Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 23 mei 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  I. Accountantsverslag 2022:
  Vooruitlopend op de controleverklaring en het definitieve verslag van bevindingen van de accountant over het verslagjaar 2022 hebben we op 15 mei 2022 het concept verslag van bevindingen ontvangen.
  Naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole, resteren er geen van materieel belang zijnde ongecorrigeerde afwijkingen of onzekerheden. De door de accountant gerapporteerde bevindingen zijn derhalve niet materieel (dus hebben geen invloed op de strekking van de controleverklaring), maar zijn vooral van belang voor de beoordeling van de jaarstukken en de verdere kwaliteitsverbetering van de administratieve organisatie en interne beheersing.
  II. Frauderisicoanalyse 2022
  In het kader van de accountantscontrole wordt de frauderisicoanalyse jaarlijks geactualiseerd. De frauderisicoanalyse is een document waarin de gemeente Hilversum aangeeft op welke manier zij misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke middelen wil voorkomen. Daarnaast geeft deze analyse aan de accountant informatie over de manier waarop Hilversum omgaat met dit onderwerp.

  Besluit

  I. Met betrekking tot Verslag van bevindingen PSA 2022:
  1. Kennis te nemen van het verslag van bevindingen van de accountant PSA (bijlage 1);
  2. De bestuurlijke reactie op het verslag van bevindingen van de accountant PSA vast te stellen (bijlage 2);
  3. Het verslag van bevindingen en de bestuurlijke reactie hierop toe te voegen aan de stukken voor de Audit- en Rekeningencommissie, Gezamenlijke Commissie en de raadsbehandeling van de jaarstukken 2022. (bijlagen 1 en 2).
  II. Met betrekking tot Frauderisicoanalyse 2022:
  1. De frauderisicoanalyse 2022 vast te stellen;
  2. De frauderisicoanalyse 2022 voor bespreking door te leiden naar de audit- en rekeningcommissie.

  Akkoord met een aanpassing. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassing aan te brengen.

 2. 2

  Van projectontwikkelaar BUN Bricks uit Almere is een verzoek binnengekomen betreffende de herontwikkeling van het winkelcentrum Riebeeckgalerij en de naastgelegen Kwik-Fit Locatie.
  Middels de intentieovereenkomst willen wij afspraken maken over het opstellen van een lokatie ontwikkelplan. Het lokatie ontwikkelplan zal als basis dienen van een nog op te stellen anterieure overeenkomst.

  Besluit

  1. Bijgevoegde intentieovereenkomst "herontwikkeling Riebeeckgalerij en naastgelegen Kwik-Fit locatie" met BUN aan te gaan.
  2. In te stemmen met de randvoorwaarden zoals beschreven in bijlage 1.
  3. De Gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord met een aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassing aan te brengen.

 3. 3

  In de uitvoeringsnota Stationsgebied is de OV-knooppunten subsidie van € 5,0 mln. opgevoerd als dekking voor de ondergrondse fietsenstalling. Als gevolg van voortschrijdend inzicht is ervoor gekozen om deze subsidie in te zetten als dekking voor het nieuwe busstation. Consequentie is dat het tekort op de fietsenstalling groter wordt. Doel van dit voorstel is om de raad daarover te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. De dekking voor de OV-knooppunten subsidie in project Stationsgebied te wijzigen.
  2. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

  Gewijzigd besluit.

 4. 4

  Het gebied 1221 kent verschillende ontwikkellocaties. Het is de bedoeling om deze locaties om te vormen naar gemengde gebieden met wonen, werken en groen. Voor de locatie Korte Noorderweg heeft het college op 13 juli 2021 besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met een looptijd van een jaar. Hierin is afgesproken de haalbaarheid van de plannen te onderzoeken. Op 15 november 2022 is de intentieovereenkomst verlengt tot 1 juni 2023. In deze periode heeft de ontwikkelaar voortgang geboekt in deze gebiedsontwikkeling. Zo is er een concept locatieontwikkelplan (LOP) opgesteld. Er is meer tijd nodig om dit LOP te beoordelen en tot een anterieure overeenkomst te kunnen komen. Dat is aanleiding om de intentieovereenkomst te verlengen tot 1 juni 2024.

  Besluit

  1. De intentieovereenkomst “Herontwikkeling Korte Noorderweg” met Prosper Vitae (d.d. 14 juli 2021) door middel van bijgevoegde allonge te verlengen tot 1 juni 2024.
  2. De raad te informeren middels bijgaande Raadsinformatiebrief.

  Akkoord met een aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassing aan te brengen.

 5. 5

  De huidige regionale contracten voor woningaanpassingen lopen af per 30 juni 2023. Gunning van de nieuwe contracten vindt plaats via een openbare aanbestedingsprocedure. De colleges van de regiogemeenten dienen vóór 1 juni 2023 in te stemmen met het offerteaanvraagdocument met bijlagen. Daartoe dient deze procedure.  Besluit

  In te stemmen met de inhoud van het Offerteaanvraagdocument inkoop woningaanpassingen en zorgunits 2.0 (Wmo) inclusief de bijlagen.

  Conform.

 6. 6

  Collegebrief over de gedane toezegging aan de gemeenteraad tijdens de behandeling van het rekenkameronderzoek subsidieverstrekking over de voortgang van de werkzaamheden.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief toezegging 22-047 af te doen.

  Akkoord.

 7. 7

  Op 1 maart 2023 heeft Stichting Milli Görus Hilversum een brief gezonden aan het college en leden van de gemeenteraad inzake de verkeersveiligheid in de Herenstraat en het huisvestingsprobleem van de Stichting. (locatie aan de Herenstraat is te klein).

  Besluit

  Instemmen met de aangepaste antwoordbrief en deze uit laten gaan via het college met cc aan de gemeenteraad/griffie, de pers.

  Akkoord met een aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassing aan te brengen.

 8. 8

  MBO-leerlingen verzuimen vaker dan leerlingen van andere schooltypes – veelal vanwege somatische en psychische klachten. Preventiebeleid met een rol voor de Jeugdarts kan samenwerking bevorderen en problemen en uitval voorkomen. Door het verstrekken van een opdracht aan JGGV kan de inzet van een Jeugdarts op het MBO 2 dagdelen per week worden gerealiseerd.

  Besluit

  Jeugd & Gezin (“JGGV”), onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek, een opdracht te verstrekken tot aanvullende dienstverlening voor de inzet van een Jeugdarts voor 8 uur per week in het MBO College in Hilversum in kalenderjaar 2023 en 2024. De kosten bedragen €31.360,- per jaar en worden gedekt uit de gemeentelijke middelen voor onderwijsachterstandenbeleid.

  Akkoord.

 9. 9

  Door een inwoner van Hilversum worden vragen gesteld over de mogelijke burgerparticipatie bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Ter beantwoording van de vragen is een antwoordbrief opgesteld.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief een reactie te geven op de ingekomen brief van de inwoner.

  Conform.

 10. 10

  Op 5 april 2023 heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde betreffende onveilig oversteken bij scholen.

  Besluit

  De vragen van de fractie PvdA ex artikel 41 van het Reglement van Orde over onveilig oversteken bij scholen, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met een aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassing aan te brengen.

 11. 11

  Op 6 april 2023 heeft de fractie van Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over Johannes Geradtsweg II.

  Besluit

  De op 6 april 2023 door de fractie van Democraten Hilversum ingediende vragen ex. artikel 41 van het Reglement van Orde inzake Johannes Geradtsweg II te beantwoorden middels bijgevoegde collegebrief.

  Conform.

 12. 12

  De gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voorziet in de mogelijkheid tot het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. Dit is op basis van artikel 31 a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  Besluit

  De raad voorstellen bijgaande zienswijze kenbaar te maken bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek omtrent het oprichten van Stichting Waarborgfonds.

  Conform.

 13. 13

  Op 11 mei 2023 ontvingen wij een uitspraak van de rechter over een bezwaar van een Oekraïner tegen het ontzeggen van de toegang tot opvanglocatie Heuvellaan. De rechter heeft de betreffende persoon in het gelijk gesteld en de gemeente verplicht om een opvangplek beschikbaar te stellen. De uitspraak bemoeilijkt het handhaven van de huisregels in de opvanglocaties voor Oekraïners. In deze collegebrief wordt de die situatie uitgelegd, met als doel de raad (en secundair de pers) hierover te informeren.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief de raad te informeren.

  Akkoord met een aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassing aan te brengen.

 14. 14

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) maakt elk jaar een jaarrapportage. De OFGV jaarrapportage 2022 beschrijft voor Hilversum de uitgevoerde activiteiten en behaalde doelen over het jaar 2022. De OFGV jaarrapportage 2022 is een verantwoording op het OFGV uitvoeringsprogramma 2022.

  Besluit

  1. De OFGV jaarrapportage 2022 vast te stellen.
  2. De OFGV hiervan in kennis te stellen middels bijgaande collegebrief.
  3. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 15. 15

  Op 5 mei 2023 heeft de fractie van de PvdA artikel 41 RvO vragen gesteld over Vergunningverlening woningsplitsing.

  Besluit

  De op 5 mei 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie PVDA aan het college over Vergunningverlening woningsplitsing beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 16. 16

  In dit raadsvoorstel wordt u voorgesteld het Stedenbouwkundig Plan Sportpark vast te stellen, met daarin: de visie met principes, het programma (bestaande uit het OV-knooppunt en de nieuwbouw), de plankaart en spelregelkaart en de richtlijnen en wensen. Het stedenbouwkundig plan is het vertrekpunt voor de uitwerking en het opstellen van het bestemmingsplan (c.q. omgevingsplan) dat uiteindelijk ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Daarnaast wordt voorgesteld het gereserveerde krediet van 4,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de verbetering van de ‘last mile’ van het huidige station naar het hart van het gebied en de opdracht te geven om de inpassing van een verplaatste station op het Laapersveld uit te werken in een integrale visie. De ambitie is om de ‘last mile’ op korte termijn op te pakken; naar verwachting volgt in 2024 een raadsvoorstel om het krediet ook vrij te geven.

  Besluit

  1. Het “Participatieverslag Arenapark, Hilversum aan het woord – van Masterplan naar Stedenbouwkundig Plan” (bijlage 5 bij het raadsvoorstel) vast te stellen.
  2. De ontwikkelstrategie Arenapark (bijlage 1 bij dit collegevoorstel) vast te stellen en als basis te gebruiken voor de gebiedsontwikkeling.
  3. Het bijgaande raadsvoorstel” Stedenbouwkundig Plan Sportpark (Arenapark)”, ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de extra raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Projecten van 12 juli 2023.
  4. Geheimhouding op te leggen op bijlage 1 “Ontwikkelstrategie” bij dit collegevoorstel en bijlage 9 “Financiële bijlage” en bijlage 10 “Business case” bij het raadsvoorstel, op grond van artikel 87 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet Open Overheid, omdat openbaarheid van deze informatie de financiële belangen van de gemeente ten aanzien van het Arenapark schaadt.
  5. Bijlage 9 “Financiële bijlage” en bijlage 10 “Businesscase” bij het raadsvoorstel, waarop geheimhouding rust, onder geheimhouding aan te bieden aan de gemeenteraad, conform artikel 88 lid 2 Gemeentewet en de raad middels het raadsvoorstel voor te stellen deze geheimhouding op te heffen wanneer het volledige project Arenapark is afgerond.
  6. De opgelegde geheimhouding op bijlage1 “Ontwikkelstrategie” bij dit collegevoorstel op te heffen wanneer het volledige project Arenapark is afgerond.
  7. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met een aanpassing.

 17. 17

  Voor het sportcomplex is in het Stedenbouwkundig Plan Arenapark een volume opgenomen. Dit gaat uit van:
  - een zwembad (eerder een solo-project)
  - bewegingsonderwijs inclusief indooratletiekvoorzieningen in de vorm van een multi-usehal 
  - het programma van de Dudok Arena in de vorm van een sporthal  en een sportzaal.

  De raad wordt gevraagd bij de vaststelling van het SP Arenapark tegelijk het programma van het sportcomplex vast te stellen. Dit betreft 13.500 m2 BVO in totaal.

  Besluit

  I. Geheimhouding op te leggen op de bij dit raadsvoorstel horende bijlage 4 “Haalbaarheid Multi-use sporthal” en bijlage 5 “Businesscase Sportcomplex Arenapark” op grond van artikel 87 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet Open Overheid, omdat openbaarheid van deze informatie de financiële belangen van de gemeente ten aanzien van het te realiseren sportcomplex schaadt.
  II. De bij dit raadsvoorstel horende Bijlage 4 “Haalbaarheid Multi-use sporthal” en bijlage 5 “Businesscase Sportcomplex Arenapark”, conform artikel 88 lid 2 onder geheimhouding aan te bieden aan de gemeenteraad en de raad middels het raadsvoorstel te vragen de geheimhouding op te heffen wanneer de realisatie van het sportcomplex is afgerond.”
  III. De raad voor te stellen om:

  1. Het ‘Programma van eisen van het unieke sportcomplex op het Arenapark’ vast te stellen, bestaande uit:
   a. Zwembad (ter vervanging van het bestaande zwembad ‘De Lieberg’)
   b. Multi-use sporthal, die overdag beschikbaar is voor bewegingsonderwijs voor Alberdingk Thijm College (ATC ), en de International Primary School en na schooltijd en in de weekenden inzetbaar is als volwaardige indoor-atletiekhal en daarnaast ook gebruikt wordt door diverse sportverenigingen voor andere sporten dan atletiek.
   c. Functies, die momenteel gehuisvest zijn in de Dudok Arena: Dit betreft een sportzaal, een sporthal, een fitnessvoorziening en diverse multifunctionele ruimten inclusief ondersteunende functies.
   d. Totale omvang van het globale ruimtelijke programma zijnde ca. 13.500 m2 Bruto Vloeroppervlak.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 4 “Haalbaarheid Multi-use sporthal” en bijlage 5 “Businesscase Sportcomplex Arenapark” bij dit raadsvoorstel op te heffen wanneer de realisatie van het project is afgerond.

  IV. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de extra commissie Ruimtelijke ordening en projecten van 12 juli 2023.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 18. 18

  Met NS, ProRail en de provincie Noord-Holland zijn intentieafspraken geformuleerd over de samenwerking tussen deze partijen en de gemeente. Deze samenwerking focust zich op het Stedenbouwkundig Plan voor het Arenapark en het onderzoek naar de mogelijke toekomstige verplaatsing van station Hilversum Sportpark. De intentieafspraken zijn opgenomen in een brief gericht aan de regiodirecteuren van NS en ProRail en de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland

  Besluit

  De intentieafspraken over de samenwerking met NS, ProRail en de provincie Noord-Holland voor het Arenapark Hilversum, zoals opgenomen in de bijgaande brief, te bekrachtigen.

  Conform.

 19. 19

  Om te voorkomen dat de gronden binnen de locatie Arenapark in Hilversum worden vervreemd en dat de gemeente als gevolg daarvan grip op de herontwikkeling van het gebied verliest is het wenselijk een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen.

  Besluit

  I. Besluit vestiging cq bestendiging gemeentelijk voorkeursrecht locatie Arenapark te Hilversum en grondverwerving
  1. In te stemmen met het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op enkele locaties op het Arenapark zodat de gemeente een centrale regierol kan uitoefenen bij de ontwikkeling van de plannen;
  2. Op basis van artikel 6 lid 1 Wvg aan te wijzen als percelen en perceelsgedeelten, waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen en perceelsgedeelten zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met kenmerk TK-30459745-01 en op de perceelslijst met kenmerk PL-30459745-01, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen en perceelsgedeelten, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en zakelijk gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 18 april 2023 en dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad van 24 mei 2023 en in de Gooi en Eembode van 1 juni 2023, zodat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat;
  3. Te concluderen dat de percelen en perceelsgedeelten als bedoeld onder punt 2 niet in een eerdere aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn geweest;
  4. Kennis te nemen van het feit dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie maanden na dagtekening van dit besluit, tenzij voor dit tijdstip door de gemeenteraad een besluit ex artikel 5 Wvg is genomen;
  5. Aan de gemeenteraad voor te stellen om het voorkeursrecht ex artikel 5 Wvg te bestendigen en akkoord te gaan met het bijgevoegd concept raadsvoorstel;
  6. Te concluderen dat als eerstvolgende planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie/omgevingsvisie;
  7. Aan de gemeenteraad voorstellen een krediet vast te stellen van € 4.800.000,- voor de verwerving van de percelen en perceelsgedeelten als genoemd onder beslispunt 2 en de boekwaarden van de verwerving van de percelen in te brengen in de nog te openen grondexploitatie Arenapark;
  8. Geheimhouding op te leggen op bijlage 8 "Geheim info waarden gronden" behorend bij dit collegevoorstel, conform artikel 87 Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid, om te voorkomen dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de toekomstige complexwaarde is van de gronden die onder het voorkeursrecht worden gebracht en waarbij in geval van openbaarheid van die informatie de economische en financiële belangen van de gemeente Hilversum worden geschaad.
  II. De raad voor te stellen:
  1. Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023 tot het ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voorlopig aanwijzen van percelen en perceelsgedeelten;
  2. Te concluderen dat er voor de percelen en perceelsgedeelten zoals vermeld in de perceelslijst onder Bijlage 1 thans geen planologische grondslag aanwezig is op basis waarvan het voorkeursrecht kan worden gevestigd en dat om die reden het voorkeursrecht op grond van artikel 5 Wvg wordt gevestigd en te concluderen dat als eerstvolgende planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie/omgevingsvisie;
  3. Aan te wijzen op basis van artikel 5 Wvg voor de duur van drie jaren als percelen en perceelsgedeelten, waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen en perceelsgedeelten zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30459745-02 en de bijbehorende perceelslijst PL-
  30459745-02, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen en perceelsgedeelten, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 18 april 2023;
  4. Te concluderen dat de percelen en perceelsgedeelten als bedoeld onder punt 3. niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn geweest;
  5. Te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie jaar na dagtekening van dat besluit, tenzij voor dit tijdstip een structuurvisie/omgevingsvisie/omgevingsplan is vastgesteld;
  6. Te concluderen dat als eerstvolgende planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie/omgevingsvisie;
  7. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad en de Gooi en Eembode, zodat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat;
  8. Te concluderen dat er geen zienswijzen zijn ingediend op het voorgenomen raadsbesluit;
  9. Een krediet vast te stellen van € 4.800.000,- voor de verwerving van de percelen als genoemd onder beslispunt 3. en de boekwaarden van de verwerving van de percelen in te brengen in de nog te openen grondexploitatie Arenapark.
  III. Het onderwerp onder II. ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Projecten.

  Conform.

 20. 20

  Vanaf eind 2012 is er in het uitgaansgebied van Hilversum gestart met cameratoezicht. Tegelijkertijd is de straatverlichting verbeterd, is het HT (horeca team) van de politie opgezet en worden beveiligers van PPS ingezet. Deze maatregelen worden nog steeds gecontinueerd om de veiligheid in het uitgaansgebied te waarborgen. Iedere twee jaar wordt het cameratoezicht geëvalueerd op functionaliteit met uitzondering van het afgelopen jaar, toen is afgesproken om de evaluatie met een jaar uit te stellen gezien de geringe incidenten in tijden van corona. Op dit moment ligt een nieuw Evaluatierapport cameratoezicht Hilversum 2023 voor.
  Cameratoezicht dient ingevolge artikel 2.8.1. van de APV steeds voor een periode te worden verlengd.
  De evaluatie laat zien dat het cameratoezicht nog altijd essentieel is en niet te vervangen is door meer politie. Ook worden er een aantal aanbevelingen gedaan welke onderzocht zullen worden.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Het evaluatierapport cameratoezicht 2023 vast te stellen;
  2. Ex artikel 2.8.1 lid 1 APV Hilversum en ex artikel 151C Gemeentewet in te stemmen met het voornemen van de burgemeester het geldende cameratoezicht in het uitgaansgebied te verlengen tot 01 mei 2028.


  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie bestuur en economie.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 21. 21

  De gymzaal van de Klimopschool van de stichting Elan wordt verbouwd. De aanbestedingsprocedure voor dit project is mislukt. De inschrijvingen voor de meervoudige onderhandse aanbesteding op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op prijs-kwaliteit waren te hoog, € 300.000, - boven het beschikbare budget. De aanpassingen in het programma van eisen voor het project zijn dermate groot dat volgens het Aanbestedingsbeleid 2022, er opnieuw aanbesteed moet worden. Het project moet echter deze zomer uitgevoerd worden omdat daarna onderwijs gegeven moet worden.
  Hierdoor ontbreekt de tijd om het project opnieuw aan te besteden. Het college wordt daarom verzocht om in afwijking van het Aanbestedingsbeleid 2022 aan stichting Elan toestemming te verlenen om voor dit project met de winnende inschrijver van de oorspronkelijke aanbesteding de onderhandeling over de aannemingsovereenkomst voort te zetten zonder nieuwe aanbesteding.

  Voorgesteld besluit

  1. stichting Elan toestemming te geven de gewijzigde plannen voor de verbouw van de gymzaal van de Klimopschool voort te zetten met de EMVI uit de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure;
  2. stichting Elan door middel van bijgevoegde brief hiervan op de hoogte te stellen.

  Besluit

  1. stichting Elan toestemming te geven de gewijzigde plannen voor de verbouw van de gymzaal van de Klimopschool voort te zetten met de EMVI uit de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure;
  2. stichting Elan door middel van bijgevoegde brief hiervan op de hoogte te stellen.

  Akkoord met een aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassing aan te brengen.

 22. 22

  De gemeente heeft een pand aan de Zuiderweg 15 in eigendom. Deze staat op de vastgestelde lijst met niet-strategisch vastgoed dat in aanmerking komt voor verkoop. Er wordt voorgesteld deze nu te verkopen voor € 443.322,11 k.k.

  Voorgesteld besluit

  1. Het pand aan de Zuiderweg 15 te Hilversum te verkopen voor het in het voorstel genoemde bedrag,
  2. De netto-verkoopopbrengst in boekjaar 2023 toe te voegen aan de reserve stedelijke ontwikkeling.

  Besluit

  1. Het pand aan de Zuiderweg 15 te Hilversum te verkopen voor het in het voorstel genoemde bedrag,
  2. De netto-verkoopopbrengst in boekjaar 2023 toe te voegen aan de reserve stedelijke ontwikkeling.

  Conform.

 23. 23

  Het huidige recht van erfpacht en recht van opstal is geëxpireerd 29 april 2023. De gemeente Hilversum en Pétanque Club De Gooiers hebben overleg gehad en zijn overeengekomen een nieuwe overeenkomst aan te gaan teneinde nieuwe rechten  voor 30 jaar te vestigen. De huidige overeenkomst voorziet helaas niet in verlenging. Derhalve zal er een nieuwe akte moeten worden opgemaakt door een notaris waarin de overeenkomst en levering is geregeld.

  Voorgesteld besluit

  Een nieuwe erfpacht en opstal overeenkomst te sluiten voor het vestigen van deze rechten op een perceel grond aan het `t Jagerspaadje 34, 1231KJ te Loosdrecht, ten behoeve van de Pétanque Club De Gooiers onder dezelfde voorwaarden als de vorige overeenkomst. (akte ck/91.1355, gevestigd 1993, zie bijlage 1)

  Besluit

  Een nieuwe erfpacht en opstal overeenkomst te sluiten voor het vestigen van deze rechten op een perceel grond aan het `t Jagerspaadje 34, 1231KJ te Loosdrecht, ten behoeve van de Pétanque Club De Gooiers onder dezelfde voorwaarden als de vorige overeenkomst. (akte ck/91.1355, gevestigd 1993, zie bijlage 1)

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.