Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 7 december 2022

20:00 - 00:00

Agendapunten

 1. 1.a

 2. 1.b

  Bij schrijven van 10 november 2022 heeft mevrouw F.F. van Drooge van de fractie van PvdA ontslag genomen als raadslid. Conform art. X6 van de Kieswet behoudt zij haar lidmaatschap, totdat de geloofsbrieven van haar opvolger zijn goedgekeurd.


  Het centraal stembureau heeft na 10 november 2022 conform de kieswet de opvolgingsprocedure in gang gezet. De eerstvolgende persoon op de kieslijst van PvdA die in aanmerking komt voor benoeming én die bereid is gebleken de benoeming te willen aanvaarden is de heer J.P. Lahaise.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer J.P. Lahaise toelaten als lid van de gemeenteraad.

 3. 3

 4. 6
  Beëdiging griffier mevr. A.J. van Meerveld
 5. 7

  Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier commissieleden worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie.
  De benoeming gebeurt met in achtneming van de procedure die is beschreven in de verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Mevrouw A.E. Leeuwin benoemen als commissielid voor de fractie van BVNL.

 6. 8

  Het vergroenen van 1221, onder de noemer Groene Loper, is een belangrijke opgave uit de Gebiedsagenda 1221. Voor de pleinen aan de Liebergerweg, Pelikaanstraat en Galvanistraat is nu een uitwerking gemaakt en kan, na vrijgeven van het benodigde investeringsbudget door uw raad, gestart worden met de uitvoering. Het ontwerp voor de drie pleinen is gezamenlijk met omwonenden gemaakt. In de ontwerpen is meer ruimte voor groen, spelen en biodiversiteit, conform de ambities van de Gebiedsagenda 1221 en de wensen van omwonenden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Ten laste van het krediet Spoorzone uit het investeringsprogramma 2021-2024 een krediet beschikbaar te stellen en vrij te geven ter grootte van netto € 1.070.000,- ten behoeve van de herinrichting van de pleinen aan de Liebergerweg, Pelikaanstraat en Galvanistraat.
  2. De kosten van de sanering ter hoogte van € 112.000,- ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023 en dit te verwerken bij de eerst volgende voorjaarsnota.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 17 november 2022 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad postief.

 7. 9

  Met de Eindejaarsrapportage 2022 wordt inzicht gegeven in het verloop van de budgetten en het verwachte eindejaarresultaat voor 2022. Het resultaat van de Eindejaarsrapportage is € 3,152 miljoen voordelig, waardoor het saldo van de begroting 2022 uitkomt op € 4,045 miljoen voordelig. Als gevolg van stijgende materiaalkosten, het geleidelijk implementeren van de kostentoerekening van personeel en wijzigingen in de projecten wordt daarnaast gevraagd om lopende investeringskredieten met € 11,902 miljoen te verhogen. Dat heeft geen effect op de begroting 2022. Voor zover nog niet in de meerjarenraming opgenomen, zullen de bijbehorende kapitaallasten bij de voorjaarsnota 2023 verwerkt worden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Eindejaarsrapportage 2022 vast te stellen met daarin de gewijzigde lasten, gewijzigde baten en het gewijzigde saldo voor het jaar 2022 conform hoofdstuk 5 van de Eindejaarsrapportage;
  2. De investeringskredieten, zoals gespecificeerd in hoofdstuk 4 van de Eindejaarsrapportage, te verhogen met een bedrag van € 11,902 miljoen.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 23 november 2022 advies uitgebracht.
  De SP maakt een voorbehoud.
  De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 8. 10

  Op 19 juli 2022 heeft het college besloten het ontwerp Chw-bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2022’ vrij te geven voor het indienen van zienswijzen. De stukken hebben 6 weken ter inzage gelegen. De ingekomen reacties zijn van een antwoord voorzien. Het plan kan nu aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (1), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 10. BVNL (1)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. Het geactualiseerde stedenbouwkundig plan ‘Hilversum Stationsgebied’ vast te stellen;
  2. De ‘Zienswijzennota ‘ontwerp Chw-bestemmingsplan Stationsgebied 2022’ én ‘ontwerpbesluit Hogere waarden geluid verlegging centrumring’’ vast te stellen;
  3. De zienswijze van reclamant 22 niet ontvankelijk te verklaren;
  4. De ‘Wijzigingennota ‘ontwerp Chw-bestemmingsplan Stationsgebied 2022’’ vast te stellen;
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het Chw-bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2022’;
  6. Het Chw-bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2022’, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.11bp09station2022-va01, met bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de Wijzigingennota, zoals bedoeld onder 4.


  De commissie Ruimtelijke Ordening heeft op 16 november 2022 advies uitgebracht.
  De fractie van DH vindt het voorstel niet rijp voor behandeling in de raadsvergadering.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T22-080 Appartementen Stationsplein
 9. 10.a

  Stemuitslag

  voor 17%
  tegen 83%
  voor
  06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
 10. 10.b

  Stemuitslag

  voor 9%
  tegen 91%
  voor
  06. Democraten Hilversum (3)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 11. 10.c

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)
 12. 10.d

 13. 10.e

  Stemuitslag

  voor 23%
  tegen 77%
  voor
  06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1)
 14. 10.f

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (1)

  25a. Moties

  Titel
  M22-105 Verbeter de verbinding tussen Centrum en Oost
 15. 10.g

 16. 10.h

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (3)

  25a. Moties

  Titel
  M22-119 GOW 30 Beperking geluidsoverlast verlegde centrumring
 17. 11

  In dit voorstel staat het verzoek van GEM Crailo BV tot uitbreiding van de gemeentelijke borgstelling voor het financieringsarrangement van GEM Crailo BV bij BNG centraal. GEM Crailo BV wenst uit voorzorg beschikking te krijgen over aanvullende kredietruimte van EUR 10 miljoen (gemeente Gooise Meren € 4.5 mln., gemeente Hilversum 4.5 mln. en de gemeente Laren 1 mln.), teneinde vertraging in de uitvoering van de gebiedsontwikkeling (met name de gronduitgifte) tot een minimum te beperken.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  08. SP (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4 en artikel 15 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Hilversum 2022 artikel 15 lid 2 sub a, geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voorgenomen collegebesluit om door middel van het aangaan van de modelakte van borgtocht met referentie E2a/01122010 jegens BNG garant te staan voor een maximum bedrag van € 4.500.000.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding op het raadsvoorstel en bijbehorende bijlagen te bekrachtigen conform artikel 25 derde lid Gemeentewet.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 17 november 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van SP en DH maken een voorbehoud.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 18. 12

  Het Programma Groen Hilversum 2040 (hierna Programma Groen) is de actualisatie van het Groenbeleidsplan Hilversum 2030 en bestaat uit een visie en een uitvoeringsprogramma. Het Groenbeleidsplan wordt geactualiseerd omdat een aantal belangrijke actuele thema's zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie en hittestress, onvoldoende of geen onderdeel uitmaken van het Groenbeleidsplan.
  Samen met inwoners en bedrijven gaan we Hilversum groener maken, zodat een gezonde, groene stad voor iedereen, mens en dier, bereikbaar en beleefbaar is.
  In het visiedeel van het Programma Groen staan de doelen en randvoorwaarden. In het uitvoeringsdeel staan projecten waarmee we de doelen van het programma willen realiseren.
  Het Programma Groen dient als bouwsteen voor de Omgevingsvisie en omgevingsplannen.


  In de collegevergadering van 6 september ligt het voorstel ter eerste lezing. Het financiële hoofdstuk in het raadsvoorstel wordt de Planning en Controll nader uitgewerkt voor de vergadering van 13 september. In de bijlagen 1 en 2 zijn de annotaties naar aanleiding van opmerkingen van wethouder Heller als losse toevoegingen zichtbaar. Deze zullen samen met eventuele opmerkingen van het college worden verwerkt in het definitief op te maken document.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (4), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Het groenbeleid Programma Groen Hilversum 2040 (bijlage 1) vast te stellen.


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 23 november 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van SP, PvdA en DH maken een voorbehoud.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 19. 12.a

  Stemuitslag

  voor 15%
  tegen 85%
  voor
  06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (4), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 20. 12.b

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (4), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  07. PvdA (2)
 21. 12.c

 22. 12.d

 23. 12.e

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2)

  25a. Moties

  Titel
  M22-111 Heksenweitje verdient beschermde status
 24. 12.f

 25. 13

  Na installatie van de nieuwe gemeentebesturen wordt er een nieuwe regionale samenwerkingsagenda vastgesteld door de de gemeenteraden. Volgens de huidige planning zal dit medio 2023 plaatsvinden. Conform afspraak begint de procedure met een startnotitie. Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de Startnotitie Regionale samenwerkingsagenda 2023-2026. De startnotitie en de zienswijzen vormen tezamen de opmaat naar de nieuwe regionale samenwerkingsagenda. De startnotitie bevat een overzicht van de regionale opgaven. Deze opgaven zijn gelieerd aan de portefeuilles binnen de Regio Gooi en Vechtstreek. De opgaven missen voldoende duiding en samenhang waar het betreft wonen, werken, voorzieningen en mobiliteit. Het gaat daarbij niet alleen om het wat maar ook om het waarom. In de Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022 gold als uitgangspunt ‘regionaal wat moet, lokaal wat kan’. Dit uitgangspunt wordt door Hilversum nog steeds omarmd. Bij de waarom vraag gaat het onder meer om schaalgrootte, financieringsstromen (zoals regionale subsidies) en bestaande netwerken/samenwerkingsverbanden. Nadere duiding en samenhang van de opgaven aan de voorkant van het proces is van belang om als raad eigenaar te kunnen zijn van de regionale samenwerkingsagenda. Zorgvuldigheid is daarbij belangrijker dan snelheid. Zo nodig wordt een extra ronde ingelast. In de concept zienswijze wordt hiervan gewag gemaakt.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (4), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  07. PvdA (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Startnotitie Regionale samenwerkingsagenda 2023 - 2026;
  2. De zienswijze betreffende de Startnotitie Regionale samenwerkingsagenda 2023 - 2026 vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 23 november 2022 advies uitgebracht.
  De aanwezige fracties verzoeken dit onderwerp voor de raad te agenderen met debat.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T22-084 Regionale samenwerkingsagenda
 26. 13.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (4), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
 27. 13.b

  Stemuitslag

  voor 48%
  tegen 52%
  voor
  02. D66 (4), 04. GroenLinks (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 03. VVD (4), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)
 28. 13.c

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (4), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)
 29. 13.d

  Stemuitslag

  voor 39%
  tegen 61%
  voor
  02. D66 (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4)
 30. 13.e

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  02. D66 (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3)
 31. 14

  Conform de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) wordt er gemeentelijke opvang gerealiseerd. De gemeente heeft daarom voor een langere periode een tweetal panden gehuurd die zijn gevestigd aan de Thebe 22 en de Anton Philipsweg 1 te Hilversum. Beide panden moeten bouwkundig gereed worden gemaakt om ingezet te kunnen worden als opvanglocaties. De kosten voor het bouwkundig gereed maken van gemeentelijke opvanglocaties voor ontheemden uit Oekraïne worden door het Rijk aangeduid als ‘transitiekosten’. Deze transitiekosten worden door het Rijk vergoed, naar rato van de totale inzetbaarheid van de individuele locatie. Geadviseerd wordt om de transitiekosten voor de opvanglocatie aan de Thebe 22 en de Anton Philipsweg 1 op te nemen in het investeringsplan en te activeren voor de maximale gebruiksduur van de opvanglocatie.

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (1), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (3), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. In afwijking op de financiële verordening 2022 artikel 10.1.a de transitiekosten van de gehuurde opvanglocatie aan de Thebe 22 à € 7,1 miljoen te activeren en conform artikel 10.2 financiële verordening 2022 lineair af te schrijven op basis van de verwachte gebruiksduur;
  2. In afwijking op de financiële verordening 2022 artikel 10.1.a de transitiekosten van de gehuurde opvanglocatie Anton Philipsweg 1 à € 1,9 miljoen te activeren en conform artikel 10.2 financiële verordening 2022 lineair af te schrijven op basis van de verwachte gebruiksduur;
  3. In afwijking op de bijlage afschrijvingsbeleid van de financiële verordening 2022 direct te starten met het lineair afschrijven van de transitiekosten op het moment van ingebruikname;
  4. Een investeringskrediet te openen à € 7,1 miljoen voor de opvanglocatie aan de Thebe 22;
  5. Een investeringskrediet te openen à € 1,9 miljoen de opvanglocatie aan Anton Philipsweg 1.

  De fracties van GrL, VVD en CU adviseren de raad positief.
  De fracties van CDA, HvH, D66, PvdA en SP maken een voorbehoud.
  De fractie van DH adviseert de raad negatief.
  De fractie van BVNL twijfelt of het voorstel rijp is voor de raad.

 32. 15

  Geacht college,
  Op woensdag 9 november is motie M22/90 warmte in de wijkcentra aangenomen.
  Daarin werd u verzocht een inventarisatie te houden bij de wijk en buurtcentra wat er voor plannen liggen om meer activiteiten in te plannen zodat inwoners vaker thuis de kachel uit kunnen laten en samen komen in de buurt en wijkcentra,
  Met een voorstel te komen hoe we dat kunnen ondersteunen , ook financieel en dat u de raad voor deze raadsvergadering zou informeren.
  Helaas hebben we nog niets gezien.
  De vraag is;
  Graag willen we van u weten wat er uit de inventarisatie is gekomen, welke plannen er liggen en hoe we de buurt en wijkcentra financieel gaan ondersteunen?


  Vriendelijke groet,
  Regie Redmeijer
  Fractievoorzitter Hart voor Hilversum

 33. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (4), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M22-114 Energiecompensatie verenigingen, cultuurinstellingen en maatschappelijke voorzieningen
 34. 17

  Stemuitslag

  voor 39%
  tegen 61%
  voor
  02. D66 (2), 04. GroenLinks (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (8), 02. D66 (2), 03. VVD (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)