Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 4 juli 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  In maart 2021 stemde de gemeenteraad in met de Hilversumse Educatieve Agenda 2021-2024 (HEA). Met de vaststelling van de HEA is ook de toezegging opgenomen dat de gemeenteraad een tussentijdse evaluatie van het onderwijsbeleid ontvangt (toezegging T21-038). De tussentijdse evaluatie blikt terug op de uitvoering van het gemeentelijk onderwijsbeleid in de afgelopen periode (2021 en 2022).

  Besluit

  1. De evaluatie van de Hilversumse Educatieve Agenda periode 2021-2022 vast te stellen.
  2. De raad te informeren middels de bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 2. 2

  Met het bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2022’, welk plan is vastgesteld op 7 december 2022 is de planologisch juridische basis gelegd voor de herontwikkeling van het stationsgebied van Hilversum. Belangrijk onderdeel van de plannen is het omleggen van de centrumring, via de Koninginneweg, om de markt. Daarvoor dient het gebied tussen de Koninginneweg en het spoor, tussen Stationsplein en de Kleine spoorbomen, herontwikkeld te worden. Teneinde er verzekerd van te zijn dat tijdig en binnen de daartoe gestelde planning vrij over deze gronden kan worden beschikt, wordt voorgesteld over te gaan tot indiening van een verzoek tot aanwijzing ter onteigening bij de Kroon.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:

  1. De Kroon (door tussenkomst van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) te verzoeken:
  • a. Ten name van de gemeente Hilversum, in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en/of de volkshuisvesting (ingevolge artikel 77 Onteigeningswet), ter onteigening aan te wijzen de percelen en perceelsgedeelten zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en als zodanig te waarmerken grondplantekening en lijst met de te onteigenen onroerende zaken en rechten, ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2022’, specifiek ten behoeve van de bestemmingen ‘Centrum-Koninginneweg’, ‘Verkeer’, ‘Waarde - Archeologie – Na 1850 bebouwd gebied – Hoog/Middelhoog’, ‘Waarde – Archeologie – Oude Dorpskern – Laag’ en ‘Waarde – Archeologie – Oude Dorpskern – Hoog’.

  • b. De uitvoering van dit besluit (ingevolge artikel 156 Gemeentewet) over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders, inclusief:

  • i. De bevoegdheid tot het verbeteren en aanvullen van het verzoekbesluit

  • ii. De bevoegdheid om gedurende de procedure de Kroon te verzoeken bij overeenstemming de onteigening te beëindigen.


  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie ruimtelijke ordening en projecten.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Gemeenten hebben vanuit de Participatiewet de verantwoordelijkheid om inwoners te ondersteunen die wel kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Met het ‘breed offensief’ levert de Rijksoverheid een pakket aan maatregelen met als doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en werken meer te laten lonen. In 2023 wordt een aantal wetswijzigingen doorgevoerd, waardoor de gemeente Hilversum de verzamelverordening inkomensvoorzieningen moet aanpassen.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. De verzamelverordening inkomensvoorziening Hilversum 2023 te actualiseren door het vaststellen van de in bijlage 1 opgenomen 'verzamelverordening inkomensvoorziening Hilversum 2023 (actualisatie juli 2023) en deze met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 juli 2023.
  II. Het raadsvoorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie zorg en welzijn.
  III De beleidsregels ‘re-integratie en tegenprestatie 2021’ in te trekken.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Op 23 mei 2023 heeft het college besloten een (voorlopig) voorkeursrecht te vestigen op enkele locaties op het Arenapark. Gedurende de periode van terinzagelegging is één zienswijze ontvangen. In de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ zijn de reacties van een antwoord voorzien. De stukken ten behoeve van de bespreking in de commissie en raad op respectievelijk 12 en 19 juli 2023 dienen hier op te worden aangepast. Dit wordt nu voorgesteld.

  Besluit

  I. In te stemmen met de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ inzake de bestendiging van het voorlopige voorkeursrecht Arenapark en de raadsstukken tot bestendiging hiermee in lijn aan te passen.
  II. De raad voor te stellen om:
  1. Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023 tot het ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voorlopig aanwijzen van percelen en perceelsgedeelten;
  2. Te concluderen dat er voor de percelen en perceelsgedeelten zoals vermeld in de perceelslijst onder Bijlage 3 thans geen planologische grondslag aanwezig is op basis waarvan het voorkeursrecht kan worden gevestigd en dat om die reden het voorkeursrecht op grond van artikel 5 Wvg wordt gevestigd en te concluderen dat als eerstvolgende planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie/omgevingsvisie;
  3. Aan te wijzen op basis van artikel 5 Wvg voor de duur van drie jaren als percelen en perceelsgedeelten, waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen en perceelsgedeelten zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30459745-02 en de bijbehorende perceelslijst PL-30459745-02, waarop zijn vermeld de in de aanwijzing opgenomen percelen en perceelsgedeelten, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en van de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 18 april 2023;
  4. Te concluderen dat de percelen en perceelsgedeelten als bedoeld onder punt 3. niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn geweest;
  5. Te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie jaar na dagtekening van dat besluit, tenzij voor dit tijdstip een structuurvisie/omgevingsvisie/omgevingsplan is vastgesteld;
  6. Te concluderen dat als eerstvolgende planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie/omgevingsvisie;
  7. Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad en de Gooi en Eembode, zodat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat;
  8. Te concluderen dat er één zienswijze is ingediend op het voorgenomen raadsbesluit maar dat er geen aanleiding bestaat om het raadsvoorstel en/of -besluit aan te passen;
  9. Een krediet vast te stellen van € 4.800.000,- voor de verwerving van de percelen als genoemd onder beslispunt 3. en de boekwaarden van de verwerving van de percelen in te brengen in de nog te openen grondexploitatie Arenapark.
  III. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie ruimtelijke ordening en projecten.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Na afloop van ieder kwartaal wordt de gemeenteraad aan de hand van vooraf vastgestelde kritische prestatie indicatoren (kpi's) geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Dit gebeurt aan de hand van een zogeheten raadsdashboard (RDB). Het betreft hier het RDB Q4 2022 en RDB Q1 2023. Eerder is het RDB Q4 in procedure gebracht. Omdat een aantal data in dit raadsdashboard nog aangevuld en/of gewijzigd moest worden, is het dossier aangehouden. Daarom worden nu RDB Q4 en RDB Q1 2023 tegelijkertijd in procedure gebracht.

  Besluit

  Bijgaande collegebrief tezamen met de raadsdashboards Q4/2022 en Q1/2023 aan te bieden aan de raad.

  Akkoord.

 6. 6

  De subsidieregeling Hilversums Isolatie Programma (HIP) biedt financiële ondersteuning aan particuliere woningeigenaren en VvE’s in Hilversum. Het doel van de regeling is om de energietransitie in Hilversum te stimuleren en te versnellen door het bieden van subsidie voor woningisolatie en ventilatiemaatregelen.

  Besluit

  1. De subsidieregeling Hilversums Isolatie Programma 2023 - 2026 zoals in bijlage 1 vast te stellen;
  2. De raad te informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Conform.

 7. 7

  Gemeente Hilversum heeft HilverZorg, Heelo en Praathuis de Meent subsidies verleend om dagbesteding te bieden zonder (Wmo) indicatie aan inwoners in Hilversum. Dit collegevoorstel is bedoeld om de subsidies die in 2022 zijn verstrekt aan deze partijen nu vast te laten stellen door het college.

  Besluit

  1. De subsidie die HilverZorg in 2022 heeft ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten voor laagdrempelige dagbesteding, vast te stellen op € 87.500,-, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.
  2. De subsidie die Heelo in 2022 heeft ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten voor laagdrempelige dagbesteding, vast te stellen op €208.591,-, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking. Het bedrag van €15.059,- zijnde het verschil tussen het verleende voorschot en het door Heelo verantwoorde bedrag, terug te vorderen.
  3. De subsidie die Praathuis de Meent heeft ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten voor laagdrempelige dagbesteding, vast te stellen op € 65.267,-, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking. Het bedrag van € 6.233,- zijnde het verschil tussen het verleende voorschot en het door Praathuis de Meent verantwoorde bedrag, terug te vorderen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  Gemeente Hilversum heeft MEE subsidie verleend om ondersteuning te bieden aan inwoners. Daarbij geldt dat MEE ondanks de beperkingen van de corona-maatregelen in 2022 hebben voldaan aan de subsidievoorwaarden. Gedurende het subsidiejaar 2022 is er contact geweest met de organisatie over de voortgang van de activiteiten en de uitvoering van de dienstverlening. Na afloop van het jaar MEE de inzet inhoudelijk en financieel verantwoord en vragen ze de gemeenten Hilversum om de subsidie vast te stellen.

  Besluit

  1. De subsidie die MEE Utrecht Gooi en Vecht in 2022 heeft ontvangen voor diverse activiteiten vast te stellen op € 544.590,-, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Conform.

 9. 9

  Jaarlijks stelt de regio Gooi en Vechtstreek een lijst met 50+ woningbouwplannen vast. Deze lijst wordt in gemeente Hilversum gebruikt ter onderbouwing van de ladder voor duurzame verstedelijking in bestemmingsplannen. De Hilversumse 50+ lijst wordt met dit voorstel aan het college voorgelegd, zodat de woningbouwprojecten op 6 juli door het PFHO Ruimte en Mobiliteit kan worden vastgesteld.

  Besluit

  Vaststellen van de 50+ lijst woningbouwplannen Hilversum.

  Akkoord met een aanpassing.

 10. 10

  In 2021 heeft de Gemeente Hilversum in de Algemene subsidieverordening (ASV) haar wijze van subsidieverstrekking vastgelegd. Op 5 april jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe cultuurbeleid ' Momentum, een podium voor alle Hilversummers'. In aanvulling daarop zijn de voorwaarden voor het verstrekken van subsidies voor cultuur vastgelegd in een drietal nadere regels. Met het vaststellen van deze nadere regels zijn de gemeentelijke doelstellingen uit het cultuurbeleid vertaald in de subsidieverstrekking. Met de nadere regels volgen we de aanbevelingen op uit het Rekenkameronderzoek en wordt er rechtmatig subsidie verstrekt. Tevens versterkt het de ambities uit het cultuurbeleid 'Momentum, een podium voor alle Hilversummers' om de toegankelijkheid en diversiteit van het culturele aanbod te verruimen.

  Besluit

  1. Conform de Algemene subsidieverordening 2021 de volgende nadere regelingen voor cultuur vast te stellen;
  - Nadere regel meerjaren basissubsidies cultuur;
  - Nadere regel meerjaren programmasubsidies cultuur;
  - Nadere regel eenmalige programmasubsidies cultuur.
  2. De betreffende subsidies via de hiervoor genoemde nadere regels beschikbaar te stellen en te dekken uit programma 1 Wonen en Leven en programma 1 Wonen en Leven en taakveld 5.2; cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, 5.4; musea en 5.6; media (bibliotheek).
  3. De culturele instellingen, amateurkunstverenigingen en andere betrokkenen te informeren over de subsidiemogelijkheden door middel van publicatie.
  4. De raad te informeren over de nadere regels cultuur met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 11. 11

  Op 17 mei heeft de fractie van het CDA vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over wijzigen bestemmingsplan benzinestation Bodemanstraat.

  Besluit

  Beantwoording versturen naar de raad.

  Conform.

 12. 12

  Op dit moment zendt Stichting lokale omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (hierna stichting NH Gooi) uit in bovenstaande gemeenten. Haar uitzendlicentie verloopt op 8 december 2023. Stichting NH Gooi heeft bij het Commissariaat voor de Media (verder CvdM genoemd) een nieuwe licentie aangevraagd.


  Het CvdM heeft vervolgens een verzoek ingediend bij de gemeenteraad om advies uit te brengen over de aanwijzingsaanvraag van stichting NH Gooi om met ingang van 8 december 2023 aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling. Dit advies is ook gevraagd aan de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Alle gemeenteraden moeten een gelijkluidend advies uitbrengen.
  Op de vraag van het CvdM aan de gemeenten of het Programmabeleid bepalend orgaan (Pbo) van stichting NH Gooi representatief is voor maatschappelijke stromingen in de regio, is het antwoord positief. Dit advies is afgestemd met de andere betrokken gemeenten. Elke gemeente legt een vergelijkbaar positief advies voor aan haar gemeenteraad.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media voor wat betreft de representativiteit van het Programmabeleid bepalend orgaan (Pbo) van de omroep NH Gooi.
  2. Aan het Commissariaat voor de Media adviseren de uitzendlicentie weer voor vijf jaar te verstrekken aan stichting NH Go.
  II. Het voorstel ter advisering aan de gemeenteraad aan te melden voor behandeling in de commissie bestuur en economie.

  Conform.

 13. 13

  Het dagelijks bestuur van de G40 heeft haar algemeen bestuur voorgesteld in te stemmen met de jaarstukken 2022, bestaande uit de jaarrekening 2022 en twee in te stellen resultaatbestemmingen. Hilversum is deelnemer aan de G40 en uit hoofde van de burgemeester als AB-lid bevoegd om over deze jaarstukken een oordeel te vellen. Conform de lijn die gehanteerd is bij de G40 begroting in dit najaar, worden ook de jaarstukken eerst aan het college voorgelegd, alvorens de G40 te informeren over het oordeel vanuit Hilversum.


  De G40 overhandigt een positief exploitatieresultaat (€116.606) over 2022 en stelt voor dit bedrag voor het instellen van twee resultaatbestemmingen te gebruiken. Dit geeft de G40 meer ruimte in de werkbudgetten vanuit de drie pijlers en moet een nadere impuls aan de lobby en communicatie-inzet geven. Vanwege de gedegen argumentatie achter beide voorstellen, wordt vanuit Hilversum voorgesteld met de jaarstukken in te stemmen.

  Besluit

  1. In te stemmen met financiële verantwoording 2022 en de jaarrekening 2022 van de G40;
  2. In te stemmen met de resultaatbestemmingen ter hoogte van €75.000 (actualiteit en communicatie) en €41.606 (netwerkactiviteiten 2023 en 2024).

  Conform.

 14. 14

  Bij de behandeling van de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2023 (MPG 2023) in de raadscommissie van 7 juni jl. is door de aanwezige commissieleden aangegeven dat het gewenst zou zijn om bij de behandeling van het raadsvoorstel inzake het stedenbouwkundig plan Arenapark inzicht te hebben in hoe de business case bij dat voorstel zich verhoudt tot de MPG 2023. Daartoe is een memo opgesteld die daarop ingaat. Omdat deze memo ingaat op de projectfinanciën (die in de MPG 2023 geheim zijn) en op de geheime business case, is deze memo ook geheim. Deze geheime memo is als bijlage van deze collegebrief ter inzage beschikbaar voor raadsleden.

  Besluit

  1. Collegebrief aan de raad te zenden en de geheime bijlage beschikbaar maken voor inzage aan raadsleden.
  2. Krachtens artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid de verplichting tot geheimhouding op te leggen voor informatie opgenomen in: Memo bij besluitvorming over Arenapark. De geheimhouding wordt in acht genomen door allen die van de informatie kennis dragen (artikel 89 Gemeentewet).

  Conform.