Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 2

 2. 7

  De gemeenteraad van Hilversum heeft jaarlijks de mogelijkheid om een zienswijze op te stellen over de jaarstukken en begroting van de stichting Goois Natuurreservaat (GNR).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van jaarstukken 2021, 1e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van Stichting Goois Natuurreservaat.
  2. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Stichting Goois Natuurreservaat.


  De raadscommissie heeft op 18 mei 2022 advies uitgebracht.
  Alle achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en geven aan dat het voorstel zonder debat kan worden behandeld.

 3. 8

  Jaarlijks actualiseren wij de grondexploitaties en leggen deze aan u ter besluitvorming voor.
  Het voorliggende raadsvoorstel betreft de actualisering 2022 van de grondexploitaties.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De ter inzage gelegde geactualiseerde grondexploitaties 2022 vast te stellen.
  2. Een bedrag van € 344.976,- te storten in de ‘Voorziening planexploitaties’ ten laste van het rekeningresultaat 2021.
  3. De tegenvallende tussentijdse winstname uit de grondexploitaties ten bedrage van € 2.086.409,- ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2021.
  4. De meerjarige effecten op de lasten en de baten van de actualisatie van de grondexploitaties te verwerken in de programmabegroting 2022 middels een begrotingswijziging en de meerjarenraming 2023-2026.


  De raadcommissie heeft op 18 mei 2022 advies uitgebracht.
  Alle fracties achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad. De fractie van SP maakt een voorbehoud de overige fracties zijn positief over het voorstel.
  Het voorstel kan zonder debat worden behandeld.

 4. 9

  In mei 2021 heeft de raadscommissie de gemeenteraad geadviseerd de technische herziening welstandsnota niet te agenderen voor behandeling in de raadsvergadering van juni 2021. De afgelopen periode zijn er een aantal wijzigingen verder uitgewerkt en daarmee is de nota nu rijp om opnieuw ter vaststelling aan uw raad aan te bieden. De objectcriteria voor dakopbouwen en zonnepanelen wordt middels een raadsvoorstel als afzonderlijk onderdeel geagendeerd.worden als afzonderlijk onderdeel geagendeerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De ‘Welstandsnota, Herziening 2022’ vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na de dag van publicatie onder gelijktijdige intrekking van de ‘Welstandsnota, Herziening 2014 en 2017’.


  De raadscommissie heeft op 25 mei 2022 advies uitgebracht.
  Alle fracties achten het onderwerp rijp voor behandeliing in de raad. Het kan zonder debat worden geagendeerd

 5. 10

  Tegelijk met het opnieuw aan de gemeenteraad aanbieden van de technische herziening welstandsnota, worden ook al enkele objectgerichte criteria aangepast.
  Vanwege vele zaken bij CBB is ervoor gekozen om dit onderwerp al uit te werken, maar afzonderlijk van de technische wijziging te agenderen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. §5.8 dakopbouwen van de ‘Welstandsnota, Herziening 2022’ vast te stellen als objectcriteria voor dakopbouwen.
  2.Gelijktijdige intrekking van de vigerende '§5.8 dakopbouwen van de 'Welstandsnota, Herziening 2022'.


  De raadscommissie heeft op 25 mei 2022 advies uitgebracht.
  Alle fracties achten het onderwerp rijp voor behandeliing in de raad. Het kan zonder debat worden geagendeerd.

 6. 11

  De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep stuurt jaarlijks de conceptbegroting naar alle deelnemende gemeenten ter kennisneming. De gemeenteraden kunnen hier een zienswijze op geven. De begroting van het Werkvoorzieningsschap Tomin laat, zoals onderstaande tabel aantoont, geen bijzonderheden of onregelmatigheden zien, aangezien de terugloop in baten en lasten samenloopt met de terugloop van het aantal Wsw'ers.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande zienswijze, over de conceptbegroting 2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep vast te stellen.


  De raadscommissie heeft op 18 mei 2022 advies uitgebracht.
  Alle fracties achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en geven aan dat het voorstel met debat kan worden behandeld.

 7. 12

  Het ‘Bruisend Hart van Oost’ vindt zijn oorsprong in de Gebiedsagenda 1221 (verder: de gebiedsagenda), daarin is Bruisend Hart benoemd als één van de gebieden die prioriteit moet krijgen in 1221. Doel is van Bruisend Hart een veiligere, aantrekkelijkere, functionelere, toekomstbestendigere en groenere entree voor Oost te maken. Een echte verbetering op meerdere aspecten, dat deze entree naar Oost verdient.
  Bruisend Hart beslaat het gebied van het Oosterspoorplein en de omliggende woon- en winkelstraten. Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de voorkeursvariant ‘Groen Plein’ vastgesteld om te verwerken in de structuurvisie. Deze structuurvisie voor Bruisend Hart geeft op hoofdlijnen een richting aan de gewenste ontwikkelingen die de komende tien jaar in het gebied plaatsvinden. In dit document zijn geen nieuwe onderwerpen uitgewerkt. Daarnaast is de structuurvisie nodig om het voorkeursrecht (Wvg, door de gemeenteraad gevestigd op 18 september 2019) te behouden. Met de Wvg heeft de gemeente recht van eerste koop van de panden en gronden in het gebied.
  De ontwerpstructuurvisie Bruisend Hart heeft van 11 november tot en met 10 december 2021 ter inzage gelegen. Daar zijn vijf reacties op binnengekomen, die zijn beantwoord in de reactienota en waar nodig verwerkt in de nu voorliggende Structuurvisie Bruisend Hart.
  De structuurvisie is niet het eindpunt in de besluitvorming. Met een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan volgen de komende jaren nog verschillende besluiten waarin stap voor stap wordt toegewerkt naar een mooie toekomst voor dit gebied.

  Voorgesteld besluit

  1. De Reactienota Structuurvisie Bruisend Hart vast te stellen.
  2. De Structuurvisie Bruisend Hart vast te stellen en deze in werking te laten treden de dag na de dag van publicatie.


  De raadscommissie heeft op 25 mei 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van de SP, DH en de PvdA achten het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. De overige fracties achten het wel rijp.
  De fractie van HvH kondigt een amendement aan, waarbij de voorkeur voor variant 3 wordt uitgesproken.
  Het advies is om het onderwerp met debat te agenderen.

 8. 12.a

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
 9. 12.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M22-046 Verkeersveilig in afwachting van Bruisend Hart
 10. 12.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 11. 13

  De raad heeft de bevoegdheid om zijn zienswijze te geven. De Veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en een van de zogenaamde verbonden partijen. Elke veiligheidsregio heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. De wet verplicht gemeenten ertoe deze gemeenschappelijke regeling aan te gaan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande zienswijze te geven op de ontwerp programmabegroting 2023 en de ontwerp jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.


  De commissie heeft op 25 mei 2022 advies uitgebracht.
  Alle fracties achten het onderwerp rijp voor de raad. De fractie van de SP verzoekt om het onderwerp te agenderen met debat.

 12. 13.a

 13. 14

  In motie M18-109 wordt het college verzocht een onafhankelijk Hilversums mediafonds op te zetten met het doel projecten te ondersteunen die bijdragen aan het behoud van lokale/regionale media en journalistiek. Voorgesteld wordt om daartoe Stichting Mediafonds Hilversum op te richten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. In het kader van artikel 160 lid 2 Gemeentewet geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college om Stichting Mediafonds Hilversum op te richten.
  2. Gelet op motie M18-109 in te stemmen met de startnotitie Stichting Mediafonds Hilversum.
  3. De beschikbare middelen Regionaal Mediacentrum (RMC), zijnde € 124.457 aan te wenden voor de uitvoering van de startnotitie in 2022 en 2023.
  4. Het restant van de reserve Regionaal Mediacentrum (RMC), zijnde € 116.000 beschikbaar te houden voor onttrekking ten behoeve van de uitvoering van de startnotitie in 2024 en 2025.


  De raadscommissie heeft op 25 mei 2022 advies uitgebracht.
  Alle fracties achten het onderwerp rijp voor de raad met debat.

 14. 14.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M22-042 Onafhankelijk Mediafonds
 15. 14.b

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M22-043 Code van Journalistiek
 16. 15