Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

  • Benoemen leden commissie onderzoek geloofsbrieven
  • Uitbrengen advies commissie onderzoek geloofsbrieven
  • Raadsbesluit tot toelating
  • Beëdiging nieuwe wethouders

  Voorgesteld besluit

  1. de volgende personen te benoemen tot wethouder:
  • mevrouw K.J. Walters (Hart voor Hilversum);
  • mevrouw K. van Hunnik (Hart voor Hilversum);
  • de heer A.R.C. Scheepers (VVD);
  • de heer B. Heller (GroenLinks);
  • de heer N.G.T. van Voorden (CDA),
  1. de tijdsbestedingsnorm voor elke hiervoor genoemde wethouder vast te stellen op 100%.
  2. mevrouw Van Hunnik met ingang van heden voor de duur van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap op grond van artikel 36a, tweede lid, Gemeentewet;
  3. de door de burgemeester op 30 mei 2022 op grond van artikel 25 Gemeentewet opgelegde geheimhouding op de rapportage van Berenschot te bekrachtigen.
  • Benoemen leden commissie onderzoek geloofsbrieven
  • Uitbrengen advies commissie onderzoek geloofsbrieven
  • Raadsbesluit tot toelating

  Voorgesteld besluit

  De raad wordt voorgesteld om de volgende personen toe te laten als lid van de gemeenteraad:
  -    mevrouw C. Jansson (HvH);
  -    de heer R.H. van Grieken (D66);
  -    de heer F.W. Reijmerink (VVD);
  -    de heer T. de Jong (CDA).

 1. Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier commissieleden worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie.
  De benoeming gebeurt met in achtneming van de procedure die is beschreven in de verordening.

  Voorgesteld besluit

  A.    de volgende personen te benoemen als commissielid:
         1. De heer J. Heek, voor de fractie van de ChristenUnie;
         2. De heer K. Tabak, voor de fractie van het CDA.
  B.    De volgende persoon als lid van de Audit- en rekeningcommissie te benoemen:
         1. De heer J. Heek, voor de fractie van de ChristenUnie.

 2. Het Presidium heeft in haar vergadering van 31 mei 2022 besproken wie wordt voorgedragen om de functie van plaatsvervangend raadsvoorzitter te vervullen.

  Voorgesteld besluit

  De raad wordt voorgesteld om de volgende personen te benoemen als plaatsvervangend raadsvoorzitter:
  1.    mevrouw F.F. van Drooge, eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter;
  2.    de heer D.E.O. Streutker, tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter;
  3.    mevrouw R. Redmeijer, derde plaatsvervangend raadsvoorzitter;
  4.    de heer H.H. Fennema, vierde plaatsvervangend raadsvoorzitter.

 3. Om de besluitvorming van de raad voor te bereiden en om overleg te voeren met het college van burgemeester en wethouders, heeft de raad op grond van artikel 82 Gemeentewet raadscommissies ingesteld. Op grond van het vierde lid van artikel 82 Gemeentewet worden deze commissies voorgezeten door een raadslid.

  Voorgesteld besluit

  De volgende personen te benoemen als commissievoorzitter:
  1.    de heer R.H. van Grieken;
  2.    de heer T. de Jong;
  3.    de heer F.W. Reijmerink.

 4. Na de verkiezingen van 16 maart 2022 zijn vacatures ontstaan in de agendacommissie. Het is de gewoonte dat vier commissievoorzitters samen de agendacommissie vormen, met zo mogelijk een evenredige vertegenwoordiging van raadsfracties in de oppositie en coalitie. Voor het lidmaatschap van de agendacommissie zijn de volgende personen voorgedragen:

  Voorgesteld besluit

  De raad wordt voorgesteld de volgende personen te benoemen in de agendacommissie:
  1.    mevrouw B. Verweij;
  2.    mevrouw V. Wesselink;
  3.    de heer F.W. Reijmerink;
  4.    de heer T. de Jong.

 5. De gemeenteraad heeft de beschikking over een griffie die de raad ondersteunt bij de werkzaamheden. De ambtenaren die werkzaam zijn op de griffie, werken niet onder de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders, maar onder verantwoordelijkheid van de raad. De raad is dus werkgever voor de personen die werkzaam zijn op de griffie. De raad heeft om deze werkgeversrol goed uit te kunnen voeren een verordening ingesteld met als naam: “verordening werkgeverscommissie voor de griffie gemeente Hilversum.” In de verordening staat beschreven dat er een werkgeverscommissie is die bestaat uit drie leden.

  Voorgesteld besluit

  De raad wordt voorgesteld om de volgende personen te benoemen in de werkgeverscommissie:

  • de heer H.H. Fennema, voorzitter;
  • de heer R.J.G. Lancé, lid;
  • mevrouw A. van de Beek, lid.
 6. In de raadscommissie van 17 november 2021 en de raad van 8 december 2021 is het agendapunt ‘MRA samenwerkingsafspraken’ behandeld. Een onderdeel van de MRA samenwerkingsafspraken is de vorming van de MRA Raadtafel. De vertegenwoordigende organen (raden en Staten) zijn met één lid vertegenwoordigd in de Raadtafel.

  Voorgesteld besluit

  De raad wordt voorgesteld om de volgende personen te benoemen als lid en plaatsvervangend lid van de MRA Raadtafel:
  1.    de heer R.J.H. Docter  (lid);
  2.    Mevrouw C. Jansson (plaatsvervangend lid).

 7. Op 5 februari 2019 hebben wij besloten een collegebrief te versturen naar een externe partij als reactie op een verzoek tot medewerking aan een wijziging van het planologisch regime. Op deze brief hebben wij geheimhouding gelegd en deze is door de raad op 27 februari 2019 bekrachtigd. Over het onderwerp hebben wij de raad tevens geïnformeerd in de besloten vergadering van de commissie Economie en Bestuur op 6 februari 2019.
  In overleg met de verzoeker is geconcludeerd dat er thans geen reden meer is om deze geheimhouding in stand te laten. Wij vragen de raad daarom de door hen bekrachtigde geheimhouding op de door het college verzonden brief op te heffen. Verdere correspondentie met verzoeker, die in de maanden juni/ juli is voorzien, kan dan ook openbaar plaatsvinden.

  Voorgesteld besluit

  De door het college op 5 februari 2019 opgelegde en de door de raad op 27 februari 2019 bekrachtigde geheimhouding op de collegebrief inzake reactie van het college op een verzoek (zaaknummer 519924), op te heffen.

  Bijlage 1 en 2 liggen ter inzage in het geheime kastje.

  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.