Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 24 januari 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Op 29 december 2022 heeft de fractie van Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over Geluid vliegverkeer Schiphol.

  Besluit

  De op 29 december 2022 door de fractie DH ingediende vragen ex. artikel 41 RvO inzake Geluid vliegverkeer Schiphol te beantwoorden middels bijgevoegde collegebrief.

  Conform.

 2. 2

  Op 13 januari 2023 heeft de fractie van Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Regelement van Orde over de concept-Omgevingsvisie.

  Besluit

  De op 13 januari 2023 door de fractie DH gestelde schriftelijke vragen ex art 41 RvO inzake de Omgevingsvisie te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Op 16 december 2023 heeft BVNL schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 41 RvO over de toeslagenaffaire.

  Besluit

  De op 16 december 2022 ontvangen vragen van de fractie BVNL, gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde, over de toeslagenaffaire te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  De fracties Hart voor Hilversum en Democraten Hilversum hebben op 30 november 2022 artikel 41 RvO vragen gesteld over de ontwikkeling van het middengebied van het project "Nieuw-Zuid".

  Besluit

  De artikel 41-vragen van de fracties Hart voor Hilversum en Democraten Hilversum over de ontwikkeling van het middengebied van het project "Nieuw-Zuid" te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Op 25 november 2022 heeft de fractie van Democraten Hilversum artikel 41 RvO vragen gesteld over de plaatsing van een zendmast door Vodafone in Anna's Hoeve.

  Besluit

  De door de fractie van DH op 25 november gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake de plaatsing van een zendmast in Anna’s Hoeve, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Soms is er een dusdanige crisis en acute onveiligheid dat een jeugdige niet thuis/in het eigen netwerk kan verblijven en er een (tijdelijke) verblijfplek, een noodbed, nodig is. De (regionale) Tussenvoorziening bestaat uit vier bedden die voor een periode van maximaal 28 dagen beschikbaar zijn voor niet-planbare crisis en uithuisplaatsing. In 2021 is er een pilot gestart. Uit de evaluatie (zie bijlage) blijkt dat de Tussenvoorziening noodzakelijk is om rust te creëren in een gezin zodat gekeken kan worden wat nodig is. Daarom wordt voorgesteld om de Tussenvoorziening in te bedden in het zorglandschap jeugdhulp met verblijf.

  Voorgesteld besluit

  1. De Tussenvoorziening (4 bedden) als regionale reguliere voorziening in het zorglandschap/de jeugdhulpvoorzieningen op te nemen met ingang van 1 januari 2023;
  2. De Tussenvoorziening te bekostigen naar rato van daadwerkelijk gebruik per gemeente en de resterende leegstandvergoeding naar rato van inwoneraantal te verdelen;
  3. De maximale regionale leegstandsvergoeding per jaar vast te stellen op € 350.000 voor 4 bedden (exclusief indexatie).

  Besluit

  1. De Tussenvoorziening (4 bedden) als regionale reguliere voorziening in het zorglandschap/de jeugdhulpvoorzieningen op te nemen met ingang van 1 januari 2023;
  2. De Tussenvoorziening te bekostigen naar rato van daadwerkelijk gebruik per gemeente en de resterende leegstandvergoeding naar rato van inwoneraantal te verdelen;
  3. De maximale regionale leegstandsvergoeding per jaar vast te stellen op € 350.000 voor 4 bedden (exclusief indexatie).

  Conform.

 7. 7

  De Regio Gooi en Vechtstreek heeft Jeugdzorg Plus ingekocht bij jeugdhulpaanbieder Pluryn. Dit contract is gekoppeld aan de verhuizing van de voorziening van Zeist naar Maarsbergen en loopt af wanneer de voorziening verhuist. De verhuizing is gepland in juni 2023. Op dat moment beëindigen de afspraken met Pluryn en is het nodig de voorziening opnieuw in te kopen.
  Om het aanbestedingstraject zorgvuldig te kunnen doorlopen is het voorstel dat er kortdurende afspraken worden gemaakt tot en met 31 december 2023. Voorgesteld wordt Jeugdzorg Plus vanaf 2024 aan te besteden daarbij rekening houdende met (landelijke) ontwikkelingen.

  Besluit

  1. Een kortdurend regionaal contract Jeugdzorg Plus van juni 2023 tot en met 31 december 2023 af te sluiten middels een onderhandse procedure door de Regio;
  2. De Jeugdzorg Plus vanaf 2024 e.v. regionaal in te kopen en een meerjarige overeenkomst door de Regio af te sluiten;
  3. Een solidariteitsprincipe m.b.t. de kosten te hanteren;
  4. Kennis te nemen van de ontwikkeling richting kleinschaligheid in de Jeugdzorg Plus en dat dit consequenties heeft voor het tarief.

  Akkoord.

 8. 8

  Eenmaal per jaar brengt het college van Burgemeester en wethouders verslag uit aan de raad over de staat van het informatiebeheer. Dit aan de hand van de toezichtsrapporten die de archivaris aan het college heeft verstrekt.

  Besluit

  Door middel van bijgaande collegebrief de raad verslag uit te brengen over de staat van het informatiebeheer van de gemeente Hilversum.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  Het jaarplan Energietransitie 2023 wordt door het college van B&W ter advisering aan de commissie Duurzaamheid aangeboden. Het jaarplan beschrijft van Team energietransitie de activiteiten en de projecten welke intern en extern uitgevoerd worden. Doel is om de afspraken uit het landelijk Klimaatakkoord uit te voeren alsmede de door de raad vastgestelde Regionale Energie Strategie 1.0 en Transitievisie Warmte. De ter beschikking staande middelen zijn in een begroting verdeeld over de activiteiten/projecten.

  Besluit

  I. Het jaarplan energietransitie 2023 vast te stellen.
  II. Het besluit middels bijgaand commissievoorstel ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de commissie duurzaamheid en bereikbaarheid.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen

 10. 10

  8 fracties hebben diverse vragen gestuurd om inzicht te krijgen op de armoedeproblematiek in Hilversum in zijn algemeenheid en onder kinderen in het bijzonder. Met deze collegebrief wordt antwoord gegeven op de gestelde vragen.

  Besluit

  De door de fracties van VVD, ChristenUnie, D66, SP, Democraten Hilversum, Hart voor Hilversum, BVNL Hilversum en CDA aan het college gestuurde brief inzake armoedeproblematiek te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 11. 11

  De externe accountant heeft als onderdeel van de jaarrekeningcontrole een tussentijdse rapportage managementletter) uitgebracht met bevindingen en aanbevelingen over de interne beheersing van de gemeentelijke processen. Bij deze interim-controle richt de accountant zich met name op de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de werking van de interne maatregelen rondom de significante bedrijfsprocessen. In algemene zin herkent het college het beeld dat de accountant schetst in zijn managementletter. In een managementletter rapporteert de accountant de tussentijdse bevindingen aan het college.
  Het college geeft een reactie hierop door middel van bijgevoegde collegebrief. De managementletter en de reactie van het college worden ter kennisname naar de raad gestuurd. Tevens biedt het college deze stukken aan de audit- en rekeningencommissie.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Management Letter 2022 van PSA (bijlage 1);
  2. Kennis te nemen van de interne Management Letter 2022 van de interne auditfunctie (bijlage 2);
  3. Kennis te nemen van de ambtelijke reactie op en follow-up van de externe bevindingen en aanbevelingen (bijlage 3);
  4. Kennis te nemen van de ambtelijke reactie op en follow-up van de interne bevindingen en aanbevelingen (bijlage 4);
  5. De Management Letter 2022 van PSA (bijlage 1) en de ambtelijke reactie en follow-up externe bevindingen en aanbevelingen (bijlage 3) aan te bieden aan de audit- en rekeningencommissie;
  6. De raad te informeren door middel van bijgaande collegebrief (bijlage 5), externe Management Letter 2022 (bijlage 1) en de ambtelijke reactie hierop (bijlage 3)

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 12. 12

  Jaarverslag over het schooljaar 2021-2022 van het regionaal bureau leerlingenzaken (RBL).

  Besluit

  De raad te informeren over het jaarverslag van het RBL 2021-2022.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 13. 13

  De termijnagenda is een van de instrumenten van de MRA om de raden en Staten goed te informeren en tijdig te betrekken. Conform de samenwerkingsafspraken die 8 december 2021 door de raad zijn vastgesteld, wordt de raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen mee te geven.

  Besluit

  I. De raad voorstellen de brief met de zienswijze op de MRA Termijnagenda 2023 te versturen naar het MRA bestuur;
  II. Het dossier ter advisering aan de raad te agenderen voor de commissie Bestuur en Economie.

  Conform.

 14. 14

  Op 23 december heeft de fractie van de Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over het volgen van de koninklijke weg bij planwijziging Prins Bernhardstraat – Larenseweg.

  Besluit

  De op 23 december 2022 ontvangen vragen van de fractie van de Democraten Hilversum, gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde, over het volgen van de koninklijke weg bij planwijziging Prins Bernhardstraat – Larenseweg te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 15. 15

  Op 5 december 2022 heeft de fractie Hart voor Hilversum vervolgvragen gesteld op basis van artikel 41 van het Regelement van Orde over de plaatsing van een zendmast (Vodafone) op het RWZI terrein in Anna’s Hoeve.

  Besluit

  De door de fractie van HvH op 5 december gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake de plaatsing van een zendmast (Vodafone) op het RWZI terrein in Anna’s Hoeve, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 16. 16

  Door Selexion Group bv is een brief naar de raad gestuurd over het binnenterrein Neuweg 183-189. De brief is geplaatst in rubriek III, af te handelen door college.
  Deze ontwikkelaar heeft in het verleden verschillende woningbouwplannen (vooronderzoeken) ingediend voor deze plek. Dit jaar hebben ze een aanvraag ingediend. Die aanvraag is buiten behandeling gesteld, omdat hij niet voldoet aan de wettelijke eisen. In de brief geeft Selexion Group bv aan dat volledig voldoen aan de eisen van de Woonvisie niet haalbaar is.
  In onze antwoordbrief leggen we uit dat dat niet de reden is dat de aanvraag buiten behandeling is gesteld. De reden is dat er geen 'goede ruimtelijke onderbouwing' is aangeleverd. Dit is een standaard document dat moet worden bijgevoegd bij een uitgebreide procedure. Tijdens het proces van de aanvraag en behandeling daarvan, hebben wij gevraagd voor welke doelgroepen de woningen zijn bedoeld. En om in de goede ruimtelijke onderbouwing te motiveren waarom daarvoor is gekozen. We hebben hier echter geen antwoord op gekregen en er is geen goede ruimtelijke onderbouwing ingediend. Ook niet nadat we meerdere keren hebben gewezen op de gevolgen. Daarom is de aanvraag buiten behandeling gesteld.

  Besluit

  De door Selexion Group bv gestuurde brief van 17 november jl., die door de raad in handen in gesteld van het college ter afdoening, te beantwoording middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 17. 17

  De Inspectie van het Onderwijs informeert het college dat de wettelijke taken toezicht en handhaving kinderopvang in 2021 goed zijn uitgevoerd. Dit betekent dat de gemeente Hilversum voldoet aan de wettelijke minimumeisen voor uitvoering toezicht op en handhaving van kinderopvang en de status A behoudt.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de brief ‘Jaarverantwoording Kinderopvang’ van de Inspectie van het Onderwijs met dagtekening 15 december 2022 waarin de gemeente de status A behoudt.

  Conform.

 18. 18

  Negen verleende reguliere subsidies uit 2021 dienen definitief te worden vastgesteld. Alle verleende subsidies zijn (in totaal) boven de € 50.000,- en dienen daarom conform het mandaatbesluit door het college worden vastgesteld.
  De verantwoordingen zijn conform de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2011 (ASV 2011), de Subsidieregeling gemeente Hilversum 2017 en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), ambtelijk getoetst en als voldoende beoordeeld. Hierbij zijn geen bijzonderheden, anders dan door de beperkingen van de covid-19 maatregelen achtergebleven activiteiten, geconstateerd.
  Alle verantwoording zijn, conform de voorwaarden in de verlengingsbeschikking, voorzien van een accountantsverklaring.
  Geadviseerd wordt om, conform de vaststellingsprocedure, de subsidieverleningen vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  ,-

  Besluit

  1. De volgende subsidies over het jaar 2021 vast te stellen conform bijgevoegde vaststellingsbeschikkingen (bijlage 1 t/m 9):
  a. Subsidie Stichting Openbare Bibliotheek Hilversum € 1.451.500,-
  b. Stichting Filmtheater Hilversum € 125.000,-
  c. Stichting Podium De Vorstin € 991.00,-
  d. Stichting Grafisch Atelier € 80.500,-
  e. Stichting De Zilveren Camera € 75.000,-
  f.  Stichting Museum Hilversum € 640.000,-
  g. Stichting Dudok Architectuur Centrum € 219.000,-
  h. C.V. Globe, centrum voor kunst en cultuur € 444.500,-
  i.  Stichting Wonderfeel € 69.000,-

  Conform.

 19. 19

  STIP verzorgt het openbaar basis onderwijs in Hilversum. De stichting functioneert zelfstandig met een Raad van Toezicht. In een convenant is afgesproken dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de begroting en jaarrekening. Nu ligt er een collegebrief voor om de gemeenteraad te informeren over de meerjarenbegroting 2023-2026.

  Besluit

  Met bijgaande collegebrief de gemeenteraad te informeren over de meerjarenbegroting 2023-2026 van STIP openbaar primair onderwijs Hilversum.

  Conform.

 20. 20

  Medewerkers van de gemeente Hilversum maken voor de uitvoering van werkzaamheden of dienstreizen gebruik van deelauto’s. De deelauto regeling gemeente Hilversum 2016 was toe aan een update.
  De nieuwe regeling voldoet aan de actuele (fiscale) wetgeving en sluit aan bij de praktijk waarvoor de deelauto’s gebruikt worden.
  Met de regeling gebruik deelauto’s gemeente Hilversum 2023 is duidelijk wat de rechten en de plichten voor de medewerkers zijn bij het gebruik van de deelauto’s.

  Besluit

  1. De regeling gebruik deelauto's gemeente Hilversum 2023 met ingangsdatum 1 maart 2023  vast te stellen en op te nemen in het Personeelshandboek gemeente Hilversum.
  2. De deelauto regeling gemeente Hilversum 2016 per 1 maart 2023 in te trekken.

  Conform.

 21. 21

  Per 1 januari 2023 wordt de fiscaal onbelaste kilometervergoeding door het Rijk verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per km. Hilversum heeft een woon-werkregeling, onderdeel van de verplaatsingskostenregeling, waarbij onder voorwaarden een woon-werkvergoeding bij reizen per auto wordt toegekend van € 0,19 per km. Dit komt overeen met de fiscaal onbelaste kilometervergoeding. Door in de regeling de kilometervergoeding (bij woon werkverkeer per auto) te koppelen aan de fiscaal onbelaste kilometervergoeding, blijft de vergoeding woon-werk bij reizen per auto - ook in de toekomst - in lijn met de (verhoogde) fiscaal onbelaste kilometervergoeding.

  Besluit

  De aangepaste verplaatsingskostenregeling vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2023, waarbij de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer met eigen vervoer voor een motorvoertuig  van € 0,19 per kilometer gewijzigd wordt in de fiscaal onbelaste kilometervergoeding.

  Conform.

 22. 22

  Op 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol verhoogd naar 18 jaar. Op grond van artikel 20 van de Alcoholwet is het verboden alcohol te verkopen aan personen van wie niet is vastgesteld dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De gemeente is belast met het toezicht op en de handhaving van de bepalingen uit de Alcoholwet. In Hilversum vindt het toezicht plaats door middel van de inzet van zogenoemde testkopers. Naast het reguliere toezicht wordt regionaal gezocht naar initiatieven ter verbetering van de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar. In 2021-2022 heeft in samenwerking met Bureau Objectief in dat kader de pilot leeftijdsgrenzen sportclubs plaatsgevonden middels de convenantmethode. Dit is door zowel de deelnemende sportclubs als door de gemeente als bijzonder positief ervaren. Het streefdoel (een naleefpercentage van 71%) is gehaald. De deelnemende sportclubs hebben tijdens de evaluatie van de pilot op 11 juli 2022 en ook in het sportoverleg van 12 september 2022 en 24 oktober 2022 in aanwezigheid van wethouder Van Hunnik te kennen gegeven graag een voortzetting van de pilot te willen. Dit is in overeenstemming met het eerdere besluit waarin is overwogen dat op basis van de resultaten van de pilot zal worden beoordeeld of het project voortgang zal krijgen.

  Besluit

  1. Het convenant ‘Naleving leeftijdscontrole Hilversumse sportclubs 2023’ en de nadere afspraken behorend bij het convenant vast te stellen en met de betrokken partijen aan te gaan.

  Conform.

 23. 23

  De archiefverordening gemeente Hilversum 2013 is aan een actualisering toe.
  De archiefinspecteur heeft dat als aanbeveling ook aangegeven in het toezichtsrapport informatiebeheer 2022 gemeente Hilversum.

  Besluit

  I. De beheerregeling informatiebeheer gemeente Hilversum 2023 vast te stellen.
  II. De raad voor te stellen om:
  De archiefverordening gemeente Hilversum 2023 vast te stellen.
  III. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie bestuur en economie.

  Conform.

 24. 24

  Op 17 september 2022 trad de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden in werking. Nieuw is dat de raad kan bepalen dat het bedrag aan financiële middelen dat niet meetelt bij de berekening van het vermogen wordt verhoogd (vermogensnorm). Op verzoek van gemeenten is deze wijziging tot verruiming van de vermogensnorm ingevoerd. De verhoging van de vermogensnorm sluit meer aan bij de Participatiewet en het vermogen dat iemand in de bijstand maximaal mag hebben.


  De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Hilversum 2023, wordt voorgelegd om de beleidskeuze voor het verhogen van de vermogensnorm in vast te leggen. Daarnaast worden de huidige  beleidskeuzes omtrent het verlenen van kwijtschelding in deze verordening opgenomen.

  Besluit

  Het aangepaste raadsvoorstel goed te keuren en aan te bieden aan de griffie ter agendering voor de raadsvergadering van 1 februari 2023.

  Conform.

 25. 25

  Naar aanleiding van technische vragen van de fractie van D66 over de “Besluitvorming Nachttrein 2024 en 2025” hebben wij tot onze grote spijt moeten constateren dat er een foutieve aanname is gedaan over het door de raad beschikbaar gestelde budget voor de nachttrein in 2024. In het raadsvoorstel, waar gevraagd wordt om aanvullende dekking voor de exploitatiebijdrage voor de nachttrein in 2024, hebben wij ten onrechte de indruk gewekt dat er onvoldoende dekking in de begroting beschikbaar is. In de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid op 18 januari 2023 heeft wethouder Heller toegezegd om nadere informatie over de financiën te verstrekken. In deze brief wordt hier verder op ingegaan.

  Voorgesteld besluit

  Collegebrief dekking exploitatiebijdrage nachttrein 2024 vast te stellen en te versturen naar de raad.

  Besluit

  Collegebrief dekking exploitatiebijdrage nachttrein 2024 vast te stellen en te versturen naar de raad.

  Conform.

 26. 26

  Voorliggende monitor Economie geeft 1 keer per jaar inzicht in een aantal economische kerngegevens die samen een beeld geven van de stand van de economie en we laten zien welke gemeentelijke inzet daaraan bijdraagt.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren middels bijgaande collegebrief en monitor Economie 2022.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.