Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 11 juli 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  In 2021 heeft het college nieuw beleid vastgesteld met betrekking tot de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (hierna: VTH). Het nieuwe beleid heeft een looptijd tot 2026. Het nieuwe VTH-beleid is in het kader van het Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht, dat wordt uitgeoefend door de provincie Noord-Holland, in 2022 beoordeeld. Mede naar aanleiding van de aanbevelingen die uit de beoordeling door de provincie naar voren zijn gekomen, wordt voorgesteld het VTH-beleid 2021-2026 op onderdelen te actualiseren.

  Besluit

  1. Het geactualiseerde VTH-beleid 2021-2026 met bijbehorende stukken vast te stellen.
  2. De raad in kennis te stellen van het geactualiseerde VTH-beleid 2021-2026 door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord.

 2. 2

  Om de transformatie van het bestaande kantoorpand aan de Larenseweg 30 naar een woon-werkcomplex mogelijk te maken is een omgevingsvergunning (binnen de kaders van het Chw bestemmingsplan 1221) vereist. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een samenhangende stedenbouwkundige ontwikkeling is er een gebiedspaspoort nodig. Binnen de kaders van het gebiedspaspoort kan de initiatiefnemer een locatieontwikkelplan uitwerken en uiteindelijk een omgevingsvergunning aanvragen.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Het Gebiedspaspoort Larenseweg 30 vast te stellen als addendum van Beeldkwaliteitsplan ontwikkellocaties 1221 en in werking te laten treden op de dag na publicatie.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Ruimtelijke ordening en projecten.

  Conform.

 3. 3

  Het buurthuis De Oude Lelie is in maart 2017 afgebrand (meer dan 6 jaar geleden). Ondertussen is er veel gebeurd en zijn we op een punt aangekomen dat er een bouwplan ligt waar alle betrokkenen (de buurt, Paulusschool, Bink, Jeugd & Gezin, Versa Welzijn) naar uit kijken om in gebruik te nemen en staat alles opgelijnd om in januari 2024 te starten met de bouw.
  In de afgelopen maanden is een Europese aanbesteding voor de bouw doorlopen. Er zijn drie geldige inschrijvingen ontvangen. De biedingen zijn alle drie substantieel hoger dan eerder geraamd. Het gunnen van de opdracht leidt daarom tot een budgetoverschrijding van 1,5 mln inclusief btw.


  Het wordt realistisch geacht om een taakstellende bezuiniging van € 200.000,- te realiseren. Er wordt €300.000,- beschikbaar gesteld uit de post Algemeen Onderwijshuisvestingskrediet. Vervolgens blijft er nog een tekort van €1 mln over. Daarom wordt voorgesteld om het investeringskrediet met €1 mln op te hogen en de gestegen jaarlijkse kapitaalslasten (€ 35.000) te dekken uit de geïndexeerde huurinkomsten (Bink) en de algemene middelen en dit te verwerken in de Programmabegroting 2024.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Het investeringskrediet van de multifunctionele accommodatie in Hilversum Zuid op te hogen met € 1,- mln;
  2. De hier aan gerelateerde jaarlijkse kapitaallasten (€ 35.000) te dekken uit de geïndexeerde huurinkomsten en de algemene middelen en dit te verwerken in de Programmabegroting 2024.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving.

  Akkoord.

 4. 4

  De doorlopen Europese aanbesteding van de Multifunctionele accommodatie (MFA) heeft geresulteerd in een budgettekort van €1,5 mln. Na een taakstellende bezuiniging van €200.000,- blijft er een tekort van €1,3 mln over. € 460.000,- hiervan is gerelateerd aan de Paulusschool (die 35% van het ruimtebeslag betreft). Voorgesteld wordt om deze € 300.000,- te dekken uit de post Algemeen Onderwijshuisvestingskrediet.

  Besluit

  € 300.000,- uit de Post Algemeen Onderwijshuisvestingskrediet vrij te geven ter dekking van het budgettekort van het onderwijsdeel van de multifunctionele accommodatie in Hilversum Zuid (Paulusschool/Lelie).

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Op 8 december 2021 heeft de raad het Beleidsplan Bescherming en Opvang Gooi en Vechtstreek astgesteld. De regionale portefeuillehouders besloten eind 2022 de gemeenteraden middels een halfjaarlijkse rapportage te informeren over de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. Bij dezen biedt het college de raad de voortgangsrapportage Bescherming en Opvang aan. Hierin kan de raad lezen wat wij in de eerste helft van 2023, in samenwerking met onze maatschappelijke partners, hebben gedaan om onze inwoners met psychische kwetsbaarheden zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun persoonlijk en maatschappelijke herstelproces.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over de voortgangsrapportage Bescherming en Opvang eerste helft 2023.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Het BO Leefomgeving (juni) en het BO MIRT(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, in november) zijn de twee momenten in het jaar waarop regio’s afspraken maken met het Rijk over inzet en investeringen op ruimtelijke- en mobiliteitsopgaven. Deze overleggen vinden plaats per landsdeel. Het BO Leefomgeving was dit jaar voornamelijk een tussentijdse stand van zaken en een doorkijk tot het maken van afspraken later dit jaar in BO MIRT van november.
  Vooraf aan het BO Leefomgeving werd al duidelijk dat het Rijk vanuit het mobiliteitsfonds flink moet bezuinigen: verschillende door het Rijk geplande aanpassingen aan snelwegen worden hierdoor on-hold gezet. Voor onze regio geldt dat voor de verbreding van de A27 tussen Zeewolde en Eemnes.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over de uitkomsten van het BO Leefomgeving van 15 juni.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  Na uittreding van gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland uit het GNR-bestuur moet besloten worden op welke wijze de uittreedsommen van deze 2 voormalig participanten beheerd zullen worden.

  Besluit

  De raad te informeren middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  Beeld&Geluid vraagt een subsidie aan van 230.000,- ter co-financiering van de organisatie van Dutch Media Week 2023. De totale kosten liggen rond de 1.4 MIO euro.

  Besluit

  Subsidie te verlenen aan Instituut voor Beeld & Geluid ter grootte van €230.000,- ter cofinanciering van de kosten van Dutch Media Week 2023, conform bijgaande verleningsbeschikking.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  Op 5 april 2023 is de verantwoording ten aanzien van de verleende subsidie van Stichting Hilversumse Meent (hierna te noemen: de Stichting) voor exploitatie van het wijkcentrum de Kruisdam voor het jaar 2022 ingediend.
  Aangezien de ingediende stukken in voldoende mate verantwoorden waaraan het bedrag besteed is, wordt voorgesteld om de subsidie vast te stellen op € 71.000,-. Hiervoor is de (concept) vaststellingsbeschikking bijgevoegd.

  Besluit

  De subsidie aan Stichting Hilversumse Meent voor het jaar 2022 voor uitvoeren van activiteiten ten behoeve van exploitatie van het wijkcentrum de Kruisdam, zoals opgenomen in het werkplan 2022 vaststellen op € 71.000,-, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 10. 10

  Het college heeft op 28 september 2022 een subsidie van €584.775 verleend aan Stichting Hilversum Marketing (SHM). SHM heeft op 1 juni 2023 de complete verantwoording over deze subsidie ingediend. Vanwege veranderingen op diverse vlakken was 2022 voor SHM een transitiejaar. Desondanks heeft de organisatie zich gericht op het uitvoeren van haar kerntaken en het realiseren van de afgesproken deliverables. Het voorstel is om de subsidie conform de verlening vast te stellen, omdat de organisatie aan de subsidievoorwaarden heeft voldaan.

  Besluit

  De subsidie die Stichting Hilversum Marketing in 2022 heeft ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten uit het jaarplan 2022 vast te stellen op €584.775,- conform bijgevoegde beschikking.

  Conform.

 11. 11

  In de raadsvergadering van 8 maart 2023 is het nieuwe sekswerkbeleid vastgesteld. Tijdens de behandeling van dit onderwerp is er een motie aangenomen waarin het college werd verzocht om te onderzoeken of en hoe een vertrouwenspersoon kan bijdragen aan het signaleren van mensenhandel in de seksbranche en te kijken hoe de diversiteit van sekswerkers geborgd kan worden. Daarnaast werd het college verzocht om inzichtelijk te maken of er voldoende voorlichtings- en preventiemaatregelen zijn ter voorkoming van misstanden in de seksbranche. Beide punten zijn onderzocht. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met verschillende ketenpartners waaronder de politie, Belle Hulpverlening, de Zorgcoördinator Mensenhandel en de gemeenten Utrecht en Amersfoort. De conclusie van dit onderzoek is dat het de voorkeur heeft om een vertrouwenspersoon vanaf 2025 regionaal in te stellen vanuit de DUUPmiddelen. In deze collegebrief wordt deze voorkeur beargumenteerd. Daarmee is motie M23-40 afgehandeld.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief informeren over de uitvoering van motie M23-40 behorend bij het vastgestelde sekswerkbeleid.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 12. 12

  Op 23 juni 2023 heeft de fractie D66 vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over Veilig en prettig werken in Hilversum.

  Besluit

  De op 23 juni 2023 door de fractie van D66 gestelde vragen op basis van artikel 41 Reglement van Orde inzake het veilig en prettig werken in Hilversum, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 13. 13

  RV&O B.V. werkt samen met gemeenten Hilversum en Wijdemeren aan de planontwikkeling tot transformatie naar de functie wonen voor de locatie Raaweg 26 (Tuincentrum Puik). Voor de werkzaamheden van 1 juli 2023 tot 1 februari 2024 is een allonge bij de intentieovereenkomst voorbereid. Het college wordt voorgesteld in te stemmen met deze allonge.

  Besluit

  1. De intentieovereenkomst Herontwikkeling Raaweg 26-28-30 te Hilversum met RV&O B.V. (d.d. 5 oktober 2021) door middel van de bijgevoegde allonge te verlengen tot 1 februari 2024;
  2. De raad te informeren middels bijgaande Raadsinformatiebrief.

  Conform.

 14. 14

  De Adviesraad Sociaal Domein heeft op 21 juni formeel advies gegeven op de Startnotities Jeugd en Wmo-Samenleving. In de bijgevoegde brief geeft het college reactie op deze adviezen. De brief kan na ondertekening toegevoegd worden aan de stukken voor de raadsvergadering van 19 juli waarin de startnotities op de agenda staan.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief de Adviesraad Sociaal Domein voorzien van een reactie op haar advies over de Startnotities Jeugd en Wmo-Samenleving.

  Conform.

 15. 15

  In het vragenuur van 16 maart 2023 is door de fractie van Hart voor Hilversum een vraag gesteld met betrekking tot het MBK. "Wethouders Scheepers zegt toe toe samen met wethouder Heller te kijken of het signaal klopt dat er naar het volledige inkomen wordt gekeken als zzp’ers minimaregelingen aanvragen in plaats van naar het inkomen met aftrek van onkosten en inkomstenbelasting."


  Met deze collegebrief wordt deze vraag beantwoord en toezegging T23-022 afgedaan.

  Besluit

  De raad via bijgaande collegebrief te informeren over de afdoening van toezegging T23-22.

  Conform.

 16. 16

  Op 29 juni 2023 heeft de fractie van DH vragen ingediend op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de vestiging van voorkeursrecht op enkele percelen op het Arenapark. Voorgesteld wordt de vragen te beantwoorden met bijgaande brief.

  Besluit

  De op 29 juni 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie DH aan het college over voorkeursrecht Arenapark te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 17. 17

  Op 16 juni 2023 heeft de fractie van de CU artikel 41 vragen RvO gesteld over grootschalige natuurbranden.

  Besluit

  Op 16 juni 2023 door de fractie van de CU gestelde vragen ex art. 41 RvO over grootschalige natuurbranden, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief

  Conform.

 18. 18

  Tijdens de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid van 5 juli is aan de raad toegezegd een tweetal antwoorden schriftelijk en voor de beraadslaging op 19 juli te doen toekomen. Bijgaande collegebrief voorziet in de antwoorden.

  Voorgesteld besluit

  Middels bijgaande collegebrief de in de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid van 5 juli gestelde vragen, te beantwoorden.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief de in de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid van 5 juli gestelde vragen, te beantwoorden.

  Conform.

 19. 19

  Het Filmtheater groeit uit zijn jasje. Al voor de Corona crisis zijn verkennende gesprekken gevoerd. Uitbreiding sluit aan bij het cultuurbeleid op verschillende uitgangspunten: Beleven & Doen-> uitbreiding van het aanbod en beter bereikbaar voor verschillende doelgroepen waaronder bijvoorbeeld cultuureducatie, aanbod expats; Duurzaam & Stevig-> draagt bij aan een gezonde financiële basis van het filmtheater met meer mogelijkheden tot samenwerking en het bieden van een podium/locatie voor bijzondere activiteiten. Op basis van diverse gesprekken zowel ambtelijk als bestuurlijk is het college voornemens het Filmtheater te ondersteunen bij de uitbreiding. Deze ondersteuning richt zich op het verlenen van een incidentele investeringsbijdrage (wordt gedekt uit de begroting), het verhogen van de exploitatiesubsidie (wordt gedekt uit de begroting) en een borgstelling voor het aangaan van een hypotheek.

  Besluit

  I. Geheimhouding op te leggen op ´Bijlage 1: Businesscase uitbreiding FTH´ behorend bij het raadsvoorstel, conform artikel 87 Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1 lid 2 sub f van de Wet open overheid, omdat deze vertrouwelijke door de stichting aan de gemeente overhandigde gegevens betrekking hebben op de toedeling van investeringskosten, aanloopkosten en exploitatiekosten en openbaarheid van deze informatie de financiële positie van de stichting kan schaden.
  II. De raad voor te stellen om:
  Geen wensen en bedenkingen, op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4, en artikel 15, lid 2 van de Financiële verordening Hilversum 2022, bekend te maken op het voorgenomen besluit van het college om borgstelling te verlenen aan Filmtheater Hilversum voor een bedrag van € 3,2 miljoen euro.
  III. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie bestuur en economie.

  Akkoord.

 20. 20

  Met de intentieovereenkomst gaat de gemeente een samenwerking met de Staat (BZK) en regionale woningcorporaties aan, met de intentie om te komen tot de realisatie van circa 400 flexwoningen op het Circusterrein voor een maximale duur van 15 jaar, voor de sociale huurmarkt. De samenwerking bevat de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek, het uitwerken van een bouwplan met stedenbouwkundige inpassing en een plan voor de aanleg van de bijbehorende openbare ruimte en nutsvoorzieningen. Na afronding van het onderzoek en oplevering van een bouwplan wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, onder voorbehoud van verdere bestuurlijke besluitvorming. De integrale verantwoordelijkheid wordt verdeeld tussen alle betrokken partijen, gebaseerd op regelingen van het Rijk die van toepassing zijn op tijdelijke huisvestingsvormen zoals flexwonen. Het doel is om uiterlijk 31 december 2023 een integraal bouwplan en een samenwerkingsovereenkomst op te leveren. Begin 2024 zal een definitief besluit over het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst aan de raad worden voorgelegd. Onderdeel van dit raadsbesluit is het instemmen met een garantieregeling (1), investering voor bouw- en woonrijp maken (2) en een verklaring van geen bedenkingen voor het gebruiken van dit deel van het circusterrein voor flexwonen (3).

  Besluit

  1. De intentieovereenkomst (bijlage 1) voor de versnelling van woningbouw middels de inpassing van circa 400 flexwoningen op het Circusterrein aan te gaan;
  2. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 2) te informeren.

  Akkoord.

 21. 21

  Op 26 juni 2023 heeft de gemeenteraad van Wijdemeren met een persbericht bekendgemaakt dat zij voornemens is te besluiten tot een bestuurlijke fusie per 1 januari 2026. Dit voorgenomen besluit wordt naar verwachting op 12 juli 2023 door de gemeenteraad van Wijdemeren genomen. Het voorgenomen besluit is het resultaat van de gesprekken van de gemeenteraad van Wijdemeren over een financieel herstelplan en perspectief op de toekomst.

  Voorgesteld besluit

  Collegebrieven versturen naar de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van Noord Holland.

  Besluit

  Collegebrieven versturen naar de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van Noord Holland.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 22. 22

  De viering van 600 jaar Hilversum is het momentum om activiteiten in buurt, wijk of stad te stimuleren die bijdragen aan de verjaardag van de stad. Tijdens 600 jaar Hilversum willen we het verleden, het heden en de toekomst van Hilversum vieren en nieuwe ontmoetingen tot stand brengen. Het feestjaar 2024 wordt inspirerend, betrokken en verbonden met elkaar. Iedereen wordt uitgenodigd om op eigen wijze invulling te geven aan het thema jaar. Om de initiatieven uit de stad te stimuleren is deze subsidieregeling, die het mogelijk maakt op een zo flexibel mogelijke manier alle doelgroepen te ondersteunen. Juist om te benadrukken dat het een feest van de stad is en de initiatieven uit de stad komen worden ook de subsidieaanvragen beoordeeld door een afvaardiging van maatschappelijk betrokken Hilversummers, onze beoordelingscommissie.

  Besluit

  1. De subsidieregeling 600 jaar Hilversum 2023 vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na publicatie in het gemeenteblad;
  2. Een adviescommissie op te richten voor de beoordeling van subsidieaanvragen 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023;
  3. De leden van de commissie, Mevr. M. Oud-Hanegraaf, Dhr. A. Usman, Dhr. S. Didouch, Dhr. H. van Dijkhuizen en Mevr. H. Harrane, te benoemen;
  4. De raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord.