Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 2.d

 2. 3

 3. 5
  Dit punt is van de agenda afgevoerd
 4. 6

  De Stichting Hilversumse Genootschap (SHG) is opgericht in 1966 met als doel bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkeling binnen de gemeente. In 2006 is het beheer van de SHG overgegaan naar Stichting SIS, de rechtsvoorganger van stichting Versa Welzijn. Daarbij is afgesproken de SHG te ontbinden op het moment dat de laatste medewerker in dienst van SHG met pensioen was gegaan. Dat moment was aangebroken in 2011, maar de ontbinding heeft nooit plaatsgevonden. De stichting leidt sindsdien een slapend bestaan.
  In de statuten van de stichting is bepaald dat de stichting moet worden ontbonden bij besluit van de gemeenteraad van Hilversum. Dit raadsvoorstel omvat het besluit tot ontbinding. Na ontbinding worden de baten en lasten van de stichting vereffend en zal het positief saldo van circa € 10.000,- ten gunste komen van de gemeente in Programma op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Stichting Hilversumse Gemeenschap op te heffen.
  2. Gemeente Hilversum aan te wijzen als vereffenaar van de Stichting Hilversumse Gemeenschap.
  3. Gemeente Hilversum te benoemen tot bewaarder van boeken en bescheiden van de Stichting Hilversumse Gemeenschap.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 5. 7

  Stichting Gemeentelijke Gymnasium Hilversum (hierna: GGH) heeft één schoollocatie en deze staat in Hilversum. Het Gemeentelijke Gymnasium in Hilversum is een school waar openbaar onderwijs wordt geboden en de gemeenteraad dient goedkeuring te geven voor vaststelling van het jaarverslag 2021.


  GGH heeft in het schooljaar 2021-2022 aan 888 leerlingen gymnasiaal onderwijs geboden. De toestroom van leerlingen was in het kalenderjaar met 150 leerlingen hoger dan het voorafgaande kalenderjaar. De school is financieel gezond.


  De jaarrekening is voorgelegd aan een onafhankelijk accountant van accountantsbureau Flynth (bijlage 3). In de verklaring van Flynth is vastgesteld dat de GGH een betrouwbaar beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van GGH over 2021. Ook is vastgesteld dat de jaarrekening van de GGH voldoet aan de relevante wet- en regelgeving.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het jaarverslag (2021) van Stichting Gemeentelijke Gymnasium Hilversum op grond van artikel 21 sub 2 van de statuten van de stichting vast te stellen.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 6. 8

  De Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam: Talent Primair) is voornemens om haar statuten te wijzigen. Talent Primair vraagt instemming van de gemeenteraden van de gemeenten waarin de zij één of meer openbare scholen bestuurt. Talent Primair heeft één basisschool in de Gemeente Hilversum.
  et voorstel van Talent Primair om de statuten te wijzigen komt voort uit wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. In 2021 is het Burgerlijk Wetboek gewijzigd op het punt van (onder meer) het stichtingenrecht.
  De wijzigingen hebben geen (financiële) consequenties voor de Gemeente Hilversum.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 7. 9

  Op 9 maart 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwerp voor een intergemeentelijke grenscorrectie Hilversum – Gooise Meren. De gemeenteraad van Gooise Meren heeft bij besluit van 20 april 2022 gelijkluidend beslist. Het gaat om een uitruil over en weer tussen beide gemeenten van ieder ca 35 ha terrein, verdeeld over 4 locaties.
  De ontwerpbesluiten hebben vervolgens met ingang van vrijdag 6 mei tot en met donderdag 30 juni 2022 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn 6 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen met een reactie daarop zijn verwerkt in de zienswijzennota grenscorrectie Hilversum – Gooise Meren. Eén zienswijze leidt tot één aanpassing ten opzichte van het ontwerpbesluit.


  Nu kan het herindelingsontwerp definitief worden vastgesteld, rekening houdend met de ingediende zienswijzen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van Zienswijzen grenscorrectie Hilversum – Gooise Meren vast te stellen (bijlage 1).
  2. De ontwerp-grenscorrectie tussen de gemeenten Hilversum en Gooise Meren, voor zover betrekking hebbend op kaarten nrs. 2,3,4, ongewijzigd definitief vast te stellen (Bijlage 2);
  3. De ontwerp-grenscorrectie tussen de gemeenten Hilversum en Gooise Meren, voor zover betrekking hebbend op kaart nr. 1 en 5, gewijzigd vast te stellen zoals aangegeven in de nota van zienswijzen en de aan dit besluit gehechte kaart (Bijlage 2);
  4. Te bepalen dat - voor zover wettelijk mogelijk - de regelgeving van de gemeente Gooise Meren voor die gebieden die overgaan van de gemeente Gooise Meren naar de gemeente Hilversum, komt te vervallen op de datum dat de grenscorrectie definitief in werking treedt;
  5. Te bepalen dat – voor zover wettelijk mogelijk- de regelgeving van de gemeente Hilversum voor die gebieden die overgaan van de gemeente Gooise Meren naar de gemeente Hilversum,  van toepassing wordt op de datum dat de grenscorrectie definitief in werking treedt.
  6. Te besluiten om de betrokkenen van wie het adres wijzigt door de grenscorrectie, een vergoeding voor de kosten van € 500,00 per adres toe te kennen.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 29 september 2022 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 8. 10

  Op 1 juli 2021 is de wijziging van de Drank- en Horecawet in werking getreden en is de wet hernoemd tot Alcoholwet. De huidige Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014 bevat op meerdere plaatsen verwijzingen naar de Drank- en Horecawet. Deze verwijzingen dienen te worden vervangen door verwijzingen naar de Alcoholwet. Dat zijn juridisch-technische wijzigingen. Daarnaast bevat de Alcoholwet een viertal nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen. Twee van deze onderdelen zijn voor de gemeente Hilversum van belang en zullen daarom worden ingevoegd. Het betreft het mogelijk maken voor slijterijen om proeverijen te organiseren en het creëren van de bevoegdheid voor de burgemeester tot het aanwijzen van een alcoholoverlastgebied indien sprake is van ernstige aantasting van de openbare orde, de leefomgeving of de volksgezondheid. Tot slot is het raadzaam de naam van de verordening te wijzigen naar Alcoholverordening Hilversum 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014 te wijzigen conform bijgevoegd Raadsbesluit en deze in werking te laten treden op de dag na de dag van publicatie.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 5 oktober 2022 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 9. 12

  De Gebiedsagenda 1221 (vastgesteld d.d. 27 januari 2021) en het  'Beeldkwaliteitsplan+ Ontwikkellocaties 1221' (vastgesteld d.d. 8 december 2021) bieden een gezamenlijk toekomstperspectief met korte en lange termijn opgaven om het woon,- werk-, en leefklimaat van het plangebied 1221 te versterken. Om de opgaven juridisch te borgen is dit nieuwe, innoverende Chw-bestemmingsplan 1221 opgesteld. Een Chw-bestemmingsplan is een plan op basis van de Crisis- en herstelwet.


  Het plan heeft van 25 februari tot en met 7 april 2022 ter inzage gelegen. In die periode zijn 22 brieven met zienswijzen (reacties) ingediend. De zienswijzen gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals bouwhoogten, samenhang en verbinding, MER-rapportage, groen, parkeren, beeldkwaliteitsplan, gezonde leefomgeving, gebiedspaspoorten en over cumulatieve effecten van alle activiteiten in het gebied. 21 zienswijzen zijn op tijd ingediend en ontvankelijk. Gedurende de periode van de ter inzage legging is een inloopbijeenkomst in de Geus georganiseerd. Gedurende deze inloopbijeenkomst is één mondelinge reactie gegeven. 1 zienswijze is buiten de ter inzageperiode ingediend en is niet ontvankelijk.


  De zienswijzen zijn in de Zienswijzennota voorzien van een gemeentelijke beantwoording. De zienswijzen leiden tot wijzigingen van het Chw-bestemmingsplan 1221. Tevens is een Nota van Wijzigingen opgesteld, hierin is aangegeven welke (en hoe) wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp Chw-bestemmingsplan 1221. Voorgesteld wordt het Chw-bestemmingsplan 1221 gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. De Zienswijzennota Chw-bestemmingsplan 1221 vast te stellen;
  2. De Nota van wijzigingen Chw-bestemmingsplan 1221 vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het Chw bestemmingsplan 1221;
  4. Het Chw-bestemmingsplan 1221 overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.ChwBp1221-va01, met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, overeenkomstig het bepaalde onder 2, gewijzigd vast te stellen.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 28 september 2022 advies uitgebracht.
  DH acht het voorstel niet rijp voor de raad.
  De overige aanwezige fracties van maken een voorbehoud.

 10. 12.a

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 11. 12.b

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 12. 12.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 13. 12.d

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  09. ChristenUnie (1)
 14. 12.e

 15. 12.f

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (6)

  25a. Moties

  Titel
  M22-069 1221 Groeien in 2 stappen vanaf 1400
 16. 13

  De Omgevingswet (Ow) biedt de mogelijkheid om het omgevingsplan sneller actueel te houden dan nu het geval is bij bestemmingsplannen doordat de mogelijkheid wordt geboden tot delegatie aan het college. Hoewel delegatie onder de huidige wetgeving niet mogelijk is, komt het in bepaalde gevallen ook nu voor dat het college beslist over ruimtelijke projecten en niet de raad. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van de huidige uitwerkings- en wijzigingsplannen. Met het nemen van dit delegatiebesluit draagt de raad voor de gevallen zoals opgesomd haar bevoegdheid vanuit de Ow over aan het college. Dit is mogelijk omdat de genoemde gevallen uitvoering geven aan eerder door de raad vastgesteld beleid of het beleid van hogere overheden en het kan worden gezien als een administratieve correctie. Dit leidt tot snellere besluitvorming en daardoor snellere uitvoering zonder dat er sprake is van zware politieke consequenties. Het omgevingsplan blijft hierdoor een actueel document dat iedere burger kan raadplegen. Dit is een belangrijke doelstelling van de Ow.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het college de bevoegdheid over te dragen om op grond van artikel 2.8 Omgevingswet het omgevingsplan te wijzigen voor de volgende gevallen:
   1. het verwerken van bestaande (beleids)regels en verordeningen die bij de overgang naar het omgevingsplan inhoudelijk niet wijzigen;
   2. het opnemen in het omgevingsplan van verleende vergunningen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten;
   3. regels die voortvloeien uit raadskaders die na in werking treding van onderhavig besluit zijn vastgesteld, indien de gemeenteraad bij vaststelling van dat kader akkoord is gegaan met uitwerking door het college;
   4. regels die voortvloeien uit instructieregels vanuit het rijk en de provincie;
   5. bestaande wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten binnen de randvoorwaarden van het tijdelijk deel van het omgevingsplan;
   6. het aanwijzen, wijzigen of schrappen van gemeentelijke monumenten;
   7. het toevoegen, actualiseren of wijzigen van begripsbepalingen;
   8. het corrigeren van verschrijvingen, verkeerde verwijzingen en inventarisatiefouten in het omgevingsplan.
  2. Dit besluit in werking te laten treden op de dag na de bekendmaking en te bepalen dat het besluit wordt toegepast vanaf de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet.
  3. Het college overlegt aan de raad twee maal per jaar een overzicht van de krachtens delegatie genomen besluiten.

  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 29 september 2022 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 17. 13.a

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  02. D66 (1), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 09. ChristenUnie (1)
 18. 14

  De ROM Regio Utrecht is bezig met het opstellen van een meerjarenstrategie. Deze meerjarenstrategie wordt opgesteld binnen de kaders van de Regionaal Economische Agenda voor de regio Utrecht, besproken in de raad van Hilversum (29 januari 2020) en richtinggevend voor de uitvoeringsactiviteiten van de ROM Regio Utrecht voor de komende jaren .
  Om de jaarplannen van de ROM in een meerjarige perspectief te kunnen plaatsen stelt de ROM een meerjarenplan op dat in de Algemene vergadering van Aandeelhouders zal worden vastgesteld. Namens het college neemt de wethouder economie zitting in de AvA. De reactie op het conceptplan wordt vastgesteld in het college, gehoord hebbende de wensen en bedenkingen uit de raad.
  (NB def versie meerjarenstrategie volgt)

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken op de Meerjarenstrategie 2023-2026 Regionale Ontwikkelingsmaatschappij ROM Regio Utrecht.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 5 oktober 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van BVNL en DH maken een voorbehoud.
  PvdA maakt een voorbehoud, zonder debat.
  De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 19. 15

  Door de stijgende energiekosten en het groeiende belang van duurzaamheid neemt de behoefte aan het plaatsen van zonnepanelen sterk toe. De huidige criteria voor zonnepanelen en dakramen uit de Welstandsnota (technische herziening juni 2022) worden als te beperkend en onduidelijk ervaren en het proces van aanvragen wordt niet begrepen. Met het voorliggend voorstel wordt de nota op dit punt geactualiseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Daarbij worden de objectcriteria voor zonnepanelen losgekoppeld van de criteria van dakramen. De hier voorgestelde aanpassing van de criteria sluit bovendien aan op het besluit van het college om meer kleine bouwplannen ambtelijk af te doen en niet meer aan Commissie Welstand en Monumenten (CWM) voor te leggen (Protocol ‘Ambtelijke welstandstoets’ 2021).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De gewijzigde objectcriteria in ‘§5.7 Dakramen’ en ‘§5.10 Panelen’ van de ‘Welstandsnota, Herziening 2022’ vast te stellen, in werking te laten treden op de dag van publicatie en de vigerende ‘§5.7 Dakramen en panelen’ van de welstandsnota 2014 gelijktijdig in te trekken.


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 5 oktober 2022 advies uitgebracht.
  De fractie van DH acht het voorstel niet rijp voor de raad.
  De fracties van GroenLinks en de SP adviseren de raad positief met debat.
  De fracties van CU, VVD, PvdA, het CDA, HvH en D66 maken een voorbehoud.

 20. 15.a

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  02. D66 (6), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 10. BVNL (1)
 21. 15.b

 22. 15.c

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (3)

  25a. Moties

  Titel
  M22-070 Zo spoedig mogelijk een afwegingskader voor verduurzamen monumenten
 23. 17
  Vragen aan het college
 24. 18