Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 21 maart 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Samen met betrokkenen willen we een uitvoeringsagenda wonen opstellen voor de Hilversumse Meent. Dit is de eerste uitvoeringsagenda wonen die we voor een wijk gaan maken, als uitwerking van de Woonvisie 2021-2030. Het doel is een prettige, leefbare woonomgeving in de Hilversumse Meent met betaalbare en kwalitatief goede woningen. De belangrijkste uitgangspunten uit de Woonvisie zijn bouwen voor doorstroming en bestaande stenen optimaal benutten. In de startnotitie schetsen we de aanpak, het participatieproces, de betrokkenheid van de raad, tijdpad en kosten voor het opstellen van de uitvoeringsagenda wonen voor de Hilversumse Meent.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om de startnotitie uitvoeringsagenda wonen voor de Hilversumse Meent vast te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Projecten.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Voor de aanvraag voor het realiseren van een multifunctioneel bijgebouw aan de Noodweg 48 is een uitgebreide voorbereidingsprocedure benodigd als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo. Dit betekent dat het besluit voorzien moet zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. De raad dient hiervoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) af te geven. Het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Met dit raadsvoorstel wordt u gevraagd de VVGB af te geven.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Een ontwerp-‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor het realiseren van een multifunctioneel bijgebouw aan de Noodweg 48 te Hilversum;
  2. te verklaren dat deze ontwerp-verklaring ‘definitief’ wordt, indien geen zienswijzen tegen het plan worden ingediend;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien de gemeentelijke kosten op een andere wijze zijn gewaarborgd.
  II. Het onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Projecten.
  III. Bijgevoegde planschadeovereenkomst Omgevingsvergunning Noodweg 48 aan te gaan.

  Akkoord met aanpassingen.

 3. 3

  Na een participatieproces, het meten van draagvlak onder de bewoners middels een enquête en het ophalen van handtekeningen wordt voorgesteld om delen van de Sterrelaan/Schuttersweg en omgeving (AKN)  en delen van Hortensiastraat/Eikbosserweg en omgeving  ( Buitenschik BKN) toe te voegen aan het betaald parkeren gebied. Hierbij wordt gestart met een proef van twee jaar, waarna de proef wordt geëvalueerd. Na de evaluatie wordt besloten of de gebieden definitief worden toegevoegd aan het gebied met betaald parkeren.

  Besluit

  1. Op basis van artikel 2 Parkeerverordening Hilversum 2018 en artikel 8 Verordening Parkeerbelasting 2022 Hilversum de volgende (delen van) straten:
  •  Albertus Perkstraat 107
  •  Jonkerweg 20, Jonkerweg 21 t/m 27 (oneven) en Jonkerweg 31
  •  Schuttersweg 1 t/m 83 (oneven), Schuttersweg 16 t/m 28 (even) en Schuttersweg 101
  •  Sterrelaan 1 t/m 45 (oneven), Sterrelaan 8 t/m 48 (even) en Sterrelaan 52 t/m 66 (even)
  •  Van der Lindelaan 135
  aan te wijzen als proefgebied voor betaald parkeren met medegebruik door vergunninghouders categorie gebied Buitenschil AVRO/KRO/NCRV , voor een periode van twee jaar, met als startdatum 1 juni 2023.
  en
  •  Straatdeel 1: Hortensiastraat 1 t/m 34 en Hortensiastraat 36
  •  Straatdeel 2: Eikbosserweg 41 t/m 75 (oneven), Eikbosserweg 76 t/m 120 (even) en Eikbosserweg 124
  •  Straatdeel 3: Van Ostadelaan 4 t/m 24 (even) en Van Ostadelaan 11 t/m 33 (oneven)
  aan te wijzen als proefgebied voor betaald parkeren met medegebruik door vergunninghouders categorie gebied Buitenschil Bloemkwartier Noord (BKN), voor een periode van twee jaar, met als startdatum 1 juni 2023.
  2. De werkingsduur van betaald parkeren van de delen van Albertus Perkstraat, Jonkerweg, Schuttersweg, Sterrelaan en Van der Lindelaan, vast te stellen op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur en de werkingsduur van betaald parkeren van de delen van  Horensiastraat, Eikbosserweg en Van Ostadelaan vast te stellen maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 21.00 uur (ex artikel 8 Verordening Parkeerbelasting 2023):
  3. Het in de bijlage bijgevoegde 1e wijziging Aanwijzingsbesluit parkeren 2023 vast te stellen.
  4. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 4. 4

  Bijgevoegd de collegebrief met bestuurlijke reactie op het Nazorgonderzoek Vastgoed van de rekenkamer Hilversum. Deze zal meegenomen worden bij de behandeling van het eindrapport Rekenkameronderzoek Vastgoedbeheer door de commissie Ruimtelijke Ordening op 12 april 2023. En bij de raadsbehandeling op 17 mei 2023.
  Het college onderschrijft in haar bestuurlijke reactie de bevindingen van het nazorgonderzoek in grote lijnen. Maar plaatst bij een enkele voorgestelde aanbeveling door de rekenkamer wel kanttekeningen. Omdat naar het oordeel van het college de onderliggende oorzaak die aanleiding was voor de aanbeveling reeds wordt bestreden met andere maatregelen. Deze maatregelen zijn effectiever en sluiten beter aan op de oorspronkelijke bevindingen en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek en op de huidige bedrijfsvoering van de gemeente.

  Besluit

  De Rekenkamercommissie Hilversum middels bijgevoegde collegebrief te voorzien van een bestuurlijke reactie op het Nazorgonderzoek Vastgoed.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Energiecoöperatie Hilversumse Energie Transitie (HET) heeft bij de gemeente een subsidieaanvraag van €50.000 ingediend om het te kort op hun financiën over 2022 te dekken. Naar verwachting hebben zij over 2022 een negatief resultaat van €52.000. Het voorstel is om eenmalig tegemoet te komen aan deze aanvraag, omdat het risico op een faillissement van HET anders groot is.

  Besluit

  1. Een eenmalige, incidentele subsidie van € 50.000 te verlenen aan de energiecoöperatie Hilversumse Energie Transitie (HET);
  2. De subsidie te dekken uit het budget van Energietransitie, Programma 1 Wonen en Leven, taakveld Milieubeheer.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente meer HBO instellingen aan Hilversum wil binden. Hiervoor wordt een meerjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met de HU. Het college is op uitnodiging van de HU op 2803 te gast bij het CvB. Dan zal de overeenkomst ook worden ondertekend.

  Besluit

  Bijgaand convenant (bijlage 1) aan te gaan met de Hogeschool Utrecht.

  Conform.

 7. 7

  Collegevoorstel betreffende de verlening van 65.000 euro subsidie aan stichting Wonderfeel voor het projectplan 2023. Sinds 2019 vraagt de organisatie jaarlijks subsidie aan uit het cultuurbudget voor de organisatie van klassieke muziek festival Wonderfeel dat in de zomer plaatsvindt op landgoed landgoed Schaep en Burgh 's-Graveland.

  Besluit

  1. Een programmasubsidie van € 65.000 te verlenen aan Wonderfeel conform bijgevoegde verleningsbeschikking (bijlage 2) voor diverse activiteiten in 2023 zoals omschreven in het projectplan 2023.
  2. De kosten te dekken uit de daarvoor beschikbare budgetten á € 60.000 uit Programma 1: Wonen en leven, taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie van de programmabegroting 2023. De overige € 5.000 is beschikbaar uit het Programma 2: Zorg, Sociaal Cultureel werk, taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

  Akkoord.

 8. 8

  Op 21 februari 2023 stelde fractie Democraten Hilversum vragen op basis van artikel 41 Reglement van Orde over de brand aan de Larenseweg 38

  Besluit

  De op 21 februari 2023 door de fractie Democraten Hilversum gestelde vragen ex artikel 41 Reglement van Orde over de brand aan de Larenseweg 38, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  De huidige huisvestingsverordening (HVV2019) vervalt van rechtswege per 1 juli 2023.
  Met de collegebrief van 2 maart 2023 is de raad geïnformeerd over de gewijzigde planning voor de nieuwe Huisvestingsverordening. De zienswijzeperiode is op verzoek van verschillende raden verlengd en er is op verzoek een regionale afstemmingsbijeenkomst ingelast. De oorspronkelijke planning om te komen tot een geactualiseerde Huisvestingsverordening per 1 juli 2023 is daardoor niet langer haalbaar. In de nieuwe planning is een ingangsdatum van de nieuwe Huisvestingsverordening per 1 januari 2024 voorzien. Ter overbrugging van de periode tot inwerkingtreding van de nieuwe Huisvestingsverordening wordt de raad voorgesteld de woonruimteverdeling volgens de huidige regels voort te zetten en daartoe de huidige Huisvestingsverordening met een half jaar te verlengen.


  Met het vervallen van de Huisvestingsverordening 2019 op 1 juli 2023, komen ook de mandaatbesluiten mbt huisvestingsvergunning en urgentieregeling te vervallen. Het voorstel aan het college is om deze vanaf 1 juli 2023 ongewijzigd te continueren in afwachting van de vernieuwde Huisvestingsverordening, die naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treedt.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:

  1. De Huisvestingsverordening regio Gooi en Vechtstreek 2023 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Huisvestingsverordening regio Gooi en Vechtstreek 2019.

  II. Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse behandeling in de gemeenteraad van 5 april 2023.
  III. Ter uitvoering van de Huisvestingsverordening 2023 (ongewijzigd en gelijk aan de huisvestingsverordening 2019):
  a. In te stemmen met het concept mandaatbesluit urgentieverlening 2023 (bijlage 1).
  b. In te stemmen met het concept mandaatbesluit huisvestingsvergunning 2023 (bijlage 2).
  c. In te stemmen met het voorstel om de leges voor de huisvestingsvergunning op nihil te stellen.
  d. In te stemmen met het voorstel de Regio te verzoeken namens alle regiogemeenten de gezamenlijke woningcorporaties officieel te verzoeken het mandaat te aanvaarden.
  e. Het reglement op de regionale urgentiecommissie 2023 woonruimteverdeling -ongewijzigd en gelijk aan het reglement van 2019- vast te stellen (bijlage 3).

  Conform.

 10. 10

  Per Raadsinformatiebrief (2022-65) van 14 november 2022 is uw raad geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van het AVRO-complex aan de Hoge Naarderweg. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Er is één zienswijze ontvangen van het naastgelegen Gezondheidscentrum Dudokpark. De zienswijze is ingetrokken na overleg tussen de ontwikkelaar en de indiener van de zienswijze. Het bestemmingsplan is niet gewijzigd naar aanleiding van de ingediende zienswijze. Het bestemmingsplan kan nu ongewijzigd worden vastgesteld.

  Besluit

  I.  Het besluit hogere grenswaarden Hoge Naarderweg 3 vast te stellen;
  II. De raad voor te stellen:
  1. Het (Crisis- en herstelwet) bestemmingsplan Hoge Naarderweg 3, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.04bp13HNaarderw3-va01 met de daarbij behorende stukken, ongewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan vast te stellen.
  III. Het onderwerp te agenderen voor de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten d.d.12 april 2023.

  Conform.

 11. 11

  In Hilversum werken we aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen zonder uitsluiting te ervaren. Echter mensen die een beperking of een handicap hebben ervaren nog steeds drempels bij het mee te doen in de buurt, op de arbeidsmarkt of in de vrije tijd. Soms letterlijk maar ook door aannames en vooroordelen die bestaan over mensen met een handicap. Daarom geven we vorm aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een Handicap (VN-verdrag Handicap). Dit doen we aan de hand van 5 speerpunten: Ontmoeten, Voorbeeldfunctie, Vrije Tijd, Werk en Inkomen, Fysieke Toegankelijkheid binnen deze nieuwe Uitvoeringsagenda Lokale Inclusie 2023-2026; de lokale uitwerking van het VN-Verdrag Handicap. Daarmee voldoet Hilversum aan de wettelijke verplichting voor de duur van deze periode.

  Besluit

  1. Vaststellen Uitvoeringsagenda Lokale Inclusie 2023-2026
  2. De gemeenteraad informeren middels bijgevoegde raadinformatiebrief

  Conform.

 12. 12

  Op 15 september 2021 heeft de raad een motie aangenomen.(M21-149) In deze motie heeft de raad gevraagd te onderzoeken op welke manieren de huisvesting van de kunstuitleen bij of naast de bibliotheek in de Gooise Brink gerealiseerd zou kunnen worden.
  Op 21 september 2022 heeft de raad een positief besluit genomen over de vernieuwing en verhuizing van de bibliotheek naar de Gooische Brink. In het inhoudelijke plan van de bibliotheek dat als bijlage bij het raadsvoorstel was opgenomen, is de kunstuitleen als een partner van de nieuwe bibliotheek genoemd. Met het raadsbesluit is de motie daarom vervolgens (ambtelijk) afgedaan.
  Inmiddels zijn er nieuwe inzichten waardoor de kunstuitleen niet zal meeverhuizen naar de Gooische Brink als partner van de nieuwe bibliotheek. Daarom wordt de motie alsnog separaat beantwoord.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over afdoening van M21-149.

  Conform.

 13. 13

  Er wordt voorgesteld met bijgevoegde collegebrief de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van de ontwikkeling Buurtschap Crailo en het afdoen en stand van zaken moties en toezeggingen project Crailo.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken Crailo door middel van bijgevoegde collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.