Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 2

 2. 2.a

  Bijlagen

 3. 3

 4. 5.a

  Opnieuw geagendeerd vanwege het staken der stemming in de raadsvergadering van 20 december 2023
  De motie van 20 december met nrM23-197 wordt vervangen door de nieuwe versie M24-26.

 5. 5.a.1

  25a. Moties

  Titel
  M24-026 - Versnelling opvang assielzoekers, solidair met Ter Apel
 6. 5.b

  Sinds de vaststelling van de Verordening op de Audit- en rekeningcommissie Hilversum 2018 is de werkwijze van die commissie veranderd. Bovendien is er nieuwe wetgeving omtrent geheimhouding, waardoor de artikelen in de verordening die daarover gaan niet meer actueel waren. Met dit voorstel wordt de verordening geactualiseerd, zodat deze weer aansluit bij de huidige situatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen de Verordening op de Audit- en rekeningcommissie Hilversum 2024, regelende de samenstelling, taak, werkwijze en bevoegdheden van de Audit- en rekeningcommissie van de gemeente Hilversum.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 7. 6

  In 2021 heeft de raad besloten zijn vergaderwijze op een aantal punten te wijzigen. In 2023 zijn deze wijzigingen door een werkgroep uit de raad geëvalueerd. De werkgroep heeft onder meer aanbevolen:

  • om bij grotere onderwerpen in de eerste week van de cyclus een BVS over het onderwerp dat ter besluitvorming voorligt te organiseren, en
  • om te kijken of het mogelijk is een onderscheid te maken tussen onderwerpen die de volledig uitgewerkte ‘BOB-methode’ verdienen en onderwerpen die versneld behandeld kunnen worden.
   Om deze twee aanbevelingen uit te werken, is het college gevraagd om bij de vergaderonderwerpen, die in de zgn. ‘prioriteitenagenda’ staan tot aan het zomerreces 2024, een advies te geven over de behandelwijze van die onderwerpen door de aanduiding small, medium of large erbij te zetten. Daarna hebben de fracties aangegeven of zij het eens zijn met het advies van het college.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  • het college opdracht te geven voor de onderwerpen als (large) aangeduid in het bijgevoegde overzicht een BVS te organiseren en deze op te nemen in de BVS-planning;
  • de agendacommissie te adviseren over de onderwerpen die in dit overzicht zijn opgenomen m.b.t. de tijdsbepaling en behandelwijze in de commissie door middel van de aanduiding small, medium of large.

  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 8. 7

  In de ontwerp Omgevingsvisie, het Economisch Perspectief 2040 en het coalitieakkoord wordt gesproken over een toekomstgerichte agenda voor het plangebied Media Park. Voor de toekomstige ontwikkeling van het plangebied is een samenspel van meerdere partijen essentieel. Dat gebeurt door het, samen met betrokkenen, opstellen van een gezamenlijke lange termijn koers in combinatie met een meer uitvoeringsgerichte agenda voor de eerste vier jaren. Oftewel een samenwerkingsagenda. In de startnotitie worden de aanpak en proces om te komen tot de samenwerkingsagenda geschetst.

  Voorgesteld besluit

  De startnotitie samenwerkingsagenda Media Park vast te stellen.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 18 januari 2024 advies uitgebracht.
  De woordvoerders zijn in meerderheid positief over het voorstel. De SP is kritisch positief en BVNL (afwezig) heeft vooraf aangegeven een voorbehoud te maken. De SP geeft aan zich over een specifiek onderwerp te beramen waarover de fractie het debat wil voeren. In dat geval willen andere woordvoerders daarover mee-debatteren.

 9. 8

  De initiatiefnemer heeft het voornemen om op de adressen Orionlaan 62 en 70a twee vrijstaande woningen en twee twee-onder-een-kap-woningen te realiseren. Momenteel zijn deze adressen bestemd als Kantoor en als Wonen-4 (vrijstaande woningen). Het is de bedoeling dat de bestaande gebouwen worden gesloopt en worden vervangen door woningen met een maximale hoogte van 8 meter en een maximale goothoogte van 3 meter. Het voorstelde ontwikkelplan is overeenkomstig hetgeen passend wordt geacht op de locatie, namelijk een open kleinschalige ontwikkeling.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (4)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen exploitatieplan vast te stellen voor Orionlaan 62-70a;
  2. De Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan Orionlaan 62-70a vast te stellen en de zienswijzen ongegrond te verklaren met uitzondering van zienswijzen 2d, 5c, 5d, 5e, 6b, 6d, 6f, 6k, 6l, 7a, 7c, 7e, 10c, 11d en 11e, deze zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
  3. Het bestemmingsplan Orionlaan 62-70a met plan NL.IMRO.0402.09bp04orionln6270a-va01inclusief bijbehorende stukken gewijzigd vast te stellen.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 17 januari 2024 advies uitgebracht.
  De woordvoerders zijn in meerderheid positief over het voorstel. 
  Wel worden amendementen overwogen over verschillende onderwerpen (onder meer over nokhoogte, bouwoppervlak en houtstook). Daarover is debat in de raad gewenst.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-016 Beleid op houtstook
 10. 8.a

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  04. GroenLinks (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 05. CDA (4), 08. SP (2), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-007 - Houtstook
 11. 8.b

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-013 - Orionlaan bouwvolume
 12. 8.c

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (1), 02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-015 - Maximale bouwhoogte verlagen
 13. 9

  Raadsvoorstel: Visie openbare ruimte, met de titel: "Beweging in de openbare ruimte".


  Voor heel Hilversum een betere, toekomstvaste fysieke leefomgeving. Een leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten. Dat is de ambitie van de Visie openbare ruimte!


  We kunnen niet alle thema's (deels) bedienen. Dat past fysiek niet. Het onvermijdelijk dat in gebieden met weinig openbare ruimte steviger keuzes nodig zijn dan in gebieden met veel openbare ruimte. In deze Visie openbare ruimte maken we in een gebiedsgerichte aanpak duidelijke keuzes voor prioritering.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (4), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De visie openbare ruimte “Beweging in de openbare ruimte” vast te stellen.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 17 januari 2024 advies uitgebracht.
  De woordvoerders zijn in meerderheid positief over het voorstel. Verder is er gesproken over het indienen van moties en amendementen over diverse onderwerpen (zoals: teksten op pag 23 aanscherpen, ondergrond bij speelvoorzieningen, rabatparkeren etc). Een aantal fracties maakt nog een voorbehoud (ofwel omdat zij niet positief zijn over het voorstel (DH en BVNL) ofwel in verband met het indienen van moties en amendementen (CU en PvdA)). Het onderwerp kan daarom met debat in de raad worden geagendeerd.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-017 Correctie kaart
 14. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-014 - Visie openbare ruimte
 15. 9.b

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-018 - Inzet private grond
 16. 9.c

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-020 - Afstand tot sport- en speelvoorziening
 17. 10

  In 2018 heeft de gemeente een convenant gesloten met de eigenaren van landgoed Zonnestraal met als doel het landgoed toekomstbestendig te maken. In dat kader wordt door de eigenaren een toekomstvisie opgesteld om het landgoed duurzaam te beheren en te ontwikkelen. Als basis voor de verdere uitwerking en toetsing van de toekomstvisie is door de gemeente het Gebiedskader Zonnestraal opgesteld. Het Gebiedskader bevat een analyse van bestaande regels, gemeentelijk beleid en afspraken zoals die gemaakt zijn bij het convenant. In het Gebiedskader is een analyse opgenomen van de ruimtelijk-functionele situatie, wat er op het landgoed afkomt en wat er verwacht wordt in de toekomstvisie terug te zien.
  Deze werkwijze zorgt voor het aan de voorkant betrekken van de gemeenteraad bij het meegeven van kaders aan de initiatiefnemers. De toekomstvisie en het daarop volgende omgevingsplan worden beiden ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.


  Het verhaal van Zonnestraal is op veel onderdelen nog altijd zeer actueel. In het Gebiedskader is aangeven wat de bijzondere waarden van landgoed Zonnestraal zijn en wat behouden moeten blijven. Ook is voor verschillende thema’s beschreven wat de huidige situatie is en verwacht wordt voor de toekomst. Dit leidt tot een aantal beschreven keuzes en waar nodig tot sturing. De toekomstvisie moet ervoor zorgen dat landgoed Zonnestraal behouden blijft en zich passend en duurzaam kan ontwikkelen aan de hand van de bijzondere waarden zodat het landgoed toekomstbestendig wordt en blijft en goede aansluiting houdt met zijn omgeving.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Het Gebiedskader Zonnestraal vast te stellen als kaderstellend document voor het opstellen van een toekomstvisie door initiatiefnemer.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 18 januari 2024 advies uitgebracht.
  De woordvoerders zijn in meerderheid positief over het voorstel. Wel worden verschillende amendementen overwogen over onder meer de volgende onderwerpen: evenementen, horeca, bescherming van het landgoed, concreter maken van teksten, het amfitheater, parkeerplaatsen en participatie. Daarover willen de woordvoerders in de raad debat voeren.

 18. 10.a

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-002 - Toekomstvisie Zonnestraal
 19. 10.b

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-004 - Participatie Zonnestraal
 20. 10.c

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-028 - Zonnestraal gastvrij voor de horeca
 21. 10.d

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-022 - Het openluchttheater ... van Zonnestraal
 22. 10.e

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2)

  25a. Moties

  Titel
  M24-006 - Locatieprofiel evenementen Zonnestraal 'cultuur heelt'
 23. 10.f

  Stemuitslag

  voor 16%
  tegen 84%
  voor
  06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-021 - Houd het amfitheater in ere
 24. 11

  De startnotitie voor de economische visie beschrijft het plan van aanpak om te komen tot de visie en adresseert hoe we de participatie willen vormgeven en welke thema's, doelgroepen en gebieden we graag in de visie een plek geven.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  09. ChristenUnie (1)

  Voorgesteld besluit

  De startnotitie Economische Visie Hilversum vast te stellen.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 24 januari 2024 advies uitgebracht.
  De fractie ChristenUnie maakt een voorbehoud, de overige fracties geven aan dat het voorstel zonder debat naar de raad kan.

 25. 11.a

  25. Amendementen

  Titel
  A24-008 - Voorkom een valse start
 26. 11.b

  25. Amendementen

  Titel
  A24-017 - Economie en cultuur
 27. 11.c

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-023 - Talentontwikkeling centraal in economische visie
 28. 12

  Half januari 2024 start Wijdemeren verkennende gesprekken over herindeling met de colleges van Hilversum, Gooise Meren en Stichtse Vecht. 
  In een BVS voor de Hilversumse raad is door het college een startnotitie aangekondigd, zodat de raad kaders kan stellen. 
  Agendering van deze startnotitie in januari is nuttig en nodig, gezien de planning van de verkennende gesprekken.

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (4)

  Voorgesteld besluit

  De startnotitie “ Kaders voor de verkenningsfase van de herindeling van de gemeente Wijdemeren” vast te stellen.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 24 januari 2024 advies uitgebracht.
  Verschillende fracties (PvdA, Democraten Hilversum, D66 en CDA) willen over het voorstel een debat in de raad. Debatpunt is o.a. de strategische positie van Hilversum als centrumgemeente.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-018 Inhuur expertise indien nodig
 29. 12.a

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-009 - Rol Audit- en rekeningcommissie
 30. 12.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-011 - Vierde variant
 31. 12.c

  Stemuitslag

  voor 16%
  tegen 84%
  voor
  06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-012 - Geen financieel fusie-nadeel voor Hilversummers en de gemeente Hilversum
 32. 12.d

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  06. Democraten Hilversum (4)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-016 - Slimme samenstelling project- en stuurgroep
 33. 12.e

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-010 - Referendum
 34. 12.f

  Stemuitslag

  voor 51%
  tegen 49%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 09. ChristenUnie (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-027 - Referendum mogelijkheid
 35. 13
  Vragen aan het college
 36. 14.a

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-019 - Parkeerbeleid terug naar de tekentafel

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-019 Geen impliciete besluitvorming voorleggen aan raad
 37. 14.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-001 - Repareren onbedoelde effecten parkeren
 38. 14.c

  Stemuitslag

  voor 49%
  tegen 51%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (4), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (3), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2)

  25a. Moties

  Titel
  M24-003 - Motie van treurnis
 39. 15

  25a. Moties

  Titel
  M24-005 - Pak gevaarlijke kruising nu aan
 40. 16

  25a. Moties

  Titel
  M24-025 - Zorg voor openbaar toilet vriendelijker gemeente Hilversum