Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 1.a
  Ordevoorstel CDA
 2. 2.a

  Bijlagen

 3. 5

  Gelet op het vertrek van de heer Broertjes als burgemeester van Hilversum op 15 februari jl en de benoeming en de installatie op 16 februari jl. van de heer dr. ir G.M. van den Top als burgemeester van Hilversum dient er overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling van de Regio Gooi en Vechtstreek een voorstel te worden gedaan om de heer dr. ir. G.M. van den Top aan te wijzen als extra lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad.
  De heer P.I. Broertjes was voorzitter van de Regio. De gemeenteraad wijst de heer dr. ir. G.M. van den Top aan als extra lid van het Algemeen Bestuur. Het is aan het AB van de Regio om hem voor te dragen als voorzitter van de Regio.

  Voorgesteld besluit

  De burgemeester, de heer dr. ir. G.M. van den Top, aan te wijzen als extra lid van het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 4. 6

  De bevoegdheid tot het benoemen van leden van de Raad van Toezicht (RvT) ligt, conform artikel 48 lid 12 sub b van de Wet op het Primair Onderwijs, bij de Gemeenteraad. STIP heeft een beoordeling uitgevoerd van het functioneren van de heer Buisman en is tot het oordeel gekomen dat zij hem graag voordraagt voor een tweede termijn. De heer Buisman heeft zitting in de RvT op voordracht van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR).

  Voorgesteld besluit

  1. De heer P.E. Buisman te benoemen voor een tweede termijn tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting voor Openbaar Basisonderwijs STIP


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 5. 7

  Op 23 maart a.s. zal uw raad een besluit nemen tot toelating van 37 raadsleden tot de (nieuwe) raad. Daaraan voorafgaand dient een commissie van drie personen de geloofsbrieven te onderzoeken van deze 37 raadsleden. Dit is geregeld in de artikelen V1 en V3 Kieswet (wat is de geloofsbrief en welke bescheiden dient het benoemde raadslid over te leggen?) en de artikelen 10 en 13 Gemeentewet (vereisten raadlidmaatschap en onverenigbare betrekkingen).

  Voorgesteld besluit

  De volgende personen benoemen in de commissie die de geloofsbrieven onderzoekt van de op 23 maart 2022 nieuw tot de raad toe te laten raadsleden:

  1. Mevrouw M.I. van Vliet, voorzitter;
  2. De heer M.F. Vogel, lid;
  3. De heer T. Pelsma, lid.

  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 6. 8

  Gemeenten hebben zorgplicht voor de bekostiging de huisvesting van het primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO) en het speciaal onderwijs (SO en VSO). Op welke wijze aan deze wettelijke taak uitvoering wordt gegeven is opgenomen in de Verordening huisvesting onderwijs Hilversum 2016. De gemeente Hilversum volgt in grote lijnen de modelverordening van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), die waar nodig aan de lokale situatie is aangepast. De VNG heeft op basis van ervaringen, ontwikkelingen en wettelijke wijzigingen een aantal aanpassingen voorgesteld. Daarnaast is in 2020 het Integraal huisvestingsplan onderwijs vastgesteld. Reden om een gewijzigde verordening voor te leggen.

  Voorgesteld besluit

  De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hilversum 2022, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022, vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hilversum 2016.


  De raadscommissie heeft op 9 februari 2022 advies uitgebracht.
  De fractie van PvdA maakt een voorbehoud.
  De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 7. 9

  De technische actualisering van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep beperkt zich tot enkele strikt noodzakelijke wijzigingen en verduidelijkingen. De actualisering betreft met name de vertaling van de gevolgen van de uittreding van de gemeente Weesp en verlagen van het aantal leden van de raad van de commisarissen (RVC).

  Voorgesteld besluit

  1. De technische wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Tomin vast te stellen.
  2. Het besluit van de raad kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek.


  De raadscommissie heeft op 9 februari 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van HvH en SP maken een voorbehoud.
  De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 8. 10

  De gemeente Hilversum heeft buurgemeente Gooise Meren, eind 2015, bij het ontstaan van de nieuwe gemeente (uit Bussum, Naarden en Muiden) aangeboden te onderzoeken of het mogelijk is de gemeentegrens rondom de Gooische Hockeyclub te wijzigen, zodat deze van oudsher Bussumse sportvereniging, binnen de gemeentegrens van Gooise Meren (nu: Hilversum) komt te liggen. Dat blijkt mogelijk. Deze wijziging van de gemeentegrens is ook gewenst ter plaatse van tennisvereniging ’t Spieghel en scouting Arrowe. Met dit deel van de grenscorrectie (alle grond die van Hilversum naar Gooise Meren gaat) is circa 35 hectaren grond gemoeid. Onderzocht is op welke (andere) locaties in totaal een zelfde hoeveelheid grond door Gooise Meren aan Hilversum kan worden gecompenseerd. Deze compensatie heeft als doel om met gesloten beurzen te kunnen uitruilen. Ook dat blijkt mogelijk. Hierbij kan gelijk nog een aantal onlogische / onpraktische grensverhoudingen gecorrigeerd worden. Dit betekent dat ook op verschillende andere plekken de gemeentegrens tussen Hilversum en Gooise Meren wordt gecorrigeerd.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het ontwerpbesluit tot de grenscorrectie tussen de gemeenten Hilversum en Gooise Meren volgens bijgevoegde kaarten nummer 1 tot en met 5 en gelegenheid te geven tot het indienen van zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit.


  De raadscommissie heeft op 9 februari 2022 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 9. 11

  Het veiligheidsberaad (bestuurlijk overleg veiligheidsregio's) heeft besloten tot instelling van een expertisebureau in de vorm van een stichting risicobeheer. Deze stichting moet de veiligheidsregio's helpen bij risico's gebonden aan de eigen taakuitvoering. De veiligheidsregio vraagt de gemeenten om een zienswijze.
  Het besluit tot instellen van een dergelijke stichting wordt pas gedaan na het horen van de gemeenteraden.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze;
  2. De zienswijze te versturen aan de veiligheidsregio.


  De raadscommissie heeft op 17 februari 2022 advies uitgebracht.
  De fractie van PvdA maakt een voorbehoud.
  De overige fracties adviseren de raad positief.

 10. 12

  Sportverenigingen hebben over het algemeen te weinig financiële middelen om investeringen in sportaccommodaties te kunnen doen. Om toch te kunnen investeren zullen er leningen aangetrokken moeten worden bij banken ter financiering van deze investeringen.
  Deze financiering kost geld in de vorm van rente en moet uiteindelijk ook weer worden afgelost.
  Het verlenen van gemeentegarantie maakt het Victoria mogelijk om tegen een lager rentetarief dan bij de reguliere markt te lenen. Victoria komt zelf aan zijn middelen om de rente en aflossingen te voldoen via contributie-, kantine-, sponsor en overige inkomsten.


  Omdat de ondergrond, waarop het nieuwe paviljoen gebouwd zal worden, in eigendom is van de gemeente zal het gebruiksrecht onder het nieuwe paviljoen moeten worden vastgelegd.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college garantie te verlenen aan Victoria tot een bedrag van € 2,25 miljoen;
  2. Geen wensen en bedenkingen te uiten, op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4 en artikel 15 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Hilversum 2022.


  De raadscommissie heeft op 17 februari 2022 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 11. 13

  Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet (Ow) in werking. De wet die 26 wetten bundelt en samenvoegt tot één wet. Met de inwerkingtreding verdwijnen die 26 wetten geheel of gedeeltelijk. Zo zal de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) geheel verdwijnen. Dat betekent dat ook de regeling voor tegemoetkoming van (plan)schade verdwijnt. Met de inwerkingtreding van de Ow komt er een algemene nieuwe regeling voor nadeelcompensatie waarin ook de uit de Wro afkomstige regeling voor vergoeding van planschade wordt geregeld. Vergoeding van schade wordt dan geregeld via de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in Titel 4.5, artikel 4.125 en verder) en in de Ow (Hoofdstuk 15, Afdeling 15.1, artikel 15.1 en verder). Daarmee komt de grondslag te vervallen van de huidige Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Hilversum 2009. De raad wordt voorgesteld een verordening nadeelcompensatie 2022 vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De verordening nadeelcompensatie 2022 vast te stellen.
  2. Te bepalen dat de verordening genoemd onder 1 in werking treedt op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.


  De raadscommissie heeft op 17 februari 2022 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 12. 14

  Het ‘Bruisend Hart van Oost’ vindt zijn oorsprong in de Gebiedsagenda 1221 (verder: de gebiedsagenda), daarin is Bruisend Hart benoemd als één van de gebieden die prioriteit moet krijgen in 1221. Doel is van Bruisend Hart een veiligere, aantrekkelijkere, functionelere, toekomstbestendigere en groenere entree voor Oost te maken. Een echte verbetering op meerdere aspecten, dat deze entree naar Oost verdient.
  Bruisend Hart beslaat het gebied van het Oosterspoorplein en de omliggende woon- en winkelstraten. Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de voorkeursvariant ‘Groen Plein’ vastgesteld om te verwerken in de structuurvisie. Deze structuurvisie voor Bruisend Hart geeft op hoofdlijnen een richting aan de gewenste ontwikkelingen die de komende tien jaar in het gebied plaatsvinden. In dit document zijn geen nieuwe onderwerpen uitgewerkt. Daarnaast is de structuurvisie nodig om het voorkeursrecht (Wvg, door de gemeenteraad gevestigd op 18 september 2019) te behouden. Met de Wvg heeft de gemeente recht van eerste koop van de panden en gronden in het gebied.
  De ontwerpstructuurvisie Bruisend Hart heeft van 11 november tot en met 10 december 2021 ter inzage gelegen. Daar zijn vijf reacties op binnengekomen, die zijn beantwoord in de reactienota en waar nodig verwerkt in de nu voorliggende Structuurvisie Bruisend Hart.
  De structuurvisie is niet het eindpunt in de besluitvorming. Met een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan volgen de komende jaren nog verschillende besluiten waarin stap voor stap wordt toegewerkt naar een mooie toekomst voor dit gebied.

  Voorgesteld besluit

  1. De Reactienota Structuurvisie Bruisend Hart vast te stellen.
  2. De Structuurvisie Bruisend Hart vast te stellen en deze in werking te laten treden de dag na de dag van publicatie.


  De raadscommissie heeft op 9 februari 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van de SP, DH, PvdA, HLB en LH achten het voorstel niet rijp voor de raad.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 13. 14.a

 14. 14.b

 15. 14.c

 16. 14.d

 17. 15

  Op 14 september 2021 heeft het college besloten de ‘gecoördineerde procedure’ van (o.a.) het ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Oude Torenstraat 1 en 3’ te starten. Dit ontwerp heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan nu aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (5), 05. CDA (4), 02. D66 (3), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 09. Leefbaar Hilversum (1)
  tegen
  08. SP (1), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Oude Torenstraat 1 en 3’;
  2. Het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Oude Torenstraat 1 en 3’ overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestanden NL.IMRO.11bp06oudetore1en3-va01, met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, vast te stellen.


  De raadscommissie heeft op 9 februari 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van CU, CDA, VVD, D66 en HvH adviseren de raad positief.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 18. 16

  Na de eerdere besluitvorming met betrekking tot de multifunctionele accommodatie in Hilversum Zuid, is het project nu zover dat architectenbureau Rudy Uytenhaak & Partners via een Europese architectenselectie voor het ontwerp is aangesteld. Het schetsontwerp is ondertussen gereed. Er is een ontwerpversie met de Paulusschool, De Lelie, Bink Kinderopvang en BSO, en een vestiging van Jeugd & Gezin. Daarnaast is de optie om een jongerencentrum aan het gebouw toe te voegen uitgewerkt.
  Aangezien Hilversum Zuid nog geen jongerencentrum heeft, dit vanuit jongerenwerk en de jongeren zelf uit de wijk als zeer wenselijk wordt geacht en de toevoeging naadloos aansluit bij het reeds aanwezige programma, wordt geadviseerd deze functie aan het project toe te voegen. Alle betrokken partijen zijn bijzonder enthousiast over dit ontwerp. De dekking van het jongerencentrum (kapitaals- & eigenaarslasten) is binnen de bestaande begroting in te passen.
  Het besluit over het verhogen van de duurzaamheidsambities (energie, circulariteit, natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit) wordt bij de behandeling van de voorjaarsnota aan de raad voorgelegd.
  De voorgestelde investeringen in de basisvariant inclusief jongerencentrum zijn grotendeels reeds
  opgenomen in het investeringsprogramma van 2022. De afwijkingen (inclusief verwerkte prijsindexering,
  BSO en het jongerencentrum) passen binnen de begroting en worden na vaststelling opgenomen in het
  investeringsprogramma van 2022.


  Het ontwerp is door een onafhankelijke bouwkostendeskundige getoetst. De kostenraming van het schetsontwerp (van de basisvariant inclusief jongerencentrum) sluit op het met 11% geïndexeerde budget. De definitieve bijstelling van het investeringsbedrag van de school vindt plaats op het moment dat de hoogte van de indexering van het IHP door de raad is vastgesteld. Dit indexcijfer wordt in de voorjaarsnota verwerkt en door de raad behandeld. De Paulusschool maakt integraal onderdeel uit van het IHP. In dit voorstel wordt vooralsnog voor De Paulusschool uitgegaan van een budgetindexering van
  4,1% in plaats van de 11% zoals de rest van de functies).


  Bij aanbesteding medio 2022 weten we definitief waar we staan en of het project voortvarend met de bouw kan starten of dat we moeten anticiperen op een overschrijding. Gezien de instabiele bouwmarkt is het noodzakelijk om op tegenslag voorbereid te zijn. Daarom worden diverse scenario’s van ‘hoe om te gaan met een budgetoverschrijding’ in de komende periode reeds voorbereid. Dit maakt het mogelijk om snel te schakelen na de aanbesteding.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestaande investeringskrediet van € 3.982.000 dat is opgenomen in het investeringsprogramma van 2022 vrij te geven voor de bouw van het buurthuis, Jeugd & Gezin en kinderopvang.
  2. Akkoord te gaan met de bouw van de Paulusschool voor een bedrag van 2.898.000, waarvan de kapitaalslasten worden gedekt vanuit het IHP.
  3. Een jongerencentrum van 163 m2 BVO aan het programma van de MFA toe te voegen en hier een aanvullend investeringskrediet van € 489.000 voor vrij te geven, waarvan de kapitaal- en eigenaarslasten gedekt worden uit het Jeugdbeleid budget.
  4. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 780.000 voor de extra buitenschoolse opvang en indexering (van prijspeil oktober 2019 naar september 2022), waarvan de kapitaal- en eigenaarslasten gedekt worden door huurvergoeding en welzijnsbudgetten.
  5. Het besluit over de verhoogde duurzaamheidsambities van het project uit te stellen tot het besluit over de voorjaarsnota.
  6. Nu uit te gaan van een budget-indexering van 11%, met uitzondering van het investeringsbedrag voor het onderwijsdeel. Hiervoor wordt de indexering in de voorjaarsnota verwerkt, integraal met de indexering van het IHP. Voor nu wordt voor onderwijs uitgegaan van het bedrag dat in het Investeringsprogramma 2022 is opgenomen.


  De raadscommissie heeft op 17 februari 2022 advies uitgebracht.
  De fractie van SP vindt het voorstel niet rijp voor de raad.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 19. 17

  Het Beeldkwaliteitsplan plus 1221 is op 8 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het beeldkwaliteitsplan doet uitspraken voor 1221 en meer specifiek voor zes ontwikkellocaties. Dat laatste via gebiedspaspoorten, vandaar de plus. Een gebiedspaspoort beschrijft voor een ontwikkellocatie wat er vroeger was, wat er nu is en waar we naartoe willen bij de verdere planvorming voor deze specifieke ontwikkellocatie. Het gebiedspaspoort Korte Noorderweg was ten tijde van het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan 1221 nog niet gereed voor besluitvorming. Door de gemeenteraad werden wel uitgangspunten vastgesteld als kader voor dit gebiedspaspoort. Aan de hand van deze uitgangspunten is door de ontwikkelende partij samen met buurt en gemeente een gebiedspaspoort opgesteld dat nu ter besluitvorming voor wordt gelegd.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Gebiedspaspoort Korte Noorderweg vast te stellen als onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan plus 1221 en in werking te laten treden de dag na de dag van publicatie.


  De raadscommissie heeft op 17 februari 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van PvdA, DH, SP en HLB achten het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T22-011 Authentieke elementen Korte Noorderweg
 20. 17.a

 21. 18

  Het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142-158 behelst de ontwikkeling van een woongebouw met maximaal 29 appartementen (25 middeldure huurappartementen en 4 dure huurappartementen). Onderdeel van de ontwikkeling is het behoud van de monumentale beuk. Het totale bouwvolume wordt vijf bouwlagen boven op de parkeergarage. Dit maakt dat de maximale bouwhoogte circa 15 meter bedraagt. De parkeergarage zal tot circa 3 meter onder maaiveld worden aangelegd. Een deelauto maakt onderdeel uit van de parkeeroplossing. De verdeling van de woningcategorieën wordt gecombineerd met een bouwplan aan de Larenseweg. Het doel van het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142-158 is het tot stand brengen van een actuele planologische regeling die voorwaarden schept voor de gewenste ruimtelijke (her)ontwikkeling van het plangebied.


  Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen voor een ieder om zienswijzen kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142-158 vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142 - 158;
  2. Het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142 - 158; overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.11bp10prbernhardst-va01, met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding vast te stellen.

  De raadscommissie heeft op 17 februari 2022 advies uitgebracht.
  De fractie van DH acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.
  De fracties van D66, HLB en Grl adviseren de raad positief.
  De SP adviseert de raad negatief.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 22. 18.a

 23. 19

  Het opstellen van de gebiedsagenda centrum Hilversum is één van de maatregelen uit de Corona Herstelagenda. Als basis voor de participatie is een gebiedsfoto voor het centrum opgesteld. Ook is een enquête onder de leden van het burgerpanel en ondernemers in het centrum gehouden. In de startnotitie worden de aanpak en het proces voor het opstellen van de gebiedsagenda geschetst.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (5), 05. CDA (4), 02. D66 (3), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 08. SP (1), 09. Leefbaar Hilversum (1), 10. Hilversums Lokaal Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De gebiedsfoto centrum vast te stellen en als basis te gebruiken voor de participatie;
  2. De startnotitie gebiedsagenda centrum vast te stellen en de in de notitie genoemde activiteiten (opstellen agenda, participatieproces en bestuurlijk proces) uit te voeren.


  De commissie heeft op 2 maart 2022 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 24. 19.a

 25. 19.b

  25a. Moties

  Titel
  M22-017 Het centrum verdient een zorgvuldig participatieproces
 26. 19.c

  Stemuitslag

  voor 34%
  tegen 66%
  voor
  05. CDA (4), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 08. SP (1), 10. Hilversums Lokaal Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (5), 02. D66 (2), 09. Leefbaar Hilversum (1)
 27. 19.d

 28. 20

  Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Vanaf dat moment ‘krijgt’ de gemeente het zogenoemde tijdelijke Omgevingsplan. Een plan met de huidige regels van de bestemmingsplannen en de Rijksregels die overgaan naar gemeenten (Bruidsschat). Vanaf in werking treden van de Omgevingswet hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid om omgevingsvergunningen te verlenen waarbij wordt afgeweken van het Omgevingsplan. De raad kan echter bepalen wanneer hij bij de besluitvorming daarvan betrokken wil zijn. Dat kan door het vaststellen van een ‘lijst van gevallen’ waarbij een bindend advies van de gemeenteraad noodzakelijk is.
  Voorgesteld wordt die lijst door de raad te laten vaststellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De lijst van gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit zoals bedoeld in artikel 16.15a, lid b onder 1 van de Omgevingswet, vast te stellen.
  2. Te besluiten dat die lijst in werking treedt op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.


  De commissie heeft op 2 maart 2022 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 29. 20.a

 30. 20.b

 31. 20.c

 32. 20.d

 33. 21

  Het participatieproces om te komen tot een Omgevingsvisie Hilversum 2040 is in volle gang en er komt veel enthousiasme los bij het voeren van dit gesprek over de toekomst. Na een onderbreking van de participatie vlak voor de zomer van 2021, is er na de zomer een doorstart gemaakt en zijn er veel gedachten, meningen en ideeën van Hilversummers opgehaald. Ruim 4000 mensen hebben tot nu toe meegedaan.


  Dit raadsvoorstel markeert het einde van de eerste stap van het participatieproces, die ‘breed ophalen’ als doel had. Er is nu een vervolgstap nodig die ervoor zorgt dat het proces van ‘breed ophalen’ naar ‘verdiepen en bij elkaar brengen’ komt. Die stap is nodig om het over dilemma’s en kansen te gaan hebben en moet uiteindelijk denkrichtingen voor de Hilversumse Omgevingsvisie opleveren. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de opbrengsten van de stap die nu wordt afgerond en kennis te nemen van het vervolg van het participatieproces, dat tot de zomer van 2022 loopt. Dat is het moment dat het participatieproces Omgevingsvisie via een raadsbesluit wordt afgerond.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het tekst verslag inwonersparticipatie Omgevingsvisie Hilversum over stap 1 van de participatie (bijlage 1).
  2. Kennis te nemen van het plan van aanpak stap 2 participatie Omgevingsvisie (bijlage 2).
  3. Het college opdracht te geven het resterende budget van de Omgevingswet 2021 (€123.000) voor overheveling naar 2022 aan te melden voor besluitvorming bij de jaarrekening 2021, ter dekking van de totale begroting voor het project Omgevingsvisie 2022 (€393.000).


  De commissie heeft op 2 maart 2022 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad positief en stellen voor het onderwerp zonder debat te agenderen voor de raadsvergadering.

 34. 22

 35. 23

  Stemuitslag

  voor 38%
  tegen 62%
  voor
  05. CDA (4), 02. D66 (1), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 08. SP (1), 10. Hilversums Lokaal Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 02. D66 (2), 09. Leefbaar Hilversum (1)
 36. 24

  25a. Moties

  Titel
  M22-019 Opgewekt opslaan!
 37. 26

 38. 27

 39. 28

 40. 29

 41. 30