Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 2

 2. 2.a

  Bijlagen

 3. 3

 4. 5

  Het raadslid mevrouw W.I.C. de Bruijn (GrL) heeft, wegens ziekte, verzocht om tijdelijk ontslag.
  Op grond van de wet “Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden” kan een raadslid, voor een periode van 16 weken, vervangen worden.
  Het centraal stembureau heeft hierna conform de kieswet de opvolgingsprocedure in gang gezet.
  De eerstvolgende persoon op de kieslijst van de fractie GroenLinks die in aanmerking komt voor benoeming en die bereid is gebleken de benoeming te willen aanvaarden, is de heer R.G. Lomans.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)
 5. 6

  Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier commissieleden worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer M.S. Siddiqui te benoemen als commissielid voor de fractie van GroenLinks.

 6. 7

  De raad heeft in 2011, als werkgever van de griffier en de griffiemedewerkers, de werkgeversbevoegdheden gedelegeerd aan een werkgeverscommissie door middel van het vaststellen van de Verordening werkgeverscommissie voor de griffie gemeente Hilversum. Het delegatiebesluit is aangepast aan de invoering van de WNRA  en voor de overzichtelijkheid opgenomen in een apart  (delegatie) besluit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen de “Verordening werkgeverscommissie voor de griffie gemeente Hilversum 2022” onder intrekking van de oude verordening van 12 januari 2011.
  2. Vast te stellen het “Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie Hilversum 2022”.
 7. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Het college van de gemeente Hilversum toestemming te verlenen tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek vanwege de uittreding van Weesp.

 8. 9

  De coronacrisis heeft een grote impact op het bedrijfsleven in Hilversum. Om de getroffen ondernemers te steunen is in 2020 en 2021 geen precariobelasting opgelegd. Het betrof specifiek de tarieven van de categorieën waarbij door de coronacrisis geen sprake is van profijt (terrassen, luifels, reclameborden, vaste standplaatsen in de openbare ruimte). In de raad van 10 november 2021 is toegezegd dat er coulance betracht zal worden bij het heffen van precario als de omstandigheden daar aanleiding toe geven (T21/126). In het eerste kwartaal van 2022 waren nog beperkende overheidsmaatregelen van kracht. Dit voorstel strekt ertoe om voor het belastingjaar 2022 75% precariobelasting in rekening te brengen voor de categorieën terrassen, luifels, reclameborden, vaste standplaatsen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De 1e wijziging Verordening Precariobelasting 2022 inclusief bijbehorende tarieventabel vast te stellen en daarmee voor het jaar 2022 de tarieven precariobelasting voor terrassen, luifels, reclameborden, vaste standplaatsen voor 75% van het oorspronkelijke bedrag op te leggen.
  2. Het nadeel van € 57.000 als gevolg van gederfde precariobelasting te dekken uit de reserve Covid-19 en daarvoor de begroting als volgt te wijzigen (tabel in voorstel).

 9. 10

  Ten tijde van de raadsvergadering van 9 maart 2022 is toegezegd dat de financiele consequenties van de aanvullende duurzaamheidsambities voor de MFA in Hilversum Zuid in de voorjaarsnota verwerkt zouden worden. Vanwege een samenloop van omstandigheden is dit niet gelukt. Om de vertraging voor het project te beperken wordt de raad om een apart besluit gevraagd.

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 07. PvdA (2)
  tegen
  03. VVD (5), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Voor de duurzaamheidsambitie binnen de Multifunctioneel accommodatie Hilversum Zuid het krediet op te hogen met totaal €400.000,- voor circulaire maatregelen.
  2. De kapitaallasten (structureel €15.600) hiervan te dekken uit de algemene middelen en te verwerken in de Programmabegroting 2023.


  De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 31 augustus 2022 advies uitgebracht.
  De fracties adviseren agendering zonder debat, maar maken een voorbehoud omdat zij het onderwerp in de fracties willen bespreken.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T22-046 Frisse scholen
 10. 10.a

  Stemuitslag

  voor 6%
  tegen 94%
  voor
  07. PvdA (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 11. 10.b

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 07. PvdA (2)
  tegen
  10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M22-068 Klaar voor een circulaire toekomst
 12. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. bijgaande positieve zienswijze op het OFGV voorstel voor de resultaatbestemming 2021 in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de raadsvergadering van 21 september 2022;
  2. bijgaande positieve zienswijze op de OFGV 3e begrotingswijziging 2022 in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de raadsvergadering van 21 september 2022.


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 7 september 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van PvdA en SP maken een voorbehoud.
  De overige fracties adviseren de raad positief.

 13. 12

  Het project Kerkbrink omvat de vernieuwing van de bibliotheek, de verhuizing van de bibliotheek naar de Gooische Brink, de (media)programmering op en rond de Kerkbrink en de herinrichting van de Kerkbrink. Dit raadsvoorstel gaat over de herinrichting van de Kerkbrink. In het raadsvoorstel worden uitgangspunten geformuleerd als basis voor het op te starten ontwerpproces voor herinrichting van Kerkbrink. In de startnotitie wordt het proces geschetst.

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Uitgangspuntennotitie Herinrichting Kerkbrink vast te stellen als kader voor het op te stellen ontwerp voor de Kerkbrink
  2. De Startnotitie Herinrichting Kerkbrink vast te stellen en de in de notitie genoemde activiteiten (ontwerpproces, participatieproces en bestuurlijk proces) uit te voeren
  3. De kosten van totaal € 50.000,- te dekken uit programma 1 Wonen en Leven, taakveld 5.6 voor € 25.000,- en uit programma 3 Werken, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling voor € 25.000,-


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 31 augustus 2022 advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en geven aan dat het voorstel met debat kan worden behandeld.

 14. 12.a

  Stemuitslag

  voor 17%
  tegen 83%
  voor
  06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (1), 10. BVNL (1)
 15. 13

  Bibliotheek Hilversum, Museum Hilversum, Beeld & Geluid, de eigenaar van de Gooische Brink en de gemeente willen de Kerkbrink en Gooische Brink nieuw leven inblazen door verhuizing en vernieuwing van de bibliotheek, herinrichting van de Kerkbrink en programmering op de Kerkbrink. De haalbaarheidsstudie liet eerder al zien dat het project onder voorwaarden kansrijk is en voor onze stad van maatschappelijke, economische en culturele waarde is. In de afgelopen periode zijn de plannen nader uitgewerkt. Het LAB Mediaplein is in oktober 2021 als voorloper opgestart. Op basis van de nadere uitwerking en de eerste ervaringen met het LAB kan nu besluitvorming plaatsvinden over de kaders waarbinnen de verhuizing van de bibliotheek en de programmering kan worden gerealiseerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 07. PvdA (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De notitie Businesscase Nieuwe bibliotheek vast te stellen als financieel kader voor verhuizing en vernieuwing van de bibliotheek
  2. Geen wensen en bedenkingen, op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4, en artikel 15, lid 2 van de Financiële verordening Hilversum 2022, bekend te maken op het voorgenomen besluit van het college om garantie te verlenen aan de Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum voor een bedrag van € 12,7 miljoen
  3. Het budget voor de subsidiëring van de bibliotheek in jaarlijkse stappen te verhogen van € 1,5 miljoen in 2022, via € 2,0 miljoen in 2023 en € 2,2 miljoen in 2024 naar € 2,5 miljoen in 2025 en verder, ten laste van het begrotingssaldo, Programma 1 Wonen en Leven, taakveld 6.5 Media
  4. Ter dekking van de te maken uitvoeringskosten in de periode september tot en met december 2022 in de begroting een budget van € 100.000,- op te nemen ten laste van het begrotingssaldo budget 2022, Programma 1 Wonen en Leven, taakveld 6.5 Media
  5. In de begroting een budget op te nemen voor subsidiëring van de programmeringsorganisatie Mediaplein € 160.000,- per jaar voor 2023 en 2024, ten laste van het begrotingssaldo, Programma 1 Wonen en Leven, taakveld 6.5 Media
  6. De door het college opgelegde geheimhouding op de bij dit voorstel behorende bijlage 3 ‘Businesscase Nieuwe Bibliotheek’ conform artikel 25 lid 3 van de gemeentewet te bekrachtigen en deze geheimhouding op te heffen nadat de bibliotheek in de Gooische Brink geopend is


  De commissie Openbare Ruimte en Projecten heeft op 31 augustus advies uitgebracht.
  De woordvoerders achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en geven aan dat het voorstel met debat kan worden behandeld.

 16. 13.a

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (1), 02. D66 (7), 09. ChristenUnie (1), 07. PvdA (1)

  25a. Moties

  Titel
  M22-061 Een laagdrempelige nieuwe bibliotheek
 17. 14

  In de periode november 2021 tot en met juni 2022 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar het systeem van subsidieverstrekking. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de werking en de effectiviteit van het subsidiebeleid van de gemeente Hilversum. In dit onderzoek is de rekenkamer Hilversum uitgegaan van de hoofdvraag “Dragen de door de gemeente Hilversum verstrekte subsidies bij aan het (mede) realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen?”

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  Beslispunt I: de volgende conclusies over te nemen:
  Conclusies ten aanzien van begrip en omvang van subsidies
  1. Het onderscheid tussen basis- en programmasubsidies is in de praktijk niet duidelijk.
  2. Het onderscheid tussen subsidie en inkoop is door de gemeente duidelijk afgebakend, maar subsidies zijn niet altijd concreet uitgewerkt.
  Conclusies ten aanzien van de wettelijke verplichtingen
  3. Er is de afgelopen jaren een duidelijke kwaliteitsslag gemaakt.
  4. De uitwerking van de wettelijke grondslag in de ASV is nog niet op orde.
  5. Subsidieplafonds zijn niet ingesteld, maar worden wel gebruikt als afwijzingsgrond.
  6. De beoordelingstermijnen bij verlening en vaststelling zijn lang en/of worden niet altijd gehaald.
  7. Bij cultuursubsidies is de rol van de cultuurraad en convenanten niet altijd duidelijk.
  Conclusies ten aanzien van het gemeentelijk subsidiebeleid
  8. Er worden door de gemeente Hilversum geen hele duidelijke subsidiekeuzes gemaakt.
  9. Er wordt actief ingezet op de relatie met subsidiepartners.
  10. De gemeente Hilversum betrekt en/of betrok organisaties en inwoners bij het subsidieproces.
  11. Het is niet mogelijk te evalueren hoe doelmatig en doeltreffend het subsidiebeleid is.
  Conclusies ten aanzien van de geselecteerde casussen: praktijktoets op de uitvoering van het subsidiebeleid
  12. Het subsidieproces is onderdeel geworden van een vaste jaarcyclus.
  13. Subsidieverlening gaat meer over financiering dan over sturing.
  Conclusies ten aanzien van de rol van de raad
  14. De raad heeft met de nieuwe ASV zijn kaderstellende rol benadrukt.
  15. Raadsleden krijgen veel informatie maar het is moeilijk om dit te doorgronden.
  16. De raad heeft bij de subsidieverantwoording moeite met het invullen van zijn controlerende functie.
  Beslispunt II: de volgende aanbevelingen over te nemen:
  1. College: Stel een subsidiebeleid op waarin de keuzes worden verduidelijkt.
  2. College: Zorg voor een duidelijk grondslag voor de rechtmatigheid bij subsidieverlening en -vaststelling.
  3. College: Breng de raad in positie voor controle op grote subsidies.
  4. College: Zet in op meerjarige subsidieverlening.
  5. College en raad: Verbeter de inzet van subsidies en het sturen op effectiviteit door kritisch naar de beleidsdoelstellingen te kijken.
  6. College: Betrek de gemeenteraad actief bij het inrichten van de informatievoorziening.
  7. Raad: Ontwikkel een informatieprotocol.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 7 september 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van HvH, GL, CDA, DH en CU adviseren de raad positief.
  De overige fracties maken een voorbehoud.

 18. 14.a

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  04. GroenLinks (4), 07. PvdA (2)
 19. 15
  Vragen aan het college
 20. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M22-065 Hilversum laat kleur zien
 21. 17

 22. 18

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 07. PvdA (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (2), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M22-062 Verkiezingsopkomst
 23. 19