Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 9 november 2022

20:00 - 00:00

Agendapunten

 1. 2

 2. 3

  Het verslag wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.

 3. 4.a

  Hilversum heeft sinds 2010 een rekenkamer met alleen externe leden. In de gemeentewet staat aangegeven dat leden van dergelijke rekenkamers worden benoemd voor een termijn van zes jaar. Zij kunnen daarna eventueel worden herbenoemd voor een volgende termijn van zes jaar.
  Voor de huidige leden gelden de volgende data voor het aflopen van hun termijn:
  •    Robert Elenbaas (voorzitter): 24 november 2022;
  •    Erwin Derks en Katja Bongers: 12 januari 2023;
  •    Marijn Plomp: 1 april 2025.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De heer drs. E.S. Derks te benoemen tot voorzitter van de rekenkamer Hilversum, ingaande per 24 november 2022.
  2. Mevrouw drs. K. Bongers te herbenoemen tot lid van de rekenkamer Hilversum, ingaande per 12 januari 2023.
  3. Mevrouw dr. M.F. Van de Kerkhof te benoemen tot lid van de rekenkamer, ingaande per 24 november 2022.

  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 4. 4.b

  Nadat de griffier, Paul van Ruitenbeek, zijn ontslag had aangeboden, is met ingang van 6 juli 2022 voor
  een periode die loopt tot en met 31 december 2022 een waarnemend griffier benoemd, de heer H.M.
  (Berry) van ’t Westeinde MMC.
  Hij heeft het griffierschap op zich genomen, terwijl de werkgeverscommissie op zoek ging naar een
  nieuwe griffier. Daartoe is een profiel opgesteld, is een wervings- en selectieprocedure gestart en
  inmiddels hebben de selectie- en de adviescommissie1 met meerdere kandidaten gesprekken gevoerd.
  Uit deze procedure is de volgende kandidaat uitgekozen: mevrouw A.J. (Anita) van Meerveld CMC.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. mevrouw A.J. van Meerveld CMC per 1 januari 2023 voor 36 uur per week aan te wijzen als griffier van de gemeente Hilversum;
  2. de bevoegdheid tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst met mevrouw A.J. van Meerveld over te dragen aan de (voorzitter van de) werkgeverscommissie.

  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 5. 5

 6. 6

  Hilversum heeft de afgelopen jaren een aantal grote projecten in voorbereiding en uitvoering. Tegelijkertijd zijn er in Hilversum veel initiatieven om Hilversum mooier en beter te maken. Het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen geeft een samenhangend beeld wat er in het fysieke domein in Hilversum gebeurt en schetst daarmee een context waartegen projectbesluiten door de raad kunnen worden genomen. Het MPG is een momentopname met peildatum 2022. Het is de bedoeling de gemeenteraad elk jaar een Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen aan te bieden. Voor de doorontwikkeling vraagt het college graag advies aan de audit en rekeningencommissie.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen 2022 (MPG 2022) vast te stellen als achtergrond waartegen projectbesluiten met betrekking tot gebiedsontwikkelingen in het komende jaar kunnen worden genomen.
  2. De audit en rekeningencommissie te verzoeken het college over de doorontwikkeling van het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen te adviseren.


  De commissie Economie en Bestuur heeft op 2 november 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van HvH, VVD, CDA, GrL, CU adviseren de raad positief.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 7. 7

  Op 13 juli jl. heeft de gemeenteraad een zienswijze op de MRA-concept-meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld en verstuurd aan de MRA. De zienswijzen van alle MRA-deelnemers zijn besproken in Algemene Vergadering van 21 september jl. Op basis daarvan is de definitieve meerjarenbegroting opgesteld. Deze definitieve MRA-meerjarenbegroting 2021-2024 wordt aan de raad ter vaststelling voorgelegd. In de (bijlage3) Nota van Beantwoording staat beschreven hoe zienswijzen zijn opgevolgd. Een belangrijke wijziging die aan de zienswijze van onze gemeente tegemoetkomt, is het vastzetten van de indexering voor de jaren 2022-2024. Omdat de opvolging van de zienswijzen voldoende en transparant is, kan er ingestemd worden met de MRA-meerjarenbegroting.

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De MRA-meerjarenbegroting 2021-2024 vast te stellen.


  De commissie Economie en Bestuur heeft op 2 november 2022 advies uitgebracht.
  De fractie van DH maakt een voorbehoud.
  De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 8. 7.a

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (5), 03. VVD (1), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (1), 02. D66 (2), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1)
 9. 8

  In de vergadering van 8 september 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de Bestuursrapportage 2022 vastgesteld. De Regio GV maakt jaarlijks een tussentijdse bestuursrapportage waarin de ontwikkelingen binnen Regio GV worden vermeld met duiding van de verwachte baten en lasten per eind 2022. Mutaties van de budgetten verwerkt de Regio GV via begrotingswijzigingen. Als bij die mutaties sprake is van een hogere gemeentelijke bijdrage legt de
  Regio GV deze begrotingswijzigingen voor een zienswijze voor aan de gemeenteraden (artikel 29 lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek).  De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld uiterlijk 2 december 2022 een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad Hilversum wordt voorgesteld kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 en in te stemmen met de begrotingswijziging 2022-09.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  2. Kennis te nemen van begrotingswijzigingen 2022-08 en 2022-09 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  3. Bijgaande zienswijze betreffende begrotingswijziging 2022-09 vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.


  De commissie Economie en Bestuur heeft op 2 november 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van PvdA en SP maken een voorbehoud.
  De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 10. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 11. 9

  Ter vaststelling ligt voor de programmabegroting 2023. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2023.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De programmabegroting 2023 vast te stellen met daarin € 310.040.497 lasten en  € 311.040.497 baten met een voordelig saldo van € 1.000.000;
  2. De in de jaarschijf 2023 opgenomen kredieten in het investeringsprogramma te verlenen met uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten;
  3. De subsidiestaat voor 2023, opgenomen in hoofdstuk 5.6, vast te stellen.


  De gezamenlijke commissies hebben op 3 november 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van GrL, CDA, VVD en CU adviseren de raad positief.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 12. 9.a

 13. 9.b

 14. 9.c

 15. 9.d

  Stemuitslag

  voor 5%
  tegen 95%
  voor
  08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 16. 9.e

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1)
 17. 9.f

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  02. D66 (7), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3)
 18. 9.g

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1)
 19. 9.h

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 20. 9.i

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1)
 21. 9.j

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 22. 9.k

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4)
 23. 9.l

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  02. D66 (7), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 10. BVNL (1)
 24. 9.m

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  07. PvdA (2)

  25a. Moties

  Titel
  M22-090 Warmte in het wijkcentrum
 25. 9.n

 26. 9.o

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M22-094 Sportbeleid eerder over de finish
 27. 9.p

 28. 9.q

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  02. D66 (7), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)
 29. 9.r

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M22-100 Begaanbare wegen
 30. 9.s

  Stemuitslag

  voor 41%
  tegen 59%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1)
 31. 9.t

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (4), 03. VVD (1), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (4), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3)
 32. 10

  Onderdeel van de Programmabegroting 2023 is de paragraaf Lokale heffingen. Om de uitgangspunten voor de lokale heffingen in 2023 daadwerkelijk uit te kunnen voeren, dienen de belastingverordeningen (en tarieven) aangepast en door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Dit voorstel strekt tot het actualiseren van de diverse belastingverordeningen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Overeenkomstig de Programmabegroting 2023 vast te stellen:
  1. De Verordening Afvalstoffenheffing 2023 inclusief bijbehorende tarieven;
  2. De Verordening Havengelden 2023 inclusief bijbehorende tarieven;
  3. De Legesverordening 2023 inclusief bijbehorende tarieven;
  4. De Verordening Marktgelden 2023 inclusief bijbehorende tarieven;
  5. De Verordening Onroerende zaakbelastingen 2023 inclusief bijbehorende tarieven;
  6. De Verordening Parkeerbelastingen 2023 inclusief bijbehorende tarieven;
  7. De Verordening Precariobelasting 2023 inclusief bijbehorende tarieven;
  8. De Verordening Rioolheffing 2023 inclusief bijbehorende tarieven;
  9. De Intrekkingsverordening Hondenbelasting Hilversum.


  De gezamenlijke commissies hebben op 3 november 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van GrL, CDA, VVD en CU adviseren de raad positief.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 33. 11
  Vragen aan het college