Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 17 januari 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Samen met betrokkenen willen we de gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest opstellen om economisch vitale, veilige en aantrekkelijke bedrijvenparken in Zuidwest te bereiken. Hier werken we aan door middel van een concrete, breed gedragen, uitvoeringsgerichte gebiedsagenda voor de bedrijventerreinen Kerkelanden, Zeverijnstraat en Havenkwartier. Als basis voor de participatie is een gebiedsfoto opgesteld. In de startnotitie worden de aanpak en het proces voor het opstellen van de gebiedsagenda geschetst.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen om:
      1. De gebiedsfoto werklocatie Zuidwest vast te stellen en als basis te gebruiken voor de participatie;
      2. De startnotitie gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest vast te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de Commissie Bestuur en Economie.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
      1. De gebiedsfoto werklocatie Zuidwest vast te stellen en als basis te gebruiken voor de participatie;
      2. De startnotitie gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest vast te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de Commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten.

  Akkoord.

 2. 2

  Voor ligt het voorstel ter vaststelling van de Planning & Control kalender (hierna P&C-kalender) 2023. De P&C-kalender 2023 bevat het tijdschema voor het vaststellen van de P&C producten in 2023, te weten de jaarstukken 2022, kadernota 2023, begroting 2024 en de eindejaarsrapportage 2023. Hiermee stelt u de raad in de gelegenheid om zijn kaderstellende en controlerende rol uit te oefenen via de vaststelling van deze P&C producten. Tevens voldoet u aan de in de financiële verordening 2022 opgenomen verplichting om de raad over de P&C-cyclus te informeren.

  Voorgesteld besluit

  1. De Planning & Control kalender 2023 vast te stellen.
  2. De raad via bijgaande raadsinformatiebrief over de P&C- kalender 2023 te informeren.

  Besluit

  1. De Planning & Control kalender 2023 vast te stellen.
  2. De raad via bijgaande raadsinformatiebrief over de P&C- kalender 2023 te informeren.

  Akkoord.

 3. 3

  Op 9 december zijn er schriftelijke vragen door HvH gesteld over de continuering en uitbreiding van de opvang van vreemdelingen in Gooiland Hotel. In bijgevoegde collegebrief worden deze vragen van een antwoord voorzien.

  Voorgesteld besluit

  De op 9 december door HvH gestelde schriftelijke vragen ex art.41 RvO inzake de continuering en uitbreiding van de opvang van vreemdelingen in Gooiland Hotel, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De op 9 december door HvH gestelde schriftelijke vragen ex art.41 RvO inzake de continuering en uitbreiding van de opvang van vreemdelingen in Gooiland Hotel, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Op 19 december 2022 heeft de fractie van Democraten Hilversum vragen artikel 41 RvO gesteld inzake "Wat komt waar - Over woningbouw in Hilversum en in de regio". Met bijgaande brief worden de vragen beantwoord.

  Voorgesteld besluit

  De op 17 december 2022 door de fractie HvH gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake woningbouw in Hilversum en in de regio", te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De op 17 december 2022 door de fractie HvH gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake woningbouw in Hilversum en in de regio", te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord.

 5. 5

  Op 28 november 2022 heeft de fractie van de VVD artikel 41 RvO vragen gesteld inzake "kostenstijging Hilversumse sportverenigingen".

  Voorgesteld besluit

  De op 28 november 2022 ontvangen vragen ex. artikel 41 RvO van de fractie VVD inzake "kostenstijging Hilversumse sportverenigingen" te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De op 28 november 2022 ontvangen vragen ex. artikel 41 RvO van de fractie VVD inzake "kostenstijging Hilversumse sportverenigingen" te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Het college wordt voorgesteld kennis te nemen van het IBT-rapport van de provincie Noord-Holland over de uitvoering van de VTH-taken in 2022. De provincie komt tot de conclusie dat de gemeente Hilversum deze taken in 2022 redelijk adequaat heeft uitgevoerd.
  De gemeente heeft de wettelijke verplichting om jaarlijks een uitvoeringsprogramma op te stellen voor de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving in het omgevingsrecht. Het uitvoeringsprogramma is onderdeel van de wettelijk geregelde VTH-beleidscyclus.
  In de wet is geregeld dat het uitvoeringsprogramma aan de gemeenteraad bekend wordt gemaakt. Gezien de samenhang tussen het uitvoeringsprogramma en het interbestuurlijk toezicht, stellen wij voor om in dezelfde brief de raad te informeren over het IBT 2022 en de toezegging T 22/25, die betrekking heeft op het IBT 2021, af te doen.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van het rapport van de provincie Noord-Holland dat in het kader van het interbestuurlijk toezicht (IBT) op de uitvoering van de VTH-taken over 2022 is uitgebracht;
  2. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2023 inclusief bijlagen vaststellen;
  3. Middels bijgevoegde concept raadsinformatiebrief de raad informeren over de punten 1 en 2 waarbij tevens de toezegging T22/25, die betrekking heeft op het IBT VTH 2021, wordt afgedaan.

  Besluit

  1. Kennis nemen van het rapport van de provincie Noord-Holland dat in het kader van het interbestuurlijk toezicht (IBT) op de uitvoering van de VTH-taken over 2022 is uitgebracht;
  2. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2023 inclusief bijlagen vaststellen;
  3. Middels bijgevoegde concept raadsinformatiebrief de raad informeren over de punten 1 en 2 waarbij tevens de toezegging T22/25, die betrekking heeft op het IBT VTH 2021, wordt afgedaan.

  Conform.

 7. 7

  Bij de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen op 15 maart 2023 wil het verkiezingsteam gebruik maken van de mogelijkheid tot centrale stemopname.
  Op grond van de gewijzigde Kieswet die per 1 januari 2023 van kracht is moet conform artikel N1 Kieswet het College van Burgemeester en Wethouders besluiten dat de gemeente Hilversum de verkiezingsuitslag vaststelt middels een centrale stemopneming en het aanwijzen van de locatie voor de centrale stemopneming.

  Voorgesteld besluit

  1. Tijdens de verkiezingen van de Provinciale Staten & Waterschappen van 15 maart 2023, conform artikel N 1 lid 2 van de Kieswet, een centrale stemopneming te houden.
  2. De locatie Amrâth Hotel Lapershoek, Utrechtseweg 16 vast te stellen als locatie voor de centrale stemopneming.

  Besluit

  1. Tijdens de verkiezingen van de Provinciale Staten & Waterschappen van 15 maart 2023, conform artikel N 1 lid 2 van de Kieswet, een centrale stemopneming te houden.
  2. De locatie Amrâth Hotel Lapershoek, Utrechtseweg 16 vast te stellen als locatie voor de centrale stemopneming.

  Akkoord met een aanpassing.

 8. 8

  Elk kwartaal wordt de gemeenteraad van Hilversum door middel van een raadsdashboard geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Het betreft hier Raadsdashboard Q3 2022. Het raadsdashboard omvat de portefeuilles van Gerben van Voorden (Zorg & Samenleving / Jeugd) en Bart Heller (Werk & Inkomen).

  Voorgesteld besluit

  De collegebrief bij raadsdashboard Q3 2022 vast te stellen en te besluiten deze tezamen met het raadsdashboard Q3 2022 en de bijlagen te sturen naar de raad.

  Besluit

  De collegebrief bij raadsdashboard Q3 2022 vast te stellen en te besluiten deze tezamen met het raadsdashboard Q3 2022 en de bijlagen te sturen naar de raad.

  Akkoord met een aanpassing.

 9. 9

  Verduurzaming is een belangrijk en actueel thema. Op welke manier kunnen ook monumenten bijdragen aan de klimaatopgave en kunnen eigenaren informatie en ondersteuning vinden over verduurzaming met behoud van de monumentale waarden?
  Het verduurzamen van monumenten moet duidelijker en eenvoudiger worden gemaakt.
  Deze opdracht valt uiteen in vier stappen:
  1. Informatie op orde
  2. Concept beleidsregels
  3. Toets afwegingskader RCE
  4. Definitieve beleidsregels

  Voorgesteld besluit

  De raad middels collegebrief te informeren over verduurzaming monumenten.

  Besluit

  De raad middels collegebrief te informeren over verduurzaming monumenten.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 10. 10

  Sinds 2019 heeft de gemeente Hilversum een samenwerking met NOC*NSF op het gebied van verenigingsondersteuning. De afgelopen jaren zijn meerdere successen behaald. De samenwerking met NOC*NSF, specialistische trajectbegeleiders en aangesloten sportbonden is uniek in Nederland en hiermee een landelijke voorbeeld. Uit de evaluatie met NOC*NSF blijkt dat de verenigingen tevreden zijn met deze manier van ondersteuning. Door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen wordt het ingeslagen pad voor de periode van 2023 tot en met 2026 gecontinueerd.

  Voorgesteld besluit

  1. De bestaande samenwerking voor verenigingsondersteuning in Hilversum met NOC*NSF te verlengen, door het aangaan van bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst (bijlage 2) voor de periode 2023 t/m 2026.;
  2. De uitvoering van Verenigingsondersteuning Hilversum te dekken uit de binnen programma 1 Wonen en Leven en taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 2023 beschikbare budgetten voor een bedrag van 60.000 euro per jaar;
  3. De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. De bestaande samenwerking voor verenigingsondersteuning in Hilversum met NOC*NSF te verlengen, door het aangaan van bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst (bijlage 2) voor de periode 2023 t/m 2026.;
  2. De uitvoering van Verenigingsondersteuning Hilversum te dekken uit de binnen programma 1 Wonen en Leven en taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 2023 beschikbare budgetten voor een bedrag van 60.000 euro per jaar;
  3. De gemeenteraad hierover te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 11. 11

  Bij een gestuurde boring heeft een aannemer van Vitens een persleiding van het riool geraakt. Deze persleiding is nu onbruikbaar. Daarom hebben we een tijdelijke noodvoorziening getroffen. Momenteel bereiden we de aanleg van een nieuwe persleiding voor. We stellen voor om de raad te informeren en om vooruitlopend op de kredietverlening door de raad te starten met de aanleg van een nieuwe persleiding en hiervoor uitgaven te doen.

  Voorgesteld besluit

  1. Vooruitlopend op de kredietverlening door de raad uitgaven te doen voor de aanleg van een nieuwe persleiding
  2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief

  Besluit

  1. Vooruitlopend op de kredietverlening door de raad uitgaven te doen voor de aanleg van een nieuwe persleiding
  2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief

  Conform.

 12. 12

  Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de Hilversumse Corona Herstelagenda (oktober 2021 – oktober 2022) (CHA) vastgesteld. De agenda kende een oorspronkelijke looptijd van oktober 2021 tot oktober 2022, met uitloop in de afronding tot eind 2022. Bij het vaststellen van de Corona Herstelagenda is de bijgevoegde eindevaluatie toegezegd. Bij de tussentijdse evaluatie in de zomer van 2022 werd verwacht dat enige achterstand in de uitvoering van de maatregelen kon worden ingehaald. Een deel van de vastgestelde maatregelen is echter nog niet of niet volledig afgerond als gevolg van personeelstekorten op de arbeidsmarkt, heroriëntatie in de uitvoering van maatregelen en de in het voorjaar van 2022 geldende contactbeperkende maatregelen. Aan de raad wordt daarom verzocht om het niet benutte budget ook in 2023 beschikbaar te stellen en €490.000 te onttrekken uit de reserve Corona Herstelagenda. Daarmee wordt de reserve een jaar langer in stand gehouden tot en met 31 december 2023 en kunnen de beoogde maatregelen alsnog worden afgerond.

  Voorgesteld besluit

  I. De eindevaluatie Corona Herstelagenda vast te stellen.
  II. De raad voor te stellen om:
  1. De reserve Corona Herstelagenda nog tot en met 31 december 2023 in stand te houden;
  2. Het in 2022 niet benutte budget uit de reserve Corona Herstelagenda ook in 2023 beschikbaar te stellen, daarvoor €490.000 te onttrekken uit de reserve Corona Herstelagenda en de begroting 2023 als volgt te wijzigen:
  Wonen en leven (Maatregelen F1, F2, F4, F5), saldo €183.000;
  Zorg (Maatregelen A2, A4, B2), saldo €225.000;
  Werken (Maatregelen D1, E3), saldo €82.000.
  3. Het college mandaat te verlenen om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserve Corona Herstelagenda onttrekkingen te doen op basis van de werkelijk gemaakte kosten, maar niet meer dan de begrote onttrekking..
  III. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Bestuur en Economie.

  Besluit

  I. De eindevaluatie Corona Herstelagenda vast te stellen.
  II. De raad voor te stellen om:
  1. De reserve Corona Herstelagenda nog tot en met 31 december 2023 in stand te houden;
  2. Het in 2022 niet benutte budget uit de reserve Corona Herstelagenda ook in 2023 beschikbaar te stellen, daarvoor €490.000 te onttrekken uit de reserve Corona Herstelagenda en de begroting 2023 als volgt te wijzigen:
  Wonen en leven (Maatregelen F1, F2, F4, F5), saldo €183.000;
  Zorg (Maatregelen A2, A4, B2), saldo €225.000;
  Werken (Maatregelen D1, E3), saldo €82.000.
  3. Het college mandaat te verlenen om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserve Corona Herstelagenda onttrekkingen te doen op basis van de werkelijk gemaakte kosten, maar niet meer dan de begrote onttrekking..
  III. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Bestuur en Economie.

  Gewijzigd akkoord.

 13. 13

  Hierbij bieden wij u het evaluatierapport van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 aan.
  Het rapport blikt terug op de voorbereidingen van de organisatie verkiezingen, de verkiezingsdag zelf en de nazorg. Daarnaast bied het rapport nieuwe handvatten en aanbevelingen voor aankomende Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het Evaluatierapport Gemeenteraadsverkiezingen en de daarbij behorende bijlagen;
  2. Het evaluatierapport middels bijgaande collegebrief aan te bieden aan de raad.

  Akkoord.