Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 7 maart 2023

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel om de opbrengsten van de pilot velbeleid in Hilversum Noord en postcodegebied 1211 (centrum) te verwerken in het huidige velbeleid.

  Voorgesteld besluit

  Middels bijgaande collegebrief de raad te informeren over het vervolgtraject inzake de pilot velbeleid.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief de raad te informeren over het vervolgtraject inzake de pilot velbeleid.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) maakt jaarlijks een uitvoeringsprogramma. Het OFGV uitvoeringsprogramma 2023 (Uitvoeringsprogramma) geeft inzicht in de belangrijkste thema’s voor het jaar 2023. Daarbij beschrijft het op welke doelstellingen de OFGV zich in 2023 richt, en welke concrete activiteiten de OFGV voor de gemeente Hilversum gaat verrichten. Deze activiteiten dragen bij aan de strategische doelen van de gemeente Hilversum.

  Voorgesteld besluit

  1. het OFGV uitvoeringsprogramma 2023 vast te stellen;
  2. de OFGV hiervan in kennis te stellen middels bijgaande collegebrief;
  3. de raad hierover te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. het OFGV uitvoeringsprogramma 2023 vast te stellen;
  2. de OFGV hiervan in kennis te stellen middels bijgaande collegebrief;
  3. de raad hierover te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord

 3. 3

  Het Oosterspoorplein en omgeving heeft veel potentie om een gezellige, veilige en bruisende plek voor jong en oud te worden. Dit gebied ligt centraal in de stad en is goed bereikbaar. Toch komt de potentie er nu onvoldoende uit en is verandering gewenst.
  Om als gemeente meer grip te krijgen op de ontwikkeling van het gebied, is door de gemeenteraad in september 2019 een voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten, Wvg) op het gebied gevestigd. Als vervolg op de Gebiedsagenda 1221 en het opleggen van het voorkeursrecht is met de Structuurvisie Bruisend Hart (vastgesteld op 9 juni 2022) een stap gezet om het Oosterspoorplein en omgeving opnieuw in te richten tot een prettige plek om te verblijven, wonen en werken. Om de structuurvisie verder te concretiseren en de Wvg in stand te houden is het nodig om een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en een omgevingsplan op te stellen voor dit gebied.

  Voorgesteld besluit

  1. De projectopdracht Bruisend Hart (bijlage 1) vast te stellen.
  2. Het vervolgproject Bruisend Hart te starten in lijn met de projectopdracht.
  3. Portefeuillehouder Walters aan te wijzen als Bestuurlijk Opdrachtgever van het project Bruisend Hart.
  4. De gemeenteraad te informeren over het starten van het vervolgproject Bruisend Hart middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. De projectopdracht Bruisend Hart (bijlage 1) vast te stellen.
  2. Het vervolgproject Bruisend Hart te starten in lijn met de projectopdracht.
  3. Portefeuillehouder Walters aan te wijzen als Bestuurlijk Opdrachtgever van het project Bruisend Hart.
  4. De gemeenteraad te informeren over het starten van het vervolgproject Bruisend Hart middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft, naar aanleiding van een klacht over camera's, de gemeente verzocht om nadere informatie en beantwoording van een aantal vragen. Dit voorstel betreft de schriftelijke beantwoording hiervan door het college.

  Voorgesteld besluit

  Brief beantwoording vragen Autoriteit Persoonsgegevens inclusief bijlagen vaststellen en versturen.

  Besluit

  Brief beantwoording vragen Autoriteit Persoonsgegevens inclusief bijlagen vaststellen en versturen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  De gemeente is als werkgever verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. De Gedragscode voor de Hilversumse medewerkers 2018, vastgesteld door het college, stelt als norm dat de wijze van omgang op de werkvloer respectvol en professioneel is.
  De Regeling interne melding ongewenst gedrag is nieuw en geeft duidelijkheid over waar een melding kan worden gedaan en hoe de melding verder opgepakt wordt indien er ongewenst gedrag wordt ervaren.
  Daarnaast is, de al bestaande, Regeling externe melding ongewenst gedrag geactualiseerd.  Voor deze externe procedure was de gemeente Hilversum al aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie ongewenst gedrag voor de decentrale overheid (LKOG). De ondernemingsraad heeft ingestemd met de beide regelingen.

  Voorgesteld besluit

  1.De Regeling interne melding ongewenst gedrag 2023 vast te stellen.
  2.De Regeling externe melding ongewenst gedrag gemeente Hilversum 2023, met in de bijlage de Regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de decentrale overheid (LKOG), vast te stellen
  3.Gelijktijdig de Regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid uit 2009 in te trekken.

  Besluit

  1.De Regeling interne melding ongewenst gedrag 2023 vast te stellen.
  2.De Regeling externe melding ongewenst gedrag gemeente Hilversum 2023, met in de bijlage de Regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de decentrale overheid (LKOG), vast te stellen
  3.Gelijktijdig de Regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeentelijke overheid uit 2009 in te trekken.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Op 14 februari 2023 hebben de fracties van D66, SP en PVDA o.g.v. artikel 41 RvO vragen gesteld over een wachtlijst voor nieuwe woningen.

  Voorgesteld besluit

  De door de fracties van D66, SP en PVDA op 14 februari 2023 gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake een wachtlijst voor nieuwe woningen, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De door de fracties van D66, SP en PVDA op 14 februari 2023 gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake een wachtlijst voor nieuwe woningen, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  In het najaar van 2020 heeft Hilversum een specifieke uitkering toegekend gekregen voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) voor de plannen in de Hilversumse Meent. In de bij dit voorstel aangehechte gewijzigde subsidieregeling is beschreven hoe woningeigenaren van het koplopers traject in het PAW-gebied van De Hilversumse Meent aanspraak kunnen maken op een subsidie.
  De gemeente Hilversum heeft als doelstelling om uiterlijk in 2040 afscheid te nemen van het aardgas. In de realisatie hiervan zijn we in de Hilversumse Meent bezig met de uitvoering om 623 woningen aardgasvrij te krijgen.
  Het traject om tot definitieve offertes te komen heeft meer tijd in beslag genomen dan van te voren verwacht was. Daarnaast kent het rondkrijgen van de financiering van de werkzaamheden een langere doorlooptijd. Het verlengen van de looptijd van de subsidieregeling waarbinnen de koplopers subsidie aan kunnen vragen dient derhalve verlengd te worden.
  In de leerervaringen voorvloeiend uit de op 8 maart 2022 vastgestelde “Subsidieregeling Koplopers PAW Noordelijke Meent Hilversum 2022” komen een aantal aanscherpingen naar voren die in de voorliggende subsidieregeling verwerkt worden.

  Voorgesteld besluit

  1. De gewijzigde subsidieregeling Koplopers PAW noordelijke Meent Hilversum 2022 en de verlenging van de looptijd vast te stellen.
  2. Uit de toegekende specifieke uitkering voor de te verstrekken subsidies een bedrag van maximaal € 250.000 beschikbaar te stellen.
  3. Bij de Voorjaarsnota 2023 het budget hiervoor te verwerken inclusief de dekking uit de toegekende specifieke uitkering.
  4. De raad te informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. De gewijzigde subsidieregeling Koplopers PAW noordelijke Meent Hilversum 2022 en de verlenging van de looptijd vast te stellen.
  2. Uit de toegekende specifieke uitkering voor de te verstrekken subsidies een bedrag van maximaal € 250.000 beschikbaar te stellen.
  3. Bij de Voorjaarsnota 2023 het budget hiervoor te verwerken inclusief de dekking uit de toegekende specifieke uitkering.
  4. De raad te informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Conform.

 8. 8

  Op 17 januari heeft een inwoner een mail gestuurd naar de gemeenteraad waarin zorgen werden geuit over het kappen van bomen in Hilversum. De raad heeft de brief in handen van B en W gesteld ter afdoening (Ingekomen stukken rubriek III).

  Voorgesteld besluit

  De door de raad in handen van het college gestelde mail van een inwoner over het rooien van bomen in Hilversum, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De door de raad in handen van het college gestelde mail van een inwoner over het rooien van bomen in Hilversum, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 9. 9

  De initiatiefnemer van de herontwikkeling van het Van Son terrein aan de Kleine Drift 41 te Hilversum heeft het college verzocht om de aflopende intentieovereenkomst vanaf 30 maart 2023 met een jaar te verlengen. De initiatiefnemer heeft aangegeven dat ze de verdere ontwikkeling van het project niet zelf uitvoeren, maar op zoek gaan naar een geschikte partij om de ontwikkel- en grondpositie over te nemen. Tot dusverre is de initiatiefnemer nog niet tot overeenstemming gekomen met een geschikte kandidaat. Dit heeft te maken met onzekerheden rond Chw bestemmingsplan 1221 (i.v.m. beroepsprocedure) en de bodemgesteldheid van het terrein. Beide onzekerheden kunnen komend jaar worden weggenomen omdat binnen een half jaar uitspraak wordt verwacht van de Raad van State over het bestemmingsplan en er een nieuw bodemonderzoek wordt opgesteld. Vanwege de kwaliteitsimpuls die de herontwikkeling van het van Son terrein aan 1221 kan bieden wordt medewerking verleent aan de gevraagde verlenging.

  Voorgesteld besluit

  1.    Bijgevoegde “Allonge intentieovereenkomst Kleine Drift 41 – Van Son” aan te gaan met Van Son Real Estate B.V. en B.V. De Koster cs Makelaars.
  2.    De raad te informeren door middel van bijgaande raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1.    Bijgevoegde “Allonge intentieovereenkomst Kleine Drift 41 – Van Son” aan te gaan met Van Son Real Estate B.V. en B.V. De Koster cs Makelaars.
  2.    De raad te informeren door middel van bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 10. 10

  Het is een collegebevoegdheid om het aanwijzingsbesluit belastingambtenaren vast te stellen. In dit besluit worden de heffings- en invorderingsambtenaren en de belastingdeurwaarder benoemd. Dit besluit strekt er toe dat de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen op een juridisch juiste wijze wordt uitgevoerd. Vanwege een wijziging in functienamen en samenstelling binnen het team Gegevenshuis is het noodzakelijk om het aanwijzingsbesluit aan te passen.

  Voorgesteld besluit

  Het Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren 2023 vast te stellen.

  Besluit

  Het Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren 2023 vast te stellen.

  Conform.

 11. 11

  Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de Hilversumse Corona Herstelagenda (oktober 2021 – oktober 2022) (CHA) vastgesteld. De agenda kende een oorspronkelijke looptijd van oktober 2021 tot oktober 2022, met uitloop in de afronding tot eind 2022. Bij het vaststellen van de Corona Herstelagenda is de bijgevoegde eindevaluatie toegezegd. Bij de tussentijdse evaluatie in de zomer van 2022 werd verwacht dat enige achterstand in de uitvoering van de maatregelen kon worden ingehaald. Een deel van de vastgestelde maatregelen is echter nog niet of niet volledig afgerond als gevolg van personeelstekorten op de arbeidsmarkt, heroriëntatie in de uitvoering van maatregelen en de in het voorjaar van 2022 geldende contactbeperkende maatregelen. Aan de raad wordt daarom verzocht om het niet benutte budget ook in 2023 beschikbaar te stellen en €490.000 te onttrekken uit de reserve Corona Herstelagenda. Daarmee wordt de reserve een jaar langer in stand gehouden tot en met 31 december 2023 en kunnen de beoogde maatregelen alsnog worden afgerond.

  Voorgesteld besluit

  1. De collegebrief Uitstel behandeling afronding Corona Herstelagenda vast te stellen en te doen toekomen aan de gemeenteraad.

  Besluit

  De collegebrief Uitstel behandeling afronding Corona Herstelagenda vast te stellen en te doen toekomen aan de gemeenteraad.

  Conform.

 12. 12

  De bevoegdheid tot het benoemen van leden van bestuur ligt conform artikel 42b lid 6 sub b van de Wet op het voortgezet onderwijs bij de Gemeenteraad. De Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum heeft een profiel opgesteld en een sollicitatieprocedure doorlopen, waaruit de heer R. van der Vlugt en de heer A. Mostert naar mening van het bestuur het beste bij het profiel passen. Reden om beiden als kandidaten voor te dragen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen
  1. De heer R. van der Vlugt en de heer A. Mostert te benoemen tot leden van bestuur van Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.
  2. De gemeenteraad te verzoeken bijgaand voorstel rechtstreeks voor behandeling in de gemeenteraad te agenderen.

  Besluit

  De gemeenteraad voor te stellen
  1. De heer R. van der Vlugt en de heer A. Mostert te benoemen tot leden van bestuur van Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.
  2. De gemeenteraad te verzoeken bijgaand voorstel rechtstreeks voor behandeling in de gemeenteraad te agenderen.

  Conform.

 13. 13

  Momenteel wordt in het Stationsgebied gewerkt aan de realisatie van het busstation. In het ontwerp van dit busstation is rekening gehouden met overkappingen voor wachtende reizigers. Ontwerpbureau De Zwarte Hond heeft een definitief ontwerp voor deze overkappingen uitgewerkt. Om de aanbesteding voor de realisatie van deze overkappingen te kunnen starten wordt het college gevraagd het definitief ontwerp vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  1. Het definitief ontwerp voor de overkapping op het busstation vast te stellen.
  2. De in de publicatieversie van dit voorstel niet openbaar gemaakte bedragen te publiceren na definitieve gunning van de nog te starten aanbesteding.
  3. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Conform.

 14. 14

  Bij de toetsing van bouwplannen wordt gebruik gemaakt van parkeernormen om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen er voor de nieuwe ontwikkeling moeten komen. Het kan daarbij gaan om nieuwbouw, uit- en inbreidingsprojecten of functieveranderingen. Deze parkeernormen zijn vastgelegd in de Nota parkeernormen. Het doel van deze Nota Parkeernormen 2023 is om een kader te scheppen waaraan toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen vanuit de gemeente ten aanzien van parkeren kunnen worden getoetst. Deze Nota Parkeernormen 2023 sluit aan bij de Mobiliteitsvisie, waarin de ambitie staat om de stad beter bereikbaar te maken, met de beweging naar het verminderen van het aantal eigen auto’s hebben en het verminderen van het aantal auto’s in de openbare ruimte. Bovendien maakt de regeling voor het berekenen van het aantal parkeerplaatsen bij een ruimtelijke ontwikkeling aanzienlijk eenvoudiger.

  Besluit

  1. De raadscommissie duurzaamheid en mobiliteit advies te vragen inzake de concept-nota parkeernormen 2023.
  2. Hiervoor het commissievoorstel aan te melden voor behandeling in de commissie duurzaamheid en bereikbaarheid van 19 april 2023.
  3. Ter voorbereiding op de commissiebehandeling een BVS te organiseren tijdens de commissie duurzaamheid en bereikbaarheid van 22 maart 2023.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.