Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Bestuur en Economie

woensdag 11 oktober 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  Op 4 september jl. heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) de Bestuursrapportage 2023 vastgesteld. De bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over 2023 en geeft inzicht in de voortgang op de thema’s en onderwerpen die genoemd zijn in de Programmabegroting 2023. Naast de rapportage op de operationele en beleidsmatige voortgang worden ook aandachtspunten en nieuwe, niet geplande, werkzaamheden (actuele ontwikkelingen) benoemd. De Bestuursrapportage bevat ook een financiële prognose voor 2023. Op basis van de ontwikkelingen sluit VRGV 2023 naar verwachting met een (incidenteel) negatief resultaat van ca. € 1.580.000. Dit resultaat komt met name tot stand door twee substantiële (incidentele) nadelen.
  De twee bijstellingen zijn al eerder bij u aangekondigd, namelijk:
  - Stijging van de loonkosten als gevolg van de nieuwe cao Veiligheidsregio 2023 (€ 1.030K).
  - De opgelopen prijzen als gevolg van de gestegen inflatie (€ 550k).

 4. 5

 5. 6

  De Metropool Regio Amsterdam (hierna: MRA) heeft, voor het maken van een nieuwe MRA-agenda, aan elke deelregio gevraagd om voor 1 november 2023 een propositie in te dienen als input voor deze agenda. De gemeente Hilversum vormt samen met de regiogemeenten Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren en Wijdemeren de Regio Gooi en Vechtstreek. Binnen dit gremium is de uitvraag van de MRA opgepakt en wordt er gewerkt aan een gedeelde propositie, passend binnen de kaders die door de gemeenteraden zijn meegegeven. In het proces is ruimte geboden om naar eigen invulling de raden te betrekken bij de totstandkoming van de propositie. Wij leggen daarom de concept propositie graag ter advisering aan uw commissie voor, zodat uw advies betrokken kan worden bij de definitieve propositie die door de Regio Gooi en Vechtstreek ingediend gaat worden bij de MRA.

  Voorgesteld besluit

  Het college te adviseren over de concept regiopropositie MRA-Agenda 2024-2027.

 6. 7

 7. 8

  Op 1 januari 2023 is de Wet versterking Decentrale Rekenkamers van kracht geworden. Voor gemeenten betekent dit dat over het verslagjaar 2023 voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording door het college van B en W zelf wordt afgegeven. Deze wetswijziging heeft effect op de gemeentelijke Financiële verordening ex art. 212, de controleverordening die is gebaseerd op artikel 213 Gemeentewet en tenslotte op de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur ex art. 213a. Alle drie verordeningen dienen geactualiseerd worden aan de nieuwe vereisten van de rechtmatigheidsverantwoording.

 8. 9

 9. 10

  In het kader van de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2023 dient gemeente Hilversum een controleprotocol op te stellen ter ondersteuning van de accountantscontrole en ook om het normenkader voor het controlejaar 2023 te actualiseren. In het nieuwe controleprotocol voor de periode 2023-2026 staan diverse rechtmatigheidscriteria opgenomen. Deze criteria zijn bepaald vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
  In het nieuwe controleprotocol vanaf 2023 staan diverse rechtmatigheidscriteria opgenomen. Deze criteria zijn bepaald vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. Het controleprotocol 2023-2026 Hilversum, van toepassing op de accountantscontrole van de verslagjaren 2023-2026, vast te stellen.
  2. Het normenkader 2023 Hilversum, als onderdeel van het controleprotocol, vast te stellen.
  3. Geen consequenties te verbinden aan de beoordeling van de financiële rechtmatigheid voor de jaarrekening 2023 tot en met 2026 voor zover het interne regelgeving betreft, waarbij deze strenger is dan de landelijke, dan wel Europese regelgeving.

 10. 11