Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 2 februari 2022

20:00 - 00:00

Agendapunten

 1. 2

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T22-004 Afhandeltermijn ingekomen stukken
 2. 2.a

  Bijlagen

 3. 3

 4. 5

  Het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) verzoekt de gemeenteraad haar begroting 2022 met toelichting goed te keuren. Het Openbaar onderwijs heeft wettelijk deze goedkeuring nodig om als schoolbestuur de begroting vast te kunnen stellen.
  De begroting 2022 geeft geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen. De begrotingen uit voorgaande jaren komen overeen met de begroting 2022. De begroting is sluitend. De school voert een sobere en doelmatige begroting.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  De begroting 2022 van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum goed te keuren.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

 5. 6

  De statutenwijziging beoogt de actualisering van de vorige statuten die uit 2014 stammen op een aantal wetstechnische wijzigingen. Daarnaast zorgt de wijziging voor borging van de Governancecode Goed Bestuur VO.
  De statuten bevatten alleen wijzigingen als gevolg van gewijzigde wetten en regels. Ter overweging geven we mee dit voorstel rechtstreeks te agenderen voor de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 07. PvdA (2), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de door de College van Bestuur van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum voorgestelde wijzigingen van de statuten.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

 6. 7

  Het vergroenen van 1221, onder de noemer Groene Loper, is een belangrijke opgave uit de Gebiedsagenda 1221. Voor het Jac. P. Thijsseplein is nu een uitwerking gemaakt en kan, na vrijgeven van het benodigde investeringsbudget door de raad, gestart worden met de uitvoering. Het ontwerp is gezamenlijk met omwonenden gemaakt. In het ontwerp (bijlage 1) is meer ruimte voor groen, spelen en biodiversiteit, conform de ambities van de Gebiedsagenda 1221 en de wensen van omwonenden. Het voorstel wordt rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2), 09. Leefbaar Hilversum (1), 10. Hilversums Lokaal Belang (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Ten laste van het krediet Spoorzone uit het investeringsprogramma 2021-2024 een krediet beschikbaar te stellen en vrij te geven ter grootte van netto € 657.500,- ten behoeve van de herinrichting van het Jac. P. Thijsseplein.
  2. Een onttrekking van € 32.000,- aan de reserve Herplantfonds te doen ter dekking van de kosten van extra bomen op het Jac. P. Thijsseplein.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

 7. 8

  De colleges van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren, alle participanten van het GNR, hebben overeenstemming bereikt met GNR-participant provincie Noord-Holland over de uittreding van de provincie Noord-Holland uit het GNR. Het college van B&W van Hilversum legt dit voorgenomen besluit voor wensen en bedenkingen voor aan de raad.
  De colleges van de genoemde Gooise gemeenten hebben in maart '21 een voorgenomen besluit genomen over de Uittredingsovereenkomst Amsterdam en de Gooise Natuuragenda. Op 21 april 2021 heeft de Hilversumse raad besloten geen wensen en bedenkingen in te brengen tegen de overeenkomst met A'dam en de natuuragenda. Nu de onderhandeling met de provincie rond is, kunnen de uitredingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam en de Gooise natuuragenda definitief worden vastgesteld door het college.
  Voor de provincie Noord-Holland is een door de Gooise colleges vastgestelde overeenkomst met Amsterdam randvoorwaardelijk voor de eigen uittredingsovereenkomst. Daarbij wil gemeente Amsterdam de overeenkomst z.s.m. tekenen ivm financiële afhandeling dit kalenderjaar.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  Geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van de uittredingsovereenkomst
  provincie Noord-Holland.

 8. 9

  Het Chw bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen' maakt natuurcompensatie, natuurontwikkeling, waterbergings- en infiltratiegebied en een fietsverbinding mogelijk ter plaatsen van de oude verkeerskundige aansluiting A27. Deze gewenste ontwikkelingen komen alle samen in het Natuur- en landschapsplan Huydecopersweg. Samen met omwonenden en stakeholders is het ontwerp uitgewerkt in het plan 'Tussen de lanen'. Het voorliggende Chw bestemmingsplan maakt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen voor een ieder om zienswijzen kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Er zijn ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. Ter plaatse van de spoorlijn wordt de bestemming Natuur - Bos en Heidegebied gewijzigd in de bestemming Verkeer – Railverkeer en is een vergunningplicht onder voorwaarden opgenomen ter plaatse van de onderdoorgang van de spoorlijn. Voorgesteld wordt het Chw bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen' gewijzigd vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van wijzigingen Chw bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen'vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het Chw bestemmingsplan Huydecopersweg ‘Tussen de lanen’;
  3. Het Chw bestemmingsplan Huydecopersweg 'Tussen de lanen' overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.01bp15huydecoper-va01, met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, overeenkomstig het bepaalde onder 1, gewijzigd vast te stellen.


  De raadscommissie heeft op 19 januari 2022 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 9. 10

  Als gevolg van intensief gebruik en het einde van de technische levensduur van de atletiekbaan wordt de raad voorgesteld om in afwijking van de meerjaren onderhoudsplanning sportvelden de atletiekbaan in 2022 volledig te renoveren. Als gevolg van de hogere kosten, tegenvallers en de kans om de atletiekbaan naar een hoogwaardig niveau te krijgen wordt de raad voorgesteld om de hiervoor benodigde extra financiën beschikbaar te stellen.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  1. In tegenstelling tot de meerjaren onderhoudsplanning waarin het groot onderhoud in de periode tot en met 2029 gefaseerd dient te worden uitgevoerd in te stemmen met het volledig renoveren van de atletiekbaan in 2022.
  2. Voor 2022 een netto investeringskrediet van € 1.569.000,- beschikbaar te stellen voor renovatie van de atletiekbaan gecombineerd met uitbreiding naar 8 banen en dit te verwerken in het Investeringsprogramma.
  3. De structurele meerkosten van de renovatie naar 8 banen van € 60.000 m.i.v. 2023 voor € 30.000 structureel te dekken uit de stelpost Sportaccommodaties uit de programmabegroting 2022 (€ 90.000 structureel m.i.v. 2021).
  4. Het restant van de structurele meerkosten van de renovatie naar 8 banen van € 30.000 m.i.v. 2023 ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
  5. De afboeking van de resterende boekwaarde van het vervangen van de coating van de toplaag in 2009 van € 76.000 in 2022 te dekken uit de stelpost Sportaccommodaties uit het programmabegroting 2022.
  6. De door het college opgelegde geheimhouding op de bij dit voorstel behorende bijlage 3 “financiële onderbouwing renovatie atletiekbaan” krachtens artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen.


  De raadscommissie heeft op 19 januari 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van GrL, VVD en HLB adviseren de raad positief.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 10. 11

  In april 2021 heeft de raad de Mobiliteitsvisie 2040 vastgesteld, getiteld ‘Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit’. De Mobiliteitsvisie wordt verder uitgewerkt aan de hand van de elf deelprojecten die volgen uit de vastgestelde visie. Het college heeft bij het vaststellen van de visie in het raadsvoorstel toegezegd de raad actief te betrekken bij de uitvoering. De raad wordt daarom nu gevraagd te besluiten over vaststelling van deze startnotitie en het plan van aanpak voor het verdiepende communicatie- en participatietraject. Voorafgaand aan de participatie doen we nader onderzoek naar de elf deelprojecten.

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 08. SP (2), 05. CDA (3)
  tegen
  07. PvdA (2), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het voorstel 'Startnotitie Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040' vast te stellen en deze te gebruiken bij de uitwerking van de Mobiliteitsvisie 2040;
  2. Het 'Plan van aanpak Communicatie- en participatie Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040' vast te stellen en deze te gebruiken bij de uitwerking van de Mobiliteitsvisie 2040.


  De raadscommissie heeft op 12 januari 2022 advies uitgebracht.
  De fractie PvdA acht dit voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.
  De fracties van SP, DH, CU en HB maken een voorbehoud.
  De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 11. 12

  We hebben nu via de exploitatie € 250.000 per jaar te besteden aan maatregelen ter  verbetering van verkeersveiligheid. Dit blijkt echter onvoldoende om de grotere en complexere verkeersonveilige locaties van de prioriteitenlijst te kunnen herinrichten. Door via kredieten te investeren in deze maatregelen, kunnen we meer bereiken en slagvaardiger inspelen op subsidieregelingen. De bijbehorende kapitaal- en exploitatielasten van deze investeringen kunnen gedekt worden door maximaal € 170.000 van het exploitatiebudget hiervoor in te zetten.
  De € 80.000 die overblijft is nodig voor verkeersveiligheid om jaarlijks kleinere verkeersaanpassingen, onderzoek, educatie en gedragsbeïnvloeding te kunnen bekostigen.


  In 2022 willen we de eerste investeringen doen voor aanpassingen aan de Loosdrechtseweg.
  Voor het vervolg, van 2023 tot 2030 willen we voor gemiddeld  € 1,1 miljoen bruto (= € 500.000 netto ) per jaar investeren. Deze plannen werken we verder uit en leggen we voor aan uw raad bij de Voorjaarsnota in 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Alle verkeersveiligheidsproblemen en alle maatregelen ter verbeteringen aan het fietsnetwerk, onder te brengen op de prioriteitenlijst en te rangschikken op basis van negen opvolgende afwegingscriteria (bijlage 1).
  2. Een versnelling door te voeren in de uitvoer van verkeersveiligheids- én fietsnetwerk maatregelen, door het beschikbare exploitatie budget Structuurvisie verkeer en vervoer (taak 200817, ecl 43898, groot € 250.000) op te delen in een deel voor onderzoek en kleine maatregelen en een deel voor kapitaalslasten van investeringen in maatregelen verkeersveiligheid met bijbehorende exploitatielasten.
  3. Het deel van het beschikbare exploitatie budget Structuurvisie verkeer en vervoer wat we willen gebruiken voor kapitaalslasten en exploitatielasten te begrenzen op maximaal € 170.000.
  4. Van 2022 tot 2030 voor gemiddeld € 1.1 miljoen bruto (= na aftrek subsidies ca. € 500.000 netto) per jaar te investeren om verkeersveiligheidsproblemen en aanpassingen aan het fietsnetwerk aan te pakken via de prioriteitenlijst
  5. In 2022 aanpassingen aan de Loosdrechtseweg op de onder 4 voorgestelde wijze te financieren.
  6. Voor deze aanpassing aan de Loosdrechtseweg het investeringskrediet van € 288.000 bruto, (inclusief de verleende subsidie van € 104.530 komt dit neer op € 183.470 netto) vrij te geven voor de aanpassingen aan de Loosdrechtseweg.
  7. Voor 2023 – 2030 de investeringskredieten van verkeersveiligheidsmaatregelen en aanpassingen aan het fietsnetwerk mee te nemen met de komende voorjaarsnota.


  De raadscommissie heeft op 12 januari 2022 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 12. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De conclusies en aanbevelingen uit het raadsonderzoek Wmo/Welzijn te onderschrijven.
  2. Het college op te dragen om:
  a. In 2022 na start van de nieuwe raad tot samenhang tussen alle beleids- en uitvoeringsplannen in het Wmo- en welzijnsbeleid te komen en waar nodig de uitvoering van dit beleid opnieuw in te richten.
  b. Bij het voorleggen van elk nieuw of te herzien lokaal en regionaal Wmo-beleidskader te zorgen voor een goede kwaliteit van de stukken. In de bijlage (2) bij dit raadsvoorstel zijn daartoe kwaliteitseisen opgenomen waarmee een goede kwaliteit van de stukken is gewaarborgd.
  c. Bij het voorleggen van elk nieuw of te herzien lokaal en regionaal Wmo-beleidskader te voldoen aan de processtappen ter waarborging van een goed proces van beleids- en besluitvorming zoals beschreven in bijlage 2 van dit raadsvoorstel.
  d. De raad via de reguliere planning- en controlcyclus te informeren over de voortgang van het nieuwe beleid op de wijze zoals afgesproken bij de vaststelling van het beleid. Indien nodig voorziet het college de raad van voorstellen met keuzemogelijkheden voor een aangepaste uitvoering van de Wmo en welzijn om de doelen te realiseren.
  e. De raad in het kader van de actieve informatieplicht via een raadsinformatiebrief direct te informeren bij (1) financiële afwijkingen van meer dan € 250.000 euro (2) wetswijzigingen die van invloed zijn op de Wmo en welzijn en (3) actuele situaties in de samenleving en uitvoering die directe gevolgen hebben op de doelen, uitvoering en resultaten van het Wmo- en welzijnsbeleid.
  3. College, griffie en agendacommissie op te dragen te zorgen voor een proces waarin gewaarborgd wordt dat:
  a. Het proces van de beleidsvorming voldoet aan alle proces- en inhoudelijke kwaliteitseisen zoals geformuleerd bij punt 2b en 2c.
  b. Het college voldoet aan de proces- en kwaliteitseisen waar het gaat om het informeren van de raad over de voortgang van de uitvoering van het beleid zoals genoemd bij 2d.
  c. Het college voldoet aan de actieve informatieplicht zoals genoemd bij 2e.
  d. De griffie stelt aan de hand van een toetsing van de stukken aan de kwaliteitseisen objectief vast of wordt voldaan aan de genoemde eisen. Als hieraan op enig punt niet wordt voldaan, besluit de agendacommissie dat de stukken niet in behandeling worden genomen voordat voldaan is aan de kwaliteitseisen.
  4. De raad evalueert in mei 2023 de uitvoering van dit raadsvoorstel aan de hand van de volgende punten van evaluatie:
  a. De toepassing van de kwaliteitseisen voor het proces van beleidsvorming zoals genoemd bij punt 2b en 2c.
  b. De toepassing van de kwaliteitseisen waar het gaat om het informeren van de raad over de voortgang van de uitvoering van het beleid zoals genoemd bij punt 2d.
  c. De toepassing van de actieve informatieplicht door het college zoals genoemd bij punt 2e.
  d. De mate waarin de toepassing van de genoemde punten bij 4a, 4b en 4c heeft geleid tot grip en sturing
  op de Wmo en welzijn.


  De raadscommissie heeft op 19 januari 2022 advies uitgebracht.
  De fractie van VVD adviseert de raad positief.
  De overige aanwezige fractie maken een voorbehoud.

 13. 13.a

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 08. SP (2), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1)
  tegen
  07. PvdA (2), 11. Democraten Hilversum (1)
 14. 14

  Op 15 juni 2021 heeft het college besloten de procedure van (o.a.) het ontwerpbestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’ te starten. Dit ontwerp heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend. De ingekomen reactie is van antwoord voorzien. Naar aanleiding van de zienswijze en ambtshalve worden enkele kleine wijzigingen voorgesteld. Het bestemmingsplan ligt nu ter vaststelling bij u voor.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 07. PvdA (2), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1)
  tegen
  08. SP (2), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’’ vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’;
  3. Het bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’ overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestanden NL.IMRO.15bp04prcnst63en65-va01, met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan ‘Utrechtseweg, perceel naast 63 – 65’’ als bedoeld onder punt 1.


  De raadscommissie heeft op 12 januari 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van DH en LH achten het voorstel niet rijp voor de raad.
  De fracties van CDA, CU, SP en HB maken een voorbehoud.
  De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 15. 15

  Op 8 november zijn de gemeenteraden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) via de informatiebrief “Verstedelijkingsstrategie 2030/2050 Metropoolregio Amsterdam: verzoek tot instemmen met het Verstedelijkingsconcept MRA”, gevraagd om het verstedelijkingsconcept MRA versie 3 te onderschrijven en dit te doen voor 11 februari 2022.


  De gemeenteraad van Hilversum heeft op 8 juli 2021 een zienswijze opgesteld op het ‘verstedelijkingsconcept versie 2’ (bijlage 6) en die als onderdeel van de regionale zienswijze uit Gooi en Vechtstreek ingebracht. De Hilversumse en regionale zienswijzen zijn voor het overgrote deel overgenomen en verwerkt in het nu voorliggende verstedelijkingsconcept. Het verstedelijkingsconcept sluit goed aan bij het door de raad vastgestelde beleid en ambities en zekert Rijksbetrokkenheid bij enkele grote opgaven voor Hilversum en de regio. In een brief wordt extra aandacht gevraagd voor de onderwerpen mobiliteit, Hilversum Mediacampus en landschap.


  De gemeenteraad kan bij de Omgevingsvisie besluiten over een eventuele doorwerking van het verstedelijkingsconcept in lokaal beleid.

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1)
  tegen
  07. PvdA (2), 08. SP (2), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het verstedelijkingsconcept van de MRA (bijlage 2) te onderschrijven.
  2. Na het vaststellen van het verstedelijkingsconcept (wat kan na onderschrijven door alle raden en staten van de MRA partijen) door het Rijk in afstemming met de MRA het verstedelijkingsconcept te hanteren als input voor op lokaal en regionaal niveau op te stellen beleid, waar passend in de eigen Omgevingsvisie, dan wel door middel van andere instrumenten.
  3. In te stemmen met het uitsturen van bijgevoegde brief namens alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek (bijlage 3) door de Regio G&V, waarin de MRA wordt opgeroepen in de gesprekken met het Rijk (verder) in te zetten op het verkrijgen van rijkstoezeggingen op meer betrokkenheid bij de opgaven mobiliteit, Hilversum Mediacampus en landschap.


  De raadscommissie heeft op 12 januari 2021 advies uitgebracht.
  De fractie van HB vindt het voorstel niet rijp voor de raad.
  De fracties van DH, SP en LH adviseren de raad negatief.
  De fracties van CDA, D66, VVD, CU, PvdA, HvH en GrL maken een voorbehoud.

 16. 15.a

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 07. PvdA (2), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1)
  tegen
  08. SP (2), 11. Democraten Hilversum (1)
 17. 16

  In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet is de gemeente Hilversum verplicht een nieuwe adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten in te stellen. Dit ter vervanging van de bestaande commissie Welstand en Monumenten, die op het moment dat de wet van kracht wordt van rechtswege wordt ontbonden.
  Tegelijkertijd biedt dit de kans om de werkwijze en organisatie van de advisering op het gebied van Ruimtelijke Kwaliteit te versterken. In het nieuwe adviesstelsel worden de bestaande commissies CWM en ARK samengevoegd.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 07. PvdA (2), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
  tegen
  08. SP (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De bestaande Commissie Welstand en Monumenten (CWM) en Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) samen te voegen tot een nieuwe adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten.
  2. Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten, Hilversum 2022, vast te stellen.


  De raadscommissie heeft op 19 januari 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van SP en LH achten het voorstel niet rijp voor de raad.
  Alle overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 18. 16.a

  Stemuitslag

  voor 39%
  tegen 61%
  voor
  04. GroenLinks (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 05. CDA (3), 10. Hilversums Lokaal Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 06. ChristenUnie (2)
 19. 16.b

 20. 16.c

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 04. GroenLinks (3), 08. SP (2), 05. CDA (2), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1)
  tegen
  03. VVD (6), 04. GroenLinks (1), 07. PvdA (2), 05. CDA (1), 11. Democraten Hilversum (1)

  25a. Moties

  Titel
  M22-008 Duurzaam Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten
 21. 17

  De technische actualisering van de Gemeenschappelijke Regeling G&V (GR) beperkt zich tot enkele strikt noodzakelijke procedurele wijzigingen en verduidelijkingen. De actualisering betreft met name de vertaling van de gevolgen van de uittreding van de gemeente Weesp en de wijziging van de procedure over tussentijdse aanpassing van de GR.
  Een meer uitgebreide aanpassing van de GR zal in de nieuwe raadsperiode plaatsvinden. De uitkomsten van de evaluatie van de governance van de regio wordt daarin meegenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  De technische wijziging gemeenschappelijke regeling Regio G&V 2022 vast te stellen.


  De raadscommissie heeft op 19 januari 2022 advies uitgebracht.
  De fracties van SP, DH en PvdA maken een voorbehoud.
  De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T22-005 Evaluatie gemeenschappelijke regelingen
 22. 18

 23. 19

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (2), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2)
 24. 20

  Stemuitslag

  voor 12%
  tegen 88%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (1), 08. SP (2), 11. Democraten Hilversum (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 07. PvdA (2), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1)
 25. 21

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (2), 07. PvdA (1), 08. SP (2), 05. CDA (3), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Lokaal Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
  tegen
  02. D66 (6), 04. GroenLinks (2), 07. PvdA (1)

  25a. Moties

  Titel
  M22-007 Aan de slag met wijkgerichte uitvoering Woonvisie