Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur en Economie

woensdag 5 juli 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  Met de gebiedsagenda centrum bouwen we aan een economisch vitaal en levendig centrum voor Hilversum. Hier werken we aan door middel van een concrete, breed gedragen, uitvoeringsgerichte gebiedsagenda. In de gebiedsagenda kijken we door tot aan 2030. Het uitvoeringsprogramma is gericht op de periode van 2023 tot 2026. De raad wordt middels bijgaand raadsvoorstel gevraagd de Gebiedsagenda Centrum Hilversum 2030 vast te stellen en hiervoor een aanvullend benodigd budget van €100.000,- beschikbaar te stellen.


  Insprekers;

  • M. van Dillen namens de Fietsersbond;
  • A. Usman,  Boekhandel Voorhoeve;
  • D. den Dulk (Centrummanager Hilversum) en S. Krijn.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. De Gebiedsagenda Centrum Hilversum vast te stellen;
  2. De Centrumvisie Hilversum 2015 te laten vervallen;
  3. Het benodigde ontbrekende budget van € 100.000 voor 2023 en 2024 te dekken vanuit het begrotingssaldo.

 4. 5

 5. 6

  Op 8 december 2022 heeft de gemeenteraad van Hilversum een zienswijze ingediend op de Startnotitie RSA 2023-2026 Regio Gooi en Vechtstreek. De zienswijzen van de regiogemeenten zijn verwerkt in een nota van beantwoording. Deze nota is met de raadsleden besproken tijdens het regiopodium op 13 maart 2023. Ter vergadering van 13 april heeft het AB de definitieve tekst van de RSA 2023-2026 opgesteld en bij bericht van 18 april ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden. Op 15 mei 2023 is een extra regiopodium ingesteld om raadsleden in de gelegenheid  met elkaar te spreken over de RSA. Het AB heeft de gemeenteraden verzocht voor het zomerreces een besluit te nemen.

  Voorgesteld besluit

  De Raad adviseren om de Regionale Samenwerkingsagenda 2023-2026 vast te stellen.

 6. 7

 7. 8

  Op 18 april 2023 heeft Regio GV een aanbiedingsbrief met de jaarstukken 2022, het voorstel bestemming resultaat 2022, de Programmabegroting 2024-2027 en de begrotingswijziging 2023-01B naar de gemeenteraden gestuurd. De jaarstukken 2022 zijn ter kennisname. Op de overige stukken kan door de gemeenteraad een zienswijze worden ingediend op uiterlijk 11 juli.
  Het onderwerp staat geagendeerd voor de raad van 19 juli (geen eerdere mogelijkheid). Daarom wordt de zienswijze na behandeling in de Commissie Economie en Bestuur van 5 juli en onder voorbehoud van goedkeuring van de raad naar Regio GV gestuurd.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:


  1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  2. Kennis te nemen van het conceptvoorstel resultaatbestemming 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  3. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2024-2027 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  4. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2023-1B;
  5. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

 8. 9

 9. 10

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De wijzigingen hebben ook gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio en stelt het algemeen bestuur voor om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. Dit ontwerp-wijzigingsbesluit wordt aan alle deelnemende gemeenten voorgelegd ten behoeve van het kenbaar maken van zienswijze. Dit is een nieuwe bevoegdheid die alle gemeenteraden toekomt op basis van het gewijzigde artikel 1 van het Wgr.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren bijgaande zienswijze kenbaar te maken op het ontwerp-wijzigingsbesluit voor de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2023.

 10. 11

 11. 12

  In de regio Gooi en de Vechtstreek zijn twee archiefdiensten aanwezig, het Streekarchief Gooi en Vechtstreek en het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen.
  Vanaf 2022 is intensief gewerkt aan de voorbereidingen voor de fusie van de twee archiefdiensten voor de deelnemende gemeenten (Hilversum,Blaricum, Laren, Wijdemeren, Gooise Meren en Huizen).

  Dit heeft geresulteerd in bijgevoegde concept GR met bijlages.

  Voor de fusie zijn twee afzonderlijke raadsbesluiten nodig. De eerste om al dan niet een zienswijze in te dienen op de concept GR en de tweede om de GR vast te stellen. Pas na vaststelling door alle deelnemende gemeenteraden, zal de GR per 1 januari 2024 in werking treden.

  Voorgesteld besluit

  Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden bij de commissie Economie en Bestuur.

 12. 13