023 hebben de fracties van HvH en DH o.g.v. Art. 41 RvO vervolgvragen gesteld over de zendmast Anna's Hoeve.

  Voorgesteld besluit

  De door de fracties van HvH en DH op 17 januari 2023 gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake de plaatsing van een zendmast (Vodafone) op het RWZI terrein in Anna’s Hoeve, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De door de fracties van HvH en DH op 17 januari 2023 gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake de plaatsing van een zendmast (Vodafone) op het RWZI terrein in Anna’s Hoeve, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 12. 12

  De gemeenteraad heeft 26 oktober 2022 ingestemd met de verwerving van perceel Laapersveld 70 (waar het voormalig STER-gebouw is gesitueerd) en het beschikbaar stellen van het hiervoor benodigd krediet. Het college heeft met succes een bieding gedaan binnen de kaders van het door de raad beschikbaar gestelde krediet. Op 8 februari 2023 vindt de ondertekening plaats. Met bijgevoegde collegebrief wordt de raad hierover geïnformeerd.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad informeren over de verwerving van het voormalig STER-gebouw met bijgevoegde collegebrief.

  Besluit

  De gemeenteraad informeren over de verwerving van het voormalig STER-gebouw met bijgevoegde collegebrief.

  Conform.

 13. 13

  In de tweede helft van 2023 start de bouw van de Multifunctionele Accommodatie Hilversum Zuid. Tijdens de bouw zal de Paulusschool elders onderdak moeten krijgen. Er is, in overleg met Alberdink Thijm Scholen, gekozen voor de speelplek ter hoogte van de Neuweg 171. Met bijgevoegde collegebrief wordt de raad hierover geïnformeerd.


  Uitvoering van het project op hoofdlijnen.
  1. Met de buurtadviseur, Versa Welzijn en de Paulusschool worden informatiebijeenkomsten gehouden voor de buurt.
  2. Met de collega’s van verkeer worden de verkeersmaatregelen verder uitgewerkt.
  3. Een kruimelafwijking op het bestemmingsplan wordt voorbereid.
  4. In overleg met AT-scholen wordt een leverancier gekozen voor de levering van het tijdelijk gebouw.
  5. Een omgevingsvergunning .wordt voorbereid.

  Voorgesteld besluit

  De raad te informeren met bijgevoegde collegebrief.

  Besluit

  De raad te informeren met bijgevoegde collegebrief.

  Conform.