Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 2

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-064 - Raad informeren over initiatieven in uitvoering motie M24-32
 2. 2.a

  N.B. De bijlagen bij brief nr. 31 zijn te vinden via Link

  Bijlagen

 3. 5

  Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier commissieleden worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie.
  De benoeming gebeurt met in achtneming van de procedure die is beschreven in de verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Mevrouw S.Steenkamp te benoemen als commissielid voor de fractie van GroenLinks.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 4. 6

  Volgens artikel 3, eerste lid, Verordening op de Audit- en rekeningcommissie Hilversum 2024 kan iedere in de raad aanwezige fractie één lid afvaardigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer P. Vonk (SP) als lid van de Audit- en rekeningcommissie te benoemen.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 5. 7

  De locatie Werf 35 wordt ontwikkeld tot een multifunctionele plek waar creatieve bedrijvigheid gecombineerd wordt met wonen en horeca. Het behoud van de industriële identiteit en uitstraling is daarbij het vertrekpunt. Om dit te kunnen realiseren is het bestemmingsplan Werf 35 opgesteld. Ter aanvulling op de Welstandsnota is het Beeldkwaliteitsplan Werf 35 opgesteld.
  Het ontwerp van het bestemmingsplan Werf 35 heeft ter inzage gelegen. In die periode zijn geen zienswijzen (reacties) ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Werf 35 (ongewijzigd) vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan Werf 35;
  2. Het bestemmingsplan Werf 35 overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.09bp04werf35-va01, met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, vast te stellen;
  3. Ter aanvulling op de Welstandsnota het beeldkwaliteitsplan Werf 35 vast te stellen.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 6. 8

  In 2013 is het bestemmingsplan 'Woonwijk Anna´s Hoeve' vastgesteld. Dat bestemmingsplan was gericht op de ontwikkeling van het gebied en daarom ruim opgezet. De wijk is zo goed als af. Om de huidige stedenbouwkundige kwaliteit te behouden is een nieuw op beheer gericht bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is één reactie (zienswijze) ingediend die leidt tot een aanpassing op de verbeelding (plankaart). Er wordt ook een ambtshalve wijziging aangebracht op de verbeelding en worden enkele tekstaanpassingen in de toelichting van het bestemmingsplan aangebracht. Het bestemmingsplan kan gewijzigd worden vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1 De zienswijze- en wijzigingennota ontwerpbestemmingsplan Woonwijk Anna's Hoeve 2023 vast te stellen.
  2 Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3 Het bestemmingsplan Woonwijk Anna’s Hoeve 2023, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.10bp00annashoeve23-va01 met de daarbij behorende stukken, gewijzigd en overeenkomstig de zienswijze- en wijzigingennota, zoals bedoeld onder 1, vast te stellen.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 7. 9

  Wethouder Van Hunnik woont net buiten de gemeentegrens. Volgens de Gemeentewet is dan ontheffing nodig die de raad haar verleent. Met dit voorstel wordt daar in voorzien.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De woonplaatsontheffing voor wethouder K. van Hunnik voor de duur van één jaar te verlengen op grond van artikel 36a, derde lid, Gemeentewet.


  Dit voorstel is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 8. 10

  Na het vertrek van portefeuillehouder K.J. Walters als wethouder van de gemeente Hilversum moet het plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek opnieuw aangewezen worden. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het voorstel is om portefeuillehouder A.R.C. Scheepers aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur. Tevens wordt de raad gevraagd kennis te nemen van de ambtsgebonden nevenfuncties bij verbonden partijen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen: portefeuillehouder A.R.C. Scheepers aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 9. 11

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging moet voor 1 juli 2024 worden geïmplementeerd in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (GR OFGV). Daarover is door de raad in september 2023 een zienswijze vastgesteld. Mede aan de hand van de zienswijzen van de deelnemers is een voorstel uitgebracht voor wijziging van de GR.
  In dit voorstel wordt aan de Raad gevraagd om het College toestemming te verlenen tot wijziging van de GR.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Het college toestemming te verlenen, als bedoeld in artikel 51 lid 4, Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 10. 12

  Voor u ligt het concept Programma kostenverhaal en financiële bijdragen van de gemeente Hilversum. Kostenverhaal ziet op het door een gemeente te verhalen van de kosten die ze maakt ten behoeve van nieuwbouwplannen op de initiatiefnemers van deze plannen (meestal bouwers en/of ontwikkelaars). Dit is een wettelijke plicht (art. 13.11 Omgevingswet) en één van de grondbeleidsinstrumenten die door een gemeente worden ingezet bij het realiseren van de gewenste ruimtelijke plannen en ambities. Bij het ‘regulier’ kostenverhaal moeten de te verhalen kosten een sterk verband hebben met de nieuwbouwplannen. Bij de ‘financiële bijdragen’ gaat het om het in het algemeen verhogen van de leefkwaliteit. Het gaat in ieder geval om de kosten van de aanleg van openbare infrastructuur en voorzieningen, betaalbare woningen, planschade en de kosten van het gemeentelijk apparaat.


  De omgevingsvisie kiest als uitgangspunt dat initiatiefnemers meebetalen aan de gewenste ruimtelijke ambities en verhoging van de leefkwaliteit in Hilversum. Om dit doel te bereiken gaan we het instrument kostenverhaal consequent inzetten. Het verhalen van kosten was al verplicht onder de Wet ruimtelijke ordening, hetgeen wordt voortgezet onder de nieuwe Omgevingswet. De gemeente verhaalt nu al de plangebonden kosten, dat zijn de kosten van openbare infrastructuur die direct gerelateerd is aan één specifiek nieuwbouwplan, de planschade en de ambtelijke apparaatskosten. Dit programma maakt het mogelijk om ook nog de kosten te verhalen van:
  · De openbare infrastructuur en voorzieningen die meerdere gebieden dienen.
  · Het realiseren van voldoende sociale huurwoningen van corporaties.


  Met dit Programma kostenverhaal en financiële bijdragen zorgt de gemeente Hilversum voor een transparant en eenduidig kader voor ons kostenverhaal, dat aansluit bij de nieuwe Omgevingswet en onze omgevingsvisie. Wij hopen als college dat dit document vooraf duidelijkheid verschaft aan alle partijen in de stad, om zo gezamenlijk te werken aan een mooier, duurzamer en inclusiever Hilversum.


  Dit programma is op basis van de Omgevingswet een bevoegdheid van het college, maar het college wil de raad actief betrekken. Daarom stelt het college de raad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen over het concept uit te spreken (conform artikel 169, lid 4 Gemeentewet). Parallel aan deze zogenaamde voorhangprocedure legt het college dit concept ter inzage voor inspraak. Voorafgaand zijn de woningbouwcorporaties al geconsulteerd. Met de reacties uit zowel de raad als de inspraak neemt het college voor de zomer 2024 een definitief besluit over het Programma kostenverhaal en financiële bijdragen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4 gemeentewet geen wensen en bedenkingen te uiten ten
  aanzien van het concept Programma kostenverhaal en financiële bijdragen (bijlage 1).


  De commissie Ruimtelijke Ordeningen en Projecten heeft op 18 april 2024 advies uitgebracht.
  Het onderwerp kan zonder debat in de raad worden geagendeerd

 11. 13

  Jaarlijks actualiseren wij de grondexploitaties en leggen deze aan u ter besluitvorming voor.
  Het voorliggende raadsvoorstel betreft de actualisering 2024 van de grondexploitaties.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De ter inzage gelegde geactualiseerde grondexploitaties Anna's Hoeve en Stationsplein vast te stellen.
  2. Een bedrag ter bedrage van € 75.765,- vrij te laten vallen uit de 'voorziening planexploitaties' ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2023.
  3. Het tegenvallende resultaat uit de tussentijdse winstname ten bedrage van € 85.079,- ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2023.
  4. De meerjarige effecten op de lasten en baten van de actualisatie van de grondexploitaties te verwerken in de voorjaarsnota 2024.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 18 april 2024 advies uitgebracht.
  Het onderwerp kan zonder debat in de raad worden geagendeerd.

 12. 14

  Na een positief commissieadvies over het afronden van de Omgevingsvisie, ligt nu het raadsvoorstel voor de definitieve Omgevingsvisie voor. Achter ons ligt een intensief traject met de samenleving en de gemeenteraad. De Omgevingsvisie geeft richting aan de toekomst van Hilversum, met als horizon 2040. Het is een gebalanceerde visie op hoofdlijnen, die is gebaseerd op de Denkrichting van de samenleving en die duidelijk maakt hoe we er mee aan de slag gaan.

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (5), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Omgevingsvisie Hilversum 2040, bestaande uit Deel A (Omgevingsvisie op hoofdlijnen), Deel B (Brondocumenten) en Deel C (Uitwerkingen beleid en toepassingen) vast te stellen, inclusief de daarin verwerkte reacties op zienswijzen.
  2. Kennis te nemen van Deel D (Verantwoording) van de Omgevingsvisie Hilversum 2040.
  3. Het college op te dragen een aantal programma’s onder de Omgevingsvisie in te richten:
  a. Thematische programma’s: Duurzaam, Meedoen en Actief;
  b. Gebiedsprogramma’s: Projecten en Gebiedsagenda’s;
  c. Bedrijfsvoeringprogramma, waaronder het deelprogramma Kostenverhaal;
  4. De Structuurvisie Hilversum 2030 in te trekken.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 17 april 2024 advies uitgebracht.
  De woordvoerder van de PvdA kondigt een amendement aan over het programma ‘meedoen’ m.b.t. banen aan de onderkant van de samenleving. De woordvoerder van de SP kondigt een amendement aan over het niet verder verstenen van versteende wijken. Daarnaast zijn er fracties die dit grote onderwerp graag met een statement in de raad willen afsluiten. Daarom wordt geadviseerd het onderwerp met debat te agenderen in de raad.

 13. 14.a

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 05. CDA (4)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-066 - Handhaaf het groen in de meest versteende wijken
 14. 15

  In samenspraak met de buurt is in de Gebiedsagenda 1221 opgenomen dat het wenselijk is om het Oosterspoorplein en omgeving te ontwikkelen tot duidelijk hart van de buurt en entreegebied van Hilversum oost. Met de ligging aan het station, de aanwezige buurtwinkels, de karakteristieke architectuur en betrokken bewoners is er volop potentie aanwezig. Met de vestiging van een voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten, Wvg) op het gebied in 2019 en de vaststelling van de Structuurvisie Bruisend Hart op 9 juni 2022 zijn de kaders en de ontwikkelrichting bepaald. Het stedenbouwkundig plan vormt een nadere uitwerking van de structuurvisie.

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (5), 08. SP (2)

  Voorgesteld besluit

  1. Het stedenbouwkundig plan Bruisend Hart vast te stellen, met daarin:
  - De visie met vier principes voor een fijne plek (hoofdstuk 4)
  - Thematische richtlijnen voor nadere uitwerking (hoofdstuk 5)
  - Principe van routes door het gebied voor nadere uitwerking (paragraaf 5.5)
  - Stedenbouwkundige randvoorwaarden (paragraaf 5.1)
  - Programmatische invulling van gebouwen op hoofdlijnen (paragraaf 5.2)
  2. Het college opdracht te geven om een omgevingsplanwijziging op te stellen voor het Bruisend Hart op basis van het Stedenbouwkundig plan
  3. Het college opdracht te geven om een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor het Bruisend Hart en de aangrenzende bebouwing aan de Zuiderweg
  4. Het college opdracht te geven om een ontwerp van de openbare ruimte te maken voor het Bruisend Hart
  5. € 1.000.000 van de openstaande sterretjes post “1000 woningen, openbare ruimte” te bestemmen voor het realiseren van de openbare ruimte in het Bruisend Hart
  6. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 5 “Financiële bijlage” bij dit raadsvoorstel op te heffen wanneer het volledige project Bruisend Hart is afgerond.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 17 april 2024 advies uitgebracht.
  De woordvoerder van D66 kondigt een amendement aan m.b.t. de auto te gast. De woordvoerder van de PvdA geeft aan een amendement of motie te overwegen m.b.t. de vrije doorgang voor voetgangers en m.b.t. de 6-meter zône. Daarom wordt geadviseerd het onderwerp met debat te agenderen in de raad.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-065 - Onderzoek naar mogelijkheden om Ki-bar te renoveren
 15. 15.a

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  02. D66 (7), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-078 - Liever then halve gekeerd dan teen hele gedwaald
 16. 15.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-087 - Een zo aangenaam en veilig mogelijk stationspark
 17. 15.c

  25a. Moties

  Titel
  M24-079 - Wat is de waarde van monumentale nieuwbouw
 18. 16

  Sport en bewegen geeft dagelijks heel veel Hilversummers plezier. Ook vergroot sport de gemeenschapszin, leidt het tot nieuwe sociale contacten en versterkt het bestaande banden. Sporten helpt vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken en doorzettingsvermogen. Voldoende bewegen heeft een positief effect op het tegengaan en voorkomen van gezondheidsproblemen.


  Door al deze positieve eigenschappen van sport en bewegen is onze Hilversumse missie: “In Hilversum wordt iedereen uitgedaagd tot een leven lang sporten en bewegen”.


  De politiek vindt sport steeds belangrijker in een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven. Het landelijk Sportakkoord II ‘Sport versterkt’ wil vanuit een samenwerking binnen de hele sector de sport toekomstbestendig maken. Daarom wordt gewerkt aan een stevig fundament en een groter bereik om meer mensen aan te spreken en uitnodigen te gaan sporten. Door te werken aan meer betekenis van sport willen we de waarde voor de maatschappij verder vergroten. Vijf thema’s uit het landelijke Sportakkoord II staan centraal in het Hilversumse sport- en beweegbeleid. Hiermee leggen we verbinding met de landelijke aanpak en plaatsen deze nadrukkelijk in een Hilversumse context.

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  02. D66 (7), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De Sport- en Beweegnota Hilversum 2024 - 2030; 'Hilversummers een leven lang actief en vitaal' vast te stellen.


  De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 17 april 2024 advies uitgebracht.
  De commissie adviseert in meerderheid om de Sport- en Beweegnota met debat te behandelen in de raadsvergadering van 15 mei. De meeste fracties maken daarbij nog een voorbehoud.
  Het debat zal gaan over diverse moties en amendementen die zijn aangekondigd, onder andere over het stimuleren van sportverenigingen, een separate activeringsregeling voor sport en de doorlooptermijn van de nota.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-066 - Eerste tussenevaluatie in Q4 2025
  T24-067 - Informatie over indicatoren over Sport en Bewegen die aan DIN worden toegevoegd.
  T24-068 - Raad informeren over vorm van aanbesteding voor Digitaal Sport- en Beweegplatform
  T24-069 - Raad informeren over hoe inwoners betrokken worden bij Digitaal Sport- en Beweegplatform
 19. 16.a

  Stemuitslag

  voor 46%
  tegen 54%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-073 - Sneller bijsturen op sport en bewegen
 20. 16.b

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-083 - Aandacht voor sport en hobby verenigingen in wijkcentra
 21. 16.c

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-085 - Sport als middel voor positieve gezondheid
 22. 16.d

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  03. VVD (5), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-086 - Gerichte inzet van sport- en beweegbeleid op wijken
 23. 16.e

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-071 - Alle hens aan dek voor de sportvrijwilligers
 24. 16.f

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 08. SP (2)
  tegen
  07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-072 - Nieuwe ronde nieuwe kansen voor de wielersport
 25. 16.g

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-075 - Goed van start met Digitaal Sport- en Beweegplatform
 26. 16.h

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-076 - Sport- en Beweegnota resultaten beleid meetbaar maken
 27. 17

  De raad heeft de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de door het AB van de regio te maken keuze voor de wijze van inzameling van PMD. Dit is huishoudelijk verpakkingsafval van Plastic, Metaal (blikjes) en Drankenkartons.


  Het gaat in de om de keuze tussen
  a. doorgaan met scheiden van PMD door de inwoners
  b. stoppen met PMD scheiden door inwoners en overgaan op met nascheiden van PMD uit het restafval


  De keuze voor PMD-inzameling hangt samen met het nieuw te sluiten contract voor restafvalverwerking, mét of zonder de optie voor nascheiden. Het huidige restafvalverwerkingscontract loopt af op 1 juli 2026. Het tijdig voorbereiden van de aanbesteding is urgent i.v.m. krapte op de afvalverwerkersmarkt en de langere implementatietijd in de uitvoering bij het eventueel aanpassen van de inzamelstructuur voor PMD door de Grondstoffen- en afvalstoffendienst (GAD). Indien nodig kan een deel van de voorbereiding van de aanbesteding synchroon aan het besluitvormingsproces worden gedaan.


  Op 11 maart is er een regiopodium over dit onderwerp, om de raadsleden goed te informeren en de gelegenheid te geven om onderling uit te wisselen. In de periode t/m 15 mei is er gelegenheid voor zienswijzen, waarna de regio deze verwerkt in het voorstel. Op 30 mei is de bespreking in het Dagelijks Bestuur van de regio. Besluitvorming over de wijze van PMD inzamelen vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek van 27 juni 2024. Aansluitend kan de aanbesteding starten. Streven is uiterlijk 1 september het restafval aan te besteden.

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 08. SP (1), 09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  De zienswijze inzake PMD vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 8 mei 2024 advies uitgebracht.
  De fracties HvH, VVD en DH adviseren positief zonder debat.
  De fracties D66, het CDA, GrL, PvdA en SP maken een voorbehoud.
  De CU adviseert negatief.
  Met debat naar de raad.

 28. 17.a

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 08. SP (1), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (1), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-068 - Consequent scheiden aan de bron
 29. 17.b

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-081a - Bronscheiding waar het kan
 30. 17.c

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  04. GroenLinks (4), 05. CDA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 05. CDA (2), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-081b - Nascheiding waar het moet
 31. 17.d

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  02. D66 (7), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-080 - Afval is Waarde(n)vol
 32. 17.e

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (1), 07. PvdA (2)

  25a. Moties

  Titel
  M24-088 - Ruimte voor GFT
 33. 18

  De MPG 2024 geeft inzicht in de financieringsbehoefte van de perspectiefgebieden en de invloed hiervan op de financiële positie van de gemeente om toekomstige keuzes over projectbesluiten te kunnen faciliteren. Perspectiefgebieden zijn gebiedsontwikkelingen waarin de gemeente een belangrijke rol in de ontwikkeling speelt door grondeigendom, een uitzonderlijk grote financiële betrokkenheid heeft en daarbij ook een belangrijke financiële risicodrager is.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2024 (MPG 2024) vast te stellen als achtergrond waartegen projectbesluiten met betrekking tot gebiedsontwikkelingen in het komende jaar kunnen worden genomen.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 18 april 2024 advies uitgebracht.
  De woordvoerders van Hart voor Hilversum en Democraten Hilversum maken een voorbehoud en willen in de raad debat voeren over dit onderwerp.

 34. 19

  Bijgevoegd zijn de ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenraming en de jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De raad heeft de bevoegdheid om zijn zienswijze te geven op deze planning en control producten. De jaarstukken 2023 laten een kleiner tekort zien eerder geschat ten tijden van de bestuursrapportage eind 2023. Daarnaast is de programmabegroting 2025 meerjaren sluitend en structureel in evenwicht. De programmabegroting heeft een beperkt ophogend effect voor de bijdrage van Hilversum. De stijging in de begroting van de Veiligheidsregio is voornamelijk toe te schrijven aan prijs- en loonindexatie. Het effect voor de bijdrage van Hilversum wordt echter voor een groot deel gedempt, omdat er sprake is van een herijking van de verdeelsleutel tussen de gemeenten. In de voorliggende zienswijze spreekt de raad haar waardering uit over het terugdringen van het eerder geraamde tekort en geeft uw raad een positief oordeel over de programmabegroting 2025. In de zienswijze wordt wel aandacht gevraagd voor een mogelijke hogere loonstijging dan nu geraamd voor 2025 en verder. De raad verzoekt de Veiligheidsregio bij een mogelijk tekort eerst te kijken naar het opvangen van de meerkosten binnen de eigen begroting.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande zienswijze op de jaarstukken 2023 en de programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio vast te stellen en kenbaar te maken bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 8 mei 2024 advies uitgebracht.
  De aanwezige woordvoerders zijn positief en adviseren het voorstel zonder debat te agenderen.
  De fracties SP en BVNL hebben voorafgaand aan de vergadering aangegeven een voorbehoud te maken, waarbij BVNL heeft aangegeven in de raad met een motie te komen.

 35. 19.a

  Stemuitslag

  voor 8%
  tegen 92%
  voor
  08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-077 - Veiligheid voorop
 36. 20

  De Metropoolregio Amsterdam (hierna: MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De regio Gooi en Vechtstreek is één van de zeven deelregio’s binnen de MRA. De afgelopen vier jaar is de MRA Agenda 2020-2024 de inhoudelijke basis geweest van de samenwerking in de regio. Aangezien de huidige MRA Agenda dit jaar afloopt is de MRA bezig om een nieuwe MRA Agenda 2025 – 2028 op te stellen. Op 2 april 2024 is een ‘80%-versie’ van de nieuwe MRA Agenda aangeboden aan de colleges, gemeenteraden en de beide Provinciale Staten in de MRA. Alle partijen hebben nu de gelegenheid voor het meegeven van wensen en opvattingen (via een zienswijze) om de agenda af te ronden tot een 100% versie. De MRA Agenda 2025 – 2028, met daarin de gezamenlijke ambities en doelen, vormt de inhoudelijke basis van de samenwerking in de regio voor de komende jaren. De raad wordt voorgesteld om de zienswijzereactie vast te stellen en kenbaar te maken aan het bestuur van de MRA voor 28 juni 2024.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande zienswijze op de 80% versie van de MRA Agenda ‘Anders kijken, ander doen’, vast te stellen en kenbaar te maken bij de MRA.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 8 mei 2024 advies uitgebracht.
  De aanwezige woordvoerders zijn positief en adviseren het voorstel zonder debat te agenderen, de fractie D66 overweegt nog met een amendement te komen t.a.v. de klimaatdoelstellingen.
  De fracties SP en BVNL hebben voorafgaand aan de vergadering aangegeven een voorbehoud te maken, waarbij BVNL heeft aangegeven het voorstel met debat in de raad te willen behandelen.

 37. 20.a

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  02. D66 (7), 04. GroenLinks (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-074 - Blijf ambitieus! Op naar een klimaatneutrale en circulaire regio
 38. 21

  Op 14 december 2023 is tijdens de bestuursvergadering GNR het Beleidsplan 2024-2027 vastgesteld en voorgesteld deze aan te bieden aan de raden van de participanten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Stichting Goois Natuurreservaat.


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 8 mei 2024 advies uitgebracht.
  De fracties HvH, DH, het CDA en GrL adviseren positief zonder debat.
  De fracties SP en CU adviseren positief met debat.
  De fracties D66, VVD en de PvdA maken een voorbehoud.
  Met debat naar de raad

 39. 21.a

  Stemuitslag

  voor 51%
  tegen 49%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  02. D66 (7), 03. VVD (5), 06. Democraten Hilversum (5), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-067 - Koester ons groene huis, zonder al te veel commercie
 40. 21.b

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)
  tegen
  04. GroenLinks (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-069 - Balans natuurbehoud vs recreatie
 41. 21.c

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-070 - Geen rechtszaken tegen participanten
 42. 21.d

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 06. Democraten Hilversum (1), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-084 - Aanscherping ambities fondsenwerving
 43. 22

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert voor ons als verbonden partij verschillende milieutaken uit. Jaarlijks is de raad in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting van de OFGV evenals op eventuele begrotingswijzigingen. De raad wordt voorgesteld bijgaande zienswijze (bijlage) kenbaar te maken inzake de 3e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025. De voorlopige jaarrekening 2023 wordt ter kennisname aangeboden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande zienswijze op de 3e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 vast te stellen en kenbaar te maken bij de OFGV.


  De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid heeft op 8 mei 2024 advies uitgebracht.
  Alle fracties adviseren positief. Zonder debat naar de raad.

 44. 23
  Vragen aan het college
 45. 24

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (5), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  08. SP (2), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-082 - Eigen kracht conferenties - Netwerken maken de zorg toekomstbestendig