Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 5

  Voor ligt de voorjaarsnota 2022 van de gemeente Hilversum. De voorjaarsnota biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente, uitdrukkelijk met de kennis van dit moment. Naast de bijstelling op het financieel beeld voor 2022 vormt het een startpunt voor het opstellen van de programmabegroting 2023-2026.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  08. SP (2)
 2. 5.a

  Stemuitslag

  voor 39%
  tegen 61%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (5), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
 3. 6

  De bevoegdheid tot het benoemen van leden van de Raad van Toezicht ligt conform artikel 48 lid 12 sub b van de Wet op het Primair Onderwijs bij de Gemeenteraad. STIP heeft een profiel opgesteld en een sollicitatieprocedure doorlopen, waaruit Sophie Keulemans – Ter Kuile naar mening van de huidige Raad van Toezicht het beste bij het profiel past. Reden om haar als kandidaat voor te dragen. De Raad van Toezicht beoogt de kandidaat als voorzitter.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Sophie Keulemans - Ter Kuile te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting voor Openbaar Basisonderwijs STIP.

 4. 7

  De rechtpositie van Raads- en commissieleden wordt geregeld door het landelijke ‘Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’. Dit rechtspositiebesluit is nader uitgewerkt in onze lokale verordeningen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De wijzigingsverordening, waarmee de Verordening op de fractieondersteuning wordt gewijzigd, vast te stellen.


  De raadscommissie heeft op 15 juni 2022 advies uitgebracht.
  De fractie van de SP heeft voorafgaand aan de vergadering aangegeven een voorbehoud te maken.
  De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief

 5. 8

  In opdracht van de Algemene Vergadering en met advies van de Raadtafel van de MRA, is er een concept Meerjarenbegroting 2021 – 2024 opgesteld.
  De Meerjarenbegroting is een nieuw instrument voor de MRA dat voortvloeit uit de nieuwe Samenwerkingsafspraken (vastgesteld door de raad op 8 december '21). Er is gekozen voor een Merenjarenbegroting 2021- 2024, om inhoudelijk aansluiting te realiseren met de MRA agenda 2020 – 2024. Deze Meerjarenbegroting vormt hiervan de financiële vertaling. De Meerjarenbegroting is kortom  het financiële kader dat door alle deelnemers wordt vastgesteld, waarbinnen de uitvoering van de MRA-agenda en overige MRA-activiteiten vorm moeten krijgen. De deelnemende raden en Staten worden gevraagd wensen en opvattingen ten aanzien van deze begroting in te brengen. Door wensen en opvattingen uit te spreken, brengen de deelnemende staten tot uitdrukking wat zij vinden van de beleidsdoelen en de middelen die worden uitgetrokken om deze doelen te realiseren. In de Algemene Vergadering van 16 september '22, worden deze wensen en opvattingen besproken, waarna een definitieve meerjarenbegroting wordt opgesteld. Deze gaat vervolgens ter vaststelling naar alle MRA-deelnemers, alvorens het definitieve document in de Algemene Vergadering van 18 november '22  zal worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2)

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande zienswijzebrief met wensen en opvattingen ten aanzien van de MRAconceptmeerjarenbegroting
  2021-2024 vast te stellen en kenbaar te maken bij de MRA.


  De raadscommissie heeft op 15 juni 2022 advies uitgebracht.
  De fractie van DH adviseert de raad negatief, maar geeft aan dat er geen debat nodig is over het voorstel.
  De fractie van de SP heeft voorafgaand aan de vergadering aangegeven een voorbehoud te maken.
  De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 6. 9

  Na de recente gemeenteraadsverkiezingen moeten de leden voor het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek opnieuw aangewezen worden. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het voorstel is om portefeuillehouder K. van Hunnik aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur en portefeuillehouder K.J. Walters aan te wijzen als plaatsvervangend lid. Tevens wordt de raad gevraagd kennis te nemen van een aantal ambtsgebonden nevenfuncties bij verbonden partijen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Portefeuillehouder K. van Hunnik aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek.
  2. Portefeuillehouder K.J. Walters aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek.
  3. Kennis te nemen van de in dit voorstel gemelde voordrachten / benoemingen / aanwijzingen door het college.

 7. 10

  De groei van het aantal leden van HC & FC Victoria 1893/Stichting Houdt Steeds Tezamen (Victoria) en de ouderdom van het paviljoen vragen om een uitbreiding van het aantal kleedkamers alsmede een vernieuwing van het paviljoen. Victoria heeft gekozen voor nieuwbouw van het Paviljoen in plaats van renovatie.


  Sportverenigingen hebben over het algemeen te weinig financiële middelen om investeringen in sportaccommodaties te kunnen doen. De sportclub HC &FC Victoria 1893 financiert de nieuwbouw deels uit eigen middelen maar moet voor deze verbouwing ook een lening afsluiten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) bank a 2,8 miljoen euro. De BNG wil deze lening enkel verstrekken onder borgstelling van de gemeente Hilversum. Victoria komt zelf aan middelen om de rente en aflossingen te voldoen via contributie-, kantine-, sponsor en overige inkomsten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college garantie te verlenen aan HC & FC Victoria 1893/Stichting Houdt Steeds Tezamen voor een bedrag van € 2,8 miljoen;
  2. Geen wensen en bedenkingen te uiten, op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4 en artikel 15 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Hilversum 2022.

 8. 11

  Steeds meer huishoudens krijgen te maken met energiearmoede. De stijgende kosten van energie spelen daarbij een belangrijke rol. Daarnaast zijn niet alle woningen in voldoende mate geïsoleerd en heeft niet elk huishouden zelf de financiële mogelijkheden om hier in te investeren. Het gevolg is dat mensen bezuinigen op het verbruik van energie op een manier die ten koste kan gaan van gezondheid en leefcomfort.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  • Het beleid verder te ontwikkelen rondom de aanpak van energiearmoede op basis van de in dit voorstel beschreven uitgangspunten en dit ter vaststelling aan te bieden aan de raad van de gemeente Hilversum voor de raadsvergadering van oktober 2022.
  • Als onderdeel van dit beleid te onderzoeken naar welke mogelijkheden er nog meer  zijn (dan de al in Hilversum toegepaste), om inwoners te helpen bij het verduurzamen van hun woningen. Dit onderzoek in te steken vanuit wat zou kunnen, welke (goede) voorbeelden er elders zijn.
  • In de begroting 2022 en verder voor de uitvoering van dit beleid de middelen te oormerken die hiervoor vanuit de landelijke overheid beschikbaar zijn/worden gesteld.


  De commissie heeft op 15 juni 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van VVD, HvH, D66, BVNL, DH en CU maken een voorbehoud
  De fractie van GrL en CDA adviseren de raad positief, mits derde beslispunt wordt aangepast.
  De fracties van PvdA en SP adviseren de raad positief.

 9. 12

  Het gesprek over de toekomst van Hilversum staat op de drempel van de volgende fase. Vanaf eind 2019, via een onderbreking in de coronaperiode, tot aan het Stadsgesprek in de Vorstin op 12 mei zijn er veel goede gesprekken met en tussen inwoners en organisaties over de Omgevingsvisie 2040 gevoerd. Het voorstel is om deze fase van participatie af te ronden met een politiek gesprek in de raad over de opbrengsten uit de participatie. De denkrichting die uit de samenleving over de toekomst van Hilversum is ontstaan, is de voedingsbodem voor dit politieke gesprek.


  Na de afronding van deze tweede fase in het project Omgevingsvisie, wordt er een ontwerp-Omgevingsvisie door het college opgesteld. Deze ligt vervolgens formeel ter inzage. Het voortzetten van het goede gesprek over de toekomst vraagt echter meer dan alleen ‘formeel’, leren we uit de participatie. Daarom gaan we door met communiceren over de stappen die nu worden gezet en geven transparant aan inwoners en organisaties terug welke keuzes er door de politiek zijn gemaakt en op welke manier zij worden uitgenodigd om door te praten over de toekomst van Hilversum.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De participatieopbrengst vast te stellen bestaande uit:
  A. Het overzicht activiteiten participatie Omgevingsvisie (bijlage 1a);
  B. De oplegger opbrengst participatie (bijlage 1b);
  C. De verslagen ‘Stadsgesprek’(bijlage 1c), ‘Organisaties aan het woord’ (bijlage 1d), ‘Inwoners aan het woord’ (bijlage 1e) en ‘Toevoeging inwoners aan het woord’ (bijlage 1f);
  D. Lessons learned participatie door de klankbordgroep (bijlage 1g)
  2. De denkrichting (bijlage 2a) vast te stellen als basis voor het opstellen van een ontwerp-Omgevingsvisie en een Hilversums afwegingskader door het college.
  3. Kennis te nemen van de opbouw van de ontwerp-Omgevingsvisie (bijlage 3).


  De raadscommissie heeft op 22 juni 2022 advies uitgebracht.
  De fracties adviseren het voorstel met debat te behandelen in de raad.
  De fracties maken daarbij gezamenlijk een voorbehoud: de behandeling in de raad is afhankelijk van het op te stellen amendement.

 10. 12.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 11. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M22-057 Verkenning Noodhulpbureau in Hilversum
 12. 15