Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Ruimtelijke Ordening en Projecten

donderdag 18 april 2024

20:00 - 22:55
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
B. Verweij

Agendapunten

 1. 2

  • Mededelingen voorzitter
  • Bij dit agendaonderdeel is een inspreker, die namens de facebookgroep Woonloket 035 het woord voert over het woningverdeelsyteem en toewijzingsbeleid m.b.t. 'sociale' huurwoningen.
  • Mededelingen college
  • Vragen naar aanleiding van de toezeggingenlijst en de prioriteitenagenda
 2. 3

  • GEM Crailo b.v. (Vennootschap)
  • Uitvaartstichting Hilversum (Stichting)
 3. 4

  Voor u ligt het concept Programma kostenverhaal en financiële bijdragen van de gemeente Hilversum. Kostenverhaal ziet op het door een gemeente te verhalen van de kosten die ze maakt ten behoeve van nieuwbouwplannen op de initiatiefnemers van deze plannen (meestal bouwers en/of ontwikkelaars). Dit is een wettelijke plicht (art. 13.11 Omgevingswet) en één van de grondbeleidsinstrumenten die door een gemeente worden ingezet bij het realiseren van de gewenste ruimtelijke plannen en ambities. Bij het ‘regulier’ kostenverhaal moeten de te verhalen kosten een sterk verband hebben met de nieuwbouwplannen. Bij de ‘financiële bijdragen’ gaat het om het in het algemeen verhogen van de leefkwaliteit. Het gaat in ieder geval om de kosten van de aanleg van openbare infrastructuur en voorzieningen, betaalbare woningen, planschade en de kosten van het gemeentelijk apparaat.


  De omgevingsvisie kiest als uitgangspunt dat initiatiefnemers meebetalen aan de gewenste ruimtelijke ambities en verhoging van de leefkwaliteit in Hilversum. Om dit doel te bereiken gaan we het instrument kostenverhaal consequent inzetten. Het verhalen van kosten was al verplicht onder de Wet ruimtelijke ordening, hetgeen wordt voortgezet onder de nieuwe Omgevingswet. De gemeente verhaalt nu al de plangebonden kosten, dat zijn de kosten van openbare infrastructuur die direct gerelateerd is aan één specifiek nieuwbouwplan, de planschade en de ambtelijke apparaatskosten. Dit programma maakt het mogelijk om ook nog de kosten te verhalen van:
  · De openbare infrastructuur en voorzieningen die meerdere gebieden dienen.
  · Het realiseren van voldoende sociale huurwoningen van corporaties.


  Met dit Programma kostenverhaal en financiële bijdragen zorgt de gemeente Hilversum voor een transparant en eenduidig kader voor ons kostenverhaal, dat aansluit bij de nieuwe Omgevingswet en onze omgevingsvisie. Wij hopen als college dat dit document vooraf duidelijkheid verschaft aan alle partijen in de stad, om zo gezamenlijk te werken aan een mooier, duurzamer en inclusiever Hilversum.


  Dit programma is op basis van de Omgevingswet een bevoegdheid van het college, maar het college wil de raad actief betrekken. Daarom stelt het college de raad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen over het concept uit te spreken (conform artikel 169, lid 4 Gemeentewet). Parallel aan deze zogenaamde voorhangprocedure legt het college dit concept ter inzage voor inspraak. Voorafgaand zijn de woningbouwcorporaties al geconsulteerd. Met de reacties uit zowel de raad als de inspraak neemt het college voor de zomer 2024 een definitief besluit over het Programma kostenverhaal en financiële bijdragen.

  Voorgesteld besluit

  Op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4 gemeentewet geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het concept Programma kostenverhaal en financiële bijdragen.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-061 - Aantal malen afwijken zal worden opgenomen in actualisatie
 4. 5
  Oordeelsvorming Nota / programma Kostenverhaal (1409233) - 20:45
 5. 6

  Jaarlijks actualiseren wij de grondexploitaties en leggen deze aan u ter besluitvorming voor.
  Het voorliggende raadsvoorstel betreft de actualisering 2024 van de grondexploitaties.

  Voorgesteld besluit

  De raad te adviseren:
  1. De ter inzage gelegde geactualiseerde grondexploitaties Anna's Hoeve en Stationsplein vast te stellen.
  2. Een bedrag ter bedrage van € 75.765,- vrij te laten vallen uit de 'voorziening planexploitaties' ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2023.
  3. Het tegenvallende resultaat uit de tussentijdse winstname ten bedrage van € 85.079,- ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2023.
  4. De meerjarige effecten op de lasten en baten van de actualisatie van de grondexploitaties te verwerken in de voorjaarsnota 2024.

 6. 7
  Oordeelsvorming Actualisatie grondexploitaties 2024 (1370353) - 21:35
 7. 8

  Voorgesteld besluit

  De Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2024 (MPG 2024) vast te stellen als achtergrond waartegen projectbesluiten met betrekking tot gebiedsontwikkelingen in het komende jaar kunnen worden genomen.

 8. 9
  Oordeelsvorming Meerjaren prognose gebiedsontwikkelingen (MPG) 2024 (1370358) - 22:25