Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

GEMEENTERAAD

woensdag 12 juni 2024

20:00 - 00:00

Agendapunten

 1. 2.a

  Bijlagen

 2. 5

  In de raad van 29 mei a.s. zijn mw. Kalk en dhr. Göbbels, tot dan raadslid van de fracties PvdA resp. Democraten Hilversum, benoemd als wethouder. De eerstvolgende personen op de kieslijsten van de PvdA en Democraten Hilversum, die in aanmerking komen voor benoeming én die bereid zijn gebleken de benoeming te willen aanvaarden, zijn de volgende personen:
  de heer C. Bakker (PvdA);
  de heer D.B. Degives Más (Democraten Hilversum).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (4), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De volgende personen toe te laten als lid van de gemeenteraad:
  de heer C. Bakker (PvdA);
  de heer D.B. Degives Más (Democraten Hilversum).

 3. 6

  In de raad van 29 mei 2024 is het vertrek van wethouder Scheepers aangekondigd en is meegedeeld dat de VVD de volgende kandidaat wethouder voor benoeming voorstelt: de heer F.G.J. Voorink.

  Voorgesteld besluit

  1. de heer F.G.J. Voorink (VVD )te benoemen tot wethouder;
  2. de tijdsbestedingsnorm voor de hiervoor genoemde wethouder vast te stellen op 100%.

 4. 7

  Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier commissieleden worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie.
  De benoeming gebeurt met in achtneming van de procedure die is beschreven in de verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (4), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  de volgende personen te benoemen als commissielid:
  1. De heer M.F.J. Bakker (PvdA)
  2. Mevrouw M.E.W. Dankbaar (PvdA)

 5. 8

  Op 11 mei 2022 is namens de Democraten Hilversum de heer Göbbels als lid van de ARC benoemd. Op 29 mei 2024 is hij benoemd als wethouder, waardoor zijn lidmaatschap van de ARC tot een einde kwam.
  Er is dus een plek vrij om een nieuw lid namens Democraten Hilversum te benoemen. De heer Docter heeft aangegeven deze plek in te willen nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (4), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer R.J.H. Docter (Democraten Hilversum) als lid van de Audit- en rekeningcommissie te benoemen.

 6. 9

  Om de besluitvorming van de raad voor te bereiden en om overleg te voeren met het college van burgemeester en wethouders, heeft de raad op grond van artikel 82 Gemeentewet raadscommissies ingesteld. Op grond van het vierde lid van artikel 82 Gemeentewet worden deze commissies voorgezeten door een raadslid. Op 12 juni 2024 is de heer C. Bakker toegelaten als raadslid. Hij heeft te kennen gegeven ook commissievoorzitter te willen worden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (4), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer C. Bakker te benoemen als commissievoorzitter.

 7. 10

  Op 6 december 2023 heeft de raad besloten om de heer Deen (D66) en mevrouw Kalk (PvdA) namens de gemeenteraad van Hilversum in de werkgroep af te vaardigen. Na de benoeming van mevrouw Kalk als wethouder op 29 mei 2024 dient een nieuw raadslid te worden afgevaardigd. Het presidium stelt voor om mevrouw C. Jansson (DH) af te vaardigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (4), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Mevrouw C. Jansson (DH) af te vaardigen in de werkgroepactualisering gemeenschappelijke regeling Regio.

 8. 11

  Bij raadsbesluit van 8 juni 2022 zijn de heer Docter en mevrouw Jansson benoemd tot lid resp. plaatsvervangend lid van de MRA Raadtafel. De heer Docter heeft op 28 mei 2024 aangegeven als lid te willen stoppen, waarna in het presidium is besproken wie zijn plaats zou kunnen innemen. D66 heeft daarop aangegeven mevrouw V. Wesselink als kandidaat voor te dragen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (4), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Mevrouw V. Wesselink te benoemen als lid van de MRA Raadtafel.

 9. 12

  Na de recente wisselingen in het college moeten de leden voor het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek opnieuw aangewezen worden. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Elke gemeente heeft één zetel in het algemeen bestuur. De gemeenteraad wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan voor het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek. De grootste gemeente, Hilversum, levert daarnaast de burgemeester aan als voorzitter van het algemeen bestuur: de Regiovoorzitter.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (4), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Wethouder N.G.T. van Voorden aan te wijzen als lid van het AB van de Regio Gooi en Vechtstreek.
  2. Wethouder B. Heller aan te wijzen als plv. lid van het AB van de Regio Gooi en Vechtstreek.

 10. 13

  Met dit raadsvoorstel bieden wij u de jaarstukken 2023 aan. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële resultaat over het jaar 2023.
  Dit raadsvoorstel betreft de bepaling van het resultaat over 2023. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat aan de raad worden voorgelegd.


  De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de begrotingsprogramma’s met verantwoording over de ambities en financiën, daarnaast zijn ook de paragrafen opgenomen. De jaarrekening omvat het inzicht in de financiële verantwoording en financieel technische overzichten.

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (7)

  Voorgesteld besluit

  De jaarstukken 2023 vast te stellen.


  De Gezamenlijke commissies hebben op 5 juni 2024 advies uitgebracht.
  De meeste fracties zijn van mening dat het voorstel zonder debat behandeld kan worden in de raadsvergadering. Hart voor Hilversum wil het voorstel met debat behandelen in verband met een mogelijk amendement. De SP en D66 maken een voorbehoud.

 11. 13.a

  Stemuitslag

  voor 42%
  tegen 58%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-106 - Tijdig melden van onderschrijdingen
 12. 13.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-109 - Aanpassen kaders begrotingsrechtmatigheid
 13. 13.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-112 - Meten is weten (Stichting Hilversum Marketing)
 14. 13.d

  Stemuitslag

  voor 3%
  tegen 97%
  voor
  10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-117 - Kritische blik op subsidie
 15. 14

  Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2023. Voorafgaand aan dit voorstel heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2023 behandeld.


  In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om ten laste van dit resultaat middelen in te zetten voor concrete doelen of ten laste te brengen van de Algemene reserve. Daarnaast wordt het opheffen van reserves en het herbestemmen van kredieten voorgesteld.

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (2), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (3), 08. SP (2), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De reserve Corona Herstelagenda op te heffen en het saldo vrij te laten vallen (€ 243.081,16) in de algemene reserve;
  2. Een bedrag van per saldo € 4.561.000 te storten in de reserve Opvang ontheemden Oekraïne, conform de Eindejaarsrapportage 2023;
  3. De ontvangen middelen vanuit de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne niet terug te betalen aan het Rijk;
  4. De Reserve Opvang Oekraïners breder in te zetten voor ook de opvang van Asielzoekers;
  5. Een bedrag van € 101.996 toe te voegen aan de reserve Goois Natuurreservaat;
  6. De budgetten voor een totaalbedrag van € 5.614.000 over te hevelen naar 2024 conform tabel 1;
  7. Het nadelig resultaat na bestemming ad € 5.881.391 ten laste te brengen van de Algemene reserve;
  8. Het investeringskrediet voor speelvoorzieningen 2023 van € 180.000 te herbestemmen.


  De Gezamenlijke commissies hebben op 5 juni 2024 advies uitgebracht.
  De meeste fracties zijn van mening dat het voorstel zonder debat behandeld kan worden in de raadsvergadering. BVNL, Hart voor Hilversum en de SP willen het voorstel met debat behandelen, D66 maakt een voorbehoud.

 16. 14.a

  Stemuitslag

  voor 17%
  tegen 83%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-094 - Bestemming reserve opvang Oekraïners
 17. 14.b

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (5), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-114 - Heldere omschrijving brede inzzet reserve opvang Oekraïners
 18. 14.c

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  08. SP (2)

  25a. Moties

  Titel
  M24-097 - Toevoegen winsten en verliezen grondexploitaties aan reserve stedelijke ontwikkeling
 19. 15

  Bijgaand de voorjaarsnota 2024 van de gemeente Hilversum. De voorjaarsnota wordt jaarlijks opgesteld ter voorbereiding op de programmabegroting 2025-2028 en biedt inzicht in het financieel perspectief van de gemeente. Daarnaast geeft de voorjaarsnota inzicht in de ontwikkelingen die plaatsvinden in het lopende begrotingsjaar 2024. Vanzelfsprekend wordt u, via de eindejaar rapportage, later in het jaar nogmaals geïnformeerd over de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar. Daarbij willen wij benadrukken dat de voorjaarsnota is opgesteld met de kennis van dit moment, wij sluiten niet uit dat in de periode tussen het opstellen van de voorjaarsnota en het opstellen van de programmabegroting er nog wijzigingen in het financiële beeld kunnen optreden. De commissie behandeling vindt plaats op woensdag 5 juni 2024. De behandeling van de voorjaarsnota in de gemeenteraad vindt plaats op woensdag 12 juni 2024.

  Stemuitslag

  voor 58%
  tegen 42%
  voor
  03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 08. SP (2), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De voorjaarsnota 2024 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor dejaren 2024 t/m 2028, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de voorjaarsnota.
  2. De reserves mutaties vast te stellen zoals opgenomen in paragraaf 2.3 van de voorjaarsnota.
  3. De wijzigingen in het investeringsplan vast te stellen zoals opgenomen in paragraaf 2.5 van de voorjaarsnota

  De Gezamenlijke commissies hebben op 5 juni 2024 advies uitgebracht.
  Vanuit verschillende fracties zijn meerdere moties aangekondigd, de woordvoerders stemmen ermee in dat het voorstel met debat naar de raadsvergadering gaat. Hart voor Hilversum vindt het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-081 - Raad met RIB informeren m.b.t. analyse en onderbouwing van formatiegrootte
  T24-082 - Beantwoording van in M24-100 gestelde vragen d.m.v. een brief
  T24-083 - Bijeenkomst over voortgang Hilversum 600 jaar
  T24-084 - Bespreken jeugdbeleid met raad
  T24-085 - Raad informeren over uitkomst gesprekken regio m.b.t. huishoudelijke hulp
  T24-086 - Voorstel aan raad over hoe gesprek over bezuinigingen in Programmabegroting 2025 gevoerd gaat worden
 20. 15.a

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (3), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (2), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-111 - Zoekrichting toevoegen Kerkbrink versoberen
 21. 15.b

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-095 - Leren van de uitrol betaald parkeren
 22. 15.c

  Stemuitslag

  voor 42%
  tegen 58%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-101 - Verantwoord parkeerbeleid voor scholen en verenigingen
 23. 15.d

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (1), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (4), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2)

  25a. Moties

  Titel
  M24-110 - Parkeerbeleid parkeren
 24. 15.e

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (4), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (1), 02. D66 (7)

  25a. Moties

  Titel
  M24-115 - Parkeerbegroting
 25. 15.f

  25a. Moties

  Titel
  M24-100 - Verzoek tot inzicht indexatie en actualisatie minimaregelingen
 26. 15.g

  Stemuitslag

  voor 31%
  tegen 69%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (1), 02. D66 (7), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (4), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-103 - Makkelijk minimabeleid
 27. 15.h

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (3), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (5), 04. GroenLinks (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-091 - Verbetering Op Komst
 28. 15.i

  25a. Moties

  Titel
  M24-092 - Internationale Vrouwendag 2025 en daarna
 29. 15.j

  25a. Moties

  Titel
  M24-093 - Op zoek naar meer plekken voor woningbouw
 30. 15.k

  25a. Moties

  Titel
  M24-098 - Wie wat bewaart die heeft wat
 31. 15.l

  Stemuitslag

  voor 42%
  tegen 58%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-099 - Geef gas op PAW de Meent
 32. 15.m

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (3), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  05. CDA (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-102 - Startnotitie Inclusie
 33. 15.n

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-104 - Woonlasten laag houden
 34. 15.o

  25a. Moties

  Titel
  M24-105 - Verkenning Global Goals
 35. 15.p

  Stemuitslag

  voor 64%
  tegen 36%
  voor
  03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 09. ChristenUnie (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-107 - Onzekere tijden vragen om tijd
 36. 15.q

  Stemuitslag

  voor 42%
  tegen 58%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-108 - Kerntakendiscussie
 37. 15.r

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (3), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (2), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-113 - Behoud omroepen en werkgelegenheid Hilversum
 38. 15.s

  25a. Moties

  Titel
  M24-116 - Van Bijstand naar Werk, Persoonlijke aandacht werkt!
 39. 15.t

  Stemuitslag

  voor 42%
  tegen 58%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (4), 02. D66 (7), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (1), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2)

  25a. Moties

  Titel
  M24-118 - Motie grabbelton
 40. 16
  Vragen aan het college