Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur en Economie

woensdag 18 januari 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 4

  Veiligheid stopt niet aan de grenzen van onze gemeente en vraagt om het bundelen van krachten om te voorkomen dat er een waterbedeffect ontstaat tussen de Gooise gemeenten. Bij het opstellen van het voorliggende nieuwe Integrale Veiligheidsplan (IVP) 2022-2026 trekken we daarom opnieuw gezamenlijk op met de regiogemeenten en onze (veiligheids)partners. Doordat er overlappende prioriteiten zijn kan de schaarse politiecapaciteit effectiever en efficiënter ingezet worden in de gehele Gooi en Vechtstreek. In het IVP beschrijven we onze lokale prioriteiten, zodat we effectief op regioniveau kunnen samenwerken. Als Hilversum kiezen we de volgende prioriteiten: georganiseerde ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, maatschappelijke (on)rust en drugshandel op straat. Binnen al deze prioriteiten is er brede aandacht voor aangifte- en meldingsbereidheid én jeugd en jonge aanwas.

  Voorgesteld besluit

  De raad te adviseren het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 en de daarin genoemde prioriteiten vast te stellen.

 3. 5

 4. 6

  Op 17 september 2022 trad de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden in werking. Nieuw is dat de raad kan bepalen dat het bedrag aan financiële middelen dat niet meetelt bij de berekening van het vermogen wordt verhoogd (vermogensnorm). Op verzoek van gemeenten is deze wijziging tot verruiming van de vermogensnorm ingevoerd. De verhoging van de vermogensnorm sluit meer aan bij de Participatiewet en het vermogen dat iemand in de bijstand maximaal mag hebben.


  De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Hilversum 2023, wordt voorgelegd om de beleidskeuze voor het verhogen van de vermogensnorm in vast te leggen. Daarnaast worden de huidige  beleidskeuzes omtrent het verlenen van kwijtschelding in deze verordening opgenomen.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren om de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Hilversum 2023 vast te stellen.

 5. 7

 6. 8

  Met de treasuryfunctie wordt de continue toegang tot de geld- en kapitaalmarkt geborgd, de gemeentelijke risico’s verbonden aan de financieringsfunctie beheerst en, binnen de kaders van wet- en regelgeving, een optimale financieringsstructuur gerealiseerd. Het treasurystatuut bevat het kader voor het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Verder bevat het treasurystatuut regels voor de organisatie van de administratie en voor het beheer van vermogenswaarden en regels die de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de financiële administratie en het beheer van de vermogenswaarden waarborgen.
  Op 21 april 2021 is bij raadsbesluit de Financiële verordening gemeente Hilversum 2022 vastgesteld. Op 30 november 2021 heeft het college de nota Financieel Beleid 2022 vastgesteld. De nota financieel beleid is een nadere uitwerking van het kader zoals opgenomen in de Financiële verordening gemeente Hilversum 2022 ex. artikel 212 van de Gemeentewet en het BBV. Bij de behandeling van de Nota financieel beleid 2022 is aangekondigd dat de nadere regelgeving omtrent treasury wordt opgenomen in een separaat treasurystatuut.
  Het voorliggende treasurystatuut bevat enkel procedureel beleid ten aanzien van de treasury activiteiten en bevat geen regels ten aanzien van de omvang van de gemeentelijke financiering. Met de vaststelling van dit treasurystatuut wordt geen nieuw beleid vastgesteld, het vormt de formalisering van het huidige gangbare beleid.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren het Treasurystatuut Hilversum 2023 vast te stellen en direct na publicering in werking te laten treden.

 7. 9