Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur en Economie

woensdag 31 mei 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2

 2. 3

 3. 4

  De raad heeft de bevoegdheid om zienswijze te geven. De Veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en een van de zogenaamde verbonden partijen. Elke Veiligheidsregio heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. De wet verplicht gemeenten ertoe deze gemeenschappelijke regeling aan te gaan.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. Kennis te nemen van jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
  2. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

 4. 5

 5. 6

  De voortgangsnota is een van de instrumenten van de MRA om de Raden en Staten goed te informeren en tijdig te betrekken. Conform de MRA-samenwerkingsafspraken wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld een zienswijze mee te geven. In de voorliggende MRA voortgangsnota staan de activiteiten en behaalde doelstellingen opgenomen over het jaar 2022. Het college constateert dat de nota volgens afspraak is opgebouwd; de nota is informatief en de koppeling aan de uitvoeringslijnen is duidelijk. De informatie is op hoofdlijnen en dit past bij het doel van het instrument. Wel ziet het college aanleiding om, op basis van de voortgangsrapportage binnen de lopende MRA agenda, enkele inhoudelijke aandachtspunten mee te geven die voor onze gemeente en regio van belang zijn. Deze zijn weergegeven in bijgevoegde zienswijzebrief. Het college stelt de raad voor om deze zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de MRA uiterlijk 9 juni 2023.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren bijgaande zienswijze op de MRA Voortgangsnota 2022 vast te stellen en kenbaar te maken bij de MRA.

 6. 7

 7. 8

  Het is de bedoeling - mede naar aanleiding van de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen - de huidige GR regio Gooi en Vechtstreek te actualiseren met ingang van 1 mei 2024. Conform afspraak start de procedure met een startnotitie. Hierop kunnen de gemeenteraden een zienswijze geven. Op vrijdag 3 maart 2023 is de startnotitie naar de gemeenteraden gestuurd. Aan de gemeenteraden wordt gevraagd uiterlijk 16 juni een zienswijze in te dienen.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. Kennis te nemen van de startnotitie actualisering Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek;
  2. De zienswijze betreffende de startnotitie actualisering Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

 8. 9

 9. 10

  Voorgesteld besluit

  De Monitor Economie 2022 bespreken met als vraag of hier consequenties uitgetrokken moeten worden met betrekking tot met name stedelijke ontwikkeling (nieuwbouw en transformatie panden) en de Mobiliteitsvisie in uitvoering.

 10. 11