Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 6 juli 2022

20:00 - 00:00

Agendapunten

 1. 2

  Onze griffier, Paul van Ruitenbeek, heeft met ingang van 1 juli 2022 zijn ontslag aangevraagd in verband met zijn benoeming als wethouder in de gemeente Houten.
  De griffiersfunctie is een op grond van artikel 100 Gemeentewet wettelijk verplichte functie. Door het
  vertrek van de huidige griffier, zal er dus voorzien moeten worden in de ontstane vacature.
  We zijn dan ook verheugd u te kunnen meedelen een geschikte kandidaat te hebben gevonden in de persoon van de heer H.M. (Berry) van ’t Westeinde.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Met terugwerkende kracht per 1 juli 2022 ontslag te verlenen aan de heer mr. P.M.H. van Ruitenbeek CMC;
  2. De heer H.M. van ’t Westeinde met ingang van 6 juli 2022 voor gemiddeld 32 uur per week aan te wijzen als waarnemend griffier voor de periode die loopt tot en met 31 december 2022.
 2. 3

  Per 1 juni 2022 is de heer Bouw als raadsadviseur in dienst gekomen bij de griffie.
  Overeenkomstig artikel 107b  en 107d Gemeentewet dient de griffier in de vergadering van de raad aanwezig te zijn en regelt de raad de vervanging van de griffier. De raad heeft dat in 2007 gedaan door mevrouw W.G.J. Drenth als plaatsvervangend griffier aan te wijzen. Om de vervanging van de griffier optimaal te regelen, is het gewenst om ook de heer Bouw als plaatsvervangend griffier aan te wijzen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De raad wordt voorgesteld om de heer M.N. Bouw aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.

 3. 4

  Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier commissieleden worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie.
  De benoeming gebeurt met inachtneming van de procedure die is beschreven in de verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  de volgende personen te benoemen als commissielid voor de fractie van de VVD:
  1.    De heer W.D. Hekkelman;
  2.    De heer M. Sarihan.

 4. 5

  Bij brief van 14 april 2022 zijn de gemeenteraden binnen de Regio Gooi en Vechtstreek, waaronder die van Hilversum, geïnformeerd over de jaarstukken 2021 van de regio, het voorstel voor de bestemming van het resultaat 2021 en de concept programmabegroting 2023-2026. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze te geven conform de afspraken van de Gemeenschappelijke Regeling. Het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi & Vechtstreek zal vervolgens ter vergadering van 14 juli 2022 een besluit nemen op de financiële stukken. Deze zaak heeft betrekking op de zienswijze procedure en de financiële consequenties voor Hilversum.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  2. Kennis te nemen van het conceptvoorstel resultaatbestemming 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek en onderstaande begrotingswijziging voor Hilversum voor 2022 vast te stellen;
  3. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2023-2026 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  4. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.


  De raadscommissie heeft op 15 juni 2022 advies uitgebracht.
  De fractie van de SP heeft voorafgaand aan de vergadering aangegeven een voorbehoud te maken.
  De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 5. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 6. 5.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 7. 5.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M22-054 Minimumloon van € 14,- voor iedereen die werkt voor of in opdracht van de gemeente
 8. 6

  Met dit raadsvoorstel bieden wij u de jaarstukken 2021 aan. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële resultaat over het jaar 2021.


  Dit raadsvoorstel betreft de bepaling van het resultaat over 2021. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat aan de raad worden voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De jaarstukken 2021 vast te stellen.


  De gezamenlijke commissies hebben 29 juni 2022 advies uitgebracht.
  Alle fracties achten de beide voorstellen (resultaatbepaling en resultaat bestemming) rijp voor behandeling in de raad.
  De fracties van het CDA en de SP maken een voorbehoud. De fractie van PvdA maakt een voorbehoud m.b.t. de resultaatbestemming.
  De overige fracties adviseren positief en geven aan dat het voorstel zonder debat kan worden behandeld.

 9. 7

  Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2021. Voorafgaand aan dit voorstel heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2021 behandeld. In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om ten laste van dit resultaat middelen in te zetten voor concrete doelen of ten laste te brengen van de Algemene reserve. Daarnaast wordt het opheffen van reserves en het herbestemmen van kredieten voorgesteld.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  08. SP (2)

  Voorgesteld besluit

  I. De reserves Onderwijsgebouwen en Transitie personeel op te heffen;
  II. Het college te machtigen om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserve Stedelijke ontwikkelingen de onttrekkingen en toevoegingen op basis van werkelijke lasten en baten te muteren op de reserve, maar niet meer dan de begrote onttrekking;
  III. De looptijd van twee jaren voor de reserve Covid-19 te verlengen tot 1 januari 2023;
  IV. De bestemmingsreserves van per saldo € 1.055.000 ten laste van het resultaat te muteren conform tabel 1;
  V. Onttrekken van € 287.000 uit de egalisatievoorziening riolering en deze te storten in de spaarvoorziening riolering;
  VI. De budgetten voor een totaalbedrag van € 3.739.659 over te hevelen naar 2022 conform tabel 2;
  VII. Het nadelige resultaat na bestemming ad € 3.207.659 ten laste te brengen van de Algemene reserve;
  VIII. De investeringskredieten voor een bedrag van € 720.000 te herbestemmen conform tabel 3.


  De gezamenlijke commissies zullen op 29 juni 2022 advies uitbrengen aan de raad.
  Derhalve wordt dit onderwerp onder voorbehoud geagendeerd.

 10. 8

  Voor ligt de voorjaarsnota 2022 van de gemeente Hilversum.
  De voorjaarsnota biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente, uitdrukkelijk met de kennis van dit moment.
  Naast de bijstelling op het financieel beeld voor 2022 vormt het een startpunt voor het opstellen van de programmabegroting 2023-2026.
  Nieuwe inzichten, mede uit het coalitieakkoord, zullen er de komende maanden toe leiden dat het geschetste perspectief zal worden bijgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. De voorjaarsnota 2022 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2022 en 2023 conform hoofdstuk 5 van de voorjaarsnota;
  2. De uitgangspunten voor de begroting 2023 zoals opgenomen in hoofdstuk 3 vast te stellen;
  3. Het gewijzigde investeringskrediet voor de Bes-klok vast te stellen;
  4. De reserves Beeldende kunst en Creatieve sector op te heffen.


  De gezamenlijke commissies hebben op 29 juni 2022 advies uitgebracht.
  Alle fracties achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en geven aan dat het met debat kan worden behandeld.
  De fracties van de VVD en HvH adviseren positief.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.


  Dit voorstel is niet in stemming gebracht, omdat bij A22/56 de stemmen staakten.
  Het onderwerp is ter besluitvorming doorgeschoven naar 13 juli 2022. Dan wordt het amendement opnieuw in stemming gebracht.

 11. 8.a

 12. 8.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 13. 8.c

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (4), 05. CDA (3), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
 14. 8.d

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  02. D66 (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (1), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (3)
 15. 8.e

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (4), 05. CDA (3)

  25a. Moties

  Titel
  M22-053 Tandje erbij voor de fiets
 16. 8.f