Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur en Economie

woensdag 13 september 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  Vanaf eind 2012 is er in het uitgaansgebied van Hilversum gestart met cameratoezicht. Tegelijkertijd is de straatverlichting verbeterd, is het HT (horeca team) van de politie opgezet en worden beveiligers van PPS ingezet. Deze maatregelen worden nog steeds gecontinueerd om de veiligheid in het uitgaansgebied te waarborgen. Iedere twee jaar wordt het cameratoezicht geëvalueerd op functionaliteit met uitzondering van het afgelopen jaar, toen is afgesproken om de evaluatie met een jaar uit te stellen gezien de geringe incidenten in tijden van corona. Op dit moment ligt een nieuw Evaluatierapport cameratoezicht Hilversum 2023 voor.
  Cameratoezicht dient ingevolge artikel 2.8.1. van de APV steeds voor een periode te worden verlengd.
  De evaluatie laat zien dat het cameratoezicht nog altijd essentieel is en niet te vervangen is door meer politie. Ook worden er een aantal aanbevelingen gedaan welke onderzocht zullen worden.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren om:
  1. Het evaluatierapport cameratoezicht 2023 vast te stellen;
  2. Ex artikel 2.8.1 lid 1 APV Hilversum en ex artikel 151C Gemeentewet in te stemmen met het voornemen van de burgemeester het geldende cameratoezicht in het uitgaansgebied te verlengen tot 01 mei 2028.

 4. 5

 5. 6

  Het Filmtheater groeit uit zijn jasje. Al voor de Corona crisis zijn verkennende gesprekken gevoerd. Uitbreiding sluit aan bij het cultuurbeleid op verschillende uitgangspunten: Beleven & Doen-> uitbreiding van het aanbod en beter bereikbaar voor verschillende doelgroepen waaronder bijvoorbeeld cultuureducatie, aanbod expats; Duurzaam & Stevig-> draagt bij aan een gezonde financiële basis van het filmtheater met meer mogelijkheden tot samenwerking en het bieden van een podium/locatie voor bijzondere activiteiten. Op basis van diverse gesprekken zowel ambtelijk als bestuurlijk is het college voornemens het Filmtheater te ondersteunen bij de uitbreiding. Deze ondersteuning richt zich op het verlenen van een incidentele investeringsbijdrage (wordt gedekt uit de begroting), het verhogen van de exploitatiesubsidie (wordt gedekt uit de begroting) en een borgstelling voor het aangaan van een hypotheek.


  --
  Update 29 augustus:


  Recent is gebleken dat de regelgeving/visie van de Europese commissie ten aanzien van geoorloofde staatssteun ietwat is gewijzigd. Hiertoe zijn er enkele technische wijzigingen doorgevoerd in het raadsvoorstel.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren om geen wensen en bedenkingen, op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4, en artikel 15, lid 2 van de Financiële verordening Hilversum 2022, bekend te maken op het voorgenomen besluit van het college om borgstelling te verlenen aan Filmtheater Hilversum voor een bedrag van € 3,2 miljoen euro.

 6. 7

 7. 8

  Op dit moment zendt Stichting lokale omroep Hilversum, Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (hierna stichting NH Gooi) uit in bovenstaande gemeenten. Haar uitzendlicentie verloopt op 8 december 2023. Stichting NH Gooi heeft bij het Commissariaat voor de Media (verder CvdM genoemd) een nieuwe licentie aangevraagd.
  Het CvdM heeft vervolgens een verzoek ingediend bij de gemeenteraad om advies uit te brengen over de aanwijzingsaanvraag van stichting NH Gooi om met ingang van 8 december 2023 aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling. Dit advies is ook gevraagd aan de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Alle gemeenteraden moeten een gelijkluidend advies uitbrengen.
  Op de vraag van het CvdM aan de gemeenten of het Programmabeleid bepalend orgaan (Pbo) van stichting NH Gooi representatief is voor maatschappelijke stromingen in de regio, is het antwoord positief. Dit advies is afgestemd met de andere betrokken gemeenten. Elke gemeente legt een vergelijkbaar positief advies voor aan haar gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren om:
  1. Positief te adviseren aan het Commissariaat voor de Media voor wat betreft de representativiteit van het Programmabeleid bepalend orgaan (Pbo) van de omroep NH Gooi.
  2. Aan het Commissariaat voor de Media adviseren de uitzendlicentie weer voor vijf jaar te verstrekken aan stichting NH Go.

 8. 9