Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 2.a

  Bijlagen

 2. 3

 3. 5

  Op 31 januari heeft de gemeenteraad motie M24-01 aangenomen. Het doel van deze motie was om twee onbedoelde effecten te repareren. Op basis van de motie wordt de raad voorgesteld om de Verordening Parkeerbelastingen 2024 aan te passen. Dit is de juridische basis voor het college om ook wijzigingen in het Aanwijzingsbesluit en de Nadere regels van kracht te laten worden. Het college zal, conform M24-01, voorafgaand aan de behandeling van de Verordening Parkeerbelastingen 2025 een voorstel doen voor een parkeerbegroting waarin alles tegen het licht is gehouden en op basis waarvan de raad een nieuw besluit kan nemen over de tarieven voor 2025. Een voorstel hiervoor zal op 25 september in de raad worden geagendeerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De 1e Wijziging Verordening Parkeerbelastingen 2024 vast te stellen en deze in werking te laten treden op 11 maart 2024 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Parkeerbelastingen 2024.
  2. De financiële effecten van het vaststellen van de 1e Wijziging Verordening Parkeerbelastingen 2024 à € 375.000 in 2024 eenmalig te dekken vanuit de reserve mobiliteitsfonds.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 4. 6

  Jaarlijks wordt de legesverordening in uw raad vastgesteld. Geconstateerd is dat er een aantal tekstuele onjuistheden in de verordening zitten. Dit voorstel strekt er toe om deze onjuistheden te herstellen en een juridisch juiste verordening vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De Legesverordening 2024 (2e wijziging) te wijzigen conform bijgaand raadsbesluit.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 5. 7

  De bevoegdheid tot het benoemen van leden van bestuur ligt conform artikel 42b lid 6 sub b van de Wet op het voortgezet onderwijs bij de Gemeenteraad. De Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum heeft een profiel opgesteld en een sollicitatieprocedure doorlopen, waaruit twee kandidaten naar mening van het bestuur het beste bij het profiel passen. Reden om beiden als kandidaten voor te dragen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer R. ter Haseborg en mevrouw W. Bartby te benoemen tot leden van bestuur van Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 6. 8

  25a. Moties

  Titel
  M24-005 - Pak gevaarlijke kruising nu aan

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-031 - Er zal een aantal gepaste maatregelen worden genomen om oversteek Kleine Drift veiliger te maken
 7. 9

  25a. Moties

  Titel
  M24-025 - Zorg voor openbaar toilet vriendelijker gemeente Hilversum

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-032 - Raad wordt geïnformeerd over resultaten voortvloeiend uit gesprek met taskforce centrum
 8. 10

  In de Hilversumse Educatieve Agenda (HEA) 2024-2027 leggen onderwijs, kinderopvang en gemeente vast op welke wijze zij invulling geven aan de gezamenlijke educatieve verantwoordelijkheden. De bestaande HEA 2021-2024 is in 2023 geëvalueerd. Op grond van die evaluatie en de input van onderwijs en kinderopvang is een geactualiseerde HEA tot stand gekomen voor een nieuwe beleidsperiode van vier jaar, van 2024-2027. De betrokken partijen hebben aan een tweetal hoofdambities, speerpunten en concrete actiepunten gekoppeld. Deze bepalen de inhoudelijke Hilversumse onderwijsagenda voor de komende jaren.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Hilversumse educatieve agenda 2024-2027 vast te stellen.
  2. De financiële consequenties mee te nemen in de voorjaarsnota 2024.


  De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 14 februari 2024 advies uitgebracht.
  De woordvoerders geven unaniem aan debat te willen voeren over dit onderwerp tijdens de raadsvergadering van 6 maart. Er zijn diverse moties en amendementen aangekondigd, onder andere over de procedure van aanmelding voor scholen, vrijwillige ouderbijdrage, contretisering van het Doelen Inspanningen Netwerk, tussentijdse evaluatie en de koppeling met mantelzorg.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-033 - Raad wordt geïnformeerd over uitkomst gesprek in de LEA
  T24-034 - De wethouder gaat gesprek aan met Alliantie Digitaal Samenleven over digitale inclusie
 9. 10.a

  Stemuitslag

  voor 26%
  tegen 74%
  voor
  02. D66 (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-031 - Aanmeldbeleid
 10. 10.b

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  02. D66 (5), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-039 - Aanmelding basisscholen Hilversum in overeenstemming met wettelijke landelijke regels
 11. 10.c

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-030 - Hoge ambities opnemen in de Hilversumse Educatieve Agenda
 12. 10.d

  Stemuitslag

  voor 40%
  tegen 60%
  voor
  02. D66 (5), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-034 - Concrete doelen tegen onderwijssegregatie
 13. 10.e

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-036 - Digitaal samenleven, iedereen doet mee
 14. 10.f

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-038 - Sport en Bewegen - zo vanzelfsprekend
 15. 10.g

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-040 - De ouderbijdrage voor scholen is vrijwillig en blijft vrijwillig
 16. 10.h

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  02. D66 (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-041 - Maximeer vrijwillige ouderbijdrage
 17. 11

  Op 15 september 2021 heeft de raad besloten over te gaan tot uitwerking van een ruimtelijke visie voor het aan de Diependaalselaan gelegen Circusterrein. In deze besluitvorming is tevens opgenomen dat, naast het traject voor visievorming, de mogelijkheden van (tijdelijke) huisvestingsmogelijkheden worden onderzocht (A21-141 – Snel flex aan de slag met het Circusterrein). In het coalitieakkoord is het projectmatig oppakken van de herontwikkeling van het Circusterrein en het versnellen van woningbouw verder bestendigd. Hierna heeft het college de projectopdracht voor herontwikkeling van het Circusterrein in 2022 vastgesteld en de raad geïnformeerd over het vervolg. Het college van B en W heeft daarop, in samenwerking met de drie Hilversumse woningbouwcorporaties (De Alliantie, Gooi & Omstreken en Dudok Wonen) en de rijksoverheid (hierna, BZK), op 11 juli 2023 besloten een intentieovereenkomst aan te gaan om te onderzoeken hoe er tot versnelling van (flexibele) woningbouw overgegaan kan worden op een deel van het Circusterrein. De raad is hierover op 19 juli 2023 geïnformeerd. De ambitie tot realisatie is onderdeel gemaakt van de prestatieafspraken tussen gemeente en de in Hilversum actieve woningbouwcorporaties. Een integraal haalbaarheidsonderzoek, zoals overeengekomen in de intentieovereenkomst, heeft geresulteerd in een plan om tot realisatie van circa 400 flexwoningen te kunnen komen. Het college van B en W heeft – onder voorbehoud van verdere besluitvorming door de raad – op 16/23 januari 2024 besloten een vervolg te geven op de intentieovereenkomst door een samenwerkingsovereenkomst (bijlage 1) aan te gaan met De Alliantie, Gooi & Omstreken en Dudok Wonen (hierna, de Hilversumse corporaties). Het college van B en W wordt voorgesteld de SOK aan te gaan, na besluitvorming op het raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Flexwonen Circusterrein’, ten behoeve van de versnelling van woningbouw.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet geen wensen en bedenkingen hebben tegen het voornemen van het college van B&W – met de drie Hilversumse woningbouwcorporaties, te weten De Alliantie, Gooi & Omstreken en Dudok Wonen – de samenwerkingsovereenkomst ‘Flexwonen Circusterrein’ (bijlage 1) aan te gaan voor een deel van het Circusterrein, ten behoeve van de realisatie van circa 400 flexwoningen;
  2. Het voorlopig ontwerp (VO; bijlage 2) voor ‘Flexwonen Circusterrein’ vaststellen, als stedenbouwkundig kader voor de verdere uitwerking naar een definitief ontwerp (DO);
  3. Het instellen van een investeringskrediet ad. € 3.200.000,- voor het bouw- en woonrijp maken en de inrichting van nieuwe openbare ruimte – ten behoeve van het project Flexwonen Circusterrein – en het investeringskrediet vrij te geven;
  4. De bruto investering (exclusief subsidie) – in afwijking van de ‘Financiële verordening gemeente Hilversum 2022’ – afschrijven over 15 jaar en de gevolgen hiervan (jaarlijkse kapitaallasten maximaal € 265.000,-) bij de Voorjaarsnota 2024 te verwerken;
  5. Het exploitatierisico conform de financiële herplaatsingsgarantie van het rijk, als acceptabel risico te beschouwen en dit op te nemen in het risicoprofiel (weerstandsvermogen) van de gemeente Hilversum;
  6. Het budget voor het beheer van de openbare ruimte te verhogen met een bedrag van € 53.000 vanaf het begrotingsjaar 2025.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 14 februari 2024 advies uitgebracht.
  De woordvoerders zijn in meerderheid positief over het voorstel. HvH en DH maken een voorbehoud. Er is gesproken over het indienen van moties en/of amendementen over verschillende onderwerpen, waaronder: het programma, het vergroten van het oppervlak van de kleinste geplande woningen, de grootte van de buurthuiskamers, een bomenrij langs de Diependaalselaan, mogelijkheden voor sport en spel, het streven naar realisatie van meer woningen in de toekomst. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat hierover debat in de raad zal plaatsvinden.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-035 - Er worden afspraken gemaakt met woningcorporatie over mix en fasering toevoeging statushouders
 18. 11.a

  Stemuitslag

  voor 20%
  tegen 80%
  voor
  06. Democraten Hilversum (5), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-037 - Ook flexwoningen moeten goed en gezond zijn
 19. 12

  De Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: ‘GR Regio GV’) wordt om de twee jaar geactualiseerd. In de GR Regio GV is de manier van samenwerken tussen regiogemeenten en de Regio-organisatie vastgelegd. Op 1 maart 2022 is de huidige GR Regio GV in werking getreden, dus in voorjaar 2024 is een volgende geactualiseerde versie nodig. Bij deze actualisatie worden de wijzigingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) verwerkt. De wet is er om de democratische legitimatie en de controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Daarnaast worden enkele reguliere aanpassingen doorgevoerd om te voldoen aan de wet- en regelgeving en aan te sluiten bij de werkprocessen. De GR Regio GV wordt lokaal vastgesteld. Vanwege de vestigingsplaats Bussum zorgt de gemeente Gooise Meren voor publicatie van de nieuwe GR Regio GV 2024. Dit zal op uiterlijk 1 mei 2024 gebeuren. De raden van de regiogemeenten worden daarom gevraagd vóór 1 april 2024 te besluiten omtrent de vaststelling van de GR Regio GV 2024.

  Stemuitslag

  voor 77%
  tegen 23%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek 2024 vast te stellen en het besluit kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Regio GV.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 28 februari 2024 advies uitgebracht.
  De woordvoerders zijn in meerderheid positief over het voorstel. De fracties D66, SP en BVNL maken een voorbehoud voor de behandeling in de raad. De fractie Democraten Hilversum geeft aan het voorstel met debat te willen agenderen met als debatpunt: de gemeenschappelijke regeling.

 20. 12.a

  25a. Moties

  Titel
  M24-046 - Werken aan een sterke toekomstbestendige regio
 21. 13
  Vragen aan het college
 22. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-029 - Zonder geld geen gemeenten
 23. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-032 - Beeldschone elektriciteitshuisjes

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-036 - De raad wordt geïnformeerd over mogelijkheden en kosten als raamovereenkomst met Liander is gesloten
 24. 16

  25a. Moties

  Titel
  M24-033 - Houd Hilversum schoon

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-037 - De raad wordt geïnformeerd over bezuigingsbedrag en consequenties van niet doorvoeren
 25. 17

  25a. Moties

  Titel
  M24-035 - Huizen vol water
  M24-042 - Actie tegen wateroverlast stijgend grondwater
 26. 18

  Stemuitslag

  voor 31%
  tegen 69%
  voor
  02. D66 (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5)

  25a. Moties

  Titel
  M24-044 - Zienswijzeprocedure sportnota
 27. 19

  Stemuitslag

  voor 54%
  tegen 46%
  voor
  02. D66 (5), 04. GroenLinks (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-045 - Geen vuiltje aan de lucht
 28. 20

  25a. Moties

  Titel
  M24-047 - Internationale vrouwendag