Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 2

 2. 2.a

  Bijlagen

 3. 3

 4. 4.a

  Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier commissieleden worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie.
  De benoeming gebeurt met inachtneming van de procedure die is beschreven in de verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer M.M. de Haas benoemen als commissielid voor de fractie van de VVD.


  Dit voorstel is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

 5. 5

  Het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) verzoekt de gemeenteraad haar begroting 2024 goed te keuren. Op grond van eerder gemaakte afspraken met de raad kan dit voorstel direct aan de raad worden voorgelegd. Het openbaar onderwijs heeft wettelijk de goedkeuring van de raad nodig om als schoolbestuur de begroting vast te kunnen stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De conceptbegroting 2024 van Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum op grond van artikel 21 sub 2 van de statuten van de stichting goed te keuren


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

 6. 6

  In het kader van transparant bestuur bekijkt de gemeente Hilversum periodiek of het mogelijk is om in het verleden opgelegde geheimhouding te laten opheffen. Dit is mogelijk als de reden voor geheimhouding niet meer bestaat of als de belangen die met de geheimhouding gemoeid zijn minder zwaar wegen dan het algemeen belang van openbaarheid van de informatie. De afgelopen maanden zijn we tot de conclusie gekomen dat voor de in raadsvoorstel genoemde dossiers geldt dat de reden voor geheimhouding niet meer bestaat. Het betreffen de bijlagen waarop het college geheimhouding heeft gelegd en die door de raad zijn bekrachtigd. Dit betekent dat alleen de raad de bevoegdheid heeft de geheimhouding op de dossiers op te heffen. Daarom wordt de raad voorgesteld om de geheimhouding rustend op dossiers met zaaknummer 693398 en 1073601 op te heffen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Het raadvoorstel en -besluit met bijlagen in het geheime digitale kastje leggen t.b.v. aanbieden aan de raad.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

 7. 7

  De gemeenteraad heeft op 20 december 2023 een zienswijze ingediend op een conceptwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Tomingroep. In deze zienswijze werd het algemeen bestuur (AB) van Tomin opgeroepen de tekst van de GR zodanig aan te passen dat de gemeenteraden van deelnemende gemeenten bij majeure financiële besluiten in de gelegenheid worden gesteld om een zienswijze uit te brengen. Het AB heeft de zienswijze van de gemeenteraad overgenomen en een wijziging doorgevoerd in de nieuwe tekst van de GR, waarbij ook besloten is om andere besluiten van een aanzienlijk belang voor te leggen voor een zienswijze. Anders dan bij andere zienswijze besluitvormingsprocedures, zoals bijvoorbeeld bij het vaststellen van jaarlijkse begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, geldt er voor het vaststellen van een nieuwe tekst voor de GR een extra formele stap. Deze extra formele stap houdt in dat het college de gemeenteraad om toestemming vraagt in te stemmen met de definitieve tekst van de GR. Middels dit raadsvoorstel geven we uitvoering aan deze laatste formele stap om tot een nieuwe tekst voor de GR te komen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Toestemming te verlenen aan het college om in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

 8. 8

  Na de verkiezingen in 2022 zijn de heer Docter en mevrouw Jansson als lid resp. plaatsvervangend lid van de MRA Raadtafel benoemd. Mevrouw Jansson heeft aangegeven als plaatsvervangend lid te stoppen. Het presidium heeft hierna de heer J. van Drogen voorgedragen om de vacature te vervullen. De raad wordt nu gevraagd de voordracht te formaliseren met een benoemingsbesluit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De raad wordt voorgesteld om de heer J. van Drogen te benoemen als plaatsvervangend lid van de MRA Raadtafel.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

 9. 9

  Met dit voorstel wordt gevraagd de activiteiten ten behoeve van het onderhoud aan de Joodse begraafplaats en het Metaheerhuis vast te stellen als activiteiten die plaatsvinden in het algemene belang. De Wet Markt en Overheid, opgenomen in de Mededingingswet, is dan niet meer van toepassing. Het onderhoud aan het Metaheerhuis zal uitgevoerd gaan worden door de gemeente Hilversum, het onderhoud aan de begraafplaats zal uitgevoerd gaan worden door de Uitvaartstichting Hilversum (USH). Hierdoor is het college niet genoodzaakt de integrale kostprijs door te berekenen in de tarieven voor het onderhoud van de begraafplaats.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  De volgende economische activiteit vast te stellen als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet:
  - Instandhouding, onderhoud en exploitatie van de Joodse begraafplaats en het daarbij behorende Metaheerhuis.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 20 maart 2024 advies uitgebracht.
  Alle woordvoerders zijn positief. Debat in de raad is niet nodig.

 10. 10

  In mei 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (“IHP”) voor de periode 2020-2035 met de bijbehorende financiën (€ 128.294.000) voor de gehele periode. In lijn met wetgeving én de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022’ wordt het IHP elke vier jaar geactualiseerd. Bijlage 1 geeft inzicht in het geactualiseerde IHP 2024-2039. Deze actualisering sluit aan bij de gestelde eisen vanuit de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022’ en bevat een vermelding van de voorzieningen in de onderwijshuisvesting in de periode 2024-2027 inclusief de bijbehorende budgetvraag. We maken hiermee de keuze om de financiële kaders voor de aankomende 4 jaar vast te stellen. Tevens geeft het plan een doorkijk naar de periode van 12 jaar volgend op de periode van vier jaar waarvoor dit plan geldt (2028-2039). Hierbij merken we op dat het IHP over vier jaar, in 2027, weer geactualiseerd zal worden en dat het plan dan mogelijk zal wijzigen op basis van de inzichten van dat moment. In 2027 wordt er met de actualisatie van het IHP wederom een investeringsschema vastgesteld voor de opvolgende 4 jaar. De gemeenteraad heeft in 2020 ook besloten over financiën voor projecten in de periode 2024-2035, deze middelen blijven beschikbaar voor onderwijshuisvestingsprojecten.
  De aankomende 4 jaar, de periode 2024-2027, wordt ca. 20% van het totaal aantal onderwijsgebouwen in Hilversum aangepakt. Zo worden constructiefouten hersteld, worden scholen gerenoveerd, worden er nieuwe scholen gebouwd en worden gymzalen aangepakt. In totaal staan er 22 projecten op het projectoverzicht. Daarvan zijn 8 projecten nieuw ten opzichte van het aantal uit het IHP van 2020 in dezelfde periode.
  Er is in dit plan sprake van een passende kwaliteit (o.a. binnenklimaat, energie, circulair etc.) en realistische kostenbepaling. We gaan uit van een normbedrag van € 3.488 per m2 Bruto-vloeroppervlakte (“BVO”). Dat betreft een stijging van €182,- per m2 BVO (5,51%) ten opzichte van het geïndexeerde bedrag conform IHP 2020. Door te kiezen voor een normbedrag van €3.488,- per m2 BVO is sprake van een toekomstgerichte en realistische kostenbepaling die ook de instemming heeft van de schoolbesturen. Bovendien sluit Hilversum dan in grote mate aan bij de nationale opgaven die er liggen vanuit het klimaatakkoord, grondstoffenakkoord en de benodigde verbeteringen op het gebied van binnenklimaat van scholen. Ook is er is een duidelijke koppeling met de sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen, het programma Frisse Scholen en Scholen op Koers naar 2030.


  Daarnaast kent de actualisering een aantal extra posten op het gebied van monumentenvergoeding, tijdelijke huisvesting, een stelpost tegen vertraging, IKC-vorming en kosten voor sloop en bouwrijp maken van grond. Dat brengt het geheel van extra investeringskosten voor de uitvoering van het IHP in de periode 2024-2027 op € 32.642.000, -en de totaal benodigde investeringsruimte voor de uitvoering van het IHP in de periode 2024-2027 op € 87.404.000, -. Met de actualisatie wordt de uitvoering van het IHP stabieler, toekomstzekerder en goed aan te sturen vanuit de regieverantwoordelijkheid van de gemeente en de uitvoeringsverantwoordelijkheid van de schoolbesturen.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het Integraal Huisvestingsplan 2024-2039 vast te stellen.
  2. De investeringskredieten beschikbaar te stellen, zoals opgenomen in het financieel overzicht voor de periode 2024-2027.
  3. Kennisnemen van het overzicht met voornemens voor de voorzieningen in de onderwijshuisvesting in de periode 2028-2039 met inbegrip van de conclusie dat de gemeente nu geen besluit neemt over deze periode en bijbehorende financiën.
  4. Voor de periode 2024-2039 per jaar een extra bedrag ter beschikking te stellen van €182.000,- voor het onderhoud van monumentale schoolgebouwen, €130.000,- voor extra huurkosten en €164.000,- voor personele kosten.
  5. De sterretjespost voor betere ventilatie op scholen (coalitieakkoord) à €500.000,- vrij te geven om in te zetten voor de realisatie van het Integraal Huisvestingsplan in de periode 2024-2027.
  6. De kredieten jaarlijks te indexeren op basis van de BDB-index overeenkomstig Integraal Huisvestingsplan 2020.
  7. De financiële consequenties mee te nemen in de voorjaarsnota 2024 conform beslispunt 2.
  8. Een bestemmingsreserve genaamd ‘Onderwijshuisvesting’ in te stellen.


  De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 20 maart 2024 advies uitgebracht.
  De commissie adviseert unaniem om het onderwerp met debat te behandelen in de raadsvergadering. Er worden diverse moties en amendementen aangekondigd, onder andere over de Internationale Schakelklas, het Integraal Kind Centrum, sturing en rapportage, frisse scholen, extra financiële flexibiliteit, een nulmeting naar de staat van onderhoud en frequentere rapportering.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-048 - Verstrekken nadere informatie over project De Wilge
  T24-049 - Informeren raad over opbrengsten nul-meting
  T24-050 - Raad wordt geïnformeerd over voortgang projecten
  T24-051 - Informatie verstrekken over kosten over betrekken bestaand gebouw t.o.v. nieuwbouw
  T24-052 - Raad wordt geïnformeerd als zich nieuw IKC-project voordoet
  T24-053 - Raad wordt op de hoogte gesteld van uitkomsten gesprekken met schoolbesturen
  T24-054 - Raad wordt pro-actief geïnformeerd bij afwijken van de verordening
 11. 10.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-054 - Een groot programma heeft sturing nodig
 12. 10.b

  Stemuitslag

  voor 14%
  tegen 86%
  voor
  07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-060 - Budgetvastheid en projectenflexibiliteit
 13. 10.c

  Stemuitslag

  voor 49%
  tegen 51%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-061 - Budgetflexibiliteit Integraal Huisvestingsplan
 14. 10.d

  25. Amendementen

  Titel
  A24-062 - IKC wel belangrijk, geen wettelijke taak, geen willekeur
 15. 10.e

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  02. D66 (7), 08. SP (2)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-063 - Stelpost is geen gesloten box
 16. 10.f

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-055 - Hoe staat het met de Hilversumse onderwijsgebouwen
 17. 10.g

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (5), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-056 - Een goede plek voor de Internationale Schakelklas
 18. 10.h

  25a. Moties

  Titel
  M24-058 - Neem ook regie op IKC's
 19. 10.i

  25a. Moties

  Titel
  M24-064 - Raad blijvend grip op IHP-investeringskredieten
 20. 11

  Tijdens de raadsvergadering op 21 juni 2023 heeft de raad motie M23-89  aangenomen over Klimrekken en Apenkooien voor Villa Vrolik, HSV Wasmeer en de Jeugd Oost.
  Dit raadsvoorstel en informatie in de bijlagen geeft een beeld van de ingezette acties en de uitkomsten hieromtrent worden nader toegelicht. Het college stelt de raad voor het eerste voorkeursscenario tot uitvoering te brengen.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  08. SP (2)

  Voorgesteld besluit

  1. De bouw van de gymzaal van Villa Vrolik op basis van de in januari 2022 afgegeven beschikking voor de realisatie van een gymzaal op KVLO-normen in stand te laten en tot uitvoering te brengen conform het eerste voorkeursscenario.
  2. Het bouwheerschap voor de gymzaal conform het verzoek van het onderwijsbestuur STIP, bij de gemeente te beleggen en buurtfuncties alsmede gebruik door Wasmeer te integreren in het ontwerp en de toekomstige exploitatie van de gymzaal.


  De commissie Zorg, Welzijn en Samenleving heeft op 20 maart 2024 advies uitgebracht.
  De commissie adviseert unaniem om het onderwerp met debat te behandelen in de raadsvergadering. Het debat zal onder andere gaan over de mogelijkheden van een tijdelijke sporthal.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T24-055 - In samenspraak met school wordt er een oplossing gevonden tot permanente gymzaal er is
  T24-056 - Wethouder gaat in gesprek met STIP over bouwheerschap
 21. 11.a

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-053 - Motie van treurnis
 22. 11.b

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-057A - Sportzaal of -hal Villa Vrolik
 23. 11.c

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  02. D66 (7), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-057B - Sportzaal of -hal Villa Vrolik
 24. 12

  Op 27 juni 2023 heeft het college de koopovereenkomst voor het perceel grond gelegen naast Marktplein 1 vastgesteld. Het betreft de gronden naast foodhall Mout. Tevens is daarbij besloten de bestaande ruime gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan voor deze locatie te beperken tot ‘bierbrouwerij en proeflokaal’. Om de gebruiksmogelijkheden te beperken is het noodzakelijk het bestemmingsplan te herzien. Het college heeft op 19 december 2023 besloten de procedure hiervoor te starten. Tijdens de inzage termijn zijn geen zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan kan nu aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Kavel naast Mout’;
  2. Het bestemmingsplan ‘Kavel naast Mout’ overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten, respectievelijk vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.11bp11naastmout-va01 met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, vast te stellen;
  3. De ‘Welstandsnota gemeente Hilversum herziening 2022’ te laten vaststellen als toetsingskader voor de welstandsbeoordeling van omgevingsvergunningaanvragen in het plangebied.

  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 20 maart 2024 advies uitgebracht.
  De SP overweegt een motie in te dienen over de openbaarheid van de toiletten. Verder behoeft over het onderwerp geen debat te worden gevoerd in de raad.

 25. 12.a

  Stemuitslag

  voor 20%
  tegen 80%
  voor
  06. Democraten Hilversum (3), 07. PvdA (2), 08. SP (2)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-050 - Openbare toiletten op het marktterrein
 26. 13

  Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 (DPRA) heeft als doel dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Gemeente Hilversum heeft hiervoor klimaatadaptieve maatregelen opgenomen in het Gemeentelijk Watermanagementplan 2021-2026 (GWP).
  Een van de maatregelen is de aanleg van een waterberging van 5.000 m³. Voor de uitwerking van de maatregel waterberging 1221 is in het GWP opgenomen dat eerst gemeten zou worden in de riolering. Om zo het daadwerkelijk functioneren goed te begrijpen en te zorgen dat we ‘het goede doen’.
  In dit voorstel worden eerst de resultaten uit de monitoring behandeld. Vervolgens wordt de voorgestelde maatregel, namelijk de aanleg van een groot riool, een Overdekte gracht, in de Minckelersstraat, toegelicht.

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het in het meerjarig investeringsprogramma IP 2023 opgenomen krediet voor grondaankoop voor de waterbergingskelder ad € 3.500.000 en de kredieten ‘vuilwaterberging kelder Centrum/oost’ (IP 2024 € 135.000 en 2025 € 6.394.000) uit het Gemeentelijk Watermanagementplan 2021-2026 in te zetten voor de Overdekte gracht.
  2. Een aanvullend krediet van € 7.896.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Overdekte gracht. De extra kapitaallasten (€ 142.000) te dekken door het verhogen van de rioolheffing met 1,5% en dit te verwerken in de voorjaarsnota.
  3. Het krediet voortvloeiend uit de hiervoor genoemde beslispunten van in totaal € 17.925.000 vrij te geven voor uitvoering van de Overdekte gracht.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 20 maart 2024 advies uitgebracht.
  De woordvoerder van het CDA overweegt een motie/amendement over de verkeersafwikkeling tijdens de werkzaamheden. De woordvoerders van D66 en DH overwegen een motie/amendement over de afschrijvingstermijn. Daarover willen de woordvoerders in de raad debat voeren.

 27. 13.a

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  07. PvdA (2), 10. BVNL (1)

  25. Amendementen

  Titel
  A24-049 - Geen impliciete afwijking van de financiële verordening
 28. 14

  Het Chw paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering is in combinatie met de beleidsregels Woningsplitsing, verkamering en transformatie de opvolger van het bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning. Het nieuwe bestemmingsplan staat woningsplitsing en verkamering alleen bij afwijking toe als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. De beleidsregels zetten uiteen wat onder
  deze voorwaarden moet worden verstaan, zoals bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder een goed woon- en leefklimaat bij toepassing van woningsplitsing of verkamering. Het biedt zo duidelijkere voorwaarden, maar tegelijkertijd ook meer mogelijkheden voor woningeigenaren en toekomstige bewoners. De term ‘meervoudige bewoning’ is losgelaten, gekozen is voor de termen ‘woningsplitsing’ en ‘verkamering’ om per type meer onderscheid te kunnen maken in regels. In het bestemmingsplan is daarnaast ook nog een regeling opgenomen voor samenvoeging van woningen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het Chw paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering met plan IDN NL.IMRO.0402.19pbp07mvbewoning-va01 vast te stellen en conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening te publiceren;
  3. Kennis te nemen van de beleidsregels Woningsplitsing, verkamering en transformatie Hilversum 2023.


  De commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten heeft op 20 maart 2024 advies uitgebracht.
  De woordvoerders van verschillende fracties overwegen moties/amendementen in te dienen over de volgende onderwerpen: Fietsenstalling, kliko’s, oppervlakte woningen, energielabels, aanwijzen nieuwe gebieden. De woordvoerders willen daarom in de raad debat voeren over dit onderwerp.

 29. 14.a

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (4), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  03. VVD (1), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2)

  25a. Moties

  Titel
  M24-051 - Maak maximaal gebruik van Wonen boven winkels
 30. 14.b

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)
  tegen
  06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2)

  25a. Moties

  Titel
  M24-052 - Laat bergingsregels wonen boven winkels niet onmogelijk maken
 31. 14.c

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 10. BVNL (1)

  25a. Moties

  Titel
  M24-059 - Standaard voor woningisolatie bij woningsplitsing en verkamering
 32. 15

  De wet versterking decentrale rekenkamers schrijft voor dat het college rapporteert over de opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamer aan het college. Aanvullend is in het Presidium de afspraak gemaakt dat de griffie rapporteert over de opvolging van de aanbevelingen aan de raad. In het aanbevelingenregister Rekenkamer Hilversum 2023 zijn die rapportages gebundeld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (7), 03. VVD (5), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. Democraten Hilversum (4), 07. PvdA (2), 08. SP (2), 09. ChristenUnie (1), 10. BVNL (1)

  Voorgesteld besluit

  Het aanbevelingenregister Rekenkamer Hilversum 2023 vast te stellen.


  De commissie Bestuur en Economie heeft op 27 maart 2024 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties zijn positief over demonitoring aanbevelingen Rekenkamer Hilversum 2023, zonder debat naar de raad.

 33. 16
  Vragen aan het college