Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 11 mei 2022

20:00 - 00:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Het raadslid mevrouw W.I.C. de Bruijn (GrL) heeft, wegens ziekte, verzocht om tijdelijk ontslag.
  Op grond van de wet “Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden” kan een raadslid, voor een periode van 16 weken, vervangen worden.
  Het centraal stembureau heeft hierna conform de kieswet de opvolgingsprocedure in gang gezet.
  De eerstvolgende persoon op de kieslijst van de fractie GroenLinks die in aanmerking komt voor benoeming en die bereid is gebleken de benoeming te willen aanvaarden, is de heer R.G. Lomans.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1.    De heer R.G. Lomans toelaten als tijdelijk lid van de gemeenteraad, voor een periode van 16 weken.
  2.    De heer R.G. Lomans te benoemen tot commissielid aan het einde van zijn vervangingstermijn (24 augustus 2022).

 2. 3

  Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier commissieleden worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie.
  De benoeming gebeurt met in achtneming van de procedure die is beschreven in de verordening. Dit betekent dat de aanmelding en de nevenfuncties van het aspirant-commissielid aan de raad bekend worden gemaakt en hij/zij daarna een gesprek heeft met de burgemeester. Vervolgens worden de commissieleden door de raad benoemd en leggen zij daar ook de eed of de verklaring en belofte af.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  de volgende personen te benoemen als commissielid:
  1. Mevrouw G.H.W. Potters-Blijdorp, voor de fractie van de ChristenUnie;
  2. Mevrouw A.M. Schuurman-Voorma, voor de fractie van de ChristenUnie;
  3. De heer G.J. Plaggenmarsch, voor de fractie van de ChristenUnie;
  4. Mevrouw L.H.A. Brussaard, voor de fractie van het CDA;
  5. De heer T. de Jong, voor de fractie van het CDA;
  6. Mevrouw S.F.T. Barnstijn, voor de fractie van Democraten Hilversum;
  7. De heer T. Braaksma, voor de fractie van Democraten Hilversum;
  8. De heer J. Sluitman, voor de fractie van Democraten Hilversum;
  9. De heer J.P.A. Otto voor de fractie van de SP;
  10. De heer G.C. Dunker voor de fractie van de SP;
  11. Mevrouw N. Muller voor de fractie van de SP;
  12. De heer J.W.A. Meddens voor de fractie van de SP;
  13. Mevrouw C. Jansson voor de fractie van HvH;
  14. De heer C. Bakker voor de fractie van de PvdA;
  15. De heer A.F. Lawerman voor de fractie van de PvdA;
  16. De heer J.T.M. van Nistelrooij voor de fractie van D66;
  17. De heer J. van Drogen voor de fractie van GroenLinks.

 3. 4

  Op 30 maart 2022 is er een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Daardoor zullen er ook nieuwe leden in de
  Audit- en rekeningcommissie moeten worden benoemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Als leden van de Audit- en rekeningcommissie te benoemen de volgende personen:
  1. De heer G.J. Postma (CDA);
  2. Mevrouw N. Muller (SP);
  3. De heer J.E.M.G. Göbbels (DH);
  4. De heer T.R. Westerneng (VVD);
  5. De heer M.F. Eerenberg (HvH);
  6. De heer C. Bakker (PvdA);
  7. Mevrouw M.H.A. Remmers (GroenLinks);
  8. De heer J.T.M. van Nistelrooij (D66).

 4. 5

  Om de besluitvorming van de raad voor te bereiden en om overleg te voeren met het college van burgemeester en wethouders, heeft de raad op grond van artikel 82 Gemeentewet raadscommissies ingesteld. Op grond van het vierde lid van artikel 82 Gemeentewet worden deze commissies voorgezeten door een raadslid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De volgende personen te benoemen als commissievoorzitter:
  1. mevrouw B. Verweij;
  2. mevrouw V. Wesselink;
  3. de heer J.A van Waarden;
  4. de heer S.J. Hexspoor;
  5. mevrouw E.M. Zeeuw van der Laan;
  6. de heer C.M. Groeneveld;
  7. mevrouw M. Boukhriss;
  8. mevrouw J. Kalk;
  9. mevrouw F.F. van Drooge.

 5. 6

  Met de voordracht voor benoeming in de radenadviescommissie wordt beoogd de controlerende rol van de
  raden in de realisatiefase van de gebiedsontwikkeling Crailo door de GEM Crailo BV te versterken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Voor te dragen voor benoeming in de radenadviescommissie Crailo:
  - de heer R.J.G. Lancé (fractie HvH);
  - mevrouw H.M.G.J. van de Linde (fractie VVD);
  - mevrouw B. van Hattum (fractie D66).

 6. 7

  Ingevolge het bepaalde in artikel 5 van de Verordening commissie bezwaarschriften Hilversum 2018 treden de voorzitter en de leden van de Commissie bezwaarschriften af op de dag van het aftreden van de raad. De voorzitter en de leden blijven hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien. Het lidmaatschap van de Commissie geldt voor een periode van 4 jaar, welke periode aanvangt bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad. In dit voorstel wordt u gevraagd de nieuwe leden van de Commissie bezwaarschriften te benoemen voor de raadsperiode 2022-2026. Ingevolge artikel 3 van de verordening worden de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de leden van de Commissie door de raad benoemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Met ingang van 1 juni 2022 te benoemen tot leden van de Commissie bezwaarschriften:
  - de heer mr. M. de Vries, voorzitter;
  - de heer mr. A.H.T.M. van Straaten, plaatsvervangend voorzitter;
  - mevrouw mr. A. van Hespen, lid;
  - mevrouw mr. A. J. ten Wolde, lid;
  - mevrouw mr. S.L. Mercker, lid;
  - mevrouw mr. A. Holtland, lid.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 7. 8

  Op 2 februari is het voorstel ‘Instellen gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten’ door gemeenteraad vastgesteld. Op basis van dat besluit om een nieuwe adviescommissie in te stellen per 1 juli 2022, is de werving gestart naar leden voor deze adviescommissie. Deze verandering is onderdeel van de voorbereiding op de Omgevingswet, die naar nu wordt verwacht op 1 januari 2023 in werking treedt. Per 1 juli 2022 treedt de nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit + Monumenten in functie. Omwille van de continuïteit van advisering van initiatief tot aanvraag omgevingsvergunning wordt voorgesteld 9 leden te benoemen tot lid van deze commissie, voor de termijn van drie jaar. Het betreft zes nieuwe leden gekozen uit de sollicitatieprocedure zijnde de heer R. Petersma (voorzitter en architect-lid), de heer R. Reukema (stedenbouwkundige), mevrouw I. Oosterheerd (cultuurhistoricus), mevrouw C. Schmidt (architect-lid), de heer J.W. Baijense (architect-lid) en de heer H. Van Velzen (erfgoeddeskundige). Het betreft drie leden vanuit de huidige Commissie voor Welstand en Monumenten zijnde de heer J. Molenaar (architect-lid, lid welstandskamer), mevrouw A. Mulder (restauratiearchitect) en mevrouw H. Gietelink (Burgerlid). De Raad is bevoegd tot het benoemen van leden van deze adviescommissie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 8. 9.a

  Bijlagen

 9. 11

 10. 12

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert voor ons als verbonden partij verschillende milieutaken uit. De OFGV heeft een aantal financiële stukken toegestuurd. Het gaat om de OFGV 2e begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening 2021. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de OFGV 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023. De OFGV voorlopige jaarrekening 2021 wordt ter kennisname aangeboden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaande zienswijze op de OFGV 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van 11 mei 2022.


  Dit onderwerp wordt rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 11. 13

  Door de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen. Opdracht vanuit het Rijk is dat via de Veiligheidsregio’s gemeenten opvang moeten bieden aan deze vluchtelingen. Gemeenten hebben een grote opgave om deze opvang vanuit niet bestaande structuren te realiseren. De eerste fase van deze opvang kenmerkt zich door zonder financiële kaders van het Rijk deze opvang te realiseren, te doen wat nodig is.


  De raad stelt de kaders vast en heeft het budgetrecht. Met de instelling van een reserve Opvang Oekraïners wordt voor de korte termijn een financieel kader voor deze opvang gecreëerd. Hiermee kan de gemeente in de huidige situatie snel handelen. Een rapportage over de financiële effecten ontvangt de raad voor de zomer.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Instellen van een reserve Opvang Oekraïners die wordt gevuld door een onttrekking aan de algemene reserve van € 2,7 miljoen en daartoe de begroting 2022 te wijzigen volgens de tabel in het voorstel:
  2. Het college mandaat te verlenen om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserve uitvoering te geven aan maatregelen die nodig zijn voor de opvang van Oekraïners die het oorlogsgebied ontvluchten en waarvan het Rijk heeft opgedragen dat deze door gemeenten opgevangen moeten worden én tot besteding over te gaan tot een maximum van € 2,7 miljoen, maar niet meer dan maximaal de werkelijk gemaakte kosten. De te ontvangen compensatie van het Rijk komt ten gunste van deze reserve.
  3. Het college in de P&C-cyclus inzicht laten geven in kosten van deze opvang, de uitputting van het budget, de compensatie van maatregelen vanuit het Rijk en, indien noodzakelijk, een voorstel voor ophoging van de reserve voor te leggen.


  Dit onderwerp wordt rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T22-012 Rapportage over de inzet van de ambtelijke capaciteit in relatie tot de reguliere activiteiten
 12. 14

  Gelet op de wijziging van de Drank- en Horecawet naar de Alcoholwet en gelet op de afspraken in het Preventie- en Handhavingsplan zijn de sanctiestrategie en sanctietabel met betrekking tot de Alcoholwet technisch gewijzigd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegde herschreven “sanctiestrategie Alcoholwet Gooi en Vechtstreek” vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van bijgevoegde door de burgemeester vastgestelde “sanctietabel voor handhaving van de Alcoholwet en de verordening op grond van de Alcoholwet”.


  Dit onderwerp wordt rechtstreek geagendeerd voor de raad.

 13. 15
  Vragen aan het college