Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 31 januari 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De huidige Huisvestingsverordening is geldig tot en met 1 juli 2023. De inhoud van de Huisvestingsverordening betreft woonruimteverdeling, oftewel het regionale stelsel voor de toewijzing van sociale huurwoningen, inclusief de urgentieregeling. Het doel is om dit stelsel te continueren door middel van het vaststellen van een nieuwe Huisvestingsverordening. Bij die gelegenheid worden wel een aantal voorstellen tot wijziging gedaan. De inhoud van de Huisvestingsverordening en de voorstellen voor wijziging zijn gevat in een Nota Bouwstenen Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek. De gemeenteraad wordt nu gevraagd een zienswijze op de Nota Bouwstenen vast te stellen.

  Besluit

  I. De raad voorstellen de zienswijze op de Nota bouwstenen Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek vast te stellen;
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten ter advisering aan de raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  De grond- en huurprijzenbrief is een uitwerking van het gemeentelijk grondbeleid zoals door de raad vastgesteld met de uitwerkingsnota grondprijzen in september 2021 en de gemeentelijke doelgroepenverordening zoals deze door de raad in november 2020 is vastgesteld.
  In de uitwerkingsnota grondprijzen is afgesproken dat het college jaarlijks middels een grondprijzenbrief de actuele grondprijzen voor sociale huurwoningen, maatschappelijke voorzieningen en snippergroen vaststelt. De grondprijzen voor woningbouw, kantoren en bedrijventerrein zijn marktconform en worden residueel bepaald. De grondprijzen voor sociale woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en snippergroen zijn hierop de uitzondering. Voor de grondprijzen van sociale woningbouw wordt een gestandaardiseerde residuele waarde gehanteerd.
  Zoals afgesproken in de uitwerkingsnota grondprijzen zijn de grondprijzen geïndexeerd met de consumentenprijsindex.

  Besluit

  1. De grond- en huurprijzenbrief 2023 vast te stellen.
  2. De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren.

  Conform.

 3. 3

  Op 21 december 2022 heeft de fractie van DH vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de fietsbrug Johannes Geradtsweg en de sluiting Kleine Spoorbomen. Middels bijgevoegde collegebrief worden deze beantwoord.

  Besluit

  De op 21 december 2022 door de fractie van DH ingediende vragen ex. artikel 41 van het Reglement van Orde inzake de fietsbrug Johannes Geradtsweg en de sluiting Kleine Spoorbomen te beantwoorden middels bijgevoegde collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Bijgaand treft u de Kadernota 2024 aan van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In de Kadernota 2024 staan de financiële kaders en uitgangspunten die de opmaat zijn naar de Programmabegroting voor veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek (VRGV) en Flevoland (VRF). Deze kadernota is op 7 december vastgesteld door de leden van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De kadernota wordt opgesteld conform hoofdstuk 10 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, financiële bepalingen. Conform deze regeling heeft u de mogelijkheid om uiterlijk 2 februari 2023 over deze kadernota uw zienswijze te geven.
  Door het unieke tijdsgewricht wat betreft crisis en maatschappelijke en economische ontwikkelingen, heeft (ook) de Veiligheidsregio te maken met exceptionele stijgingen. Dit zijn veelal autonome stijgingen.
  De totale toename is geraamd op 1.349.307 euro.

  Besluit

  1. In te stemmen met de zienswijze op de Kadernota Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2024 zoals weergegeven in bijgevoegde brief.
  2. Bijgevoegde brief te verzenden aan de Veiligheidsregio.
  3. Bijgevoegde raadinformatiebrief te versturen aan de gemeenteraad.

  Conform.

 5. 5

  Op 16 december heeft de fractie BVNL vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over daklozen in de vrieskou. Middels bijgevoegde collegebrief worden deze beantwoord.

  Besluit

  Bijgaande collegebrief met beantwoording verzenden naar de raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  In artikel 3 van de Marktverordening Hilversum 2019 staat dat het college een inrichtingsplan voor de warenmarkten moet vaststellen.
  Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn moeten de (markt)vergunningen van onbepaalde tijd omgezet worden naar vergunningen met bepaalde tijd.
  Het inrichtingsplan warenmarkten komt in de plaats van oude marktregelgeving. In het inrichtingsplan warenmarkten 2023 wordt opgenomen welke marktactiviteiten mogen plaatsvinden, op welke wijze de nieuwe marktvergunningen worden verleend, met een bepaalde vergunningsduur.

  Voorgesteld besluit

  1. Het inrichtingsplan warenmarkten Hilversum 2023 vast te stellen.
  2. De marktvergunningen van onbepaalde tijd, te vervangen door marktvergunningen met een bepaalde duur van 20 jaar.

  Besluit

  1. Het inrichtingsplan warenmarkten Hilversum 2023 vast te stellen.
  2. De marktvergunningen van onbepaalde tijd, te vervangen door marktvergunningen met een bepaalde duur van 20 jaar.

  Conform.

 7. 7

  Stichting LO HHBEL (Lokale Omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren), opererend onder de naam NH Gooi, is op 21 januari 2020 door het Commissariaat voor de Media aangewezen als lokale omroep voor Hilversum. Op grond van art. 2.170b van de Mediawet 2008 heeft de stichting jaarlijks recht op een bekostigingsbijdrage.

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  1. Aan Stichting LO HHBEL voor het jaar 2023 een bekostigingsbijdrage van € 60.321,- toe te kennen conform bijgevoegde beschikking;
  2. De kosten daarvan te dekken uit het budget op taakveld 5.6 Media van programma 1 Wonen en Leven.

  Conform.

 8. 8

  Afgelopen kalenderjaar heeft de Regio Gooi en Vechtstreek de voorzieningen behorend tot Bescherming en Opvang (met uitzondering van de Vrouwenopvang, waarvan de overeenkomst nog tot eind 2023 doorloopt) opnieuw ingekocht. Met behoud van kwaliteit en continuïteit wordt er een nieuwe contractperiode aangegaan met de bekende partners op het dossier Bescherming en Opvang, te weten met Arkin/Jellinek (perceel 5), GGz Centraal (perceel 4 en 6), Leger des Heils (perceel 1) en Kwintes (perceel 1 en 3). Voor perceel 2: Beschermd Wonen LVB i.c.m. autisme waren in eerste instantie geen inschrijvingen ontvangen. Deze uitkomst heeft ertoe geleid dat er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid in deze inkoopprocedure om een nadere onderhandeling te starten. De Regio voert gesprekken met (bestaande en potentiële) partners om alsnog tot - binnen de aanbesteding passende - oplossingen te komen. De verwachting is, dat op korte termijn alsnog een overeenkomst gesloten kan worden voor perceel 2. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zal u daarover nader worden geïnformeerd.

  Voorgesteld besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over de resultaten van het inkooptraject Bescherming & Opvang ter betrekking van 2023 en verder.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over de resultaten van het inkooptraject Bescherming & Opvang ter betrekking van 2023 en verder.

  Conform.

 9. 9

  Op 16 januari 2023 heeft de fractie van Democraten Hilversum vragen ex art. 41 RvO gesteld over 'slopen city parking'.

  Besluit

  De op 16 januari 2023 ontvangen vragen ex art. 41 RvO van de factie DH over 'slopen city parking' te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 10. 10

  Op 4 januari 2023 heeft de fractie van BVNL artikel 41 RvO vragen gesteld inzake "Zwemveiligheid is van levensbelang"
  Naast zwemveiligheid komen vragen over de dienstverlening door Sportfondsen aan de orde.

  Besluit

  De op 4 januari 2023 ontvangen vragen ex. artikel 41 RvO van de fractie BVNL inzake "Zwemveiligheid is van levensbelang" te beantwoorden met de bijgevoegde collegebrief.

  Conform.

 11. 11

  De fractie Hart voor Hilversum heeft op 5 december 2022 vragen ex Art. 41 RvO gesteld nav een nieuwsbrief van GNR over de aankoop van grond langs de Hilversumse weg kadastraal perceel Laren 5157.

  Besluit

  De op 5 december 2022 gestelde vragen van de fractie Hart voor Hilversum ex Art. 41 RvO aangaande de nieuwsbrief van GNR over de aankoop van grond langs de Hilversumse weg kadastraal perceel Laren 5157, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.