Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur en Economie

woensdag 15 februari 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  In 2000 heeft de gemeente Hilversum in samenwerking met de regio prostitutiebeleid vastgesteld. Inmiddels is de seksbranche verder doorontwikkeld waardoor het prostitutiebeleid niet meer aansluit bij de huidige omstandigheden. Een belangrijke ontwikkeling is de verplaatsing van de vergunde seksbranche naar de onvergunde seksbranche. Het aantal vergunde seksbedrijven is afgenomen en er is een toename aan zelfstandige sekswerkers die hun diensten aanbieden vanuit huis of als escort. Dit heeft als gevolg dat de seksbranche minder zichtbaar is geworden voor instanties. Daarnaast hanteert de gemeente sinds 2000 een vergunningsplicht, maar dit past niet binnen de bevoegdheden die de gemeente heeft om sekswerk te reguleren. Een ander belangrijk punt is de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de seksbranche die de gemeente sinds 2020 heeft overgenomen van de politie. Het nieuwe sekswerkbeleid sluit beter aan bij laatste ontwikkelingen en biedt meer ruimte aan sekswerkers om hun diensten zelfstandig uit te voeren. Ook is er aandacht voor zorg- en hulpverlening om de toegang tot zorg te verbeteren. Zo worden er speciale uitstapprogramma’s aangeboden voor sekswerkers die willen stoppen met hun werk.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. Het beleidskader Sekswerkbeleid Gemeente Hilversum vast te stellen;
  2. De voorgestelde wijziging van hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 (bijlage 3) in het kader van de actualisering van de regeling rond het sekswerkbeleid vast te stellen en deze in werking te laten treden de dag na de dag van publicatie;
  3. Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan Toezicht en Handhaving Sekswerkbeleid.

 4. 5

 5. 6

  Periodiek verzamelt team J.I.S. de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de APV die vanuit de organisatie worden aangedragen. Door het centraal verzamelen van alle wijzigingen, blijft er overzicht bestaan op de APV, wordt versnippering beperkt en kan de juridische kwaliteit van de APV bewaakt worden. Ook wordt door deze werkwijze bewerkstelligd dat er altijd een geconsolideerde versie van de APV aanwezig is.
  De betreffende teams zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de wijzigingen bij team J.I.S. Deze teams zijn ook verantwoordelijk voor de inhoud en de actualiteit en zorgen zelf dat de verantwoordelijke portefeuillehouder wordt betrokken bij wijzigingen.  De burgemeester is (coördinerend) portefeuillehouder voor de APV.


  Er is een separaat raadsvoorstel over het nieuwe sekswerkbeleid waarin tevens een wijziging van de APV wordt voorgesteld. Vanwege de samenhang zijn deze zaken gecombineerd en wordt een en ander in dezelfde raadsvergadering geagendeerd.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 te wijzigen conform bijgaand raadsbesluit.

 6. 7

 7. 8

  Samen met betrokkenen willen we de gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest opstellen om economisch vitale, veilige en aantrekkelijke bedrijvenparken in Zuidwest te bereiken. Hier werken we aan door middel van een concrete, breed gedragen, uitvoeringsgerichte gebiedsagenda voor de bedrijventerreinen Kerkelanden, Zeverijnstraat en Havenkwartier. Als basis voor de participatie is een gebiedsfoto opgesteld. In de startnotitie worden de aanpak en het proces voor het opstellen van de gebiedsagenda geschetst.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren:
  1. De gebiedsfoto werklocatie Zuidwest vast te stellen en als basis te gebruiken voor de participatie;
  2. De startnotitie gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest vast te stellen.

 8. 9

 9. 11